Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod) - PowerPoint PPT Presentation

Ukazatele ekonomick v konnosti makroekonomick produkt a d chod
Download
1 / 21

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod). Metody zjišťování makroekonomického produktu. Výrobní (produktová, odvětvová) Důchodová (nákladová) Výdajová (spotřební). Výrobní metoda. Hrubý produkt (HP ) =

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ukazatele ekonomick v konnosti makroekonomick produkt a d chod

2

Ukazatele ekonomickévýkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)


Metody zji ov n makroekonomick ho produktu

Metody zjišťování makroekonomického produktu

 • Výrobní (produktová, odvětvová)

 • Důchodová (nákladová)

 • Výdajová (spotřební)


V robn metoda

Výrobní metoda

 • Hrubý produkt (HP) =

  součethodnoty finálních statků a služebvyrobených v určité zemi za jeden rok (popř. součet hodnoty přidané zpracovánímza rok) podle jednotlivých odvětví

 • Hodnota přidaná zpracováním (VA, valueadded) =

  mzda + úrok + zisk + renta + odpisy


Fin ln statky

Finální statky

 • Spotřební statky (nakupované domácnostmi nebo vládou)

 • Exportované statky

 • Investiční statky (vracejí se do výroby; člení se na investice do fixního kapitálu a na investice do zásob)

 • Meziprodukty = výstupy určené k dalšímu zpracování nepatří do HDP


Agreg tn produkt d chod a v daje

Agregátní produkt, důchod a výdaje

AE (AD)=C+I+G+NX

YQ

AE (výdaje)

Y (důchod) = w + i + z + r +o + a

Q (agregátní produkt) = součet hodnoty finálních statků (popř. hodnoty přidané zpracováním)


Hrub produkt a ist produkt

Hrubý produkt a čistý produkt

 • Hrubý produkt=

  čistý produkt + amortizace(odpisy, znehodnocení kapitálu)

 • Čistý produkt=

  hrubý produkt – amortizace (odpisy, znehodnocení kapitálu)


Dom c produkt a n rodn produkt

Domácí produkt a národní produkt

 • Hrubý domácí produkt (HDP, GDP)

  = hrubý produkt, a to bez ohleduna státní příslušnost vlastníků výrobních faktorů

 • Hrubý národní produkt (HNP, GNP)

  = hrubý produkt vytvořený příslušníky daného státu bez ohledu na místo, kde byla tato hodnota vytvořena (doma i v zahraničí)


Hrub dom c produkt hdp

Hrubý domácí produkt (HDP)

„Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v daném ekonomice za dané časové období.“

=


Dom c a n rodn produkt

Domácí a národní produkt

 • Národní produkt=

  domácí produkt+ čistý důchod z aktiv v zahraničí

  Čistý důchod z aktiv v zahraničí je v ČR záporný (více důchodů z aktiv, tj. např. z českých akcií, obligací aj. z ČR odplývá než přichází).

HDP ČR je tedy > než HNP


D chodov metoda v cen ch v robn ch faktor

Důchodová metoda(v cenách výrobních faktorů)

Čistý domácí důchod (ČDD) =

w + i + z + r +o (vždy před zdaněním) je souhrn důchodů, které obdrží vlastníci výrobních faktorů

  HDP = mzdy + úroky + zisky + renty opotřebení + investic + nepřímé daně

w = mzdy

i = úroky

z = zisky

r = renty

o = opotřebení investic


D chodov metoda

Důchodová metoda

 • Hrubý domácí důchod =

  čistý domácí důchod (ČDD) + a

 • Čistý národní důchod (ČND) =

  ČDD + čistý důchod z aktiv v zahraničí

 • Hrubý národní důchod (HND) =

  čistý národní důchod + a


Osobn d chod disponibiln d chod

Osobní důchod, disponibilní důchod

 • Osobní důchod (PI, personalincome)

 • PI = HNP

  - znehodnocení kapitálu

  - daně ze zisku podniků

  - příspěvky na sociální a zdravotní pojištění

  - nepřímé daně (zmenšené o subvence)

  - nerozdělené zisky firem

  - úroky získané vládou

  + úroky získané domácím sektorem od vlády

  + transfery domácnostem

 • Osobní disponibilní důchod (DI):

  DI = PI – přímé (osobní) daně

  (daň z příjmu a majetku)


V dajov metoda produkt v tr n ch cen ch

Výdajová metoda (produkt v tržních cenách)

=

C = Výdaje domácností na spotřebu

I = Výdaje na investice

G = Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb

NX = Čistý export (Export – Import)

HDP =C + I + G + NX


Hrub investice i b

Hrubé investice IB

Hrubé investice se dělí na:

IR = Investice obnovovací (restituční)

IN = Investice čisté (netto)

Platí tedy:

IB=IR+IN


Nomin ln a re ln produkt

Nominální a reálný produkt

 • Nominální HDP (popř. HNP) = makroekonomický produkt měřený v běžných cenách. Roste zčásti vlivem růstu fyzického objemu produkce a zčásti v důsledku růstu cen (inflací).

 • Reálný HDP získáme, jestliže produkt v jednotlivých letech vyjadřujeme ve stálých cenách, tj. v cenách k určitému pevně stanovenému roku.


Metody zji ov n hdp

Metody zjišťování HDP


Mezin rodn srovn v n hdp a ekonomick rovn je zt eno

Mezinárodní srovnávání HDP a ekonomické úrovně je ztíženo:

 • Rozdíly v metodice výpočtu v jednotlivých zemích (různými systémy národních účtů).

 • Údaje za určitý rok pocházející z různých pramenů se liší i podle toho, zda je HDP vyjádřen v běžných nebo stálých cenách, přepočítáván na l obyvatele nebo na l osobu ekonomicky aktivní, zda jde o HDP, HNP nebo národní důchod.

 • Nepřesností vzájemného převodu národních měnových jednotek používaných k ocenění HDP (nominální versus reálný měnový kurz).


Index lidsk ho rozvoje hdi

Index lidského rozvoje (HDI)

Human development index – HDI (Index lidského rozvoje)vyjadřuje průměrnou, v dané zemi dosaženou úroveň kvality života ve třech základních oblastech lidského rozvoje:

 • Délka života a zdravý životní styl (očekávaná délka života při narození),

 • Vzdělanostní úroveň (úroveň gramotnosti dospělé populace a přístup k základnímu, středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání),

 • Dosažená životní úroveň (HDP na obyvatele v paritě kupní síly v USD).


Shrnut 1 3

Shrnutí 1/3

 • Hrubý domácí produkt je tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období.

 • Finální statek je statek určený ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu.

 • Přidaná hodnota je rozdíl mezi příjmy z prodeje a hodnotou meziproduktu.

 • Tržní ceny zahrnují vedle cen, které si účtují výrobci, také nepřímé daně.


Shrnut 2 3

Shrnutí 2/3

 • Výdajovou metodou zjistíme HDP součtem veškerých výdajů: spotřebních výdajů domácností, hrubých investičních výdajů, výdajů vlády na nákup statků a služeb a čistého exportu.

 • Výrobní metodou zjistíme HDP součtem přidaných hodnot na jednotlivých stupních výroby.

 • Důchodovou metodou zjistíme HDP součtem všech důchodů: mezd, úroků, zisku, rent, dále pak odpisů a nepřímých daní.


Shrnut 3 3

Shrnutí 3/3

 • Nominální HDP je vyjádřen v běžných cenách sledovaného roku. Reálný produkt eliminuje cenovou změnu, je vyjádřen ve stálých cenách výchozího roku.

 • Čistý domácí produkt získáme, jestliže od hrubého domácího produktu odečteme znehodnocení kapitálu (odpisy).

 • Hrubý národní produkt je vytvořen kdekoliv na světě, ale výrobními faktory v držení rezidentů sledované země. Hrubý domácí produkt je vyroben v dané zemi výrobními faktory v držení rezidentů i nerezidentů dané země.

 • Disponibilní důchod je důchod domácností, který mohou použít na spotřebu nebo úspory.


 • Login