Informasjon til og fra private barnehager - PowerPoint PPT Presentation

Informasjon til og fra private barnehager
Download
1 / 18

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informasjon til og fra private barnehager. Tema Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett Kommunalt tilskudd: drift og kapital Om samarbeidsavtaler og telletidspunkter m.m. 5,3. 5,3. Gratulere med brukerundersøkelsen!. Private barnehageplasser: 3.518 (395) Private barnehager:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Informasjon til og fra private barnehager

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informasjon til og fra private barnehager

Informasjon til og fra private barnehager

Tema

 • Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett

 • Kommunalt tilskudd: drift og kapital

 • Om samarbeidsavtaler og telletidspunkter m.m


Informasjon til og fra private barnehager

5,3

5,3

Gratulere med brukerundersøkelsen!


Barnehageplasser i b rum

Private barnehageplasser:

3.518 (395)

Private

barnehager:

99

Kommunale barnehageplasser:

3.555 (61)

Kommunale barnehager:

37

Barnehageplasser i Bærum


Kommunens ansvar

Kommunens ansvar

 • Tilskudd til ikke kommunale barnehager etablert før 31.12.2010

 • Tilskudd tildeles i henhold til forskrift

  • Likeverdig behandling - som betyr + -

  • Krav til beslutningsprosess

 • Sikre plass til de med lovmessig rett til plass

 • Kvalitet i barnehagetilbudet


Kommunens barnehagebudsjett

Kommunens barnehagebudsjett

 • Avhengig av kommunens økonomiske situasjon – og det betyr……

 • Kutt i barnehagebudsjettet = kutt i driftsnivå kommunale barnehager med påfølgende konsekvenser for private barnehager……

 • Basert på drift av et gitt antall barnehageplasser……


Barnehageplasser og dekningsgrad

Barnehageplasser og dekningsgrad

Det er budsjettert med 7025 plasser i 2011


Ramme barnehagesektoren 2011

Ramme barnehagesektoren - 2011

 • Drift av barnehager 711.091

  • Komm.barnehager 335.491

  • Priv.barnehager 375.600

 • Barn m ekstra behov/min.språklige 64.502


Tilskuddssats til drift

Tilskuddssats til drift

 • For ordinære barnehager er satsen basert på:

  • Barnetall og kostnader i alle kommunale barnehager fratrukket Dønski barnhage

   • Dønski barnehage drives i midlertidige lokaler

 • For familiebarnehager er satsen basert på:

  • Nasjonal sats

   • Kommunale familiebarnehager blir nedlagt 31.07.11


Budsjetterte kostnader til ordin r drift i kommunale barnehager

Budsjetterte kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager

 • Lønnskostnader 363.897

  • Fastlønn 266.160

  • Vikar- og overtidsmidler 32.000

  • Pensjon 42.053

  • Arbeidsgiveravgift 47.970

  • Sykelønnsrefusjon -24.285

 • Driftskostnader 12.149

 • Kontorfelleskapet 3.441

 • FDV-utgifter (forvaltning, drift og vedlikehold) 29.128

 • Sum kostnader408.615

 • Foreldrebetaling -87.777


Budsjett fordelt p sm og store barn

Budsjett fordelt på små og store barn

 • Totale kostnader - 408.615

  Foreles på:Små barn 159.390

  Store barn 249.225

 • Total foreldrebetaling - 87.777

  Fordeles på:Små barn 23.011

  Store barn 64.765

 • Offentlig finansiering (kostnader fratrukket foreldrebetaling):

  Små barn 136.378

  Store barn184.459


Beregning av tilskuddsats til drift

Beregning av tilskuddsats til drift

 • Små barn:

  Offentlig finansiering 136.379

  Administrasjonspåslag 4 % 5.455

  Sum grunnlag for beregning 141.834

  Antall små heltidsbarn 897

  Tilskuddsats små barn158.039,-

 • Store barn:

  Offentlig finansiering 184.460

  Administrasjonspåslag 4 % 7.378

  Sum grunnlag for beregning 191.838

  Antall store heltidsbarn 2.525

  Tilskuddsats store barn 75.947,-


Kapitalsats

Kapitalsats

 • Nasjonal sats er valgt – kr. 7.800 per barn

 • Barnehager med høye kapitalkostnader vil kunne søke om ekstra kapitaltilskudd


Endringer i tilskuddet gjennom ret

Endringer i tilskuddet gjennom året

 • Oktober

  • Justeringer i budsjettene til kommunale barnehager gjennom året

  • Lønnsvekst i kommunale barnehager i 2011

 • Februar 2012

  • Mer/mindreforbruk i kommunale barnehager


Beregning av prosentandel av tilskuddssatsen

Beregning av prosentandel av tilskuddssatsen

 • Offentlig finansiering kommunale barnehager 2010

  • Små barn85,88

  • Store barn36,99

 • Barnehagens oppholdstimer per 15/12-09 + endringer i løpet av året

 • Sum tak offentlig tilskudd i 2010

 • Utbetalt kommunalt og statlig tilskudd i 2010

 • Utbetalt tilskudd 2010 / barnehagens tak for offentlig tilskudd 2010 gir barnehagens prosentsats for 2011.


Kommunens minimumsforpliktelse

Kommunens minimumsforpliktelse

 • 01.01.201085 %

 • 01.08.201088 %

 • 01.08.201191 %

 • ??

 • ??

 • ?100 %


Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler

 • Mønsteravtale mellom KS og PBL, forslag til bruk for kommunene

 • Ikke benyttet slike avtaler før i Bærum

 • Avventer nytt omforent (?) forslag, tar deretter stilling til om vi ønsker dette


Store aktivitetsendringer i en ikke kommunal barnehage

”Store aktivitetsendringer” i en ikke-kommunal barnehage

 • Kommunen må da beregne tilskuddet på nytt

 • Rundskriv: opprettelse eller nedleggelse av avdeling, større gruppe eller barnehage

 • Barnehagen må selv melde fra om ”store aktivitetsendringer”


Telletidspunkt

Telletidspunkt

 • Foreløpig: Kun 15.12 som telletidspunkt

 • Vurderer: å sette som vilkår for det offentlige tilskudd at barnehagen utnytter tilskuddet ved å ta inn nye barn når noen slutter tilsvarende tilskuddets størrelse, så langt det finnes barn som ønsker plass

 • Rapportering av antall barn på eget skjema hver måned – nødvendig statistikk for praksis videre i forhold til telletidspunkter og kommunens tilsynsrolle forøvrig


 • Login