i podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama
Download
Skip this Video
Download Presentation
I PODRUČJE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANIČENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

I PODRUČJE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANIČENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

I PODRUČJE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANIČENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA. 1. MESTO KNJIGOVODSTVA I BILANSA U STRUKTURI EKONOMIJE PREDUZEĆA. Raščlanjavanje nauke o ekonomiji preduzeća prema : funkcijama i institucijama .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I PODRUČJE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANIČENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA' - irisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 mesto knjigovodstva i bilansa u strukturi ekonomije preduze a
1. MESTO KNJIGOVODSTVA I BILANSA U STRUKTURI EKONOMIJE PREDUZEĆA
 • Raščlanjavanjenauke o ekonomijipreduzećaprema:
  • funkcijamai
  • institucijama.

Prema kriterijumu funkcija: ekonomija nabavke, proizvodnje, prodaje, finansiranje i poslovno računovodstvo.

slide3

Prema kriterijumu institucija (gransko raščlanjavanje): ekonomija industrijskih, trgovačkih, saobraćajnih, poljoprivrednih preduzeća, banaka i kompanija za osiguranje.

 • Raščlanjavanjecelineekonomijepreduzeća:
   • opštaekonomijapreduzeća,
   • specijalne (granske) ekonomijepreduzeća i
   • ekonomskemetodologije.
slide4

Opšta ekonomija preduzeća:

a) ekonomska teorija i

b) primenjena ekonomija.

Zadatak ekonomske teorije: utvrđivanje funkcionalnih odnosa, objašnjenje realnih veza i zbivanja (odnosi uzrok-posledica) i utvrđivanje kauzalnih pravilnosti i zakonitosti – upoznavanje poslovnog procesa.

slide5

Zadatak primenjene ekonomije: primena u teoriji stečenih spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – razvijanje poslovnog procesa.

Specijalne ekonomije – problemi specifični za preduzeća pojedinih privrednih grana (granske ekonomije preduzeća)

Ekonomske metodologije – problemi obračuna i ogranizacije: poslovno računovodstvo, finansijska matematika, birotehnika i organizacija preduzeća

2 poslovno ra unovodstvo zadaci i struktura
2. POSLOVNO RAČUNOVODSTVO: ZADACI I STRUKTURA
 • Bazira se na egzistenciji dvaju tokova: finansijski i robni.
 • Opštizadatak: količinskoivrednosnoobuhvatanjeinadzortokovanovcaiučinakakojinastaju u procesuproizvodnjeučinaka, odnosno u poslovnomprocesuuopšte.
slide7

Konkretni zadaci:

I interni:

   • informisanje (o stanju imovine i obaveza, promenama stanja, uspehu, troškovima po mestima, ceni koštanja jedinice učinka, itd.)
   • kontrolaekonomičnostiirentabilnosti
   • pripremanje osnove za odlučivanje

II eksterni:

   • polaganje računa
   • informisanje
slide8

Područja poslovnog računovodstva:

   • knjigovodstvo i bilans
   • obračun troškova
   • poslovna statistika i račun upoređenja
   • planiranje
3 knjigovodstvo i bilans kao podru je poslovnog ra unovodstva
3. KNJIGOVODSTVO I BILANS KAO PODRUČJE POSLOVNOG RAČUNOVODSTVA
 • Segmenti:
  • knjigovodstvo (finansijsko i pogonsko)
  • inventar
  • godišnji zaključak
  • međubilansi
  • specijalni bilansi
slide10

Finansijsko knjigovodstvo:vrednosno obuhvatanje po hronološkom redu svih stvarno nastalih poslovnih događaja koji doprinose promeni strukture kapitala i imovine u određenom vremenskom periodu (vremenski račun)

 • Pogonsko knjigovodstvo:
  • obuhvata proces nastajanja učinaka (proizvoda i usluga)
  • predstavlja kratkoročni delimični obračun
    • predstavlja segment područja obračuna troškova (zajedno sa kalkulacijom cene koštanja)
slide11

Inventar:

  • spisak količinskog i vrednosnog stanja privrednih dobara na određeni dan
  • sastavljanje: (a) faktičkim snimanjem (inventarisanjem) materijalnih dobara i (b) knjigovodstvenim inventarisanjem potraživanja i obaveza (pregledom knjiga u kojima je beleženo njihovo nastajanje i regulisanje)
slide12

Inventar:

  • njegovo sastavljanje prethodi sastavljanju bilansa
  • svrha: kontrola i korektura knjigovodstvenog stanja zaliha (u preduzećima sa permanentnim inventarom, tj. analitičkim knjigovodstvom materijala i robe) ili korektura (reduciranje) rashoda (u ostalim preduzećima)
slide13

Godišnji zaključak:

  • sastavlja se na bazi zaključka svih računa (konta) glavne knjige, čemu prethodi inventarisanje
  • komponente:
   • bilans stanja (izveštaj o finansijskom položaju)
   • račun uspeha (izveštaj o ukupnom rezultatu)
   • izveštaj o promenama na (sopstvenom) kapitalu
   • izveštaj o novčanim tokovima (tokovima gotovine)
   • napomene uz finansijske izveštaje
slide14

Međubilansi:

  • sastavljaju se za kraće vremenske intervale – 6 meseci, kvartal, jedan mesec, itd.
  • obično im ne prethodi inventarisanje – manji stepen tačnosti u odnosu na godišnji zaključak
 • Specijalni bilansi:
  • sastavljaju se u posebnim prilikama u životu preduzeća
  • vrste: bilansi osnivanja, promene pravne forme, fuzije, saniranja, razdvajanja, likvidnosti, poravnanja, likvidacije, stečaja
4 obra un tro kova kao podru je poslovnog ra unovodstva
4. OBRAČUN TROŠKOVA KAO PODRUČJE POSLOVNOG RAČUNOVODSTVA
 • Segmenti:
  • pogonskoknjigovodstvo
  • kalkulacija cena
 • Zadatak: obuhvatanje, raspodela, alokacija (dodeljivanje) troškova učincima (proizvodima i uslugama) i povezivanje troškova i prihoda po učincima
slide16

Faze:

  • evidencija troškova po vrstama,
  • obračun troškova po mestima,
  • obračun troškova po nosiocima i
  • povezivanje troškova po nosiocima sa odgovarajućim prihodima.
 • Obračun po planskim ili stvarnim troškovima
slide17

Ciljevi:

  • kontrola razvoja pojedinih vrsta troškova, kroz upoređenje stvarnih i planiranih troškova
  • kontrola ekonomičnosti pojedinih područja odgovornosti,kroz upoređenje stvarnih i planiranih troškova
  • kontrola ekonomičnosti procesa i poslovanja uopšte, kroz upoređenje troškova sa proizvedenim učincima
slide18

Ciljevi:

  • utvrđivanje rentabiliteta pojedinih učinaka, kroz upoređenje ostvarenih prihodai cene koštanja po učincima
  • sastavljanje ponuda i određivanje donje granice prodajnih cena
  • utvrđivanje uspeha koji odgovara zahtevima održavanja realnog kapitala ili supstance pomoću prikladnog sistema planskih (fiksnih) cena
slide19

Veza finansijskog knjigovodstva i obračuna troškova: poluproizvodi, gotovi proizvodi i alat i mašine proizvedeni za sopstvene potrebe procenjuju se u bilansu po ceni koštanja koja se utvrđuje u obračunu troškova.

 • Razlika između knjigovodstva i bilansa i obračuna troškova: bilans je sredstvo periodičnog polaganja računa i osnova raspodele periodičnog rezultata, čiju formu i sadržinu određuju zakonski propisi i načela urednog bilansiranja, dok obračun troškova ima interni značaj i njegovu organizaciju određuje samo preduzeće u skladu sa svojim potrebama i ciljevima kontrole poslovnog procesa.
ad