Styring av bilskader reparasjoner l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Styring av bilskader (reparasjoner) PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Styring av bilskader (reparasjoner). Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen ( i.tobiassen@haavind.no ). Hva ”styrer” det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap, bileier og verksted ?. -Forsikringsavtaleloven

Download Presentation

Styring av bilskader (reparasjoner)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Styring av bilskader (reparasjoner)

Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011

Advokat Ian Anders Tobiassen (i.tobiassen@haavind.no)


Hva ”styrer” det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap, bileier og verksted ?

-Forsikringsavtaleloven

-Forsikringsavtalen

-Forsikringsvilkårene

Verkstedavtale

(Kundeforhold)


Hvem har en avtale med hvem når det smeller?


Det må skilles mellom ansvars- og kaskoskade

 • Ansvarsskade:

  • Dekkes avskadevolders forsikringsselskap

  • Reguleres av alminnelige erstatningsprinsipper

 • Kaskoskade:

  • Dekkes av eget forsikringsselskap

  • Reguleres av FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkår


Ansvarsskade

 • Ingen avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap

 • Bilansvarsloven og skadeserstatningsloven gjelder

 • Alm. erstatningsrettslige prinsipper

  • Full erstatning

  • Skadelidtes tapsbegrensningsplikt


Kaskoskade

Avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap

FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder

Full erstatning, med mindre annet er avtalt (avtalefrihet)


Forsikringsvilkår som brukes:

Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas.

eller

Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas. + merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted ikke blir fulgt erstattes ikke.


Forbehold om ikke å dekke merkostnader når anvist verksted ikke er brukt

 • Ordlyden er klar:

  • Selv om selskapet kan avgjøre verkstedet som skal brukes, er konsekvensen kun at forsikringstaker ikke får dekket merkost ved å bruke ”eget verksted”

   • Forutsetter at anvisning ikke er en urimelig en ulempe for forsikringstaker


Hva når det bare er fastsatt at:Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas.


Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår er uklar

 • Formuleringen:

  Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas

 • Sier ingenting om konsekvensen av kundens ”ulydighet”

  • Er selskapet helt fri ansvar?

  • Kan selskapet gjennomføre ”anvist verksted” med tvang?

  • Kan erstatningen avkortes?


Må løses ved tolkning av forsikringsvilkårene

 • Tolkningsprinsipp:

  • Forsikringsavtaleloven § 6-1 sier at kunden skal ha ”full erstatning”

  • Forsikringsavtalen tolkes mot den som har utformet avtalen

  • I tillegg uttalelser i forsikringsavtalelovens forarbeider som gir veiledning


FALs forarbeider - NOU 1987:24 – side 127

En vilkårsbestemmelse hvor selskapet forbeholder seg rett til å anvise reparasjons- eller gjenanskaffelsessted, vil kunne reise tilsvarende spørsmål. Dersom dette ikke uttrykkelig er gjort til en absolutt betingelse for erstatning overhodet og sikrede ikke ønsker å følge selskapets anvisning, må sikredes krav være begrenset til det beløp reparasjon eller gjenanskaffelse ville ha kostet på det anviste sted.


KONKLUSJON:

Ingen styringsrett ved ansvarsskade

Forsikringsvilkårene må leses nøye ved kaskoskade

De vanligste forsikringsvilkårene gir ikke forsikringsselskapene rett til å styre reparasjoner til forsikringsselskapets ”eget verksted”

Forsikredes krav kan etter vanlig vilkår bare avkortes med merkostnaden ved å bruke ”kundens verksted”

Men: Det er avtalefrihet mellom forsikrede og forsikringsselskap (Kan settes uttrykkelig vilkår om at erstatningsutbetaling er betinget av at forsikringsselskapets verksted er brukt.)


Styring i strid med konkurranseloven?

 • Misbruk av dominerende stilling?

  • Konkurranseloven § 11

 • Misbruk = forretningsnektelse ?

  • forsikringsselskap-verksted

 • Dominerende stilling (markedsmakt):

  • Markedsandel > 50 % - presumpsjon for markedsmakt

  • Markedsandel < 40 % - lite sannsynlig at markedsmakt

  • Markedsandel < 20 % - utelukket at markedsmakt


Markedsandeler motorvognforsikring 31.12.2010

IF25,9 %

Gjensidige28,3 %

Tryg16,4 %

Sparebank 110,0 %

Codan 3,7 %

Konkurransetilsynet vurderte styring i 2002: IF hadde ikke markedsmakt (35,4 % og 32,2 % markedsandel)

Siden den gang lavere markedsandeler og flere aktører


 • Login