Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer juridiske og etiske dilemmaer
Download
1 / 12

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer. Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig. Presentasjon av bvl. §§ 4-24 til 4-26. Nyvinning i barnevernloven (bvl.) av 1992 Skiller seg prinsipielt fra omsorgsovertakelse (selv om mange sammenhenger) Kort om § 4-24

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer' - hugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer juridiske og etiske dilemmaer

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer- Juridiske og etiske dilemmaer

Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig


Presentasjon av bvl 4 24 til 4 26
Presentasjon av bvl. §§ 4-24 til 4-26

 • Nyvinning i barnevernloven (bvl.) av 1992

  • Skiller seg prinsipielt fra omsorgsovertakelse (selv om mange sammenhenger)

 • Kort om § 4-24

  • Tre alternativ

   • Korttid (fire pluss fire uker)

   • Langtid (inntil et år)

   • Forlengelse av langtid (inntil et år)

  • Sentrale vilkår ”alvorlige atferdsvansker”

 • § 4-26 (”avtalt tvang”)

  • Kombinasjon av samtykke og forvaltningsvedtak

  • To ulike alternativ i § 4-26(2)

   • Tre uker fra inntaket

   • Tre uker fra tilbakekall av samtykket

  • Også her vilkår om ”alvorlige atferdsvansker”


Overordnete rettslige normer
Overordnete rettslige normer

 • Menneskerettsloven av 1999 (som endret 2003) gjør fire konvensjoner til norsk lov med forrang fremfor kolliderende norske lovregler

 • FNs barnekonvensjon (BK)

  • Art. 37 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse, og setter opp visse krav til saksbehandlingen

 • Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

  • Art. 5 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse. Art. 5(1)d gjelder mindreårige, og tvangsinnleggelse må ha et oppdragende formål (”educational supervision)

  • Få saker for EMD (Europeiske menneskerettighetsdomstol), men se bl.a. Koniarska mot UK (2000).Vanskelig å sette opp konkrete føringer, men noen sentrale moment

   • EMD anerkjenner at formålet med frihetsberøvelsen er bredspektret

   • Krav på domstolsprøving

   • Krav på rask saksbehandling


Klassifisering av tvangsbestemmelser
Klassifisering av tvangsbestemmelser

 • Tvangsinnleggelse i institusjon som velferdsrettslig virkemiddel

  • Et grunnleggende skille:

   • Tvang av hensyn til vedkommende selv

   • Tvang av hensyn til andres liv eller helse

  • Redusert selvbestemmelsesevne som legitimering av tvangstiltak

 • Tvangsinnleggelse i institusjon som strafferettslig virkemiddel

  • Får å avverge at vedkommende i fremtiden begår tilsvarende handlinger (individualprevensjon)

  • For å avverge at andre i fremtiden begår tilsvarende handlinger (allmennprevensjon)

 • Hva er forskjellen mellom disse to tiltakene?

 • Ulike former for reaksjoner i grenseland


Hva er tvang
Hva er tvang?

 • Må skille mellom opplevd tvang (vedkommendes egen oppfatning) og formell tvang (tiltak definert i lovverket som tvang)

 • Forholdet mellom tvang og frivillighet

 • Tvang fra ulike perspektiv

  • Som et onde

  • Som et gode


Hva er form let bak bvl 4 24
Hva er formålet bak bvl. § 4-24?

 • Det uttalte siktemålet

  • Av hensyn til vedkommende selv

 • Siktemålet satt i perspektiv

  • Ut i fra lovvilkårene

  • Ut i fra praksis

  • Ut i fra ”det politiske klima”

  • Ut i fra Høyesteretts tilnærming (Rt. 2003 s. 1827 og Rt. 2004 s. 1368)

 • Hva slags tvang hjemler § 4-24?

  • Tvangsinnleggelse

  • Tvangsbruk under oppholdet

   • For å hindre at ungdommen fraviker

   • For å hindre at ungdommen skader seg selv eller andre

   • For å oppnå atferdsendring


N rmere om vilk rene i 4 24
Nærmere om vilkårene i § 4-24

 • Vil fokusere på langtidsvedtak

 • Grunnvilkår: ”alvorlige atferdsvansker”, nærmere spesifisert i tre ulike alternativ

  • alvorlig eller gjentatt kriminalitet

  • vedvarende misbruk av rusmidler

  • på annen måte

   • Sistnevnte er urovekkende upresist

 • Ingen nedre aldersgrense, oppad begrenset til ikke fylt 18 år

 • Tilleggsvilkår ettårsplassering: ”trolig …behov for mer langvarig behandling”

 • Krav om at frivillige tiltak er utilstrekkelige (§ 4-25(1))

 • Krav om at institusjonen er ”faglig og materialt” i stand til å tilby tilfredsstillende hjelp

 • Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. lovens uttrykk ”kan”

  • Tvang må være et rimelig og hensiktsmessig tiltak

  • Tvangsplassering må være til ungdommens beste (jf. § 4-1)

  • Innebærer en fremtidsvurdering: Må sette opp to alternative prognoser, henholdsvis utvikling med og uten tvangsvedtak

 • Tilleggsvilkår ved forlengelse i inntil ett år

  • ”særlige tilfelle”


Gjennomf ring av tvangsvedtak
Gjennomføring av tvangsvedtak

 • Her må vi ta opp igjen formålsdiskusjonen. Kan skille mellom tre grupper tiltak

  • Intervensjon for å avverge situasjoner med akutt fare for liv eller helse (unngå 1)

  • Intervensjon hvor vedkommende tas inn på institusjon for å gis en stabil livssituasjon (autonomitilrettelegging), oppnå 2

  • Intervensjon med sikte på langvarig bedring (oppnå 3)

3

Nåtidens funksjonsnivå

2

1

Tid


Gjennomf ring av tvangstiltak forts
Gjennomføring av tvangstiltak (forts.)

 • Formelle grunnlag er forskrift av 12. des. 2002 med hjemmel i bvl. § 5-9(4)

 • Hva er siktemålet med gjennomføring av vedtak etter § 4-24?

  • Utgangspunktet er å gi ungdommen en livssituasjon som muliggjør autonome valg

  • Hoveddelen av tvangstiltakene i forskriften er rettet mot tiltak som skal hindre skade

  • Samtidig viss hjemmel for atferdsendrende tiltak

  • ”Institusjonsmiljøet” vil dessuten ha atferdsendring som siktemål


Saksbehandlingen
Saksbehandlingen

 • Vedtak treffes av fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker, jf. bvl. § 7-1

  • Normalsammensetning er tre medlemmer (jurist, sakkyndig og legmedlem)

 • Hjemmel for midlertidige vedtak etter vedtak av barneverntjenesten/ påtalemyndigheten

  • Skal være en snever unntaksmulighet, men er i praksis den dominerende hovedregelen

  • Fra 1. jan. 2008 forbedrete muligheter til å klage over midlertidige vedtak

 • Saksbehandlingen i fylkesnemnden er langdryg (opp mot to måneder)

 • Mulighet til domstolsprøving etter særlige regler (tvisteloven kap. 36), men begrenset til virksomme tvangsvedtak (Rt. 2002 s. 1026)

  • Sistnevnte begrensning er problematisk


Avsluttende merknader
Avsluttende merknader

 • Virker bestemmelsen etter sin hensikt?

 • Forholdet mellom tvang og frivillighet

 • Tidligere intervensjon?

  • Kan gi bedre måloppnåelse, men vil måtte omfatte langt flere ungdommer

 • Hvem bestemmer hvem som tvangsinnlegges?

 • Samfunnets dilemma: Har samfunnet en plikt til å hindre at borgere går til grunne?


Takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten!

 • Aktuell litteratur:

  • Sturla Falck, Mellom straff og behandling (2006)

  • Knut Lindboe, Barnevernrett (4. utg. 2003)

  • Kari Ofstad/Randi Skar, Barnevernloven med kommentarer (4. utg. 2004)


ad