slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

24 pazdziernika 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Warszawa, 15 listopada 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -. 7 czerwca 2014. 1. EUROPA 2020 – NOWA STRATEGIA DLA UE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '24 pazdziernika 2012' - hetal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Europa 2020Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Warszawa, 15 listopada 2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

7 czerwca 2014

1

europa 2020 nowa strategia dla ue
EUROPA 2020 – NOWA STRATEGIA DLA UE
 • Europa2020jest nową strategią gospodarczą UE zastępującą Strategię Lizbońską. Nowe wyzwania takie, jak światowy kryzys finansowy, zmusiły Europę do redefinicji zarówno celów, jaki instrumentów wspierających rozwój gospodarczy.
 • Strategia Europa 2020 ogniskuje się wokół trzech, powiązanych ze sobą, priorytetów:
cele strategiczne ue
CELE STRATEGICZNE UE

Stopa zatrudnieniana poziomie 75% populacjiw wieku 20-64 lata

3% PKB UE przeznaczane na inwestycje w sferze B+R

“20/20/20”– cel w obszarze:

redukcji emisji gazów o 20% (30% jeżeli będą do tego odpowiednie warunkI)

zapewnienia pochodzenia 20% energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych

zmniejszenie zużycia energii o 20%

Edukacja - Zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie opuszczających system edukacji poniżej 10% oraz zwiększenie powyżej 40% odestka osób posiadających wykształcenie wyższe

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln

4

europejski fundusz spo eczny w wietle projektu rozporz dzenia na lata 2014 2020

Europejski Fundusz Społeczny w świetle projektu rozporządzenia na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

7 czerwca 2014

6

slide7
29 czerwca br. – publikacja Wieloletnich Ram Finansowych
 • 6 października br. – publikacja pakietu rozporządzeń
  • Rozporządzenie ogólne dla EFRR, EFS i FS, a także EFRROW i EFMR
  • Rozporządzenia szczegółowe dla EFS, EFRR, FS, EWT, EUWT
  • Rozporządzenie dla EGF
  • Rozporządzenie dla nowego instrumentu PSCI (European Union Programme for Social Change and Innovation)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

cele polityki sp jno ci 2014 2020
Cele polityki spójności 2014-2020
 • 2 cele:
  • rozwój/development (obecny 1 i 2)
  • współpraca/cooperation (obecny cel 3)
 • kwalifikowalność geograficzna:
  • mniej rozwinięte poniżej 75% PKB,
  • przejściowe 75-90% PKB,
  • bardziej rozwinięte powyżej 90% PKB;
  • Fundusz Spójności – 90% DNB na poziomie PC

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

strategiczne programowanie wrs
Strategiczne programowanieWRS
 • Wspólne Ramy Strategiczne dla 5 funduszy zawierają m.in.:
  • analizę strategicznych potrzeb inwestycyjnych z punktu widzenia UE oraz istniejących strategii makroregionalnych,
  • analizę zintegrowanego podejścia dla obszarów miejskich, wiejskich i innych terytoriów,
  • mechanizmy koordynacji między funduszami
 • przyjmowane przez RUE+PE w 3 miesiące po wejściu w życie rozporządzeń, 6 miesięcy na ew. zmianę kontraktów i programów w przypadku zmiany WRS

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

strategiczne programowanie kontrakt partnerski
Strategiczne programowanieKontrakt Partnerski
 • Kontrakt Partnerski PC - KE dotyczy okresu 2014-2020 i obejmuje 5 funduszy. Zawiera m.in.:
  • uzasadnienie dla wybranych celów tematycznych (thematic objectives),
  • oczekiwane rezultaty dla tych celów, strategiczne inwestycje per PO,
  • opis celów pośrednich (milestones) dla każdego PO na poziomie priorytetów,
  • spis niewypełnionych warunków ex ante z terminami ich realizacji,
  • opisy PO, opis działań dla zapewnienia zintegrowanego podejścia,
  • ocenę zdolności instytucjonalnych
 • przedstawiany przez PC w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia WRS

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

programowanie programy operacyjne
ProgramowanieProgramy Operacyjne
 • możliwe programy wielofunduszowe, ale 1 priorytet = 1 fundusz, cross-financing 5%
 • PO określa m.in.:
  • osie priorytetowe dla każdego celu tematycznego i główne priorytety inwestycyjne dla każdej osi,
  • szczegółowe cele końcowe (wskaźnik i rezultatu i produktu),
  • cele pośrednie (milestones) dla każdego priorytetu,
  • kat. interwencji;
  • niewypełnione warunki ex ante z terminami ich realizacji,
  • koordynacja z innymi funduszami
 • KE ma 6 miesięcy na zatwierdzenie PO

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

propozycje dotycz ce alokacji
Propozycje dotyczące alokacji

Ringfencing - minimalny udział EFS w podziale alokacji na fundusze strukturalne

 • dla regionów mniej rozwiniętych – 25%,
 • dla regionów przejściowych – 40%,
 • dla regionów bardziej rozwiniętych – 52%

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

warunkowo ex ante
Warunkowość ex-ante
 • Warunki konieczne do spełnienia, aby Kontrakt partnerski mógł być zaakceptowany przez KE
 • W przypadku ich niespełnienia w momencie składania KP i PO należy określić harmonogram ich spełnienia
 • Dla tematów z zakresu EFS warunki ex ante dotyczą np.:
  • Posiadania strategii LLL, strategii walki z ubóstwem, strategii włączenia Romów, strategii szkolnictwa wyższego
  • Posiadania sieci współpracy instytucji zatrudnienia z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi
  • Posiadania systemu zbierania i analizowania danych dotyczących uczniów wypadających z systemu oświaty
  • Itp..
zakres interwencji efs
Zakres interwencji EFS

Thematic objectives skoncentrowane na inwestycjach dotyczących:

 • badań i innowacji
 • technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • przejścia do gospodarki niskoemisyjnej
 • adaptacji do zmian klimatu
 • ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów
 • zrównoważonego transportu i usuwania wąskich gardeł w kluczowych elementach sieci infrastrukturalnej
 • zatrudnienia i wspierania mobilności na rynku pracy
 • integracji społecznej i walki z ubóstwem
 • wykształcenia, umiejętności i kształcenia ustawicznego
 • zdolności instytucjonalnych i sprawnych systemów administracji publicznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

cel tematyczny 1 promocja zatrudnienia i wspieranie mobilno ci na rynku pracy
Cel tematyczny 1 Promocja zatrudnienia i wspieranie mobilności na rynku pracy
 • Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, w tym lokalne inicjatywy zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;
 • Trwała integracja młodych ludzi, pozostających bez zatrudnienia, bez edukacji i szkolenia z rynkiem pracy;
 • Samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw;
 • Równość kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego;
 • Dostosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
 • Aktywne i zdrowe starzenie się;
 • Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy, w tym działania mających na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności siły roboczej
cel tematyczny 2 inwestowanie w edukacj umiej tno ci i uczenie si przez ca e ycie
Cel tematyczny 2 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
 • Zmniejszenie liczby uczniów przerywających naukę i promowanie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej, podstawowej i średniej edukacji;
 • Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego i jej odpowiedników w celu zwiększenia udziału w nim oraz podniesienia poziomu wykształcenia;
 • Poprawa dostępu do kształcenia ustawicznego, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz zwiększenie znaczenia na rynku pracy systemów edukacji i szkoleń
cel tematyczny 3 promowanie w czenia spo ecznego i walka z ub stwem
Cel tematyczny 3 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
 • Aktywna integracja;
 • Integracja społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;
 • Walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
 • Poprawa dostępu do tanich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i publicznych usług socjalnych;
 • Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • Lokalne strategie rozwoju (tzw. Community-led local development startegies)
cel tematyczny 4 wzmocnienie potencja u instytucjonalnego i skuteczna administracja publiczna
Cel tematyczny 4 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczna administracja publiczna
 • Inwestycje w poprawę potencjału instytucjonalnego i skuteczność administracji publicznej oraz usługi publiczne w celu przeprowadzenia reform, wprowadzenia lepszych uregulowań prawnych i dobrego zarządzania;
 • Wsparcie potencjału aktorów zaangażowanych w realizację polityki zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej oraz sektorowych i terytorialnych paktów mobilizacji na rzecz reform na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
koncentracja tematyczna efs
Koncentracja tematyczna EFS

Regionymniej rozwinięte

60% budżetu na

4 priorytety

Regiony bardziej

rozwinięte

80% budżetu na

4 priorytety

Regiony

przejściowe

70% budżetu na

4 priorytety

20% budżetu na promocję włączenia społecznego

i walkę z ubóstwem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

rola kpr w w realizacji dzia a efs
Rola KPR-ów w realizacji działań EFS
 • Odwołanie do realizacji działań EFS (EFS ma wspierać polityki i przedsięwzięcia , biorąc pod uwagę zintegrowane wytyczne i Rekomendacje Rady dotyczące KPR) oraz koncentracji tematycznej w odniesieniu do treści KPR
 • PCz ma zapewnić, że strategia i działania ustalone w PO są zgodne i skoncentrowane na wyzwaniach zidentyfikowanych w KPR i Rekomendacjach Rady dot. KPR
 • Odniesienie do KPR w rozporządzeniu ogólnym w kontekście spójności z nim Kontraktu Partnerskiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

innowacje spo eczne i wsp praca ponadnarodowa
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Innowacje społeczne:

 • Obowiązek uwzględnienia IS we wszystkich obszarach EFS, w tym w formule projektów testująco – włączających
 • Konieczność wskazania tematów dla innowacji w PO
 • Wsparcie KE w zakresie budowania potencjału w obszarze innowacji społecznych

Współpraca ponadnarodowa:

 • obowiązek realizacji współpracy ponadnarodowej
 • Funkcjonowanie tzw. „flexible approach” (brak koordynacji na poziomie KE, odpowiednik podejścia w obecnym okresie programowania) oraz tzw. „common framework” (tematyczna koordynacja na poziomie UE przez KE, w tym synchronizacja konkursów i tematy przyjmowane przez ESF Committee)
 • Współfinansowanie z EFS może wzrosnąć o 10 punktów procentowych w przypadku wydzielonego priorytetu na innowacje lub ponadnarodowość

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

propozycje finansowe zawarte w projekcie rozporz dzenia
Propozycje finansowezawarte w projekcie rozporządzenia
 • KE rozszerzyła zapisy dotyczące ryczałtowego rozliczania, ale wymagają one doprecyzowania i wyjaśnień, np.:
  • Możliwość rozliczania 40% staff costs;
  • Obligatoryjne stosowanie lump sums w projektach poniżej 50 tys. EUR
 • KE wprowadziła do rozporządzenia ogólnego możliwość realizacji Joint Action Plans (JAP), forsowane przez DG EMPL jako forma uproszczeń w EFS (płatności z KE na podstawie osiągniętych produktów, rezultatów, celów pośrednich, uproszczone metody rozliczania)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

rola partner w spo ecznych w nowych rozporz dzeniach
Rola partnerów społecznych w nowych rozporządzeniach
 • Rozporządzenie ogólne:
  • udział partnerów w tworzeniu Partnership Contract, tworzeniu progress report, tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu programów operacyjnych
  • udział w komitetach monitorujących
 • Rozporządzenie EFS
  • Art. 6 – „Udział partnerów”
  • Granty globalne na realizację części PO dla partnerów społecznych
  • Zapewnienie środków na capacity-building dla partnerów społecznych i NGO
kwestie powi zane z efs
Kwestie powiązane z EFS

EU Programme for Social Change and Innovation

  • program zarządzany na poziomie UE zawierający innowacje społeczne, mutual learning, PROGRESS, EURES, Progress Micro-Finance Facility.
  • KE powinna wyraźnie zaznaczyć linię demarkacyjną pomiędzy programami krajowymi a programem zarządzanym przez KE
 • EFG poza EFS
  • konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty dotyczącej zakresu funkcjonowania EFG z uwagi na nowe wątki tj.: rozszerzenie EFG na sektor rolnictwa oraz wprowadzenie jako reguły stosowania EFG w przypadkach dużych zwolnień w wyniku „nagłego kryzysu”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

ad