„Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim” - PowerPoint PPT Presentation

Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim
Download
1 / 66

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim”. Okres realizacji badania: czerwiec-lipiec 2012 r. Wykonawca badania: General Projekt Sp. z o.o. Zamawiający badanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wprowadzenie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim

„Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim”

Okres realizacji badania:

czerwiec-lipiec 2012 r.

Wykonawca badania:

General Projekt Sp. z o.o.

Zamawiający badanie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Wprowadzenie

Wprowadzenie

Badanie „Diagnoza sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w woj. podlaskim” zostało przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przez firmę General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w ramach realizacji projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Cel badania

Cel badania

 • zdiagnozowanie sytuacji kobiet pozostających poza rynkiem pracy w woj. podlaskim

Cel szczegółowe badania:

 • uzyskanie pogłębionej diagnozy sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim,

 • identyfikacja czynników przyspieszających i ułatwiających powrót kobiet na rynek pracy,

 • identyfikacja barier aktywności zawodowej kobiet pozostających poza rynkiem pracy,

 • określenie potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych oraz innych form podnoszenia kwalifikacji wśród kobiet pozostających poza rynkiem pracy w województwie podlaskim,

 • ocena zastosowania elastycznych form zatrudnienia do przywrócenia kobiet na rynek pracy,

 • określenie pracodawców, dla których zastosowanie elastycznych form zatrudnienia w odniesieniu do zatrudniania kobiet byłoby szczególnie korzystne,

 • określenie oraz analiza wsparcia kierowanego do kobiet pozostających poza rynkiem pracy przez instytucje i organizacje (ze wskazaniem konkretnych działań), jego ocena pod kątem dostosowania do potrzeb i skuteczności oraz propozycje zmian.


Metodologia badania

Metodologia badania

 • badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem technik:

  • analiza danych wtórnych,

  • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI:

   • wśród 662 kobiet pozostających poza rynkiem pracy,

  • pośrednie wywiady kwestionariuszowe CATI:

   • wśród 398 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego,

  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI):

   • wśród 11 przedstawicieli instytucji/organizacji/stowarzyszeń związanych swą działalnością z problematyką kobiet pozostających poza rynkiem pracy.


Liczba ludno ci pracuj cej w wojew dztwie podlaskim na przestrzeni lat 2006 2011 tys os b

Liczba ludności pracującej w województwie podlaskim na przestrzeni lat 2006-2011 [tys. osób]

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy – Aktywność Ekonomiczna Ludności (dane średnioroczne), 2006-2011


Liczba ludno ci bezrobotnej w wojew dztwie podlaskim na przestrzeni lat 2006 2011 tys os b

Liczba ludności bezrobotnejw województwie podlaskim na przestrzeni lat 2006-2011 [tys. osób]

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy – Aktywność Ekonomiczna Ludności (dane średnioroczne), 2006-2011


Liczba ludno ci biernej zawodowo w wojew dztwie podlaskim na przestrzeni lat 2006 2011 tys os b

Liczba ludności biernej zawodowow województwie podlaskim na przestrzeni lat 2006-2011 [tys. osób]

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy – Aktywność Ekonomiczna Ludności (dane średnioroczne), 2006-2011


Wska nik zatrudnienia w woj podlaskim wed ug p ci w latach 2006 2011

Wskaźnik zatrudnienia w woj. podlaskim według płci w latach 2006 – 2011 [%]

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy – Aktywność Ekonomiczna Ludności (dane średnioroczne), 2006-2011


Stopa bezrobocia kobiet i m czyzn w wojew dztwie podlaskim w latach 2006 2011

Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn w województwie podlaskim w latach 2006-2011 [%]


Wyniki badania ilo ciowego w r d kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy

Wyniki badania ilościowego wśród kobiet pozostających poza rynkiem pracy


Charakterystyka badanej populacji kobiet

Charakterystyka badanej populacji kobiet


Charakterystyka badanej populacji kobiet cd

Charakterystyka badanej populacji kobiet - cd


Charakterystyka badanej populacji kobiet cd1

Charakterystyka badanej populacji kobiet - cd


Charakterystyka badanej populacji kobiet cd2

Charakterystyka badanej populacji kobiet - cd


R d a dochodu w gospodarstwach domowych respondentek

Źródła dochodu w gospodarstwach domowych respondentek [%]


Przeci tny miesi czny doch d netto na osob w gospodarstwach domowych respondentek

Przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w gospodarstwach domowych respondentek [%]


Sytuacja ekonomiczna rodzin respondentek

Sytuacja ekonomicznarodzin respondentek


Do wiadczenie zawodowe badanych kobiet

Doświadczenie zawodowe badanych kobiet

Wcześniejsze podejmowanie pracy zarobkowej przez respondentki


Do wiadczenie zawodowe badanych kobiet cd

Doświadczenie zawodowe badanych kobiet – cd.


Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim

Udogodnienia dla kobiet będącychmatkami, jakie występowały w zakładachpracy, w których były zatrudnione respondentki [%]


Powody utraty zatrudnienia

Powody utraty zatrudnienia [%]


Czas trwania bezrobocia bierno ci zawodowej

Czas trwania bezrobocia/bierności zawodowej [%]


Dorywcze prace zarobkowe

Dorywcze prace zarobkowe

 • Najczęściej wykonywane dorywcze prace zarobkowe:

 • sprzątanie/pomoc domowa,

 • chałupnictwo/rękodzieło,

 • opieka nad dzieckiem/dziećmi,

 • prace sezonowe przy uprawach/w ogrodnictwie,

 • opieka nad osobą starszą,

 • przedłużanie rzęs, robienie paznokci,

 • wyrabianie sztucznej biżuterii,

 • usługi krawieckie.


G wne przyczyny pozostawania poza rynkiem pracy przez kobiety obj te badaniem

Główne przyczyny pozostawaniapoza rynkiem pracy przez kobiety objęte badaniem


Czynniki stanowi ce du e utrudnienie w yciu zawodowym respondentek

Czynniki stanowiące duże utrudnienie w życiu zawodowym respondentek [%]


Czynniki stanowi ce du e utrudnienie w yciu zawodowym respondentek cd

Czynniki stanowiące duże utrudnienie w życiu zawodowym respondentek [%] – cd.


Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim

Opinie respondentek odnośnie postrzegania roli kobiet jako matek oraz ich cech jako pracownic w porównaniu do pracy mężczyzn

Twierdzenia, z którymi zgadzają się respondentki


Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim

Opinie respondentek odnośnie postrzegania roli kobiet jako matek oraz ich cech jako pracownic w porównaniu do pracy mężczyzn

Twierdzenia, z którymi nie zgadzają się respondentki


Czynniki pomocne kobietom w powrocie na rynek pracy

Czynniki pomocne kobietom w powrocie na rynek pracy [%]


Czynniki pomocne kobietom w powrocie na rynek pracy cd

Czynniki pomocne kobietom w powrocie na rynek pracy [%] - cd


Przyczyny niepodejmowania zatrudnienia przez respondentki

Przyczyny niepodejmowania zatrudnienia przez respondentki [%]


Motywy podj cia zatrudnienia przez respondentki

Motywy podjęcia zatrudnienia przez respondentki [%]


Poszukiwanie zatrudnienia obecnie

Poszukiwanie zatrudnienia obecnie [%]


Sposoby poszukiwania pracy

Sposoby poszukiwania pracy [%]


Cz stotliwo poszukiwania pracy

Częstotliwość poszukiwania pracy [%]


Umiej tno ci respondentek w zakresie poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

Umiejętności respondentek w zakresie poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej [%]


Ocena w asnych kwalifikacji zawodowych i kompetencji j zykowych

Ocena własnych kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych


Sk onno do kontynuowania edukacji celem zwi kszenia szans na znalezienie zatrudnienia

Skłonność do kontynuowania edukacji celem zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia [%]


Deklaracje kobiet dotycz ce dalszego kszta cenia si

Deklaracje kobiet dotyczące dalszego kształcenia się[%]

Najczęściej wskazywana dziedzina/kierunek na jakim kobiety byłyby skłonne kontynuować edukację:

- pedagogika,- język angielski,

- zarządzanie i marketing,- język niemiecki,

- kosmetykologia,- fryzjerstwo,

- administracja.


Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim

Skłonność do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym w celu podniesienia, bądź uzupełnienia kwalifikacji zawodowych [%]

Najczęściej wskazywana tematyka szkoleń, jaką byłyby zainteresowane kobiety objęte badaniem:

- rachunkowość,- zdrowie i uroda,

- kurs komputerowy,- turystyka,

- wizaż/stylizacja,- fryzjer/stylista,

- handel.


Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia


Najwa niejsze korzy ci wynikaj ce z zatrudnienia w ramach elastycznych form pracy

Najważniejsze korzyści wynikające z zatrudnienia w ramach elastycznych form pracy [%]


Formy wsparcia wiadczone na rzecz kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy

Formy wsparcia świadczone na rzecz kobiet pozostających poza rynkiem pracy


Formy wsparcia z kt rych korzysta y kobiety

Formy wsparcia, z których korzystały kobiety [%]


Ocena uzyskanego wsparcia

Ocena uzyskanego wsparcia


Wyniki badania ilo ciowego w r d podlaskich pracodawc w

Wyniki badania ilościowego wśród podlaskich pracodawców


Charakterystyka badanej populacji pracodawc w

Charakterystyka badanej populacji pracodawców


Charakterystyka badanej populacji pracodawc w cd

Charakterystyka badanej populacji pracodawców – cd.


Charakterystyka badanej populacji pracodawc w cd1

Charakterystyka badanej populacji pracodawców – cd.


Preferencje pracodawc w

Preferencje pracodawców


Opinie pracodawc w odno nie zale no ci mi dzy p ci pracownika a posiadaniem okre lonych cech

Opinie pracodawców odnośnie zależności między płcią pracownika a posiadaniem określonych cech [%]


Opinie pracodawc w odno nie zale no ci mi dzy p ci pracownika a posiadaniem okre lonych cech1

Opinie pracodawców odnośnie zależności między płcią pracownika a posiadaniem określonych cech [%]


Opinie pracodawc w odno nie zale no ci mi dzy p ci pracownika a posiadaniem okre lonych cech2

Opinie pracodawców odnośnie zależności między płcią pracownika a posiadaniem określonych cech [%]


Posiadanie przez pracodawc w obiekcji przed zatrudnianiem kobiet

Posiadanie przez pracodawców obiekcji przed zatrudnianiem kobiet [%]


Przyczyny obiekcji przed zatrudnianiem kobiet

Przyczyny obiekcji przed zatrudnianiem kobiet [%]


Ocena kwalifikacji kobiet i m czyzn na tych samych stanowiskach

Ocena kwalifikacji kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach [%]


Ocena efektywno ci pracy kobiet i m czyzn na tych samych stanowiskach

Ocena efektywności pracy kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach [%]


Wyst puj ce w firmach udogodnienia dla matek

Występujące w firmach udogodnienia dla matek [%]


Udogodnienia dla kobiet a funkcjonowanie firmy

Udogodnienia dla kobiet, a funkcjonowanie firmy


Stosowanie wobec kobiet elastycznych form zatrudnienia

Stosowanie wobec kobiet elastycznych form zatrudnienia


Korzy ci wynikaj ce z zastosowania elastycznych form zatrudnienia

Korzyści wynikające z zastosowania elastycznych form zatrudnienia [%]


Diagnoza sytuacji kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy w wojew dztwie podlaskim

Wyniki badania jakościowegowśród instytucji, organizacji, stowarzyszeń związanych swą działalnością z problematyką kobiet pozostających poza rynkiem pracy


Przyczyny trudnej sytuacji oraz potrzeby kobiet pozostaj cych poza rynkiem pracy

Przyczyny trudnej sytuacji oraz potrzeby kobiet pozostających poza rynkiem pracy

 • Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy:

  • brak motywacji wśród kobiet do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej,

  • niska samoocena,

  • negatywne nastawienie psychiczne do zmian, brak wiary w siebie, lęk przed wyzwaniami,

  • brak kwalifikacji zawodowych zapewniających dobrą pozycję na rynku pracy,

  • niechęć do przekwalifikowania się,

  • „uzależnienie się od pomocy społecznej”

  • brak aktywności i chęci zmiany swej sytuacji zawodowej,

  • problem opieki nad dzieckiem, bariery związane z dostępem do państwowych żłóbków i przedszkoli.

 • Potrzeby kobiet pozostających poza rynkiem pracy:

  • wsparcie związane ze znalezieniem zatrudnienia, poszukiwania szkoleń zawodowych, przy opracowaniu CV i listów motywacyjnych, a także założenia własnej działalności gospodarczej oraz poradnictwa w tym zakresie,

  • wsparcie specjalistyczne: psychologa, doradcy zawodowego, animatora czasu wolnego

  • wsparcie finansowe i rzeczowe (najczęściej w postaci żywności, artykułów szkolnych oraz odzieży).

 • Pomysły na wsparcie kobiet pozostających poza rynkiem pracy:

 • spotkania/konsultacje z „kobietami sukcesu” (aktywnymi zawodowo)


G wne wnioski z badania

Główne wnioski z badania

 • Główne problemy, z którymi spotykają się kobiety pozostające poza rynkiem pracy w województwie podlaskim, to:

  • relatywnie niewielka liczba miejsc pracy ogółem,

  • wysoki poziom bierności zawodowej kobiet,

  • niska elastyczność kobiet w zakresie dostosowania się do warunków rynku pracy, spowodowana obowiązkami wynikającymi z tradycyjnej, społecznej roli kobiety,

  • niedostosowanie pracodawców do elastycznego zatrudnienia kobiet

  • ograniczona pomoc instytucjonalna,

  • niska samoocena kobiet pozostających poza rynkiem pracy.

 • Wzrost aktywności zawodowej kobiet uwarunkowany jest wieloma czynnikami, które można sklasyfikować następująco:

  • czynniki zewnętrzne, na które kobiety pozostające poza rynkiem pracy nie mają bezpośredniego wpływu: uwarunkowania lokalnego rynku pracy, postawa pracodawców wobec zatrudniania kobiet, dostępność ofert pracy, elastyczne formy zatrudniania, uwarunkowania komunikacyjne,

  • czynniki wewnętrzne, na które kobiety pozostające poza rynkiem pracy mają wpływ: uwarunkowania rodzinne, podział obowiązków domowych, wychowanie dzieci oraz czynniki związane z poczuciem własnej wartości i aspiracjami zawodowymi.


Rekomendacje wynikaj ce z bada

Rekomendacje wynikające z badań

Poprawa sytuacji na regionalnym rynku pracy w zakresie podaży miejsc pracy

Koncentracja na aktywnej pomocy kobietom pozostającym poza rynkiem pracy w długim okresie czasu

Przełamanie stereotypów dotyczących postrzegania społecznej roli kobiety

Promocja elastycznych form zatrudniania kobiet wśród pracodawców

Rozszerzenie pomocy instytucjonalnej

Podniesienie samooceny oraz świadomości samorealizacji poprzez karierę zawodową


Dzi kujemy zesp dzia u bada rynku general projekt sp z o o

Dziękujemy!Zespół Działu Badań RynkuGeneral Projekt Sp. z o.o.


 • Login