poradnictwo i informacja zawodowa mciz ohp
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poradnictwo i informacja zawodowa MCIZ OHP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Poradnictwo i informacja zawodowa MCIZ OHP - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej. Poradnictwo i informacja zawodowa MCIZ OHP. Warszawa 2004r. DEFINICJE POJĘĆ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Poradnictwo i informacja zawodowa MCIZ OHP' - hashim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poradnictwo i informacja zawodowa mciz ohp

Ochotnicze Hufce Pracy

Komenda Główna OHP

Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej

Poradnictwo i informacja zawodowa MCIZ OHP

Warszawa 2004r.

definicje poj
DEFINICJE POJĘĆ

Doradca zawodowy - osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowościowe, uzdolnienia i zainteresowania, warunkujące powodzenie pracy z ludźmi.

(Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, 2002, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22.03.2002r. - Dz.U. Nr 32, poz.304)

definicje poj1
DEFINICJE POJĘĆ

Poradnictwo zawodowe - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

(Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy, 1996, Wyd. KUP)

definicje poj2
DEFINICJE POJĘĆ

Doradztwo zawodowe - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

(K.Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s.29)

definicje poj3
DEFINICJE POJĘĆ

Poradnictwo zawodowe - proces, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art.38 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn.20 kwietnia 2004r.

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe - wg projektu PHARE finansowanego ze środków UE oraz Budżetu Państwa realizowanego pod nadzorem PARP, 2004)

definicje poj4
DEFINICJE POJĘĆ

Informacja zawodowa - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem.

Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

(K.Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych, 1985, WSiP, s.35)

definicje poj5
DEFINICJE POJĘĆ

Orientacja zawodowa - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

(K.Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s.29)

definicje poj6
DEFINICJE POJĘĆ

Informacja edukacyjna - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem.

(opr. G.Sołtysińska)

definicje poj7
DEFINICJE POJĘĆ

Wewnątrzszkolny system doradztwa - ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

(opr. A.Łukaszewicz, KOWEZiU, 2003)

definicje poj8
DEFINICJE POJĘĆ

Zawód - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany i systematyczny sposób, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

(J.Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów, 1965, KiW)

definicje poj9
DEFINICJE POJĘĆ

METODY PORADNICTWA ZAWODOWEGO:

1.Poradnictwo indywidualne – proces podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystuje procedury i techniki rozmowy doradczej motywując klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązaniu jego problemów.

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

porada indywidualna
Porada indywidualna

Cel:

Pomoc w rozwiązywaniu problemu zawodowego klienta poszukującego pracy:

 • uzyskanie informacji dotyczącej problemu zawodowego klienta,
 • uzyskanie informacji umożliwiających, zhierarchizowanie innych problemów klienta
 • umożliwienie dokonania oceny klienta,
 • umożliwienie podjęcia decyzji co do dalszego postępowania.

(tamże)

indywidualna ocena zawodowa
INDYWIDUALNA OCENA ZAWODOWA

Krok 1.

 • Określenie rodzaju problemu stojącego przed klientem,

Krok 2

 • Wytworzenie sobie pełnego obrazu klienta jako osoby,

Krok 3

 • Doradca zgłębia sposób widzenia siebie przez klienta, czynniki indywidualne i czynniki środowiskowe, przy użyciu poprzednio nakreślonych metod i technik rozmowy.

(R.Lamb: Poradnictwo zawodowe w zarysie - zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, 1998, KUP)

porada indywidualna procedura post powania 1

Przyjęcie informacji o potrzebie udzielenia porady

Analiza danych klienta i informacji nt. jego aktywności na podstawie dokumentów

Określenie potrzeb klienta

Uzyskanie informacji o aktualnej sytuacji rynku pracy w zakresie dotyczącym klienta

Porada indywidualna - procedura postępowania (1)
slide15

Uzyskanie informacji nt. możliwości szkolenia, podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania

Dokonanie analizy danych

Spotkanie się z klientem

Przeprowadzenie rozmowy doradczej

Porada indywidualna - procedura postępowania (2)

slide16

Ustalenie problemu zawodowego klienta oraz hierarchię innych problemów

Ustalenie ewentualnej konieczności włączenia innych specjalistów/podmiotów zewnętrznych lub przeprowadzenia badań lekarskich bądź psychologicznych

Konieczność włączenia innych specjalistów lub podmiotów zewnętrznych

Konieczność przeprowadzenia badań

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe - wg projektu PHARE finansowanego ze

środków UE oraz Budżetu Państwa realizowanego pod nadzorem PARP, 2004)

Porada indywidualna - procedura postępowania (3)

definicje poj10
DEFINICJE POJĘĆ

METODY PORADNICTWA ZAWODOWEGO:

2.Poradnictwo grupowe – sposób pracy z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

slide18

Cel:

- pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego wybranej

grupy klientów poszukujących pracy

Zidentyfikowanie celów i potrzeb związanych z grupowym poradnictwem zawodowym

Wstępne wyselekcjonowanie grupy uczestników zajęć

Określenie metody prowadzenia poradnictwa grupowego

Przygotowanie materiałów, pomieszczenia i sprzętu

Grupowe poradnictwo zawodowe - procedura postępowania (1)

slide19

Opracowanie harmonogramu zajęć

Dokonanie końcowej selekcji uczestników zajęć

Przeprowadzenie zajęć (cyklu zajęć)

poradnictwa zawodowego

Umieszczenie w dokumentacji informacji o udziale klientów w zajęciach

Ustalenie terminu rozmowy indywidualnej

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe - wg projektu PHARE finansowanego ze

środków UE oraz Budżetu Państwa realizowanego pod nadzorem PARP, 2004)

Grupowe poradnictwo zawodowe - procedura postępowania (2)

definicje poj11
DEFINICJE POJĘĆ

METODY PORADNICTWA ZAWODOWEGO:

3.Badanie psychologiczne – jest to badanie, którego celem jest określenie przydatności zawodowej do pracy/zawodu, kierunku szkolenia albo ze względu na szczególne wymagania stawiane przez pracodawcę, a nie uregulowane odrębnymi przepisami resortowymi.

Badanie to przeprowadza doradca zawodowy z wykształceniem psychologicznym, z wykorzystaniem wystandaryzowanych testów psychologicznych.

(Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

sygna y wskazuj ce na istnienie potrzeby poradnictwa zawodowego
SYGNAŁY WSKAZUJĄCE NA ISTNIENIE POTRZEBY PORADNICTWA ZAWODOWEGO
 • Wybór zawodowy
 • Błędny wybór zawodowy
 • Zmiana zawodowa
 • Potrzeba szkolenia
 • Potrzeba usług innych instytucji
 • Przystosowanie zawodowe
 • Zmiana miejsca zatrudnienia

(R.Lamb: Poradnictwo zawodowe w zarysie - zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, 1998, KUP)

indywidualna ocena zawodowa1
INDYWIDUALNA OCENA ZAWODOWA

Główne dziedziny badania i oceny:

1. Zainteresowania i cele

2. Doświadczenie zawodowe

3. Wykształcenie i przebyte szkolenia

4. Sposób spędzania wolnego czasu

5. Uzdolnienia

6. Czynniki społeczno-ekonomiczne

7. Cechy charakteru i usposobienie

8. Możliwości fizyczne

(tamże)

obszary identyfikacji obszar w oceny jednostki
OBSZARY IDENTYFIKACJI OBSZARÓW OCENY JEDNOSTKI
 • rozmowa
 • orzeczenia lekarskie
 • ocena sprawności fizycznej
 • rozmowa
 • lista zainteresowań i wyniki testów

MOŻLIWOŚCI FIZYCZNE

ZAINTERESO-WANIA I CELE

 • rozmowa
 • wyniki w nauce
 • testy kwalifikacyjne
 • rozmowa
 • wyniki w nauce
 • testy osobowości

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE

CZYNNIKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIE

 • rozmowa
 • wyniki w nauce
 • testy sprawdzające
 • rozmowa

UZDOLNIENIA I POTENCJALNE UMIEJĘTNOŚCI

ZAJĘCIA W CZASIE WOLNYM

 • rozmowa
 • testy zdolnościowe
wsp praca mciz ohp
WSPÓŁPRACA MCIZ OHP

Media: prasa, radio, lokalna TV

Samorząd

Pracodawcy

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ OHP

Konkursy, giełdy, konferencje, targi

Instytucje szkolące

Placówki oświatowe

Ośrodki Pomocy Społecznej, niepełnosprawni

Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Kluby Pracy

Młodzież poszukująca pracy

ad