NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A - PowerPoint PPT Presentation

Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a
Download
1 / 32

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A. www.ofm.org.mt. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Eż 33, 7-9. Dan jgħid il-Mulej: U int, bin il-bniedem, jiena qegħidtek għassies fuq id-dar ta’ Iżrael.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

NIKKOREU LIL XULXIN23 add matulis-Sena A

www.ofm.org.mt


L 1 qari qari mill ktieb tal profeta e ekjel e 33 7 9

L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Profeta EekjelE 33, 7-9


Dan jg id il mulej u int bin il bniedem jiena qeg idtek g assies fuq id dar ta i rael

Dan jgid il-Mulej:U int, bin il-bniedem,jiena qegidtek gassies fuq id-dar ta Irael.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Meta int tisma kliemi iere minn fommi,gandek twiddibhom fismi.Meta ngid lill-midneb, Int gandek tmut gur,


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

u int ma titkellimxu ma twiddibx lill-midneb alli jitlaq it-triq tieguu l-midneb imut fi unitu,demmu minn idejk infittxu.


Jekk inti twiddeb lill midneb biex i alli triqtu u jer a lura minnha

Jekk inti twiddeb lill-midnebbiex ialli triqtu u jera lura minnha


U hu ma jer ax lura minn triqtu u jmut fi unitu inti tkun salvajt lilek innifsek

u hu ma jerax lura minn triqtu u jmut fi unitu,inti tkun salvajt lilek innifsek.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Il-Kelma tal-Mulej.Inroddu ajr lil Alla.


Salm responsorjali salm 94 isimg u le en il mulej u la twebbsux qalbkom

SALM RESPONSORJALISalm 94Isimgu leen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Ejjew, a nfaru bil-hena l-Mulej,a ngajtu bil-fer lill-blata tas-salvazzjoni tagna!Nidhru quddiemu bgana ta radd il-ajr,ngannulu bgajat ta fer.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

R/.Isimgu leen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Ejjew inqimuh mixutin fl-art,garkobbtejna quddiem il-Mulej li alaqna,galiex hu Alla tagna,u ana l-poplu tal-merga tiegu u n-nga tiegu.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

R/.Isimgu leen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Mhux li kontu llum tisimgu lenu!La twebbsux qalbkom bal fMeribah,bal dak in-nhar fMassah, fid-deert,meta arrbuni missirijietkom,ippruvawni, galkemm gemili raw.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

R/.Isimgu leen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


It 2 qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lir rumani rum 13 8 10

IT-2 QARIQari mill-Ittra ta San Pawl Appostlu lir-RumaniRum 13, 8-10


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

uti: Qisu li ma jkollkom ebda obbligazzjoni lejn add, lief li tobbu lil xulxin; gax min iobb lill-proxxmu jkun amm il-lii kollha.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Gax il-kmandamenti la tinix, la toqtolx, la tisraqx, la tkunx rgib, u kull preett ieor, hu liema hu, kollha jinabru fdin il-kelma wada:


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

obb lill-proxxmu tiegek balek innifsek. L-imabba ma tagmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imabba hija l-milja tal-lii.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Il-Kelma tal-Mulej.Inroddu ajr lil Alla.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Hallelujah. Halleluljah.Kull min iomm il-kelma ta Kristu,fih hemm tassew l-imabba ta Allafil-milja tagha.Hallelujah.


L evan elju qari mill evan elju ta san mattew mt 18 15 20

L-EVANELJUQari mill-Evanelju ta San MattewMt 18, 15-20


F dak i mien es qal lid dixxipli tieg u jekk uk jaqa f xi dnub mur sibu wa du u widdbu

FDAK I-MIEN: es qal lid-dixxipli tiegu: Jekk uk jaqa fxi dnub, mur sibu wadu u widdbu.


Jekk jisma minnek tkun irba t lura lil uk

Jekk jisma minnek, tkun irbat lura lil uk.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Jekk ma jismax, era mur u u miegek wieed jew tnejn ora, biex kull ma jingad jissaa bil-kelma ta ew xhieda jew tlieta.


Jekk imbag ad anqas minnhom ma jkun irid jisma mur g id lill emg a

Jekk imbagad anqas minnhom ma jkun irid jisma, mur gid lill-emga.


U jekk anqas mill emg a ma jkun irid jisma ommu b wie ed pagan u publikan

U jekk anqas mill-emga ma jkun irid jisma ommu bwieed pagan u publikan.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Tassew ngidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tollu fuq l-art ikun malul fis-sema.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Ngidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgollu leenhom flimkien biex jitolbu xi aa, Missieri li hu fis-smewwiet jagtihielhom.


G ax fejn tnejn jew tlieta jkunu mi bura f ismi hemm inkun jien f nofshom

Gax fejn tnejn jew tlieta jkunu mibura fismi, hemm inkun jien fnofshom.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

Il-Kelma tal-Mulej.It-tifhir lilek Kristu.


Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

NIKKOREU LIL XULXIN23 add matulis-Sena A

www.ofm.org.mt


  • Login