Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a
Download
1 / 32

NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A. www.ofm.org.mt. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Eż 33, 7-9. Dan jgħid il-Mulej: U int, bin il-bniedem, jiena qegħidtek għassies fuq id-dar ta’ Iżrael.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A' - harlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

NIKKOREĠU LIL XULXIN23 Ħadd matulis-Sena A

www.ofm.org.mt


L 1 qari qari mill ktieb tal profeta e ekjel e 33 7 9
L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Profeta EżekjelEż 33, 7-9


Dan jg id il mulej u int bin il bniedem jiena qeg idtek g assies fuq id dar ta i rael
Dan jgħid il-Mulej:U int, bin il-bniedem,jiena qegħidtek għassies fuq id-dar ta’ Iżrael.


Meta int tisma’ kliemi ħiereġ minn fommi,għandek twiddibhom f’ismi.Meta ngħid lill-midneb, ‘Int għandek tmut żgur,’


u int ma titkellimxu ma twiddibx lill-midneb ħalli jitlaq it-triq tiegħuu l-midneb imut fi ħżunitu,demmu minn idejk infittxu.


Jekk inti twiddeb lill midneb biex i alli triqtu u jer a lura minnha
Jekk inti twiddeb lill-midnebbiex iħalli triqtu u jerġa’ lura minnhaIl-Kelma tal-Mulej.Inroddu ħajr lil Alla.


Salm responsorjali salm 94 isimg u le en il mulej u la twebbsux qalbkom
SALM RESPONSORJALISalm 94Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Ejjew, ħa nfaħħru bil-hena l-Mulej,ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!Nidhru quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.


R/.Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Ejjew inqimuh mixħutin fl-art,għarkobbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna,għaliex hu Alla tagħna,u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-ngħaġ tiegħu.


R/.Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!“La twebbsux qalbkom bħal f’Meribah,bħal dak in-nhar f’Massah, fid-deżert,meta ġarrbuni missirijietkom,ippruvawni, għalkemm għemili raw.”


R/.Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


It 2 qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lir rumani rum 13 8 10
IT-2 QARIQari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-RumaniRum 13, 8-10


Ħuti: Qisu li ma jkollkom ebda obbligazzjoni lejn ħadd, ħlief li tħobbu lil xulxin; għax min iħobb lill-proxxmu jkun żamm il-liġi kollha.


Għax il-kmandamenti “la tiżnix, la toqtolx, la tisraqx, la tkunx rgħib”, u kull preċett ieħor, hu liema hu, kollha jinġabru f’din il-kelma waħda:


“ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.” L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija l-milja tal-liġi.


Il-Kelma tal-Mulej. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija Inroddu ħajr lil Alla.


Hallelujah. Halleluljah. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija Kull min iżomm il-kelma ta’ Kristu,fih hemm tassew l-imħabba ta’ Allafil-milja tagħha.Hallelujah.


L evan elju qari mill evan elju ta san mattew mt 18 15 20
L-EVANĠELJU L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija Qari mill-Evanġelju ta’ San MattewMt 18, 15-20


F dak i mien es qal lid dixxipli tieg u jekk uk jaqa f xi dnub mur sibu wa du u widdbu
F’DAK IŻ-ŻMIEN: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu.


Jekk jisma minnek tkun irba t lura lil uk
Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu.


Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta.
Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema.


Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħenhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu fis-smewwiet jagħtihielhom.Il-Kelma tal-Mulej inkun jien f’nofshom.”.It-tifhir lilek Kristu.


NIKKOREĠU LIL XULXIN inkun jien f’nofshom.”23 Ħadd matulis-Sena A

www.ofm.org.mt


ad