Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy - PowerPoint PPT Presentation

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Download
1 / 33

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy. Urząd Miejski w Mielcu. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy. Gminny Program

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy

Urząd Miejski w Mielcu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Gminny Program

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii

na 2011 rok


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy1

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r.

W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy2

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy3

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy4

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec.

W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi.


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy5

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tab. 1.Liczba podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31.12. 2010 r.


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy6

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2009 r. w Mielcu wyniosła

52 853 666,- zł


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy7

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Tab. 2. Wydatki na zakup napojów alkoholowych :


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy8

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

1. DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2009 rok

Tab. 3. Liczba pacjentów:


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy9

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Tab. 4. Liczba osób zobowiązanych do leczenia ambulatoryjnego:


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy10

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy11

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy12

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy13

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy14

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy15

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy16

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCHYCH


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy17

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy18

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy19

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy20

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy21

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy22

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy23

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy24

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy25

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu określa Prezydent Miasta Mielca.

2. Członkowie zespołu roboczego Gminnej Komisji prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 1000 złotych dla każdego członka zespołu roboczego za wykrycie i udokumentowanie protokołem nieprzestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, skutkującego wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla danego podmiotu.


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy26

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

3. W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. „zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).

4. Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia).


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy27

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

PRELIMINARZ – BILANS

 • I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 57 000 zł

  • Przeciwdziałanie narkomanii – 6 000 zł

 • Suma = 63 000,- zł

 • ( 5,7 % )

 • II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 154 250,- zł

  • Przeciwdziałanie narkomanii – 4 000 zł

 • Suma = 158 250,- zł ( 14,4 % )


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy28

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

 • III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 576 010 zł

  • Przeciwdziałanie narkomanii – 34 000 zł

 • Suma = 610 010,- zł( 55,5 % )

 • IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 108 600 zł

  • Przeciwdziałanie narkomanii – 14 000 zł

 • Suma = 122 600,- zł ( 11,1 % )


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy29

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

 • V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 144 140 zł

  • Przeciwdziałanie narkomanii – 2 000 zł

 • Suma = 146 140 zł( 13,3 % )

 • CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = 1 100 000 ZŁ

 • Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: 1 040 000 zł

 • Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: 60 000 zł


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy30

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Załącznik nr 1

Podział środków finansowych przeznaczonych w 2011 r. na zajęcia

pozalekcyjne realizowane w: Szkołach podstawowych i gimnazjach

Całość środków dla szkół w kwocie 61 880,- zł rozdzielona w sposób następujący:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 080,- zł

 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 720,- zł

 • Szkoła Podstawowa nr 3 – 4 080,- zł

 • Szkoła Podstawowa nr 6 – 5 440,- zł

 • Szkoła Podstawowa nr 9 – 4 080,- zł

 • Szkoła Podstawowa nr 11 – 5 440,- zł

 • Szkoła Podstawowa nr 12 – 1 360,- zł

 • 2. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu – przekazana kwota 139 808 zł

  Środki te zostaną wykorzystane na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

  artystycznych, kulturalnych oraz informatycznych, zgodnie z podpisanymi stosownymi

  umowami.

 • Gimnazjum nr 1 – 4 080,- zł

 • Gimnazjum nr 2 – 14 960,- zł

 • ZSO nr 1 – 6 120,- zł

 • ZS nr 2– 9 520,- zł


Wydzia edukacji i spraw spo ecznych fundusz przeciwalkoholowy31

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Dziękuję za uwagę


 • Login