Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
Download
1 / 46

Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb. Opracowanie na podstawie materiałów MEN i ORE: mgr Ewa Piotrowska – Kołata mgr Zofia Wojdat Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku www.cdie-wloclawek.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, karty indywidualnych potrzeb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompetentny nauczyciel – jak konstruować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,karty indywidualnych potrzeb

Opracowanie na podstawie materiałów MEN i ORE:

mgr Ewa Piotrowska – Kołata

mgr Zofia Wojdat

Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku

www.cdie-wloclawek.pl


Dziecko ma problem –

chcę mu pomóc

www.cdie-wloclawek.pl


Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

 • ⇒ w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

 • przedszkolach, szkołach i placówkach

 • ⇒ w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

 • niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach

 • ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • ⇒ w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

 • niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach

 • i oddziałach oraz ośrodkach

 • ⇒ w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych

 • ⇒ w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych

 • ⇒ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

 • przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • ⇒ w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

 • w tym publicznych poradni specjalistycznych

 • ⇒ w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

  www.cdie-wloclawek.pl


Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

1) szczególnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) choroby przewlekłej;

4) niedostosowania społecznego;

5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) zaburzeń komunikacji językowej;

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) innych potrzeb dziecka.

www.cdie.wloclawek.pl


Pedagog udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele,

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzież

www.cdie.wloclawek.pl


Pedagog może być inicjatorem udzielania pomocypsychologiczno- pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki

www.cdie.wloclawek.pl


W jakiej formie i komu pedagog może udzielać pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

 • klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,

 • logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 • oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

 • porad i konsultacji.

  www.cdie.wloclawek.pl


Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w

formie:

uczniom

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,

 • logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć

 • o charakterze terapeutycznym;

 • porad i konsultacji.

  rodzicom uczniów i nauczycielom

 • porad i konsultacji;

 • warsztatów i szkoleń.

  www.cdie.wloclawek.pl


Ilu uczniów może być na poszczególnych zajęciach?

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

3.Zajęcia specjalistyczne:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

- zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

- zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

 • www.cdie.wloclawek.pl


Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach pomocy pp

-Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje

odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego

ucznia.

www.cdie.wloclawek.pl


HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

do 31 marca 2012

Zespoły wykonają swoje zadania:

 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;


HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, ;

 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

do 30 kwietnia 2012

 • dyrektor ustala dla uczniów - na podstawie zaleceń Zespołów - formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013;


HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

 • niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013, dyrektor informuje rodziców uczniów o ustalonych dla uczniów formach (wymiarze godzin), sposobach i okresach udzielania pomocy od roku szkolnego 2012/2013.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃSZKOŁY PODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE

do 30 września 2012

 • Zespoły opracowują dla uczniów: IPET, PDW i KIPU realizowany w roku szkolnym 2012/2013.


Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Dyrektorwyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu.

Spotkania zespołuzwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

www.cdie.wloclawek.pl


Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?

1.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części

dotyczącej ich dziecka;

2. Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;

3. Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia.

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

www.cdie.wloclawek.pl


Zadania Zespołu ds. ucznia ze spe

1. ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne;

2. określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3. planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

4. opracowuje kartę indywidualnych potrzeb ucznia KIPU oraz plan działań wspierających PDW, IPET

6. dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;

7. podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

www.cdie.wloclawek.pl

www.cdie.wloclawek.pl


Dla kogo ipet i kip?

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały

dla nauczycieli. MEN, 2010; www.men.gov.pl

www.cdie.wloclawek.pl


Organizacja pracy Zespołu

 • Zespół tworzy dyrektor szkoły dla uczniaposiadającego:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 • wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych

  www.cdie.wloclawek.pl


Wstępne rozpoznanie potrzeb

Rozpoznanie dokonane przez Zespół, jest podstawą do założenia:

Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia – KIPU

Stworzenia Planu Działań Wspierających – PDW

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, jest podstawą opracowania i modyfikowania Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego – IPET

www.cdie.wloclawek.pl


Karta Indywidualnych Potrzeb UczniaPodniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli.MEN, 2010; www.men.gov.pl


Co zawiera karta indywidualnych potrzeb ucznia?

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub klasy,do której uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych;

4) zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej;

5) zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu

www.cdie.wloclawek.pl


Elementy KIPU - przykładowe zapisy

ZAKRES, w którym uczeń wymaga pomocy:

W zakresie funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego, funkcjonowania zdrowotnego, społecznego, wspierania samooceny, radzenia sobie z emocjami, myślenia przyczynowo- skutkowego, abstrakcyjnego, usprawniania motoryki, analizatorów, dostosowania wymagań, wydłużenia czasu pracy, funkcjonowania w środowisku, w zakresie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego, rozwoju intelektualnego, itp.

Sposoby: praca grupowa, indywidualna, w parach, z udziałem rodziców, rówieśników, itp.

Okresy udzielania pomocy: np. I semestr, cały rok, zajęcia co drugi tydzień, 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w każdym tygodniu (120min.)

www.cdie.wloclawek.pl


Plan działań wspierających PDW

Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:

- ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną;

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;

- psiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

⇒ (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny).

www.cdie.wloclawek.pl


Elementy PDW

1) cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) metody pracy z uczniem,

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

5) działania wspierające rodziców ucznia,

6) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

www.cdie.wloclawek.pl


Dla jakich uczniów IPET?

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne tworzone są dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

• niepełnosprawnych: słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

• niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

www.cdie.wloclawek.pl


Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przygotowana przez zespół – nauczycieli i specjalistów:

 • mocne strony, osiągnięcia rozwojowe, możliwości psychofizyczne,

  zainteresowania,

 • funkcjonowanie w społeczności szkolnej,

 • poziom wiedzy i umiejętności,

 • trudności edukacyjne

 • trudności rozwojowe – ograniczenia psychofizyczne, problemy

  wychowawcze, opiekuńcze

  Przygotowana na podstawie zajęć obowiązkowych, dodatkowych.

  Przygotowywana nie rzadziej niż raz w roku, a następnie podlegająca okresowej ocenie efektywności i ewentualnym modyfikacjom.

  www.cdie.wloclawek.pl


Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny - IPET

 • nie ma obligatoryjnego wzoru, zależy od rodzaju

  niepełnosprawności, nasilenia niedostosowania,

  etapu edukacyjnego, musi zawierać te elementy,

  które są wymienione w rozporządzeniu

 • nie jest programem nauczania

 • łączy funkcję dydaktyczno – wychowawczą z

  funkcją terapeutyczną, czyli zawiera cele edukacyjne i terapeutyczne

 • uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzeby określone w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka

  www.cdie.wloclawek.pl


Elementy IPET

Program określa:

1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli,

wychowawców i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem,

3. formy i metody pracy z uczniem,

4. ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania

pomocy oraz wymiar godzin,

5. działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z

poradnią pp i specjalistami,

6. zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne i inne zajęcia,

7. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.

www.cdie.wloclawek.pl


IPET

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powinny uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz być dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych.

www.cdie.wloclawek.pl


INdywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:

 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

  • rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

  - ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

  - ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

 • ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

 • www.cdie.wloclawek.pl


INdywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:

• formy i metody pracy z uczniem,

• ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,

• zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia – stosownie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,

 • działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji działań opisanych powyżej,

  • zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, i innymi instytucjami

  (organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku) w realizacji działań opisanych powyżej.

  www.cdie.wloclawek.pl


Zasady i wskazówki dotyczące konstruowania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Nie rzadziej niż raz w roku zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.

www.cdie.wloclawek.pl


Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:

 • określenie wielospecjalistyczna diagnoza oznacza, że ostateczna diagnoza jest wspólnie wypracowana przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

  www.cdie.wloclawek.pl


Ważne!

Wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania ucznia należy budować na podstawie informacji o dziecku i jego specjalnych potrzebach. Informacje te pochodzą z następujących źródeł:

- z wywiadów i rozmów z rodzicami,

- z orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zawierających specjalistyczną diagnozę (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną) ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotne informacje dotyczące szkolnego funkcjonowania dziecka,

- od lekarzy i specjalistów leczących dziecko, z dokumentacji medycznej dostarczonej przez rodziców,

- od innych specjalistów pracujących z dzieckiem (np. rehabilitantów, terapeutów, kuratorów sądowych),

- z obserwacji nauczycieli, które dotyczą funkcjonowania ucznia w klasie, szkole (między innymi z analizy wytworów dziecka),

- z badań specjalistycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) prowadzonych w szkole,

 • z dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy.

  www.cdie.wloclawek.pl


Ważne!

Rozpoznanie powinno dotyczyć:

− mocnych stron dziecka, jego zdolności, wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji poszczególnych przedmiotów czy zadań, które mogą być przed nim stawiane, także jego

ulubionych form aktywności i zainteresowań,

− trudności edukacyjnych lub rozwojowych ucznia w zakresie:

- emocji i funkcjonowania społecznego (np. w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, wyrażaniu uczuć w sposób społecznie akceptowany, umiejętności werbalizowania uczuć),

 • sprawności motorycznej dziecka, w tym możliwości samoobsługi (szczególnie ważne w przypadku dzieci niepełnosprawnych),

 • www.cdie.wloclawek.pl


- komunikowania się (np. w przypadku dzieci obcokrajowców możliwość porozumiewania się w języku polskim, w przypadku niektórych dzieci niepełnosprawnych – konieczność stosowania metod komunikacji alternatywnej),

- funkcjonowania poznawczego (np. koncentracja uwagi, pamięć, myślenie),

- wiedzy z poszczególnych przedmiotów i umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),

- motywacji,

− warunków zewnętrznych:

- organizacji przestrzeni klasy czy szkoły (np. oznakowanie niebezpiecznych miejsc, gdy w klasie

jest dziecko słabo widzące), pracy na lekcji, sposobu oceniania dziecka,

- sytuacji rodzinnej dziecka, w tym informacji przekazanych przez rodziców (np. że nie mają oni wystarczającej wiedzy, by pomóc dziecku w nauce),

 • dodatkowych informacji i zaleceń (np. dotyczących noszenia aparatu słuchowego, okularów, butów ortopedycznych, nietypowych zachowań dziecka).

  www.cdie.wloclawek.pl


Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Przed przystąpieniem do określania zakresu dostosowań warto rozważyć następujące kwestie:

- jakie cele chcę osiągnąć w pracy z uczniem,

- jaki dobór treści nauczania (wiedzy),

- jaki dobór metod i form pracy,

- jaki sposób oceniania i motywowania,

- jaki sposób organizacji klasy, szkoły, pozwoli uczniowi na przyswojenie wiedzy i sprostanie wymaganiom.

Konstruując indywidualny program dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy pamiętać, że powinien on mieć charakter edukacyjno-terapeutyczny.

www.cdie.wloclawek.pl


Ważne!

W zakresie funkcji edukacyjnej indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny może być:

1. adaptacją programu przyjętego w szkole zawierającą dostosowania wymagań podstawy programowej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, a także modyfikację metod, form i sposobów realizacji oraz opis dodatkowych działań wspierających;

2. całkowicie autorskim programem zawierającym treści nauczania, metody i formy pracy na poszczególnych bądź wszystkich przedmiotach lub obszarach edukacyjnych dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego, co ich pełnosprawni rówieśnicy. Odrębną podstawę programową realizują natomiast uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

www.cdie.wloclawek.pl


Ważne!

W zakresie funkcji terapeutycznej indywidualny program powinien odnosić się do:

- uczniów niepełnosprawnych – zawierać elementy terapeutyczne (np. rehabilitacji ruchowej, nauki alternatywnych metod komunikacji) usprawniające zaburzone funkcje;

- uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – mieć charakter socjoterapeutyczny (np. zajęcia dotyczące kontroli wyrażania silnych emocji, eliminowanie zachowań niepożądanych, socjoterapia);

 • uczniów niedostosowanych społecznie – mieć charakter resocjalizacyjny (np. trening zastępowania agresji, trening kontroli złości).

 • www.cdie.wloclawek.pl


Formułując cele terapeutyczne do pracy z dzieckiem, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytania:

- Co jest najważniejsze dla dziecka, by w ogóle mogło się uczyć?

- Jaka forma działań czy zajęć może pozwolić dziecku pokonać tę trudność?

Jeśli dziecko ma fobię szkolną, bardzo ważnym elementem programu będzie obniżenie poziomu lęku i konieczne działania podjęte w tym zakresie.

www.cdie.wloclawek.pl


Formy i metody pracy z uczniem

W określeniu procedury osiągania celów rozumianej jako sposób wykorzystania dostępnych metod, form, środków dydaktycznych czy innych zasobów szkoły i środowiska w celu pomocy dziecku przydatne mogą być następujące pytania:

- Które ze znanych nauczycielom metod, form pracy, środków dydaktycznych najlepiej posłużą uczniowi?

- Które z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej najlepiej posłużą uczniowi?

- Z którym ze specjalistów, trenerów, rehabilitantów pracuje się dziecku najlepiej, najbardziej efektywnie?

- Jaki rodzaj i sposób organizacji zajęć (czas trwania, liczba osób) umożliwia dziecku efektywne korzystanie z nich?

www.cdie.wloclawek.pl


Sposoby pracy z uczniem

 • odpowiednia organizacja pracy w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych (m.in. Stosowanie metod pracy adekwatnych do potrzeb ucznia, podawanie materiału w odpowiednim układzie);

 • właściwe egzekwowanie wiedzy i ocenianie ucznia (np. sprawdzanie umiejętności czytania ucznia z dysleksją nie w obecności klasy; stosowanie oceny opisowej nie tylko na etapie edukacji wczesnoszkolnej);

 • wykorzystywanie codziennych szkolnych sytuacji, zajęć wychowawczych i innego rodzaju zajęć do wspierania rozwoju, kształtowania akceptowanych postaw, zapobiegania zagrożeniom, korekcję niewłaściwych zachowań (np. praca nad umiejętnościami wyrażania emocji w sytuacji konfliktu między uczniami polegająca na wspieraniu uczniów w rozwiązaniu realnie zaistniałej sytuacji)

  www.cdie.wloclawek.pl


Sposoby pracy z uczniem

 • dostosowane warunki zewnętrzne (np. zapewnienie dziecku autystycznemu miejsca (oddzielonego parawanem), w którym będzie mógł odpocząć, jeśli poczuje się przeciążony zbyt dużą liczbą bodźców

  www.cdie.wloclawek.pl


Dziękujemy

mgr Ewa Piotowska-Kołata

mgr Zofia Wojdat

www.cdie.wloclawek.pl


ad
 • Login