slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Warszawa, 26-27.05.2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Warszawa, 26-27.05.2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

P unkty P ośrednictwa P racy. „Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany z EFS  jako przykład nowatorskich działań w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP. Warszawa, 26-27.05.2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Warszawa, 26-27.05.2011 r.' - gram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Punkty

Pośrednictwa

Pracy

„Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany z EFS  jako przykład nowatorskich działań w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”.

Urszula Kowalska

Dyrektor Biura Rynku Pracy

Komenda Główna OHP

Warszawa, 26-27.05.2011 r.

poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy w ohp
Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy w OHP

OHP posiadają sieć wyspecjalizowanych stacjonarnych

i mobilnych jednostek oferujących szeroki wachlarz usług dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy i aktywnego poszukiwania pracy

 • mobilne centra informacji zawodowej
 • młodzieżowe biura pracy
 • kluby pracy

Ponad 550 tys. rocznie młodzieży objętej tymi działaniami

slide3

DOŚWIADCZENIE - innowacja - rozwój

49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

I. Projekty współfinansowane z EFS

 • Poradnictwo zawodowe, kwalifikacje pozazawodowe
 • - integralnym elementem projektów

II. Projekty wdrażające nowe metody pracy

dla doradców zawodowych, pośredników

 • Opracowanie nowych testów „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży”
 • Opracowanie szkolenia e-learningowego
 • Szkolenie kadry

III. Projekt dotyczący rozwoju sieci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 • Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”
perspektywa rozwoju us ug rynku pracy przez ohp

Działalność OHP

na rynku pracy

Koncepcja globalna

- system sieciowy

- standardy jakości

- kadra

- zasoby

Potrzeby

lokalne

- elastyczność

- komplementarność

- dostęp

- współpraca

Perspektywa rozwoju usług rynku pracy PRZEZ OHP
slide5

Projekt ohp jako realizator usług rynku pracy

Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Okres realizacji – 01.05.2009 – 31.12.2013

wsp praca lokalna
Współpraca lokalna

Ścisła współpraca z samorządami jest odpowiedzią na bieżące potrzeby lokalne młodzieży

projekt w liczbach
Projekt w liczbach…

Młodzieżowe Centra Kariery – 150

25 tys. osób

Ośrodki Szkolenia Zawodowego - 65

Punkty Pośrednictwa Pracy - 150

dzia ania zadania w ramach projektu
Działania - zadania w ramach Projektu

I. Tworzenie warunków ułatwiających młodzieży dostęp do usług projektu :

- uruchamianie, wyposażenie i utrzymanie MCK, PPP

- zatrudnienie i przygotowanie kadry

II. Promocja poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy.

III. Podnoszenie w świadomości młodzieży znaczenia planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego, doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych ofert pracy

IV. Wypracowywanie na potrzeby funkcjonowania sieci nowych rozwiązań i materiałów w zakresie świadczonych usług.

standardy w zakresie realizacji projektu
Standardy w zakresie realizacji projektu
 • Założenia do tworzenia MCK i PPP

określają podstawowe zasady i uwarunkowania, gdzie należy szukać lokalizacji jednostek, projekt Porozumienia, warunki lokalowe itp.

 • Zasady w zakresie wyposażenia meblowego

wykaz mebli dla MCK i PPP, parametry, standard wykonania i kolorystyka mebli.

 • Zasady dotyczące zakupu sprzętu biurowego, komputerowego, multimedialnego

wykaz i parametry sprzętu

 • Zasady zatrudniania kadry
wnioski w sprawie tworzenia mck i ppp
Wnioski w sprawie tworzenia MCK i PPP

Kryteria tworzenia MCK i PPP:

 • diagnoza, partnerzy projektu, z którymi zawarto porozumienia
 • uwarunkowania środowiskowe, potrzeby młodzieży
 • charakterystyka warunków lokalowych i przeznaczenie budynku
 • lokalizacja jednostki pod kątem otoczenia społecznego, instytucjonalnego w danej miejscowości
sie dzia aj cych jednostek mck i ppp
Sieć działających jednostek MCK i PPP

Obecnie na terenie kraju w wyniku podpisanych Porozumień z Samorządami działa 156 jednostek, w tym:

 • 80 młodzieżowych centrów kariery
 • 76 punktów pośrednictwa pracy
 • Białe księgi
mapa jednostek mck ppp
Mapa jednostek MCK PPP

Liczba funkcjonujących jednostek - 156

osoby korzystaj ce ze wsparcia w projekcie
Osoby korzystające ze wsparcia w projekcie
 • poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji/bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy
 • uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy
 • zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie
  • 6040 beneficjentów projektu
  • 11 259 ofert pracy
  • 156 targów pracy i imprez edukacyjnych
  • 91 855 uczestników pozaprojektowych
g wne czynniki problemowe beneficjent w projektu
Główne czynniki problemowe beneficjentów projektu
 • problemy funkcjonowania w sferze edukacyjno-zawodowej
 • utrudniony dostęp do usług i informacji o rynku pracy
 • trudności w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych
 • trudności związane z wejściem na rynek pracy i utrzymaniem zatrudnienia
 • brak umiejętności planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • brak informacji na temat przedsiębiorczości i rynku pracy
specyfika us ug
Specyfika usług
 • Kompleksowość usług
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Regionalność i lokalność w świadczeniu usług:
 • - wyjście usług rynku pracy poza duże skupiska miejskie – rozbudowa sieci jednostek przy udziale władz i środowisk lokalnych
 • Kształtowanie wśród młodzieży świadomości i „MODY” na planowanie drogi edukacyjno – zawodowej,
 • organizowanie IMPREZ EDUKACYJNYCH z udziałem lokalnych partnerów
 • Wsparcie klienta i specjalisty nowymi zasobami metodycznymi
 • Cykliczne doszkalanie kadry i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk
specyfika us ug1
Specyfika usług

MCK – poradnictwo zawodowe

Trzech Specjalistów

  

IPK, Vademecum kariery

KLIENT

PPP – pośrednictwo pracy, staży, praktyk, wolontariatu

OSZ - szkolenia

Wsparcie procesu poprzez nowatorskie zasoby metodyczne dostosowane do potrzeb młodzieży

Możliwość

powrotu Klienta

do projektu jeśli jego sytuacja będzie tego wymagać – krok do całożyciowego poradnictwa kariery

TRZY ZIDYWIDALIZOWANE

ŚCIEŻKI WSPARCIA

najwa niejsze aspekty pracy doradc w zawodowych i po rednik w pracy z m odzie
Najważniejsze aspekty pracy doradców zawodowych i pośredników pracy z młodzieżą
 • nawiązanie pozytywnego kontaktu
 • dbałość o sferę osobistą i zawodową
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów
 • uświadomienie o posiadaniu wartości i indywidualnego potencjału przydatnego w życiu zawodowym
 • motywowanie do rozwoju i pracy nad sobą
 • pomoc w zaplanowaniu drogi kształcenia i kariery zawodowej
 • wytyczanie zadań do realizacji oraz kształtowanie nawyków systematycznego realizowania obowiązków
gra edukacyjna
Gra edukacyjna

WIRTUALNY DORADCA !!!

UDZIELA WYJAŚNIEŃ I WSPIERA W TRUDNYCH MOMENTACH GRY

Celem gry DECYZYJNEJ jest ukazanie prawidłowej ścieżki poszukiwania pracy oraz wyposażenie młodego użytkownika gry w umiejętności poruszania się po rynku pracy.

program interaktywny
Program interaktywny

Możliwości tworzenia scenariuszy autorskich, narzędzi do zajęć, slajdów, materiałów szkoleniowych.

Baza gotowych scenariuszy warsztatów, narzędzi doradczych oraz materiałów szkoleniowych.

materia y informacyjne1
Materiały informacyjne

Broszury informacji edukacyjno – zawodowej składają się z części teoretycznej i zeszytu ćwiczeń.

seria ksi ek zakr cone kariery
Seria książek „Zakręcone kariery”

Pięć części książek – pięć różnych historii kariery zawodowej

Do każdej książki dołączona jest płyta z wywiadem filmowym i narzędziami do samobadania

plan dzia a
Plan DZIAŁAŃ
 • kontynuacja dotychczasowych działań w projekcie, dalsza, efektywna współpraca z partnerami
 • docieranie do jak największej liczby młodzieży z ofertą projektu
 • wdrożenie procedury uruchamiania OSZ
 • badanie ewaluacyjne projektu
ad