HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE? - PowerPoint PPT Presentation

Hva er habiliteringstjenesten for barn og unge
Download
1 / 10

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?. Habilitering er: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hva er habiliteringstjenesten for barn og unge

HVA ER HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?

Habilitering er:

 • tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,

 • hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats

 • for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

  Habilitering av barn og unge handler først og fremst om tiltak på kommunalt nivå.

  HABU sine oppgaver er:

 • utredning/diagnostisering

 • råd og veiledning

 • kurs

 • lærings- og mestringsaktivitet


M lgrupper ved habiliteringstjenesten for barn og unge

MÅLGRUPPER VED HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE?

Uavklarte diagnoser, syndromer,

psykisk utviklingshemming,

cerebral parese, ryggmargsbrokk, muskelsykdommer, progredierende tilstander, ervervet skade, utviklingsforstyrrelser, autisme

Det samlede funksjonsnivået og ikke diagnose alene

avgjør om pasienten skal ha helsehjelp fra HABU

Ansvarsfordeling for disse pasientgruppene kan variere ved de ulike helseforetakene


Rammer for tjenesten

RAMMER FOR TJENESTEN

 • HABU er en del av spesialisthelsetjenesten og underlagt tilhørende lovverk.

 • Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er:

  • pasientbehandling

  • fagutvikling og forskning

  • pasient- og pårørendeopplæring

  • utdanning av helsepersonell

 • HABU utfører spesifikke oppgaver pålagt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9


Hva er habiliteringstjenesten for barn og unge

Diagnostisk

utredning

Alternativ og

supplerende

kommunikasjon

Funksjons-

utredning

(dagliglivets

ferdigheter)

UTREDNING OG

DIAGNOSTISERING

I HABU

Spise og ernærings

vansker

Kognitiv

utredning

Nevropsykologisk

utredning

Utredning av

tilleggsdiagnoser

(Konsentrasjons- og

atferdsvansker)

Kartlegging

av omsorgs-

og

miljøfaktorer


Hva er habiliteringstjenesten for barn og unge

Lærings-

og

mestringskurs

Samarbeid

med

lokale

fagpersoner

Medisinsk

oppfølging

OPPFØLGING

I HABU

KAP. 9

Tverrfaglige

konsultasjoner

Veiledning

ved f.eks.

livsfase-

overganger

Familierettet

oppfølging

Intensive

habiliterings

tilbud


Kompetanse i habu

KOMPETANSE I HABU

 • For å oppfylle krav om forsvarlighet og kvalitet i tjenesten, må HABU være bredt tverrfaglig sammensatt.

 • Vanlige faggrupper er:

  • lege- vernepleier

  • psykolog- sykepleier

  • fysioterapeut- sosionom

  • ergoterapeut - spesialpedagog


Henvisning til habu

HENVISNING TIL HABU

 • Henvisninger som er samordnet og godt dokumenterte gjør at vi kan yte et best mulig tilbud. Henvisningene skal være koordinert og henvises av barnets lege, og skal skje med samtykke fra begge foreldre

 • Henvisningene vurderes etter Lov om pasientrettigheter, med tilhørende Prioriteringsforskrift og Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge.


Opplysninger informasjon som kan b r fremg av henvisningen

Årsak til henvisning

Aktuell problemstilling

Hva har vært gjort for å løse aktuell problematikk

Tidligere utredninger, rapporter, epikriser etc.

Aktuelle kontaktpersoner

i kommunen

Individuell plan (IP) og koordinator

OPPLYSNINGER / INFORMASJON SOMKAN/BØR FREMGÅ AV HENVISNINGEN


Aktuelle samarbeidspartnere

Kommunale instanser

Fastlege

Foresatte

Psykisk helsevern

barn og unge

Kompetansesentra,

regionale funksjoner

Andre enheter i

spesialisthelsetjenesten

Fylkesmannen

AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE


Mer informasjon

Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Handlingsplan

Habilitering av barn og unge 2009

Helsedirektoratet , IS-1692

Prioriteringsveileder, Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet, IS-1820

Mer informasjon


 • Login