Zen zm n anal za podnikov ch proces
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Řízení změn Analýza podnikových procesů PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Řízení změn Analýza podnikových procesů. Vypracoval: Kamil Tarabein Interpretováni: Ing. Ondrej Železník Bc. Marek Filčák Eduard Poliak, MSc., (Technická univerzita,Košice, SR). Obsah. Úvod do problematiky Charakteristika zvoleného procesu EPC diagram

Download Presentation

Řízení změn Analýza podnikových procesů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Řízení změnAnalýza podnikových procesů

Vypracoval:

Kamil Tarabein

Interpretováni:

Ing. Ondrej Železník

Bc. Marek Filčák

Eduard Poliak, MSc.,

(Technická univerzita,Košice, SR)


Obsah

 • Úvod do problematiky

 • Charakteristika zvoleného procesu

 • EPC diagram

 • Návrh postupu analýzy procesů

 • CSF – kritické faktory úspěchu

 • Časová analýza

 • Simulace procesů

 • Metoda ABC

 • Závěr


VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUBPR - projekt

 • Business Process Reengineering

 • Reengineering podnikových procesů

 • Nejdůležitější nejsou procesy, ale lidé

 • Tři role lidí (vlastníků procesů):

  • Kouč

  • Advokát

  • Tvůrce


VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUBPR - projekt

 • Základní otázky

  • Proč?, Co?, Kdo?, Kdy?, Kde?, Kolik?, Jak?

 • Rozlišení procesů

  • Důležité, zbytečné, škodlivé, strategické, taktické …

 • Výhody:

  • zkvalitnění procesů

  • zvýšení produktivity a efektivity

  • identifikace slabých a silných stránek

  • definuje nové rozměry dalšího rozvoje


1. Úvod do problematiky

 • základem BPR projektu je analýza podnikových procesů

 • organizace se snaží o:

  • eliminaci zbytečných prostojů a nákladů spojených s vp. činností

  • měřitelnost činností

  • dobrovolnou participaci zúčastněných stran


1. Úvod do problematiky

 • Efektivní metoda pro analýzu procesů:

  • Od jednoduchých nástrojů:

   • časový logaritmus

   • matice kritických faktorů úspěchu (CSF)

  • ke složitějším nástrojům:

   • EPC model

   • Metoda ABC

   • Six sigma


VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUSix sigma

 • „Six Sigma quality program“ – 1987

 • vytváření nových obchodních, výrobních a obslužných procesů

 • Cíle

  • spokojenost zákazníků

  • snižování počtu nedostatků

  • snižování počtu odchylek

  • šest standardních odchylek


2. Charakteristika zvoleného procesu

 • optimalizace činnosti elektrotechnika specialisty

 • prohlídky a zkoušky elektrických zařízení

 • Legenda:

  • VTZ – vyhrazené technické zařízení

  • OP – odborné prohlídky

  • OZ – odborné zkoušky

 • Činnosti spojené se zabezpečením a provozem VTZ

  • Vykonávání OP a OZ podle lánu

  • Vykonávání neplánovaných OP a OZ

  • Vypracování revizní zprávy o OP a OZ


 • 2. Charakteristika zvoleného procesu

  • Činnosti elektrotechnika specialisty:

   • Evidence VTZ, aktualizace

   • Správa doprovodné technické dokumentace

   • Plánování OP a OZ

   • Vykonávání OP a OZ

   • Účast na rozhodování při pořizování VTZ

   • Zjišťuje příčiny poruch na VTZ a navrhuje způsoby odstranění

   • Dohlíží na opravy prováděné externě

   • Při zjištění nedostatků VTZ rozhoduje o pozastavení činnosti


  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUEPC diagram

  • Event-driven Process Chain

  • diagram procesu řízeného událostmi

   • Slouží k popisu procesů

   • Pohled z návaznosti jednotlivých ativit

   • Časová posloupnost procesů či paralelismů

 • Části EPC diagramu

  • Aktivity (Activities)

   • co má být vykonáno

   • jeden vstup a výstup


 • VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUEPC diagram

  • Události (Events)

   • popis situace

   • propojovací bod mezi aktivitami

  • Logické spojky (Connectors)

   • spojují události a aktivity

   • AND, OR a XOR


  3. EPC diagram - událostně procesní diagram

  • Obrázek 1

   • za pomoci intw. s elekttrotech. spec. vytvořen procesní model OP a OZ

 • Obrázek 2

  • vystavení hlášen o odstranění závady

 • Takto popsané procesy slouží jako základ pro analýzu a ekonomické hodnocení efektivnosti vykonávání jednotlivých činností pomocí ABC metody.


 • EPC diagram


  4. Návrh postupu analýzy procesů

  • Definovat kritické faktory úspěchu (CSF)

  • Časová analýza – časové snímky

  • Simulace procesů

  • Metoda ABC


  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUCSF

  • Critical Success Factors:

   • kritickými faktory jsou dané, či předpokládané skutečnosti, které budou mít podstatný vliv na klíčové parametry projektu.

 • Smysl:

  • zjištění podstatných skutečností pro následné stanovení postupu řízení rizik, kvality a stanovení priorit a rezerv projektu.


 • 5. CSF – kritické faktory úspěchu


  5. CSF – kritické faktory úspěchu

  • Zhodnocení

   • Nejdůležitější faktory z pohledu ES:

    • Bezpečnost – hlavní podstata revizí VTZ

    • Soulad s legislativou – přehled o nových normách

    • Efektivita využití – zahrnuje využívané nástroje a technické pomůcky, které mohou zvýšit efektivitu

  • Závěr

   • Plánované revize – jsou klíčovým procesem cílem je pak maximalizovat počet vykonaných OP a OZ v rámci pracovního času.

   • Zpracování revizní zprávy – zkrátit čas evidencí výkresové dokumentace v IS


  6. Časová analýza


  7. Simulace procesu OP a OZ

  • Pro potřebu analýzy vykonávaných činností byl vytvořen procesní model.

  • Základní veličiny pro simulaci

   • reálné časy trvání jednotlivých procesů

   • Expertním odhadem


  7. Simulace procesu OP a OZ


  7. Simulace procesu OP a OZ


  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUMetoda ABC

  • ABC & ABC/M ( Activity  Based Costing / Management – ABC/M )

  • Poskytuje managementu nástroje pro detailní sledování a řízení nákladů. (Ob.1)

  • Základem metody ABC je to, že využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je více horizontální napříč funkcím. (Ob.2)


  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUMetoda ABC


  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUMetoda ABC


  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUMetoda ABC

  • V metodě ABC jde o transformaci účetních dat optikou metody ABC. ABC je hlavně způsob uvažování a ne pouze jiný účetní systém.


  8. Metoda ABC

  • Analýza nákladů na pozici elektrotechnik specialista

   • Zabezpečení činnosti – mzdové náklady

   • Odborná náročnost

   • Delegování činností


  8. Metoda ABC


  9. Závěr

  • Princip od jednoduchého ke složitějšímu se ukazuje jako efektivní cesta při dizajnování, modelování a implementaci BPR projektu.

  • Výsledky získané ABC poskytují důležitou bázi pro kontinuální zlepšování.


  Děkuji za pozornost


 • Login