Katalysator
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Katalysator PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Katalysator. WS med forskare den 29 maj 2006 Ingenjörshuset – Styrelserummet Ulf Blomqvist. Behovsmotiverad forskning. Utgår från uttryckta behov i näringsliv och offentlig verksamhet, men också från behov inom nya områden med tillväxtpotential.

Download Presentation

Katalysator

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katalysator

WS med forskare den 29 maj 2006

Ingenjörshuset – Styrelserummet

Ulf Blomqvist


Behovsmotiverad forskning

Utgår från uttryckta behov i näringsliv och offentlig verksamhet, men också från behov inom nya områden med tillväxtpotential.

Genomförs i samspel mellan de aktörer som utför forskningsarbetet och de aktörer som efterfrågar resultat och kompetens.


Innovation är grunden för tillväxt

VINNOVAs uppgift äratt finansiera behovsmotiverad forskning ochatt utveckla effektiva innovationssystem för hållbar tillväxt


Varför en Katalysator?

 • För att adressera svagheter och svårigheter såsom:

  • skapandet och spridandet av generisk kunskap,

  • rörligheten inom och mellan innovationssystemen,

  • samordning av forsknings- och innovationsinsatser för IT-användning, och

  • integrerad forskning mellan discipliner och innovationssystem

 • För att:

  • identifiera fruktbara nya projekt, och

  • skapa nätverk och förespråkande allianser

 • För att fånga upp behov och krav i innovationssystemen

 • För att kommunicera programmets olika temaområden, mål och urvalskriterier


Katalysators förväntade effekter

 • Ökad disciplinöverskridande samverkan med fokus på användarnas behov, ekonomiska/legala grundförutsättningar, samt möjliggörande informations- och kommunikationsteknologier

 • Identifierade nya projekt, nya temaområden och nya samverkansgrupper

 • (På sikt) ökad grad av kommersialisering och samverkan med inkubatorer

 • På sikt, ökad rörlighet inom och mellan innovationssystemen


Katalysators roll i en portföljstrategi

Effekt- och

avkastnings-

analyser

Innovations-system-

analys

Katalysator

Förvaltningav

Projekt- portföljen

Program-

utformning

Ut-lysningav finans-ieringsmöjlig-heter och val avprojekt


En strukturerad process

Källor för val av tema för Katalysator

Fas 1 – val av tema

Fas 2 – identifiera FoU-område

WS Företag & off verks

WS Forskare

Fas 3 – matchningsprocess

Fas 4 – beslut om projektidé, val av projektledare

WS Forskare OCH Företag/Off verks

Fas 5 – utformning av projekt-ansökan, med planeringsbidrag, i dialog med VINNOVA

Fas 6 – hantera beviljade (och av-slagna) projekt

Fas 7 – projektets genomförande och löpande rapportering

WS Lärande och kunskaps-utbyte

Fas 8 – projektavslut, utvärdering och återföring


Beslutsprocessen

Fas 4 – beslut om projektidé, val av projektledare

Steg 1 - Beslut om projektområde (ex e-health); bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp.

Steg 2 - Projektledare utses

Steg 3 - Projektskiss 1 (enligt VINNOVAs projektskiss) för bedömning och godkännandeOm JA beviljas ett planeringsbidrag; Om NEJ, görs ett omtag för att förbättra projektskissen

Fas 5 – utformning av projekt-ansökan, med planeringsbidrag, i dialog med VINNOVA

Steg 4 - Projektskiss 2 och 3 (2: 50 % av färdig projektbeskrivning, 3: 80 % med prel. Konsortium) plus ev kompletterande kriterier; bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp.

Om JA fortsätter processen; Om NEJ, görs omtag för att förbättra skrivning, komplettera konsortium, e dyl

Steg 5 - Färdigt projektförslag med genomförande- och nyttiggörandeplaner samt en tydlig budget; bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp.

Om JA fortsätter processen; Om NEJ, görs omtag för att förbättra skrivning, komplettera konsortium, e dyl

Steg 6 - Projektstart

Fas 6 – hantera beviljade (och av-slagna) projekt


Bedömningskriterier

 • Tillväxtmöjligheter inom tjänste och IT-användningsområdet

  • Kommer projektet att resultera i nyskapande tjänster med IKT som möjliggörare?

  • Kommer projektets resultat att kunna appliceras på olika typer av tjänster och bli en integrerad del i företags vidare utveckling?

  • Kommer projektet genom sitt upplägg att påverka dynamiken och samspelet på marknaden utifrån ett användarperspektiv?

  • Är projektet unikt och har ett nyhetsvärde som är relevant för det innovationssystem och de aktörer som det adresserar?

  • Utgår projektet från användarnas perspektiv, med tekniken som möjliggörare och med ekonomiska och legala infrastrukturer som nyckelfaktorer i förändringsarbetet?

 • Forsknings- och innovationshöjd

  • Innehåller projektet en mångvetenskaplig dimension som kommer att stärka projektets resultat?

  • Har projektet en hög vetenskaplig nivå?

  • Innehåller projektet relevanta vetenskapliga metoder och angreppssätt samt finns det möjlighet till vidareutveckling?


Bedömningskriterier (forts.)

 • Genomförbarhet och tydlighet i projektplanen

  • Är projektet trovärdigt beskrivet utifrån projektmål, upplägg, milstolpar, ansvarsfördelning, budget, förväntat resultat?

 • Deltagarnas möjlighet att genomföra projektet

  • Är projektets sammansättning (forskare, företag, organisationer, användare) ”rätt” för projektets resultat?

  • Är engagemanget från medverkande partners aktivt och med en uttrycklig vilja att skapa mervärde och nätverk?

  • Har projektledaren/-na den kunskap och kompetens som är nödvändig för att framgångsrikt genomföra projektet tillsammans med övriga medverkande och nå ett bra resultat?


Tidiga resultat från första pilotomgången

 • Nya samarbeten

  • KI och Handels

  • LTU och SU Fek

  • SMF och stora företag

  • Nya grupperingar i andra utlysningar

 • Ett projekt finansierat och ett planeringsbidrag


Några kommentarer från (första) uppföljningen

 • Öppenhet  Förutsebarhet

 • Katalysator  Tydliga utlysningar

 • VINNOVA  Forskarna

 • Strukturerad process  ’smutsa ned fingrarna’

 • ”Frisk och ovanligt öppen process med driv som genererar spännande kontakter”

 • ”Tidskrävande, forskarfokuserad process med naiv syn på företags intressen”


Individualisering av konsumentnära IT-tjänster

 • Konsument till företag & konsument/medborgare till offentlig verksamhet

 • Generationsskillnader och attitydskillnader

 • Tjänstemarknaden utvecklas snabbt

 • IT bidrar till utvecklingen

 • Behov av stark användarmedverkan


 • Login