“ Myliu Lietuvą gimtinę ! ” - PowerPoint PPT Presentation

Myliu lietuv gimtin
Download
1 / 31

  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

“ Myliu Lietuvą gimtinę ! ”. Myliu Lietuvą gimtinę. Darb ą parengė: Klaipėdos miesto “Saulutės” mokyklos-darželio vyresnioji muzikos mokytoja Raimonda Butkuvienė. Darb ą parengė: Klaipėdos “Saulutės” mokyklos-darželio vyresnioji muzikos mokytoja Raimonda Butkuvienė. L I E T U V A.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“ Myliu Lietuvą gimtinę ! ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Myliu lietuv gimtin

Myliu Lietuv gimtin!

Myliu Lietuv gimtin

Darb pareng:

Klaipdos miesto Sauluts mokyklos-darelio vyresnioji muzikos mokytoja Raimonda Butkuvien.

Darb pareng:

Klaipdos Sauluts mokyklos-darelio vyresnioji muzikos mokytoja

Raimonda Butkuvien.


Myliu lietuv gimtin

L I E T U V A

Kur bgaeup, kur Nemunas teka,

Tai ms tvyn, grai Lietuva!

(Kur bga eup Maironis)


Myliu lietuv gimtin

KIEKVIENAS KRATAS, MIESTAS, KAIMAS TURI SAVO PRAEIT, SAVO ISTORIJ.

SAVO ISTORIJ- ILG, PERMAINING, DIDING IR GARBING- TURI IR MS TVYN LIETUVA.


Myliu lietuv gimtin

Labai seniai, kai tirpo ir slinko ledynai, vanduo igrau slnius, susidar ups, eerai, susistm kalvos.Atilus orams, prie vienuolika tkstani met Lietuvos teritorijoje apsigyveno pirmieji mons. Jie augino gyvulius, dirbo em. 1009m. pirm kart buvo pamintas Lietuvos vardas.


Myliu lietuv gimtin

Grai tu, mano brangi tvyne,

alis, kur miega kapuos didvyriai:

Grai tu savo dangaus mlyne!

Brangi: tiek vargo, kani prityrei.

(Lietuva brangi Maironis)


Myliu lietuv gimtin

Kaip puiks slniai sraunios Dubysos,

Mikais, lyg rta, kalnai aliuoja;

O po tuos kalnus sesuts visos Griaudiai malonias dainas ringuoja.(Lietuva brangi Maironis)


Myliu lietuv gimtin

Pirmieji krat prie Nemuno m plsti vokiei pirkliai,

o kartu su jais keliavo ir dvasininkai.

Jie 1202m. kr Ordin.

Nuo tada ir prasidjo kovos u laisv prie pavergjus.


Myliu lietuv gimtin

Eina garsas Prs ems:

irg reik balnoti;

Daug kryiuoi nuo Malburgo

rengias mus terioti.

Pasilik, sesute, sveika. Nuramink irdel:

A pagriu neprauvs tv alel.

( Eina garsas Maironis)


Myliu lietuv gimtin

Sutrinko mikai,

Lyg perknas auktai,

Ir tai netiktai lietuviai,

Tarytum ugnis

Kad ant stogo uvis,

Aprait kryiuoius ugriuv.

(Milin kapai Maironis)


Myliu lietuv gimtin

Kad Lietuva bt stipri ir atremt kryiuoi bei kalavijuoi antpuolius, reikjo susivienyti visoms lietuvi gentims.

Tai padar kunigaiktis,

Lietuvos karalius Mindaugas.


Myliu lietuv gimtin

Lietuvos valstyb ypa sustiprjo

valdant kunigaikiui Gediminui.

Didysis Gediminas Vilniaus miesto krjas.


Myliu lietuv gimtin

Kunigaiktis Algirdas gyn ms emes nuo mongol.


Myliu lietuv gimtin

Vytautas didysis

laimjo algirio m.


Myliu lietuv gimtin

Valdant

ygimantui Augustui, prie 400 met Lietuva ir Lenkija tapo bendra valstybe.


Myliu lietuv gimtin

Ten uaugau, ikentjau

A kanias visas

Ir pamgau, pamyljau

Vargdienio dmas.

(Mano gimtin Maironis)

Po to tssi 120 carins Rusijos okupacijos met, net 40 i j buvo udrausta lietuvika spauda.


Myliu lietuv gimtin

Vokieiai eng Maj Lietuv Klaipdos krat.

Abu kaimynai skubjo lietuvius nutautinti.


Ta iau atsirado dr si moni kurie ragino sukilti ir kovoti u nepriklausomyb

Taiau atsirado drsi moni, kurie ragino sukilti ir kovoti u nepriklausomyb .

Jonas

Basanaviius


Vincas kudirka

Vincas Kudirka


Myliu lietuv gimtin

Simonas

Daukantas


Myliu lietuv gimtin

Lietuvikas odis pradedamas spausdinti Tilje, kur knygneiai gabena per vokiei ir rus sien.


Myliu lietuv gimtin

Po Lietuv iema. Nei odio, nei rato

Neleidia erelis, suspauds sparnais.

(Jaunoji Lietuva Maironis)

Kovoj dl viesesns vaikams ateities

Suvarg, be met pasen,

Bent tos sau iplti neduosme vilties:

Ne veltui mes ia begyven.

(Kovoj dl viesesns ateities Maironis)


Myliu lietuv gimtin

1918m. Vasario 16-j Vilniuje paskelbiama, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybe.


Myliu lietuv gimtin

Petys gi pet, na, vyrai, kas gali,

Sustoj darb u mylim al,

Prikelkime Lietuv ms!

(Jaunoji Lietuva Maironis)


Myliu lietuv gimtin

1939 m. vyko Stalino ir Hitlerio sandris. Pasirayti slaptieji protokolai. Nutarta Lietuv pasidalinti, tuomet vedama kariuomen.


Myliu lietuv gimtin

O birelio 14 d. Lietuvos mons tremiami Sibir.


Myliu lietuv gimtin

Tik po penkiasdeimt met, t, y. 1990 m. kovo 11-oji paskelbiama

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBS ATKRIMO DIENA.

Diaugsmas ir kania.

Sausio 13-oji. Tyla...


Myliu lietuv gimtin

Tylos minute pagerbiami uvusieji u Lietuvos laisv.


Myliu lietuv gimtin

Nuo tos baisios nakties prajo jau dvideimt met...

Tikims, kad ji niekada nepasikartos. O mes puokime al pavyzdingu mokymusi, geru elgesiu, darbtumu...


Myliu lietuv gimtin

Tautika giesm

V. Kudirka

Lietuva, Tvyne ms,

Tu didvyri eme,

I praeities Tavo sns

Te stipryb semia.

Tegul Tavo vaikai eina

Vien takais dorybs,

Tegul dirba Tavo naudai

Ir moni grybei.

Tegul saul Lietuvoj

Tamsumas praalina,

Ir viesa, ir tiesa

Ms ingsnius telydi.

Tegul meil Lietuvos

Dega ms irdyse,

Vardan tos Lietuvos

Vienyb teydi!


Myliu lietuv gimtin

Grai tu, mano brangi tvyne,

alis, kur miega kapuos didvyriai!

Ne veltui boiai tave taip gyn,

Ne veltui dainiai plaiai igyr!

(Lietuva brangi Maironis)


Myliu lietuv gimtin

Ai u dmes!


  • Login