VSOAY-piirin koulutus 13.03.2010, Turku

VSOAY-piirin koulutus 13.03.2010, Turku PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

12.9.2012. Pj

Download Presentation

VSOAY-piirin koulutus 13.03.2010, Turku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 1 VSOAY-piirin koulutus 13.03.2010, Turku Eläketietoa, elinaikakerroin Paikallisen neuvottelun ja sopimisen perusteet>PÄÄSOPIMUS Lomautukset SK eli siirtymäkauden lisä

2. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 2 Eläkkeelle ja töihin Eläkeuudistuksen 2005 jälkeen vanhuuseläkkeellä oleva voi olla myös töissä. Palkka ei estä eläkkeen maksamista. Työntekijän tulee kuitenkin irtisanoutua "vanhasta" virastaan ja hän voi palata töihin aikaisintaan yhden päivän karenssin jälkeen.

3. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 3 Työntekijän eläkemaksu nousee Työntekijän eläkemaksu nousee uudessa järjestelmässä 53 vuoden iästä lähtien 19/15 - kertaiseksi verrattuna muiden työntekijöiden eläkemaksuun. 1.1.2010 alkaen alle 53-vuotiaiden eläkemaksu on 4,5% ja 53 vuotta täyttäneiden 5,7%.

4. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 4 Palkaton aika ja eläke Uudistuksen jälkeen eläkettä kertyy mm. vanhempainvapaista ja vuorotteluvapaa-ajalta. Vuorotteluvapaan aikaiseksi eläkettä kerryttäväksi "palkkatuloksi" tulkitaan 55 % vuorottelukorvauksen perusteena olevasta ansiotasosta. Palkattomilta ajoilta eläkettä kertyy iästä riippumatta 1,5 % vuodessa. Tutkintoon johtanut opiskelu oikeuttaa eläkekertymään 644,56 euron (2010 indeksi) kuukausiansioiden mukaan enintään viideltä vuodelta. Em. palkattomien jaksojen eläkekertymäperiaatteita noudatetaan 1.1.2005 jälkeen pidettäviin vapaisiin. Tämän johdosta ennen vuotta 2005 suoritettu tutkinto ei kerrytä eläkettä.

5. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 5 Eläkkeelle 63 - 68 -vuotiaana Vuoden 2005 alusta lukien jokainen voi halutessaan jäädä oman valintansa mukaan vanhuuseläkkeelle 63 - 68 -vuotiaana. Vanhaan ammatilliseen eläkeikään oikeutetut (esim. peruskoulun ja lastentarhanopettajan 60 vuotta) voivat edelleen jäädä eläkkeelle omassa eläkeiässään. Esim. 60 vuoden eläkeiän valinnut voi jatkaa töissä yli oman eläkeikänsä. Töissä yli oman eläkeiän jatkaminen ei pura eläkeikävalintaa. 60 vuoden eläkeiän valinnut voi halutessaan siirtyä eläkkeelle esim. 61, 62, 63 tai vaikkapa 64-vuotiaana. Kenenkään vanhuuseläkeikä ei uudistuksen johdosta noussut.

6. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 6 Eläkkeelle 63 - 68 -vuotiaana Töissä yli oman eläkeiän jatkaminen on työntekijän oikeus. Eläkeiän yli töissä pysyminen ei edellytä lupaa tai edes minkäänlaista ilmoitusta työnantajalle. Suositeltavaa kuitenkin on, että asiasta keskustelee esim. rehtorin kanssa. 63-65 vuoden henkilökohtaiseen eläkeikään oikeutettu voi jäädä vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana. Tämä kuitenkin heikentää eläkkeen määrää. Tarkoituksena on, että 63-vuotiaana eläkkeelle jäätäessä eläkkeen määrä leikataan vastaamaan yksityisen puolen eläkkeitä. Eläkkeelle jäämisen vaikutus vanhuuseläkkeeseen on yksilöllinen ja riippuu henkilön työhistoriasta.

7. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 7 Loppukarenssit helpottuivat Ammatillisen eläkeiän (esim. 60 tai 55 vuotta) valinneiden tai muutoin alle 65 vuoden eläkeikään (esim. 63 v 4 kk) oikeutettujen asema helpottui uudistuksessa. Eläkeiän säilyttämisen edellytyksenä on 1.1.2005 lukien vähintään 7386 euron (vuoden 2010 indeksi) vuosiansiot omasta eläkejärjestelmästä. Muita ns. loppukarenssivaatimuksia tai palvelussuhteen yhdenjaksoisuusvaatimuksia ei enää ole. Jos 7386 euron ansioraja ei jonain vuonna täyty, säilyy eläkeikä ja kertynyt eläke, jos pystyy todistamaan virkasuhteen olleen voimassa kyseisenä aikana.

8. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 8 Loppukarenssit helpottuivat… Opettaja voi siis esim. ennen vanhuuseläkkeen alkamista olla viimeiset kuukaudet palkattomalla virkavapaalla eläkeikäänsä vaarantamatta. Palkaton vapaa eläkkeelle jäämisvuonna ei yleensä heikennä tulevaa vanhuuseläkettä. Poikkeuksena on tilanne, jossa eläkkeelle jäämisvuotta edeltävän vuoden tulot ovat joko poikkeuksellisen pienet tai suuret.

9. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 9 Loppukarenssit helpottuivat… Uudessa järjestelmässä opettaja voi vaihtaa työtä halutessaan. Opettaja voi siirtyä mihin tahansa tehtävään, joka on vakuutettu valtion eläkelain mukaisesti. Esim. peruskoulun opettaja voi siirtyä lukioon ja säilyttää silti 60 vuoden eläkeikänsä. Vastaavasti lukion opettajan ei enää 1.1.2005 lukien tarvitse opettaa peruskoulussa 60 vuoden eläkeiän säilyttämiseksi.

10. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 10 Osa-aikaeläke Uudistuksen jälkeen ammatillisen eläkeiän valinneet voivat ennen eläkeikäänsä siirtyä osa-aikaeläkkeelle. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen "peruuttaa" aikaisemman eläkeikävalinnan ja nostaa henkilökohtaisen eläkeiän 63-65 vuoden väliin. Esim. 60 vuoden eläkeiässä oleva voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 58 -vuotiaana (1947 - 1952 syntyneet), mutta tämä peruuttaa eläkevalinnan. HUOM. Hallituksen esitys 1.1.2010 > MUUTOS Ammatillisen eläkeiän täyttämisen jälkeen voi jäädä osa-aikaeläkkeelle. Tällöin osa-aikaeläke ei peruuta ammatillista eläkeikää, vaan osa-aikaeläkkeeltä voi siirtyä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan heti niin halutessaan.

11. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 11 Osa-aikaeläke… Vuodesta 2010 alkaen lasketaan keskimääräiset tulot aina osa-aikaeläkettä edeltävien viiden vuoden keskiarvotuloista. Jokaisen yksittäisen vuoden painoarvo on siten laskelmassa aina 20%. Osa-aikaeläkkeen perusteena olevan vakiintuneen palkan laskennassa ei eläkeuudistuksen jälkeen ole vanhoja ns. suojasäännöksiä. Palkattomat vapaat voivat heikentää olennaisesti sekä osa-aikaeläkkeen määrää että myös myöhemmin maksuun tulevaa vanhuuseläkettä. Erilaisten palkattomien vapaiden vaikutus on erilainen. Tarkat euromääräiset eläkelaskelmat tulee aina ennen lopullisen päätöksen tekemistä varmistaa omasta eläkeyhtiöstä. Päätöstä ei kannata tehdä vaillinaisin tiedoin.

12. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 12 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen: 1.1.2005 jälkeen vuorotteluvapaan ajalta kertyy eläkettä. Eläkkeen karttumisprosentti on tältä palkattomalta ajalta henkilön iästä riippumatta 1,5 %. Eläkettä kerryttävän palkan määräksi tulkitaan 55 % vuorotteluvapaakorvauksen perusteena olevasta ansiosta. Eläkettä kertyy siis 45 % alle vakiintuneen palkkatason. HUOM. Muutos 2010! 3000 euron ansioilla työtä tehnyt 40-vuotias opettaja, vuorotteluvapaa 6 kk: (3000 e/kk x 45 % x 1,5 %)/ 12 kk x 6 kk = 10,13 e/kk

13. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 13 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen… 53-vuotiaille kertyy työstä saadusta palkasta eläkettä 1,9%:n mukaan, vuorotteluvapaalta kertyy eläkettä 1,5%:n mukaan. Eli karttumaprosentti on vapaan ajalta huonompi kuin töissä ollessa. Yli 62-vuotiaille työstä kertyy eläkettä 4,5%:n mukaan. Eläkkeen heikennys on siis heidän kohdallaan kaikkein suurin. Vuorotteluvapaalta voi siirtyä suoraan eläkkeelle. Jos suunnittelet suoraan vuorotteluvapaalta eläkkeelle siirtymistä, kannattaa voimassa oleva tilanne ainakin vuorotteluvapaakorvauksen osalta varmistaa korvauksen maksajalta eli työttömyyskassalta ennen lopullisen vuorotteluvapaapäätöksen tekemistä. Vuorotteluvapaan edellytyksistä ja korvauksen määrästä löytyy tietoja linkistä www.tyj.fi.

14. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 14 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen 1995-2004 31.12.2004 asti voimassa olleessa järjestelmässä vuorotteluvapaa ei heikentänyt tulevan vanhuuseläkkeen määrää, ellei kyseinen vuosi kuulunut eläkepalkan laskentavuosiin. Vapaakirjaamisen yhteydessä näitä eläkepalkan, määräytymisvuosia olivat vuodet 1995-2004. 31.12.2004 laskettavaa vapaakirjaa tehtäessä lukuvuoden mittainen vuorotteluvapaa ei suojasäännösten ansiosta pääsääntöisesti aiheuta eläkkeen huononemista. Lukuvuoden mittaisen vuorotteluvapaan pitäneen tulee kuitenkin eläkettä aikanaan hakiessaan vaatia uuden 7,5 %:n suojasäännöksen soveltamista.

15. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 15 ELINAIKAKERTOIMEN VAIKUTUS Ks. Valtiokonttorin diat

16. 12.9.2012 Pj & siht.koulutus H.Eeva (LÄHDE:OAJ, Valtiokonttori) 16 Eläkelaitokset Eläkeasioista voi OAJ:n toimiston ohella tiedustella mm. seuraavista eläkelaitoksista: › Valtiokonttori - perusopetuksen ja lukion opettajien eläkeasiat › Valtiokonttorin verkkoeläkeneuvonta - perusopetuksen ja lukion eläkeasiat › Kuntien eläkevakuutus - päiväkotien ja ammatillisten oppilaitosten eläkeasiat › Varma - yksityisten oppilaitosten eläkeasiat › Työeläkesivusto - yleistietoa eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä › Eläketurvakeskus

  • Login