Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation

Verejn vypo utie o chudobe na slovensku
Download
1 / 15

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku. Most - Híd Bratislava 28.02.2012. ANALÝZA. ANALÝZA - ZAMESTNANOSŤ. Zdroj: Regionálny prieskum marginalizovaných Rómov, 2011 UNDP/Svetová banka. PROGRAMOVÉ RIEŠENIA. Dávky a príspevky v hmotnej núdzi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verejn vypo utie o chudobe na slovensku

Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku

Most - Híd

Bratislava

28.02.2012


Anal za

ANALÝZA


Anal za zamestnanos

ANALÝZA - ZAMESTNANOSŤ

Zdroj: Regionálny prieskum marginalizovaných Rómov, 2011 UNDP/Svetová banka


Programov rie enia

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Dávky a príspevky v hmotnej núdzi

 • Na základe dôkladnej štúdie prehodnotiť systém pomoci v hmotnej núdzi tak, aby zabezpečil úroveň podpory zaručenej Ústavou SR a pomáhal v procese sociálneho začleňovania, resp. motivoval občanov k účasti na trhu práce na princípe inkluzívneho rastu.

 • V sociálnom systéme nediskriminovať rodiny, kde jeden z členov domácnosti pracuje

 • zabezpečenia revízie zákona o pomoci v hmotnej núdzi tak, aby podporoval prechod znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce na trh práce pomocou súbehu príjmu zo zamestnania a poberaním dávky v hmotnej núdzi

 • podporovania prechodu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce na trh práce pomocou programu medzitrhu práce/vytvárania programov dotovaného dočasného zamestnávania

 • Analýza existujúcich opatrení aktívnej politiky trhu práce, ich efektívnosti vo vzťahu k znižovaniu celkovej miery nezamestnanosti, administratívnej náročnosti a celkovej obsahovej a finančnej atraktivity pre cieľové skupiny - nastavenie minimálnej mzdy tak, aby mzda za prácu bola motivujúcejšia, aby sa „oplatilo pracovať“ – zvýšiť propagáciu - Vytvorenie analýzy, popisujúcej aktuálne čerpanie dávok sociálnej pomoci, regionálne rozdiely v mzdách, mzdovú mapu Slovenska, regionálne rozdiely v nákupnej sile obyvateľstva, zatraktívnenie finančnej zložky odmeny za prácu v porovnaní s príjmom z dávok sociálnej pomoci


Programov rie enia1

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Antidiskriminácia a podpora aktívnych programov zamestnanosti

 • Zlepšiť prístup k pracovným príležitostiam s osobitným dôrazom na dodržiavanie nediskriminačných praktík prístupu na pracovný trh znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj aktívne programy zamerané na trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých a podporu samostatnej zárobkovej činnosti.

 • Vypracovať celoslovenský program na prepojenie vzdelávacieho systému s trhom práce. Účastníkov programu stimulovať daňovými úľavami.

 • podpora zvyšovania vzdelanostnej úrovne a kvalifikačnej úrovne uchádzačov o zamestnanie z rómskych komunít, ktorí nemajú ukončené základné (ISCED 2) a stredné vzdelanie (ISCED 3) - podporovať druhošancové vzdelávanie

 • zosúladenia sekundárneho vzdelávania s požiadavkami trhu práce

 • Revízia Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby podporoval regionálny rozmer tvorby pracovných miest

 • Podporovať rozvoj sociálneho podnikania, podporovať prechod zamestnancov sociálnych podnikov na otvorený pracovný trh

 • Podporiť rozvoj mikropôžičkových programov v marginalizovaných oblastiach s prihliadnutím na podporu mikro, malých a stredných podnikov


Anal za vzdel vanie

ANALÝZA - VZDELÁVANIE

Vývoj podielu žiakov špeciálnych základných škôl na počte všetkých žiakov v základnom vzdelávaní (v ZŠ a ŠZŠ spolu) v rokoch 1989 - 2009

Zdroj: Kubánová, SGI, 2010


Anal za vzdel vanie1

ANALÝZA - VZDELÁVANIE


Programov rie enia2

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Dostupnosť predškolskej výchovy

 • Rozšíriť a skvalitniť ponuku finančne dostupného predškolského vzdelávania s cieľom zvýšiť zapojenie detí z marginalizovaných rómskych komunít do predškolskej výchovy.

 • Analýza potrieb obcí s MRK (pri aktualizácii Atlasu rómskych komunít sledovať existenciu materskej školy v obci)

 • Upraviť právne predpisy tak, aby stimulovali účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole – bezplatné predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole od 3 rokov

 • Zabezpečiť účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na vzdelávaní v materskej škole spojením s motivačnými opatreniami v sociálnej oblasti (aktivačné práce pre rodičov, dotácie na školské pomôcky aj pre deti zo SZP v materských školách)

 • Ustanoviť rozmanité formy výchovy a vzdelávania detí predškolského veku stimulujúce účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole /poldenná výchova a vzdelávanie, striedanie skupín v týždenných intervaloch, tzv. prípravné triedy materskej školy; denná, niekoľkohodinová (napr. 2 – 3 -hodinová) výchova a vzdelávanie s poskytovaním jedného nevareného jedla, s možnosťou účasti zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní; predškolské vzdelávanie niekoľko dní v týždni; tzv. kontajnerové materské školy


Programov rie enia3

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Integrácia základného vzdelávania

 • Vypracovať plán postupného rušenia paralelného špeciálneho školstva a začať s jeho implementáciou.

 • Podpora inkluzívneho vzdelávania – program Lepšia škola pre všetkých

 • Podporovať autonómiu a flexibilitu škôl pri tvorbe školských vzdelávacích programov

 • Personálne zabezpečiť v zmysle štátneho vzdelávacieho programu aj pri vzdelávaní rómskych žiakov odborníkov: dostatok asistentov učiteľov, logopédov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalší personál zabezpečujúci štátny a školský vzdelávací program v zmysle školského zákona

 • Zvýšiť príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia o 100%, alternatívne zvážiť možnosť osobitného opatrenia s dôsledkom ďalšieho zvýšenia tohto príspevku základným školám, uvedeným v § 29 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré zaraďujú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do tried, ktoré nie sú zriadené pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Umožniť, aby aj na žiakov zo SZP v 8-ročných gymnáziách v nižšom strednom vzdelávaní boli poskytované príspevky z MŠVVaŠ SR a boli poberateľmi príspevkov z MPSVaR SR (dotácie na stravu, pomôcky a motivačné štipendiá)

 • Zrovnoprávnenie súkromného a verejného školstva ( s vyšším počtom žiakov SZP)


Anal za zdravie

ANALÝZA ZDRAVIE

Zdroj: Regionálny prieskum marginalizovaných Rómov, 2011, UNDP/Svetová banka


Programov rie enia4

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

 • Podporovať programy zvyšovania prístupu k zdravotnej starostlivosti pre občanov zo segregovaných lokalít a oblastí koncentrovanej chudoby vrátane preventívnych programov zdravotnej starostlivosti a reprodukčného zdravia.

 • Zvýšiť povedomie o výchove k rodičovstvu, reprodukčnému  zdraviu, materstvu a starostlivosti o dieťa, realizovať osvetové komplexné nestereotypné aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom správaní pre ženy a mužov z MRK (vrátane kampaní na zvýšenie a skvalitnenie informovanosti o používaní moderných metód antikoncepcie) a zabezpečovať nediskriminačný, kvalitný a slobodný prístup pre príslušníčky a príslušníkov MRK k moderným antikoncepčným metódam a k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, založeným na dobrovoľnosti a princípoch informovaného rozhodovania a súhlasu.

 • Realizovať osvetové aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a sociálnopatologických javov a zvýšiť informovanosť a poradenskú činnosť so zameraním na podporu zdravia, prevenciu ochorení a  zdravého životného štýlu.

 • Stabilizovať, optimalizovať a rozšíriť sieť komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy a vytvárať podmienky pre zamestnávanie Rómov a zároveň realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy do nemocničných zariadení, s cieľom pripravovať pacientov a pacientky z MRK, hlavne na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach na pobyt v zdravotníckom zariadení, komunikáciu so zdravotným personálom, ako aj s ostatnými pacientami, resp. návštevníkmi.


Anal za b vanie

ANALÝZA BÝVANIE

Zdroj: Regionálny prieskum marginalizovaných Rómov, 2011, UNDP/Svetová banka


Programov rie enia5

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Podpora nájomného bývania

 • Vytvárať podmienky na zabezpečenie dôstojného miesta na bývanie.

 • Vytvoriť finančné a legislatívne nástroje umožňujúce vysporiadanie pozemkov za účelom výstavby nájomných sociálnych bytov.

 • Zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov na program výstavby obecných nájomných bytov a obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi, ako aj na podporu individuálnej výstavby. Preskúmať možnosť použitia fondov EÚ.

 • Vytvoriť a realizovať program prestupného bývania ako sociálnej služby.

 • Pripraviť legislatívne podmienky poskytovania nároku na príspevok na bývanie tak, aby bol tento v odôvodnených prípadoch vyplácaný priamo správcovi bytu, alebo inému poskytovateľovi služieb spojených s bývaním a tiež tak, aby mohol byť okruh prijímateľov rozšírený o žiadateľov, ktorí nie sú posudzovaní ako občania v hmotnej núdzi, avšak ich príjem je nižší ako podiel životného minima. Príspevok však bude prísne zacielený na účely platenia poplatkov spojených s bývaním.


Programov rie enia6

PROGRAMOVÉ RIEŠENIA

 • Antidiskriminácia a rodová rovnosť

 • Podporovať interkulturálne podujatia a programy, ktoré budú mať za cieľ zbližovanie národov a národností na území SR v záujme intenzívnejšieho vzájomného pochopenia a rešpektovania odlišností.

 • Zaviesť do systému vzdelávania prierezovo oblasť ľudských práv vrátane rodovo citlivej výchovy.

 • vytvoriť metodológiu štandardizovaného zberu anonymných údajov o príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácii alebo iných charakteristík pri zachovaní princípov ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy;

 • Komplexnosť a systémovosť

 • Dôsledne implementovať a aktualizovať Stratégiu integrácie Rómov do EÚ do roku 2020 v súlade so záväzkami SR voči EÚ.


Akujem za pozornos

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ing. Kosová Ingrid, PhD.

Nezávislá kandidátka

Most – Híd č.29

Bratislava

28.02.2012


 • Login