Semin pro sp n adatele
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Seminář pro úspěšné žadatele PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seminář pro úspěšné žadatele. MAS Hrubý Jeseník. Realizace projektu. Podpis Dohody – kopie na MAS; Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody – možnosti odkladu ŽoP omezené; Projekt je třeba celý předfinancovat z vlastních zdrojů (úroky z úvěru nejsou uznatelnými náklady);

Download Presentation

Seminář pro úspěšné žadatele

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Semin pro sp n adatele

Seminář pro úspěšné žadatele

MAS Hrubý Jeseník


Realizace projektu

Realizace projektu

 • Podpis Dohody – kopie na MAS;

 • Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody – možnosti odkladu ŽoP omezené;

 • Projekt je třeba celý předfinancovat z vlastních zdrojů (úroky z úvěru nejsou uznatelnými náklady);

 • Kontroly v průběhu realizace projektu – MAS, SZIF, MZe a další;


Realizace projektu1

Realizace projektu

 • Je vždy určen pracovník RO SZIF pro daný projekt – průběžné konzultace, o kterých budou informování i pracovníci MAS;

 • Uchovávání dokladů min 10 let od předložení ŽoP;

 • Vykazování monitorovacích indikátorů v souladu se Žádostí o dotaci;

 • Dodržování publicity!!!


Prov d n zm n

Provádění změn

 • Formulář Hlášení o změně – vždy potvrzuje MAS;

 • Veškeré změny musí respektovat splnění účelu projektu, limity způsobilých výdajů a podmínky vyplývající z Metodiky, Fichí, Dohody a preferenčních kritérií – MAS nemusí nevyhovující hlášení přijmout;

 • 2 formy změn:


Zm ny kter nelze prov st bez p edchoz ho souhlasu ro szif

Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF

 • změna místa realizace projektu;

 • změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace;

 • pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu;

 • změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak;

 • změna termínu předložení Žádosti o proplacení oproti termínu uvedenému v Dohodě – pozdější termín – max. 3x;


Semin pro sp n adatele

Změny, které je příjemce dotace povinen předložit nejpozději v den předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF

 • Změny technických parametrů uvedených v kapitole Žádosti „Technické řešení projektu“, ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby;

 • Přidávání/odstranění kódů výdajů, na které může být poskytnuta dotace, oproti údajům v Dohodě (včetně dodatků)

 • Změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.;

 • Při provádění změn v částkách výdajů nesmí dojít k dodatečnému navýšení částky poskytnuté v daném projektu v režimu „de minimis“;


Prov d n zm n1

Provádění změn

 • Změny, ke kterým dojde po proplacení projektu, je žadatel povinen nahlásit na formuláři Hlášení o změnách za každý projekt (např. změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna žadatele/příjemce dotace, změna vlastnictví majetku, který je předmětem dotace, apod.).


Zad v n zak zek

Zadávání zakázek

 • Příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona.


Zad v n zak zek mimo re im z kona

Zadávání zakázek mimo režim zákona

 • Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 10 000 Kč (bez DPH), nemusí příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem a to do maximální výše 100.000 Kč (bez DPH) součtu těchto samostatných výdajů na projekt;

 • Pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH), je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně - nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (dle Občanského zákoníku) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. – nedokládá se, při kontrole RO SZIF je třeba předložit průkazný způsob zadávání zakázky - je povinen doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka RO SZIF při kontrole. Za průkazný způsob lze považovat záznam – tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem (z cenových nabídek dodavatelů, z průzkumu trhu, telefonicky, z veřejně dostupných zdrojů – internet, katalogové ceny, atd.);


Zad v n zak zek mimo re im z kona1

Zadávání zakázek mimo režim zákona

 • Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500.000,- Kč (bez DPH),je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně 3 obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat;

 • Pravidla stanovují postup a obsah, dokládají se doklady dle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení předkládané s Žádostí o proplacení – vytištěné;


Zad v n zak zek1

Zadávání zakázek

 • Je třeba mít vždy uzavřenou smlouvu s dodavatelem, pokud zakázka nepřesáhne 500 000 (bez DPH), může být smlouva nahrazena objednávkou, i internetovou;

 • Smlouva: fakturační podmínky musí být stanoveny tak, že fakturované dodávky, služby a stavební práce budou členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody – soupiska účetních dokladů, rozpočet dle Dohody a projektu


Zad v n zak zek2

Zadávání zakázek

 • Lze si nechat provést posouzení provedeného zadávacího řízení na RO SZIF před zahájením realizace projektu. Závěry tohoto posouzení jsou pak závazné pro další administraci žádosti.

 • Platí povinnost sčítání výdajů dle předmětu zakázky, tedy součtu hodnot všech dodávek, nebo služeb, nebo stavebních prací v rámci jednoho projektu!!

 • Žadatel/příjemce dotace může v rámci jednoho projektu provést více zadávacích řízení na samostatné dodávky/služby/stavební práce. Při zadávacích řízeních je však povinen vycházet z vyšší částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky (dle předchozího odstavce). V opačném případě by se jednalo o nepřípustné dělení zakázky.


Tov n dotace

Účtování dotace

 • Vést účetnictví dle platných právních předpisů ČR;

 • Příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu;

 • Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

 • Při kontrole poskytne příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;

 • Příjemce dotace vede o realizaci projektu (tzn. o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt) samostatnou analytickou účetní evidenci, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou);


Publicita

Publicita

 • Dodržování pravidel stanovených SZIF!!!

 • Dodržování pravidel stanovených MAS!!!

  • K nalezení na webových stránkách MAS

  • http://www.mashj.cz/clanky/publicita/zajisteni-publicity-projektu.html

  • Je třeba také dodržovat Popis publicity, který jste dokládali k ŽoD – bude také předmětem kontroly


Kontroly

Kontroly

 • Prováděny jak SZIF, tak MAS, je možné i MZe a další pověřené orgány

 • Kontroly prováděné SZIF:

  • Účetnictví, dodržení účelu projektu, hospodárnost, zadávací dokumentace, fyzický projekt, publicita

  • Průběžná kontrola veškerých předložených dokumentů, fyzická kontrola projektu, následné kontroly v průběhu 10 let;

 • Kontroly prováděné MAS:

  • Dodržení účelu projektu, fyzický projekt, publicita, základní náležitosti účetnictví a zadávací dokumentace

  • Hlášení o změně, ŽoP včetně její dokumentace;


 • Dost o proplacen op

  Žádost o proplacení - ŽoP

  • Ukončení projektu předchází podání ŽoP a povinných příloh;

  • ŽoP se vždy podává nejprve na MAS, kde dojde ke kontrole všech příloh a potvrzení této žádosti, následně na RO SZIF, kde příjemce tuto ŽoP i podepisuje;

  • Podávat na MAS min. 3 týdny před plánovaným datem na RO SZIF – možnost oprav;


  Dost o proplacen op1

  Žádost o proplacení - ŽoP

  • Při zjištění chyb na RO SZIF – min. 14 dnů na opravy a doplnění;

  • Fyzická kontrola projektu na místě realizace včetně dokumentace a povinné publicity;

  • Při bezchybné kontrole dojde ke schválení ŽoP do 12 týdnů od jejího podání, stejně tak i v případě schválených náprav a k proplacení dochází do 21 dnů od schválení ŽoP;


  P ejeme sp nou a pohodovou realizaci projekt

  Přejeme úspěšnou a pohodovou realizaci projektů!


 • Login