Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Korekty finansowe. - PowerPoint PPT Presentation

Zasada konkurencyjno ci i efektywnego wykorzystywania rodk w w pokl korekty finansowe
Download
1 / 21

  • 181 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Korekty finansowe. Prowadzący: Hubert Nowak 09.09.2011.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Korekty finansowe.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasada konkurencyjno ci i efektywnego wykorzystywania rodk w w pokl korekty finansowe

Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL.Korekty finansowe.

Prowadzący: Hubert Nowak

09.09.2011


Korekty wytyczne

Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS – wprowadzone załącznikiem nr 9b do umowy o dofinansowanie.

Wytyczne wprowadzone „Zasadami finansowania POKL”.

Korekty – Wytyczne


Korekty umowa o dofinansowanie

Zgodnie z § 20a umowy o dofinansowanie:

udzielając zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje PZP lub zasady konkurencyjności;

Instytucja Wdrażająca (IP II) w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad ma prawo zastosować taryfikator korekt finansowych stanowiący załącznik nr 9a do umowy o dofinansowanie.

Korekty – Umowa o dofinansowanie


Korekty informacje og lne

Korekty są wskaźnikami procentowymi obliczanymi jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia;

Jeżeli brak naruszenia w taryfikatorze – należy zastosować wskaźnik procentowy określony dla naruszenia o najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia;

W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej liczby naruszeń, wartość korekty finansowej ustala się według wskaźnika o wyższej stawce procentowej;

Wydatek, który został poniesiony z naruszeniem zasady konkurencyjności, ujęty w zatwierdzonym wniosku o płatność stanowi nieprawidłowośc podlegającą sprawozdawczości zgodnie z Zasadami informowania o nieprawidłowościach w ramach POKL.

Korekty – informacje ogólne


Korekty przyk ady narusze

Niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (sytuacja, w której w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech) – równocześnie brak uzasadnienia, że na rynku istniej trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) i w siedzibie.

Korekta 100%

Korekty – przykłady naruszeń


Korekty przyk ady narusze c d

Niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (sytuacja, w której w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech) – równocześnie brak uzasadnienia, że na rynku istniej trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia zapytania ofertowego, tj. zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej (o ile beneficjent posiada taką stronę) i w siedzibie.

Korekta 50%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d1

Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej i w siedzibie przy jednoczesnym wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców).

Korekta 15%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d2

Brak informacji w zapytaniu ofertowym odnośnie opisu przedmiotu zamówienia i/lub terminu składania ofert albo niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.

Korekta 10%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d3

Brak zgodności opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z przedmiotem zamówienia.

Korekta 15%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d4

Modyfikacja treści zapytania ofertowego po rozpoczęciu naboru ofert bez poinformowania o tym podmiotów, do których wysłano zapytanie ofertowe i bez automatycznego przedłużenia terminu do skłdania ofert.

Korekta 25%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d5

Wybór oferty, która nie odpowiada przedmiotowi zamówienia.

Korekta 15%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d6

Wybór oferty, która nie została złożona w terminie.

Korekta 10%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d7

Wybór oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert (skutkujące wyborem tego samego wykonawcy).

Korekta 5%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d8

Wybór oferty niezgodnie z kryteriami oceny ofert (skutkujące wyborem innego wykonawcy).

Korekta 100%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d9

Wybór oferty spośród wykonawców zaproszonych do składania ofert z pominięciem ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej lub w siedzibie beneficjenta.

Korekta 10%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d10

Określenie warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert i/lub przedmiotu zamówienia, które dyskryminują udział podmiotów.

Korekta 25%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d11

Brak protokołu przy jednoczesnym zachowaniu dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy lub uchybienia formalne dotyczące protokołu.

Korekta 5%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d12

Brak dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy.

Korekta 25%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d13

Niezachowanie formy pisemnej postępowania (brak dokumentów/dowodów świadczących o zachowaniu zasady konkurencyjności).

Korekta 100%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Korekty przyk ady narusze c d14

Brak pisemnej umowy/zamówienia z wyłonionym wykonawcą.

Korekta 10%

Korekty – przykłady naruszeń, c.d.


Zasada konkurencyjno ci i efektywnego wykorzystywania rodk w w pokl korekty finansowe

Dziękuję za uwagę

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  • Login