Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen - PowerPoint PPT Presentation

Niet begeleide buitenlandse minderjarigen
Download
1 / 37

 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Ilse Derluyn Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen

Ilse Derluyn

Vakgroep Orthopedagogiek

Universiteit Gent


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

“Elke onderdaan van een staat, die niet behoort tot de E.E.R. die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en die het Belgisch grondgebied binnenkomt of er verblijft zonder dat de vader, de moeder, de wettelijke voogd of de echtgeno(o)t(e) hem/haar vergezelt”


Heterogeniteit nbbm

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen

Jongens: 2/3

Meisjes: 1/3

Asielaanvragers

Uitgeprocedeerd

“Doortrekkers”

Niet-asielaanvragers

Leeftijd: 70% ado’s

Procedure slacht-offer mensen-handel

“Straatkinderen”

Land van herkomst

Heterogeniteit NBBM


Gelijk maar o zo verschillend

GELIJK, MAAR O ZO VERSCHILLEND


Een mogelijke typering

EEN MOGELIJKE TYPERING


Vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen

Ontheemding – ontworteling – verlies

Traumatische ervaringen

Onzekerheid – toekomstperspectief

Acculturatie – integratie

Ontwikkelingstaken -

identiteitsontwikkeling

Gezinsrelaties – parentificatie

Vluchteling

Kind/adolescent

1. Type 1 – Type 2 trauma

2. Voor – tijdens – na vlucht

3. Gevoelens van:

* controleverlies

* machteloosheid

* ontwrichting: vanzelfsprekende verwachtingen en vooronderstellingen niet meer geldig

* geschokt vertrouwen: in zichzelf, andere mensen, zekerheid van het dagelijkse bestaan, besef van de eigen onkwetsbaarheid

* onveiligheid


Niet begeleide minderjarige vluchtelingen

Emotioneel welzijn

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Verlies

Trauma

Onzekerheid

Acculturatie – integratie

Ontwikkelingstaken -

identiteitsontwikkeling

Gezinsrelaties – parentificatie

Zonder ondersteuning ouders

(On)afhankelijkheid

Loyaliteit – geheim

Controleverlies

Kind/adolescent

Niet-begeleid

Vluchteling


Psychosociale processen bij vluchtelingen

Psychosociale processen bij vluchtelingen

 • Traumaverwerking

 • Rouwverwerking

 • Ontworteling

 • Acculturatie


Continu m van mogelijke reacties

Continuüm van mogelijke reacties

Normale reacties op abnormale situatie

Emotionele en gedragsproblemen

Psychiatrische problemen

Mate van verstoring van het functioneren op diverse levensdomeinen


Leeftijdspecifieke reacties

Leeftijdspecifieke reacties

 • Reacties bij kinderen en jongeren:

 • worden mede bepaald door extra kwetsbaarheid van kinderen en jongeren:

  • In ontwikkeling

  • Afhankelijkheid van sociale omgeving

  • Moeilijker weg naar hulpverlening

  • Vaak onmogelijkheid om zelf situatie / trauma / misbruik te doorbreken


Mogelijke leeftijdspecifieke reacties

Mogelijke leeftijdspecifieke reacties

 • Traumatisch spel

 • (Angst)dromen

 • Rusteloosheid

 • Concentratieproblemen

 • Slaapproblemen

 • Symptomen van angst

 • Vermijdingsgedrag

 • Zindelijkheidsproblemen

 • Continu aandacht vragen

 • Terugtrekgedrag

 • Verzet, boosheid

 • Hechtingsproblemen

 • Eetstoornissen

 • Gebrek aan impulscontrole

 • Anti-sociaal gedrag


Emotionele en gedragsproblemen

Emotionele en gedragsproblemen

 • Depressie – pathologische rouw

 • Symptomen van posttraumatische stresstoornis (intrusiesymptomen – vermijdingssymptomen – symptomen van hyperalertheid)

 • Angst

 • Isolement

 • Gedragsproblemen

 • Lichamelijke klachten

 • Parentificatie

 • Overbetrokkenheid

 • Normenvervaging

 • Overleversidentiteit

 • Gestoorde hechting

 • Pessimistische toekomstvisie


Psychiatrische problemen

Psychiatrische problemen

 • Psychotische stoornissen

 • Schizofrenie

 • Middelenmisbruik – verslaving (alcohol, drugs, medicatie, gokken,…)

 • Complex PTSD

 • Depressie

 • Veralgemeende angststoornissen

 • Automutilatie

 • Suïcide

 • Agressie naar anderen toe

 • Persoonlijkheidsstoornissen


Diagnostiek

Diagnostiek?

 • Problematisch of niet?

 • Invloed van context – sociale / sociaal-economische situatie – kritisch – zelfreflectie!

 • Cross-culturele aspecten

 • Gebruik van vragenlijsten / screeningsinstrumenten / testen / diagnostische interviews / … (www.centrum45.nl; http://sdqinfo.com)

 • Verschillende contexten mee betrekken (ouders, thuissituatie, asielcentrum, klas, vrienden, vrije tijd,…)

  ~ Ahmed


Kritiek op deze concepten

Kritiek op deze concepten

 • Westers georiënteerd – cross-culturele validiteit?

 • Normale reacties op abnormale situatie

 • Niet persé negatief, ook protectief (cf. PTSS)


Gewone kinderen in ongewone situaties

GEWONE KINDERENIN ONGEWONE SITUATIES


Emotionele en gedragsproblemen1

Minderjarige anderstalige nieuwkomers(n = 1294)

Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers

Belgische adolescenten(n = 607)

Klassen secundair onderwijs

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Begeleide minderjarige vluchtelingen

Perspectief jongere vs perspectief begeleider

Invloed aard woonvoorziening

Visie jongere op heden, verleden en toekomst

Emotionele en gedragsproblemen

www.centrum45.nl; http://sdqinfo.com

Zelf-rapportage

(HSCL-37A, SDQ-self, SLE en RATS)

Prevalentie-onderzoek

Uitdieping: Onderzoek bij NBBM in opvangcentra, pleeggezinnen en begeleid zelfstandig wonen

Zelf-rapportage

Rapportage begeleider

(CBCL, SDQ-parent)

Interviews


Demografische kenmerken

Demografische kenmerken


Traumatische ervaringen

Traumatische ervaringen


Prevalentie emotionele en gedragsproblemen

Prevalentie emotionele en gedragsproblemen


Prevalentie emotionele en gedragsproblemen1

Prevalentie emotionele en gedragsproblemen


Prevalentie emotionele en gedragsproblemen2

Prevalentie emotionele en gedragsproblemen


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

Traumatische ervaringen

Geslacht

Ontworteling

Trauma

Context

Relationele kenmerken

Familie

Situatie gastland

Sociaal netwerk

Situatie land van herkomst

Individuele kenmerken

EMOTIONEEL WELZIJN


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

What makes you happy? At school. So, you are glad if you can study? Yes, and if I could see my family once again.

Ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn, ik wist dat het een beetje moeilijk zou zijn, maar niet zoals dit.

To be with people that are there for me, people that I love. To be with people that I understand and that understand me.


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

Yes, I would like to stay here for ever. If I have papers, if I have no papers, I also can stay, but this is very difficult to stay without papers.

Ik wil goede papieren hebben. Dat is waarom school zo belangrijk is. Ik moet echt goede papieren hebben.

What is your greatest wish? To realize my dreams and to regain my life.


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

Tot, tot een jaar geleden, het was heel mooi, alles was nieuw voor mij, maar na een jaar begon ik mijn familie te missen, daarom haat ik het nu om hier te zijn en vraag ik me af “Waarom ben ik hier?”

Ik denk er nog steeds heel veel aan, maar ik probeer het te vergeten, omdat ik me wil concentreren op de toekomst, probeer ik het verleden te vergeten.

But I miss my mama. This is the most important thing. This makes me unhappy. I try to make myself happy through not thinking about my mum.


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

DUS

TWEE ZEKERHEDEN

 • HETEROGENITEIT DOELGROEP

 • GROTE KANS OP PSYCHISCHE PROBLEMEN

  DUS

  WAT IS NODIG

 • INDIVIDUELE DIAGNOSTIEK

 • INDIVIDUEEL AANGEPASTE OPVANG & BEGELEIDING


Individuele diagnostiek

INDIVIDUELE DIAGNOSTIEK

 • METHODES

  • Observatie – systematisch, ‘objectief’, verschillende contexten

  • Gesprekken met jongere

  • Gesprekken met context (voogd, school,…)

  • Vragenlijsten – diagnostisch onderzoek

  • Uitsluiten andere problematiek (fysisch, neurologisch,…)

 • AANDACHTSPUNTEN

  • Tolken

  • Cross-culturele aspect – verschillende perspectieven

  • Toelaten van vermijding?

  • Niet problematiseren?


Individuele benadering

INDIVIDUELE BENADERING

 • Individuele “oplossingen”

 • Oplossingen zoeken in bestaande / te creëren context – “onmisbaar” maken hulpverleningsnetwerk

 • Oppassen voor generaliseren (cf. nood aan structuur, voorspelbaarheid)

 • Maar: beperktheden – grenzen, onder meer omwille van maatschappelijke en politieke context


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

Juridisch kader

Psychosociale / therapeutische begeleiding

Maatschappelijke grenzen

Maatschappelijke grenzen

Juridisch kader


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

WAT DOET DIT MET DE

BEGELEIDER – SOCIAAL WERKER – HULPVERLENER – VERPLEEGKUNDIGE – VOOGD – LEERKRACHT – ONTHAALOUDER – THERAPEUT – ASSISTENT – …

WAT DOET DIT MET MIJ?

WAT DOET DIT MET JOU?


En het emotioneel welzijn van de begeleider

En het emotioneel welzijn van de begeleider?

 • Onzekerheid

 • Handelingsonzekerheid

 • Secundaire traumatisering

 • Machteloosheid

 • Burn-out

ZELFZORG

ZELFREFLECTIE

AANDACHT

INTERVISIE

SUPERVISIE

VORMING

TEAM


Betrokkenheid op afstand

BETROKKENHEID OP AFSTAND

ZELFZORG

OP WEG…


Niet begeleide buitenlandse minderjarigen

Ilse Derluyn

Vakgroep Orthopedagogiek

Universiteit Gent

H. Dunantlaan 2

9000 Gent

Tel: 09/264 63 63

GSM: 0472/92 04 09

E-mail: ilse.derluyn@ugent.be


 • Login