Begrijpend lezen
Download
1 / 34

Begrijpend Lezen - PowerPoint PPT Presentation


 • 498 Views
 • Uploaded on

Begrijpend Lezen. Paul Leseman & Jo Hamers Antwerpen, 13 december 2007. Diagnostiek en behandeling van leesbegripsproblemen. Onderkenning en ordening. Prevalentie. Verklarende differentiaaldiagnostiek. Behandeling. Onderkenning van leesbegripsproblemen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Begrijpend Lezen' - elina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Begrijpend lezen

Begrijpend Lezen

Paul Leseman & Jo Hamers

Antwerpen, 13 december 2007


Diagnostiek en behandeling van leesbegripsproblemen
Diagnostiek en behandeling van leesbegripsproblemen

 • Onderkenning en ordening.

 • Prevalentie.

 • Verklarende differentiaaldiagnostiek.

 • Behandeling.


Onderkenning van leesbegripsproblemen
Onderkenning van leesbegripsproblemen

 • Naar analogie van het Protocol Dyslexie

  • Er is sprake van hardnekkige problemen met het begrijpen van leesteksten van gemiddelde moeilijkheidsgraad.

  • De problemen belemmeren het leren in andere leerstofdomeinen, er dreigt functionele ongeletterdheid.

  • De problemen zijn niet het gevolg van dyslexie, zintuiglijke beperkingen of zwakbegaafdheid.


Ordening van leesproblemen naar snowling bishop 2004
Ordening van leesproblemen(naar: Snowling & Bishop, 2004)


Prevalentie van leesbegripsproblemen
Prevalentie van leesbegripsproblemen

 • Internationale schattingen: 10% of meer van de basisscholieren kampt met leesbegripsproblemen.

 • Periodiek Peilingsonderzoek (in Nederland): 30% van de leerlingen in groep 8 (klas 6) is onvoldoende in staat belangrijke teksttypen te begrijpen.

 • Onderzoek Hacquebord in het VMBO (in Nederland): 25% van de leerlingen heeft ernstige leesbegripsproblemen.

 • PISA 2003: 30% van de 15-jarigen scoort onder niveau ‘functioneel geletterd’.


Leesontwikkeling meersporig naar snow 1991
Leesontwikkeling: meersporig (naar: Snow, 1991)

 • Thuisactiviteiten

 • liedjes, rijmpjes

 • woordkennis

 • cognitieve stimulatie

 • Cognitief

 • fonologische skills

 • snelbenoemen

 • werkgeheugen

Groep 3 / Klas 1:

Beginnend lezen

recoderen

 • Thuisgeletterdheid

 • gebruik schrifttaal

 • voorlezen

 • naam leren schrijven

 • ‘Emergent literacy’

 • ideeën over ‘print’

 • letterkennis

instructie

 • Thuisgesprekken

 • persoonlijk gesprek

 • ‘reading for meaning’

 • ‘academisch’ gesprek

 • Taalvaardigheid

 • ‘schooltaal’

 • woordenschat

 • wereldkennis

Groep 4 - 5+

Begrijpend

lezen


Ontwikkeling leesvaardigheid groep 3 5 van 1 0 1 25 en 1 9 leerlingen bron leseman de jong 2004
Ontwikkeling leesvaardigheid groep 3-5 van 1.0, 1.25 en 1.9 leerlingen(Bron: Leseman & de Jong, 2004)

Begrijpend lezen (CITO-LVS)

Decoderen/woordherkenning (EMT)


Vloeiend en met begrip lezen
Vloeiend en met begrip lezen

 • Bottom-up en top-down processen:

  • Interactie tussen ‘laag-niveau’ fonologische en orthografische vaardigheden en ‘hoog-niveau’ woordenschat, grammaticale kennis, wereldkennis.

  • Woorden in context worden sneller en accurater gelezen dan indien afzonderlijk aangeboden.

 • Dyslectische vs. allochtone (tweetalige) leerlingen.

 • Compensatie voor fonologisch tekort vs. ‘laat-verschijnende’ leesmoeilijkheden.Late leesbegripsproblemen bron leach et al 2003
‘Late’ leesbegripsproblemen lezers(bron: Leach et al., 2003)


Tekstbegrip bij lezen naar kintsch 2004
Tekstbegrip bij lezen lezers(naar: Kintsch, 2004)

= constructie van een ‘situatiemodel’

 • Mentale representatie, waarin personen, objecten, gebeurtenissen, toestanden … en de temporele, ruimtelijke en causale relaties daartussen, die in de tekst worden beschreven of bedoeld, expliciet zijn weergegeven.


Werking van het situatiemodel
Werking van het situatiemodel lezers

 • Het vliegdekschip voer op volle kracht. Slechts vijftig meter onder de kiel van het vaartuig kruiste een vijandelijke onderzeeër.

 • Het vliegtuig taxiede over de startbaan. Slechts vijf meter onder de buik van het toestel bevond zich een auto vol met springstof.


Begrijpend lezen constructie en integratie
Begrijpend lezen: constructie en integratie lezers

 • Bouwstenen: analyse van woorden en zinnen >> proposities.

 • Verbindingen tussen zinnen: constructie van propositionele microstructuur.

 • Kennis uit lange termijn geheugen integreren in situatiemodel: associatie, ophalen, zoeken, beredeneren.


Tekstbegrip illustratie
Tekstbegrip: illustratie lezers

 • De jongen loopt op straat.

 • Aan de overkant ziet hij een hond.

 • De hond blaft naar hem.

 • Hij schopt hem.


Lopen: jongen, straat lezers

Zien: hij, hond, overkant

Blaffen: hond, hem

Schoppen: hij, hem

Schoppen:

voet > mens

doelbewust > mens

boosheid, wraak > mens

Blaffen tegen:

Agressief gedrag

Maakt mensen boos of angstig.

= Reden voor verweer.


Leesbegripsproblemen tekorten in n of meer deelvaardigheden
Leesbegripsproblemen: tekorten in één of meer deelvaardigheden

 • Woordkennis en morfo-syntactische (grammaticale) kennis.

 • Sociaal-psychologische kennis (“Theory of Mind”), pragmatische kennis, scripts.

 • Fysische, ruimtelijke, biologische, geografische wereldkennis.

 • Werkgeheugen, redeneervermogen: fonologisch-verbaal en visuo-spatieel.

 • Leesstrategieën, leesmotivatie, zelfbeeld.


Risicogroepen comorbiditeit
Risicogroepen & comorbiditeit deelvaardigheden

 • Allochtone, tweetalige leerlingen en leerlingen uit lagere sociale milieus.

 • Leerlingen met SLI.

 • Leerlingen met ASS.

 • Leerlingen met NLD.

 • Leerlingen met tekorten in werkgeheugen en executieve functies, bijv. ADHD.

 • Leerlingen met motivatieproblemen, faalangst en laag-zelfbeeld.


Diepe woordenschat
‘Diepe’ woordenschat deelvaardigheden

 • Omvang.

 • Breedte, diepte van het betekenis-netwerk.

 • Syntagmatisch / paradigmatisch.

 • Verwerving woordkennis: 80% uit context.


Industrie
industrie deelvaardigheden


W a t
W.A.T. deelvaardigheden

 • Woord Associatie Taak: trek maximaal drie verbindingslijnen tussen stimuluswoord en de woorden die er altijd / het beste bij horen

Banaan

glijden

schil

krom

vrucht

aap

lekker


Leestaalkenmerken lexicaal bron schleppegrell 2004

Gesproken interactie deelvaardigheden

Woordkeuze:

Generiek, onspecifiek.

Geringe dichtheid.

Onderwerp/subject:

Voornaamwoorden, deictisch gebruikt.

Leestaal

Woordkeuze:

Specifiek, technisch.

Grote dichtheid

Onderwerp/subject:

Lexicaal, naamwoorden, genominaliseerde werkwoorden.

Leestaalkenmerken: lexicaal(bron: Schleppegrell, 2004)


Leestaalkenmerken grammaticaal bron schleppegrell 2004

Gesproken interactie deelvaardigheden

Zinsstructuur:

Intonatiepatroon.

Attitude prosodisch en nonverbaal uitgedrukt.

Clause-verbinding:

Nevenschikkend, aaneenschakelend

Globaal gebruik van voegwoorden.

Leestaal

Zinsstructuur:

Syntactisch gemarkeerd.

Attitude lexicaal uitgedrukt

Clause-verbinding:

Onderschikkend, inbeddend.

Specifiek-logisch gebruik van voegwoorden.

Leestaalkenmerken: grammaticaal (bron: Schleppegrell, 2004)


Algemene cognitieve vaardigheid
Algemene cognitieve vaardigheid deelvaardigheden

 • Werkgeheugen

  • Akoestisch-verbale korte duur opslag.

  • Visuo-spatiële korte duur opslag.

  • Episodische korte duur representaties.

  • Executieve functies.

 • Lange termijn geheugen.

 • Redeneervermogen, fluïde intelligentie.


Werkgeheugen lange termijn geheugen naar baddeley 2003
Werkgeheugen & lange termijn geheugen (naar: Baddeley, 2003)

Centrale

Executieve

-aandacht

-inhibitie

-bijhouden

 • Perceptuele-kinesthetische –fysische ervaringen

 • Exploratie van objecten en ruimten

 • Handelen

 • Taalinput

 • Spraakklanken

 • Woorden, zinnen, teksten

 • Leesinstructie, lezen van teksten

Episodische Buffer

“constructie plaats”

“situatie model”

Verbaal Korte Termijn

Geheugen (‘loop’)

Visuo-spatieel Korte

Termijn Geheugen

 • Verbaal LTM

 • Fonotactische kennis

 • Lexicaal-semantische kennis

 • Morfosyntactische kennis

EpisodischLTM

-Persoonlijke ervaringen

-Script-achtige situaties

-Theory of Mind

 • Visuo-spatieel &

 • Sensorimotor LTM

 • - Objectkennis

 • Nonverbale procedures

 • Spatiële/fysische kennis


Diagnostische middelen 1
Diagnostische middelen (1)

 • Taal – woordenschat en morfo-syntaxis:

  • Taaltest Alle Kinderen (TAK), 4-9 jaar

  • Taaltest voor Kinderen (TvK), 4-10 jaar

  • Leeswoordenschat CITO, ETOC, 10-16 jaar

  • STAP, afasieprotocollen, 4-8+ jaar.

 • Taalaanbod in het gezin - interview:

  • Gebruik van andere talen.

  • (Voor)lezen, persoonlijke gesprekken, gesprekken over onderwerpen van algemene interesse.


Diagnostische middelen 2
Diagnostische middelen (2)

 • Sociaal-psychologische & pragmatische kennis:

  • Theory of Mind test (TOM)

  • Children’s Communication Checklist (CCC-2), 4-16 jaar.

  • STAP 4-8 jaar, afasieprotocollen, 8+/12+

 • Algemene wereldkennis – aanbod in het gezin – interview:

  • Leerzame uitstapjes, gesprekken, lezen

  • Educatieve materialen, internet


Diagnostische middelen 3
Diagnostische middelen (3)

 • Werkgeheugen – verbale en visuo-spatiële opslag en informatieverwerking:

  • Cijferspan- en woordspantaken WISC-III.

  • Corsiblokkentaak NEPSY.

  • Executieve functies

  • Automated Working Memory Assessment (AWMA), 4-12 jaar.

 • Algemeen (nonverbaal) redeneervermogen:

  • Raven SPM/CPM

  • Fluïde subtests uit RAKIT, K-ABC, KAIT


Diagnostische middelen 4
Diagnostische middelen (4)

 • Efficiënte leesstrategieën:

  • Hoofdgedachten test.

  • Sleutelfragmenten test.

  • Vragenlijst leesstrategieën.

 • Leesmotivatie en zelfbeeld:

  • Leesattitudeschaal.

  • Vragenlijst leesmotivatie.

  • Competentiebeleving schoolse (lees-) vaardigheid CBSK en CBSA, 8-16 jaar.

 • Leesgedrag thuis – interview:

  • Frequentie en aard van lezen in de vrije tijd.


Behandeling
Behandeling

 • Integraal:

  • Dialogisch lezen, reciproke instructie.

  • Lezen in kleine collaboratieve groep.

 • Op deelvaardigheden gericht:

  • Woordenschat en grammatica training.

  • Schakelklas, kopklas.

  • Wereldkennis: verlengde schooldag.

  • Verbeelding stimuleren, traning van werkgeheugencomponenten, training van fluïde intelligentie.

  • Strategietraining.

Conclusie
Conclusie

 • Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid.

 • Leesbegripsproblemen worden doorgaans laat ontdekt.

 • Mondeling taalbegrip op jonge leeftijd is een gevoelige indicator van latere leesbegripsproblemen.

 • Verklarende differentiaaldiagnostiek maakt toegesneden behandeling mogelijk.

 • Integrale behandeling > behandeling van deelvaardigheden.


ad