Download
1 / 38

Amaç - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

Amaç. Ateroskleroz risk belirlemede kullanılan biyokimyasal parametreleri bilecekler. Öğrenim Hedefleri. Dönem III öğrencileri bir saatlik eğitim oturumu sonunda bir hastada ateroskleroz riskini değerlendirebilmek için; Aterosklerozla ilişkili risk faktörlerini sayabilecekler,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Amaç' - edan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Amaç

 • Ateroskleroz risk belirlemede kullanılan biyokimyasal parametreleri bilecekler.


Renim hedefleri
Öğrenim Hedefleri

 • Dönem III öğrencileri bir saatlik eğitim oturumu sonunda bir hastada ateroskleroz riskini değerlendirebilmek için;

  • Aterosklerozla ilişkili risk faktörlerini sayabilecekler,

  • Bu risk faktörlerinden önemlilerinin olası etkilerini tanımlayabilecekler,

  • Lipidlerle KKH arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecekler,

  • Majör risk değerlendirmesi ile olması gereken LDL-K düzeyini belirleyebilecekler,

  • Lipid parametrelerinin çalışılmasında preanalitik dönemde nelere dikkat edileceğini sayabileceklerdir.


Ateroskleroz risk fakt rleri
Ateroskleroz Risk Faktörleri

 • İflamatuvar markerlar

 • Hemostaz/tromboz ve platelet ilişkili faktörler

 • Lipid ilişkili faktörler

 • Diğer faktörler


Nflamatuvar markerlar
İnflamatuvar Markerlar

 • C-reaktif protein

 • İnterlökinler (IL-6)

 • Serum amiloid A

 • Vasküler ve sellüler adezyon molekülleri

 • Soluble CD40 ligand


Hemostaz tromboz ve platelet li kili fakt rler
Hemostaz/Tromboz ve Platelet İlişkili Faktörler

 • Fibrinojen

 • vW faktör antijen

 • Plazminojen aktivatör inhibitör 1

 • Fatör V, VII, VIII

 • D-dimer

 • Fibrinopeptid A

 • Platelet agregasyonu ve aktivitesi


Lipidle li kili fakt rler
Lipidle İlişkili Faktörler

 • Küçük-yoğun LDL ve Ox-LDL

 • Lp(a)

 • Kalıntı lipoproteinler

 • Apo A1 ve B

 • HDL


Di er fakt rler
Diğer Faktörler

 • Homosistein

 • Lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2

 • Mikroalbuminuri

 • İnsulin direnci

 • PAI-1 genotipi

 • ACE genotipi

 • Apo E genotipi

 • İnfeksiyoz ajanlar (CMV, C. pneumonia, H. pylori, HSV)

 • Psikososyal faktörler


CRP

 • Akut faz reaktanı

 • Doku hasarı ya da infeksiyondaki inflamatuvar yanıtla

 • Primer olarak kc.de sentez

 • IL-6 gibi inflamatuvar sitokinlerce salımı uyarılır

 • Asemptomatik, sağlıklı bireylerde normal sınırlar içinde dahi CRP’deki küçük  gelecekteki vasküler olayların habercisi olb.


CRP

 • CRP normal alt sınırındaki bireylerle, üst sınırındaki bireyler arasındaki düzeltilmiş risk oranı 1.9

 • Atheroskleroz patogenezinde CRP’nin direk rol oynadığı;

  • Ateromatöz plaklarda protein oldukça 

  • Makrofajlarca LDL uptake’ini teşvik edebilir

  • Endotelyal h.lerden adezyon molekülleri sentezi   plak bölgesine dolaşan monositlerin katılımı


CRP

 • Birlikte bulunan inflamatuvar durumlarda özgünlüğü 

 • Fibrinojen gibi diğer KV risk faktörleri ile güçlü korelasyon

 • Fibrinojenden bağımsızlığı henüz gösterilmemiş

 • Aspirin ve statinler CRP 

 • Henüz CRP’yi  riski azalttığını gösteren klinik prospektif çalışmalar bitmemiş


Lp(a)

 • Kan düzeyi büyük oranda genetik olarak kontrol edilmekte

 • Diyet ya da egzersiz ile değişiklik 

 • Biyolojik fonk.u 

 • Akut faz reaktanı

  • IL-6’ya yanıt olarak düzeyi 2 katına çıkabiliyor


Lp(a)

 • Lp(a) endotelyal h.lere bağlanıp

  • Vasküler düz kas h. proliferasyonu 

  • Monosit kemotaksisi 

  • Doku hasarı olan bölgede pıhtı fibrinolizini inhibe eder

  • PAI1 üretimini  (fibrinolitik sistemin esas inh.ü)

 • Kabul edilmiş, standardize bir Lp(a) ölçüm yöntemi 

 • Yüksek doz niacin Lp(a) düzeyini 


Fibrinojen
Fibrinojen

 • Pıhtılaşma faktörlerinden

 • Fibrinojen Fibrin

 • Akut faz reaktanı (infl. ya da enf. 4 kat )

 • Diğer fonk.ları;

  • Hücre adezyon, kemotaksis ve proliferasyon reg.u

  • Damar duvar hasarında vazokons.u uyarır

  • Platelet agg.u uyarır

  • Kan viskosite belirleyicilerinden

Trombin


Fibrinojen1
Fibrinojen

 • Epidemyolojik veriler KV morbidite ve mortalite ile fibrinojenin  düzeyleri arasında bağımsız ilişki

 • Normal değerlerin alt sınırına yakın bireyler ve üst sınırına yakın bireyler arasında risk oranı 1.8


Fibrinojen d zeyi
Fibrinojen düzeyi

Fibrinojen düzeyi 

 • Sigara (içilen sigara sayısı ile orantılı)

 • DM

 • HT

 • Obesite

 • Sedanter yaşam

 • Fibrat ve niacin


Homosistein
Homosistein

 • Metionin met.da yan ürün

 • Vasküler hasarı indükleyebilir;

  • Platelet aktivasyonu

  • Oksidatif stress

  • Endotelyal disfonksiyon

  • Hiperkoagülasyon

  • Vasküler düz kas h. proliferasyonu


Homosistein1
Homosistein

 • MTHFR geninde nokta mutasyonu için (677CT) homozigotluk %15

 •  homosistein ve erken yaşta vasküler hastalık

 • TT ve CC genotipi arasında iskemik kalp hastalık riski 1.21

 • Homosistein düzeyini  için vitamin B6, B12 ve folat


Lipid kkh ili kisi
Lipid-KKH ilişkisi

 • 1910 yılından beri aterosklerotik arter lezyonlarında kolesterol varlığı

 • 1938 yılında kolesterol ile ateroskleroz ilişkisi


Artm kkh
Artmış KKH

 • Artmış LDL-K

  • Özellikle de küçük, yoğun LDL subfraksiyonu

 • Azalmış HDL-K

 • LDL düzeyine karar vermek için risk değ.si yapılır


Risk fakt rleri
Risk Faktörleri

 • Majör

 • Çevresel

 • Diğer


Evresel risk fakt rleri
Çevresel risk faktörleri

 • Obesite (BMI 30)

 • Fiziksel inaktivite

 • Aterojenik diyet


Risk de erlendirme
Risk değerlendirme

Majör risk faktörleri sayılır

 • Çoklu risk faktörü (2+) olan hastalar

 • Az (0–1) risk faktörü olan hastalar


Maj r risk fakt rleri ldl hedef de erini d zenlemek amac yla
Majör risk faktörleri(LDL hedef değerini düzenlemek amacıyla)

 • Sigara

 • HT (KB 140/90 mmHg ya da antihipertansif ilaç kullanımı)

 •  HDL-C (<40 mg/dL)†

 • Prematür KKH aile öyküsü

  • Erkeklerde 1. derece akrabalarda <55 yaş KKH

  • Kadınlarda 1. derece akrabalarda <65 yaş KKH

 • Yaş (erkek 45 yaş; kadın 55 yaş)

  (†: HDL-C60 mg/dL “negatif” risk faktörü olarak sayılır; varlığı total sayıdan bir risk faktörünü uzaklaştırır)


Kkh risk e de erleri
KKH risk eşdeğerleri

 • Atherosklerotikhastalığın diğer klinik formları

  • periferal arterial hastalık

  • abdominal aortik anevrizma

  • semptomatikkarotid arter hastalığı

 • DM


Ldl d zeyini d zenlemek amac yla kullan lan risk kategorisi

Risk kategorisi

KKHveKKH riskeşdeğeri

Çoklu (2+) risk faktörleri

0-1 risk faktörü

LDL hedefi (mg/dL)

<100

<130

<160

LDL düzeyini düzenlemek amacıyla kullanılan üç risk kategorisi


9 12 saat a l takiben al nan kan rne inde al lan lipoprotein profiline g re
9-12 saat açlığı takiben alınan kan örneğinde çalışılan lipoprotein profiline göre;


LDL çalışılan lipoprotein profiline göre;-K (mg/dL)

<100 Uygun

100–129 Uyguna yakın/üstü

130–159 Sınırdayüksek

160–189 Yüksek

190 Çok yüksek


HDL çalışılan lipoprotein profiline göre;-K (mg/dL)

<40 Düşük

60Yüksek


Total çalışılan lipoprotein profiline göre;-K (mg/dL)

<200 Arzu edilen

200–239 Sınırdayüksek

240 Yüksek


Hiperlipidemiler primer ya da sekonder olb. çalışılan lipoprotein profiline göre;

Laboratuvarda ilk basamak fenotipik görünümü ortaya çıkarmak;

 • Total kolesterol

 • Trigliserid

 • HDL kolesterol

 • LDL kolesterol


Primer hiperlipidemilerde
Primer hiperlipidemilerde; çalışılan lipoprotein profiline göre;

 • Apolipoproteinler

 • Enzimler

 • Lipoprotein reseptörleri


Primer hiperlipidemilerde etyolojiye y nelik olarak
Primer hiperlipidemilerde etyolojiye yönelik olarak çalışılan lipoprotein profiline göre;

 • Apo E izoformları

 • Apo CII düzeyi

 • Apo B 3500 mutasyonu

 • Postheparin lipolitik aktivite

 • LDL reseptör aktivite ölçümleri


 • 60 yaşında hipertansiyon için ilaç kullanan bayan hasta, babası 45 yaşında koroner kalp hastalığından ex olmuş. 12 saat açlığı takiben yapılan laboratuar tetkiklerinde;

  Total-K 220 mg/dL

  HDL-K 65 mg/dL

  LDL-K 135 mg/dL

  Trigliserid 100 mg/dL ise LDL-K düzeyi nasıldır?

 • Yaş, HT, baba KKH = 3 + risk

 • HDL 65 = 1 – risk

 • 2 majör risk LDL 130’un altına indirilmeli


60 yaşında bayan hasta, babası 40 yaşında koroner kalp hastalığından ex olmuş. 12 saat açlığı takiben yapılan laboratuvar tetkiklerinde;

Total-K 220 mg/dL

HDL-K 65 mg/dL

LDL-K 135 mg/dL

Trigliserid 100 mg/dL olduğuna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

 • HDL-K düzeyi (-) risk faktörü olacak kadar yüksek değildir.

 • Lipid değerleri taşıdığı risk faktörlerine göre normal değildir.

 • LDL-K düzeyi 100 mg/dL’nin altına indirilmeli.

 • LDL-K düzeyi 130 mg/dL’nin altına indirilmeli.

 • LDL-K düzeyi 160 mg/dL’ye kadar normal kabul edilebilir.


ad