Rettleiing i vinstrealisering ved innf ring av elektronisk handel
Download
1 / 13

Rettleiing i vinstrealisering ved innføring av elektronisk handel - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rettleiing i vinstrealisering ved innføring av elektronisk handel. I dette dokumentet er framgangsmåten for å realisere vinstar beskriven i ein steg for steg-guide Føresetnader V erksemda gjennomfører eit større eller mindre forbetringsprogram for innkjøpsfunksjonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rettleiing i vinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rettleiing i vinstrealisering ved innfring av elektronisk handel

I dette dokumentet er framgangsmten for realisere vinstar beskriven i ein steg for steg-guide

Fresetnader

Verksemda gjennomfrer eit strre eller mindre forbetringsprogram for innkjpsfunksjonen.

Ein har gjennomfrt relevante analyser som til dmes forbruksanalyse, mogenskapsanalyse, prosesskartleggingar, kartlegging av forpliktingar.

Ein har berekna ein basislinje og identifisert moglege konomiske vinstar.

Ein har utarbeida ein liste over tiltak for forbetring av innkjpsfunksjonen.

Elektronisk handel er eit prioritert tiltak for forbetre innkjpsfunksjonen.


Kvifor flgje opp vinstar?

Innfring av elektronisk handel vil kunne gi offentlege verksemder ein heil rekke vinstar. Vi har utarbeida ein ikkje uttmmande liste over slike vinstar; ein vinstmeny.

Basert p dei vinstane ein vel hente ut, m ein setje i gang tiltak for realisere disse.

Ved flgje opp og rapportere resultat i hve til eit utval vinstar kan ein syne til at investeringar gjort i innfring av e-handelslysinga bidrar til forbetre innkjpsfunksjonen og resulterer i bde direkte og indirekte vinstar.

 • Direkte vinstar: vinstar som kan tas ut rett etter implementering av e-handelsplattforma (eks: oversikt over kva slags varer og tenester verksemda kan bestille)

 • Indirekte vinstar: vinstar som fyrst kan hentast ut etter at elektronisk handel er implementert og har vore i drift ein periode (eks: betre informasjonsgrunnlag)

  . Men ikkje alle vinstar er fremlstenlege flgje opp

  Verksemda br realisere vinstar p dei omrda som har strst potensial i hve til forbetre innkjpsfunksjonen. flgje opp nokre utvalde vinstar kan for enkelte organisasjonar vere eit betre utgangspunkt med omsyn til effektiv oppflging og styring enn ville flgje opp alle potensielle vinstar som innfring av ehandel kan gi.

  Verksemda br difor velje ut 3-5 vinstar for oppflging.


Steg 1: Velje ut vinstar - planlegg realiseringa og oppflginga av disse

Planen skal beskrive ei utveljing av relevante vinstar ved innfring av ehandel, korleis disse skal bli realiserte og seinare flgjast opp.

Vi har utarbeida ein meny med potensielle vinstar som verksemder kan ta utgangspunkt i ved utveljinga, og vi har evaluert vinstar opp mot Difis anskaffingsprosess for syne kva for innkjpsdimensjonar ehandel pverkar.

Vinstrealiseringa beskriv dei tiltak ein m setje i gang i verksemda for kunne realisere dei vinstane ein valde ut i vinstplanen. Tiltaka vil variere mellom ulike verksemder, men nokre vil vere generelle. Vi har sett opp forslag til nokre smarte tiltak.

Oppflginga beskriv det praktiske arbeidet kring det mle og evaluere vinstar.

Her fastsett ein ogs kor ofte ein vinst skal mlast og kven som har ansvar for oppflginga.

Steg 2: Evaluer om forventa resultat fr prosjektet er ndd Vinstar vil naturleg nok berre bli realiserte dersom prosjektet i seg sjlv blir realisert. Grad av utnytting av ehandel heng saman med strrelse p vinstar som tas ut.


Steg 1: Velje ut vinstar

I tabell 1 vinstmeny p neste side finn du ein ikkje uttmmande meny over vinstar som innfring av elektronisk handel vil kunne gi, i alt 13 vinstar og 26 tilhyrande verknader (ein vinst vil kunne ha fleire verknader).

For f greie p om ein har ftt realisert ein vinst, m ein ha ein resultatindikator som fortel noko om dette. Ein resultatindikator kan fortelle om ein har ftt ein vinst eller ikkje, og ein mler han opp mot eit nska niv.

For kvar vinst med tilhyrande verknader er det i tabell 1 sett opp eit forslag til ein resultatindikator.

Vidare finn du ogs forslag i tabell 1 til korleis og kor ein normalt kan finne data for mle resultatindikatoren. Kor ein kan hente ut data/rapporter vil variere fr verksemd til verksemd.

Nokre vinstar kan vere vanskelegere mle enn andre, og d spesielt dei som gir indirekte forbetringar. At vinstar er utfordrande mle vil ikkje ndvendigvis seie at dei ikkje finst.


Tabell 1: vinstmeny


Kvar vinst fr tabell 1er vurdert opp mot innkjpsdimensjonane i Difis anskaffingsmodell, sj tabell 2 nedanfor.

Siste kolonne og siste rad, totalscore, angir kor mange berringspunkt vinsten har i hve til innkjpsdimensjonane i Difis anskaffingsmodell.


Tabell 2: vinstar evaluert opp mot Difisanskaffingsmodell


Figur 1 nedanfor er ein illustrasjon av kor hg score kvar dimensjon har ftt, figur 2 og 3 p dei neste sidene ein illustrasjon p kor hg score kvar vinst har ftt.

Figur 1: Dimensjonar ved innkjp som blir pvirket av innfring av e-handel

Figuren syner at dimensjonane Mling og rapportering, Anskaffingsprosesser, Menneske og kompetanse og Datagrunnlag blir mest positivt pverka ved innfring av elektronisk handel.

Dimensjonen Direkte kostnader treff ikkje s mange vinstar som dei ovafor nemnde dimensjonane. Den konomiske vinsten innanfor direkte kostnader kan derimot vere betydeleg.


Sidan kvar vinst er vurderte i hve til dimensjonane som beskriven i figur 1, er det ogs mogleg sj p kvar vinst isolert i hve til kor mange av dimensjonane denne pverkar, sj figur 2 og 3.

Figur 2: Direkte forbetringar, kor mange dimensjonar kvar vinst pverkar


Figur 3: Indirekte forbedringer, hvor mange dimensjonar hver vinst pvirker

Disse to figurane syner kva for vinstar som pverkar flest dimensjonar disse er markerte med grnt.


 • Korleis velje ut vinstar?

 • Fokus p forbetre innkjpsdimensjonar med utgangspunkt i Difis anskaffingsmodell:

 • Eit alternativ for velje ut vinstar er ta utgangspunkt i resultat fr Difis sjlvevaluering og dimensjonane der verksemda har strst forbetringspotensial. Deretter vel ein ut vinstar som treffer dei aktuelle dimensjonane og vurderer om disse er aktuelle for systematisk oppflging.

 • Fokus p kvar enkelt vinst:

  Eit anna alternativ for velje ut vinstar er ta stilling til lista over vinstar og vurdere for kvar vinst i kva for grad ho er aktuell for di verksemd, og deretter om han er aktuell for systematisk oppflging.

  Det kan vere gunstig velje ut dei vinstane som scorer p fleire dimensjonar.

 • Ein kan sjlvsagt velje ut vinstar baserte p ein kombinasjon av begge alternativa som beskriven ovanfor.

 • Det viktige er at kvar organisasjon sjlv vel ut dei vinstane som er formlstenlege flgje opp.


 • Kopier dei utvalde vinstane som skal mlast med tilhyrande verknad, resultatindikator og forslag til kor data kan hentast, inn i fanen vinstrealiseringsplan

 • No kan ein starte planlegginga av vinstoppflginga.

 • Avgjer fylgjande:

 • kven som er ansvarleg for mlinga

 • korleis resultatindikator mlast og kor ein finn data

 • kven resultatet skal rapporterast til

 • frekvens p mlinga

 • kva resultatindikatoren er ved start av mling (dagens status)

 • tidspunkt for neste mling (definerast ut fr bestemt frekvens)

 • kva slags niv ein nskjer n ved neste mling

 • Nr disse felta er utfylde er ein klar til starte sjlve mlingane.


Steg 2: Evaluer om forventa resultat fr prosjektet er ndd

 • Skal ei verksemd hente ut vinstar som flgje av elektronisk handel, krev dette at dei ansvarlege i verksemda faktisk brukar plattforma i si anskaffingsprosess.

 • Fr ein kan mle realisering av vinstar m plattforma faktisk bli tatt i bruk.

 • Dersom ehandelsplattforma ikkje blir tatt i bruk, br ein vente med mle vinstane og sette i verk tiltak for f auka bruken av plattforma.

 • Avgjer og fyll inn fylgjande i fanen Mling bruk av plattform:

 • kven som er ansvarleg for mlinga

 • korleis resultatindikator mlast og kor ein finn data

 • kven resultatet skal rapporterast til

 • frekvens p mlinga

 • kva resultatindikatoren er ved start av mling (dagens status)

 • tidspunkt for neste mling (definerast ut fr bestemt frekvens)

 • kva slags niv ein nskjer n ved neste mling

 • Nr disse felta er utfylde er ein klar til starte mlingane.

 • Basert p mlingane m ein vurdere om det er akseptabelt forvente vinstar, dvs at ehandelsplattforma blir utnytta i hve til forventa bruk.


ad
 • Login