Hodnocení
Download
1 / 21

P řehled hodnocení - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Hodnocení znalostí žáků P řehled a metodika Philippe Claus, gener ální školní inspektor Pra ha , 2 4 . listopadu 2011. P řehled hodnocení. Kdo ?. Odbor evaluace, prognostiky a výkonnosti (DEPP , Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P řehled hodnocení' - dextra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocení znalostí žákůPřehled a metodikaPhilippe Claus, generální školní inspektorPraha, 24. listopadu 2011


P ehled hodnocen

Přehledhodnocení


Kdo?

Odbor evaluace, prognostiky a výkonnosti (DEPP, Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance)

 • Statistické oddělení Ministerstva školství, statistické zpracování, znalecké posudky, hodnocení

  Vrchní ředitelství školního vzdělávání

  (DGESCO, Direction générale de l’enseignement scolaire)

 • Zavádění a hodnocení školské politiky stanovené Ministrem

  Ústřední školní inspektorát

  (IGEN, Inspection générale de l’éducation nationale)

 • Znalecké posudky, podněty a oživení


N stroje hodnocen 1
Nástroje hodnocení (1)

 • Soubor „CEDRE“ :

  • soubor hodnocení jednotlivých předmětů prováděný na vzorku žáků 5. a 9. tříd ZŠ

  • hodnocení jednoho určitého předmětu zvoleného pro daný rok prováděné od roku 2003, opakované každých 6 let

  • ovládání jazyka/obecné dovednosti, cizí jazyky, postoje k životu ve společnosti, dějepis-zeměpis/občanská výchova, experimentální vědy, matematika, četba z elektronických médií (lecture sur support électronique, L.S.E)

 • „LOLF“ukazatele:

  (LOLF = Organický zákon o financování státní správy, Loi organique relative aux lois de finances)

  • Zvládání základních dovedností ve francouzštině a v matematice v5. a 9. třídě ZŠ (od roku 2007)

  • Zvládání dovedností společného rámce (test je sestavován)

 • Longitudinální komparace:

  • Sledování ročníku žáků nastoupivších do 6. třídy ZŠ v roce 2007

  • Sledování ročníku žáků nastoupivších do 1. třídy ZŠ v roce 2011


N stroje hodnocen 2
Nástroje hodnocení (2)

 • Zevrubná hodnocení

  • Hodnocení 2. třídy ZŠ/5. třídy ZŠ odroku 2009 (DGESCO), specifická práce zaměřená na časovou porovnavatelnost

  • Test zaměřený na četbu zákona „Den obrany a občanství“ (Journée défense et Citoyenneté, JDC, ex-JAPD), prováděno u mladých sedmnáctiletých Francouzůodroku 1998

 • « Historická »porovnávání:

  • « Čtení, psaní, počty » v 5. třídě ZŠ (1987-2007)

  • Problémy se čtením na začátku 6. třídy ZŠ (1997-2007)Etapy
Etapy

 • Cíle a referenční rámec:

  • cíle: co chceme měřit?

  • tabulka kompetencí / dovedností

  • charakteristiky nástroje (formát jednotlivýchcvičení, typynosičů, atd.)

 • Vytváření jednotlivých cvičení

 • Experimentace s rozsáhlým souborem cvičení

 • Vytváření definitivní podoby testu na základě výsledků experimentace

 • Kampaň k definitivní podobě testu

 • Model měření, vytváření měřítka

 • Analýzy a interpretace výsledků


Princip y
Principy

 • Platné hodnocení :

  • Měří to, co měřit má

 • Věrné hodnocení:

  • Hodnota měření je spolehlivá a přesná

 • Standardizované hodnocení:

  • Minimalizace omylu měření každé jednotlivé etapyanalýzy

 • Porovnavatelné hodnocení:

  • V čase: porovnavatelnost různých testů

  • V prostoru: porovnavatelnost mezi jednotlivými jazykovými/kulturními skupinami


Skl d n test
Skládání testů

 • Standardizace:

  • přesné pokyny

  • «správce testu» není učitelem hodnoceného předmětu (2. stupeň ZŠ = collège)

  • jeho možnost zasahovat je omezená

  • žáci nemají stejné sešity („oběžné“ sešity), což zamezuje opisování

 • Motivace žáků:

  • žáci nemají žádný zvláštní zájemna osobním nasazení při testu

  • jak podnítit motivaci? (danými pokyny, výběrem atraktivních nosičů, přizpůsobením náročnosti, atd.)


Opravy test
Opravy testů

 • Úskalí spjatá s opravami otázek

  • kulturní zvyklosti a stupeň náročnosti opravujících

  • vliv pořadí, „oslnění“, opravných zkoušek

 • Centralizace oprav

 • Programtele-oprav (AGATE) :

  • „odhmotnění“ (výhody správa/cena)

  • opravy podle cvičení

  • kontrola kvality oprav

  • několikanásobné opravy


Vytvo en m tka
Vytvoření měřítka

 • Stejné měřítko pro studenty i pro cvičení

Rozdělení žáků(θ)

Rozdělení cvičení (b)

Nejlepší žáci

Náročná cvičení

Nejslabší žáci

Snadná cvičení


P klad m tka
Příklad měřítka

 • Ukázka ze souboru hodnocení jednotlivých předmětů DEPP,hodnocení předmětu dějepis-zeměpisna konci 9. třídy ZŠ (rok 2006)

 • Průměrný výsledekje stanoven na hodnotě 250, typová odchylka činí 50

 • Skupiny 0 a 1: 15%, Skupina 5: 10%

 • Určenírozhraní: stanovení «standardního nastavení» pro ukazatele společného rámceJedine nost kolu
Jedinečnost úkolu

 • Každé cvičení má svou obtížnost:

  Příklad (5. třída ZŠ)

  Porovnat dvě čísla nacházející se na stejném řádku s použitím odpovídajícího znaménka: <(menší než) ; > (větší než) ; = (rovné)

Úspěšnost: 76 %

Úspěšnost: 66 %


Princip
Princip

 • Ilustrace celostátního hodnocení žáků 5. tříd ZŠ:

  • V 2009, 15,3% žáků dosáhlovýsledků ≤ 13/20

  • V 2010, 26,2% žáků dosáhlovýsledků ≤ 13/20

  • Vzrostlo skutečně procento žáků, kteří «nemají dostatečné znalosti»,během jednoho roku o 11 procentních bodů?

  • Jiné vysvětlení: zkouška z roku 2010 je náročnější nežli zkouška z roku 2009

 • Potřeba ukotvení:

  • Prostřednictvím cvičení absolvovaných všemi žáky

  • Prostřednictvím žáků, kteří absolvují všechna cvičení

 • Cíl:

  • Oddělit náročnost cvičení a úroveň žáků


Ilustrace na v sledc ch

Ilustrace navýsledcích


Asov porovn v n
Časové porovnávání

 • 5. třída ZŠ 1987-2007

 • Čtení-porozumění:

  • v roce 2007 mělo potíže 20% žáků oproti 10% vroce 1987

  • Nárůst sociálních nerovností: pokles se dotýká především dětí ze sociálně znevýhodněných rodin

 • Pravopis:

  • Diktát textu o délce několika řádků, nárůst počtu chyb (z 11 na 15)

  • Pokles se týká všech žáků bez rozdílu sociálního původu

  • Narůstá především počet gramatických chyb

   Informační poznámka 08.38


Asov porovn v n pokra ov n
Časové porovnávání (pokračování)

 • 6. třída ZŠ 1997-2007

 • Tyto tři veličiny nejvíce korelují se školními výsledky
Sb rka cndp depp
Sbírka CNDP/DEPP


ad