Grażyna Piotrowska - PowerPoint PPT Presentation

Bezpieczestwo w sieci
Download
1 / 56

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bezpieczeństwo w sieci. Grażyna Piotrowska Doradca metodyczny dla nauczycieli techniki i informatyki. Czym jest internet. Ogromną liczbą komputerów wymieniających się ciągami 0 i 1 Narzędziem Kopalnią wiedzy Placem zabaw Sposobem komunikowania się

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Grażyna Piotrowska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gra yna piotrowska

Bezpieczestwo w sieci

Grayna Piotrowska

Doradca metodyczny dla nauczycieli techniki i informatyki


Gra yna piotrowska

Czym jest internet

 • Ogromn liczb komputerw wymieniajcych si cigami 0 i 1

 • Narzdziem

 • Kopalni wiedzy

 • Placem zabaw

 • Sposobem komunikowania si

 • Wielkim mietnikiem (Stanisaw Lem)


Gra yna piotrowska

JAKIE KORZYSCI DLA ROZWOJU DZIECKA MA INTERNET?


Gra yna piotrowska

Szkodliwe treci

 • Pornografia

 • Przemoc

 • Wulgarno

 • Uywki

 • Hazard

 • Bro

 • Sekty

 • Rasizm i ksenofobia

 • S oglnodostpne

 • Nie s naleycie zabezpieczone przed dziemi

 • Dzieci nie musz ich szuka, by na nie trafi

 • Ich udostpnianie nie jest cigane


Zawieranie znajomo ci z nieznajomymi

Zawieranie znajomoci z nieznajomymi

Dzieci w Internecie czsto naraone s na zaczepki i niechciane rozmowy. Dua cz dzieci (64%) przyznaje, i zawiera w Internecie znajomoci. W kontaktach z obcymi dzieci czsto podaj swoje dane osobowe (adres zamieszkania -10,8%, numer telefonu 45,2%, adres e-mail 77,9%) oraz przesyaj swoje zdjcia (58,4%).

 • Coraz czciej dochodzi do spotka z osobami poznanymi w Sieci. Z propozycji spotkania skorzystao blisko 45% respondentw.

 • Spord rodzicw biorcych udzia w badaniu jedynie 14,7% miao wiadomo, e ich dzieci spotykaj si z osobami poznanymi w Sieci.


Zawieranie znajomo ci z nieznajomymi1

Zawieranie znajomoci z nieznajomymi

Ponad poowa dzieci uczestniczy w spotkaniach w pojedynk. Jeeli kto im towarzyszy, to s to znajomi lub rodzestwo (48,4%). Rodzice lub inne osoby dorose prawie nigdy nie towarzysz dzieciom w spotkaniach (1%). Rodzice s rwnie bardzo rzadko informowani s o planowanych spotkaniach (23,6%). Blisko 22% dzieci nie mwi o spotkaniu nikomu.

Dzieci nie informuj rodzicw o spotkaniu, gdy uwaaj, e kwestie spotka ich nie interesuj (21,2%) oraz z obawy przed brakiem zgody na spotkanie (27,3%). Respondenci bardzo czsto uwaaj, e spotkania z osobami poznanymi w sieci s ich prywatna spraw, o ktrej nie musz nikogo informowa (61,6%).


Pornografia i internet

Pornografia i Internet

Pornografia, tak jak narkotyk, wytwarza uzalenienie i popycha osoby do szukania wytworw coraz bardziej podniecajcych.

Niekontrolowany Internet sta si doskonaym miejscem do dystrybucji tego typu produkcji i kontaktw osb o dewiacyjnych skonnociach seksualnych. ciganie ich nie jest proste.

Na miejsce jednej skasowanej strony pojawiaj si dziesitki innych.


Cyberprzemocy

CYBERPRZEMOCY!!

STOP


Czym jest cyberprzemoc

Czym jest Cyberprzemoc ?

Cyberprzemoc przemoc z uyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczciej terminu tego uywa si w odniesieniu do przemocy rwieniczej z uyciem telefonw komrkowych lub Internetu.


Formy cyberprzemocy

Formy cyberprzemocy:

nkanie, straszenie, szantaowanie z uyciem Sieci

rejestrowanie niechcianych zdj i filmw

publikowanie w Internecie lub rozsyanie przy uyciu telefonu komrkowego omieszajcych, kompromitujcych informacji, zdj

podszywanie si w Sieci pod rwienikw

wamania na blog lub stron internetow i zamieszczanie omieszajcych i upokarzajcych treci

groby przy uyciu komunikatorw, telefonw

rozsyanie do znajomych informacji o omieszajcych treciach e-mailem, smsem


Co robi b d c wiadkiem cyberprzemocy

Co robi bdc wiadkiem cyberprzemocy?

 • nie przesya dalej krzywdzcych materiaw, ktre otrzymujmy w Sieci

 • zawsze pomaga kolegom i koleankom, ktrzy padli ofiar cyberprzemocy

 • informowa o krzywdzie kolegi lub koleanki kogo dorosego nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodzicw

 • poleci ofierze przemocy kontakt z osobami zajmujcymi si zwalczaniem cyberprzmocy


Co robi b d c ofiar cyberprzemocy

Co robi bdc ofiar cyberprzemocy?

nie odpowiada na zaczepki w Sieci

natychmiast szuka pomocy u kogo dorosego (nauczycieli, rodzicw, policj)

domaga si skasowania filmw i zdj nagranych wbrew naszej woli

zachowywa dowody przemocy

interweniowa u dostawcw usug internetowych

szuka pomocy u konsultantw Helpline.org.pl


Pami taj

Pamitaj!!

Sprawca nie pozostaje anonimowy, a policja ma moliwo ustalenia z jakiego komputera i z jakiego telefonu wysyane s e-maile lub smsy.


Gra yna piotrowska

WEDUG SPECJALISTW CYBERPRZEMOCY SPRZYJA POCZUCIE ANONIMOWOCI I BEZKARNOCI. ATWIEJ PONIA I SZYKANOWA, GDY MONA UKRY SI ZA PSEUDONIMEM.JEDNAK NALEY ZWALCZA PRZEKONANIE O BEZKARNOCI I ANONIMOWOCI CYBERPRZESTPCW. KADY POSZKODOWANY MOE ZWRCI SI DO POLICJI O POMOC W ZIDENTYFIKOWANIU SPRAWCY I WYSTPI Z PRYWATNYM AKTEM OSKARENIA.


Gry komputerowe r d em przemocy i agresji

Gry komputerowe rdem przemocy i agresji.

Gry powoduj oderwanie si od rzeczywistoci, przejcie do wiata marze, gdzie s proste zasady, reguy.

Gry brutalne, zawierajce duo walki, krwi, przemocy powoduj zmiany w zachowaniach czowieka.


Podzia gier

Podzia gier

Symulatory np. sterowanie samolotami na wojnie lub zawodach

Strategiczne klasyczne strategie wojenne - 9 Kompania; strategie czasu rzeczywistego z rozbudow Red Alert

Zrcznociowe np. strzelanka, bijatyki, flipery

Gry przygodowe rozbudowana fabua, skomplikowane wtki detektywistyczne -Ace Ventura

Edukacyjne wspomagaj nauk przez zabaw

Sportowe np. pika nona FIFA09

Logiczne wymagaj intensywnego mylenia

RPG odmiana gier przygodowych( Wiedmin)


Gra yna piotrowska

BRUTALNE GRY KOMPUTEROWE

SIECIOWE


Gra yna piotrowska

BRUTALNE GRY SIECIOWE


Przyk ad popularnej i brutalnej gry

Przykad popularnej i brutalnej gry


Przyk ad popularnej i brutalnej gry1

Przykad popularnej i brutalnej gry


Przyk ad popularnej i brutalnej gry2

Przykad popularnej i brutalnej gry


Tibia

TIBIA

budujemy swoj posta, osigamy rne poziomy (100 po roku grania), zdobywamy sprawnoci, bogactwa. Jedn postaci gra wiele osb nadmiar sprawnoci sprzedawany jest na allegro.


Second life wirtualne drugie ycie

Second Life - Wirtualne drugie ycie

Czciowo patny, wirtualny wiat. Posta, stworzona w Second Life, nie posiada jakichkolwiek statystyk czy profesji.

Gracz sam wybiera pe bohatera, ubir, sytuacj materialn. Nie ma tam chorb, biedy, staroci, brzydoty.

Drugie dno gry - nie ma tam rwnie adnych ogranicze (kupujemy sobie narzdy pciowe moemy ich uy, zapaci za wirtualny seks, prostytuowa si.


M odzie i narkotyki zagro enia p yn ce z sieci

Modzie i narkotyki. Zagroenia pynce z sieci.

Internet to wspaniae narzdzie dla atwego kontaktu z narkotykami. W 2007 roku znaleziono 238 , a w 2008 roku 347 polskich stron i adresw o narkotykach i od tej chwili ich ilo cigle ronie.

Na stronach tych znajduje si:

- wymiana informacji np. blogi (wspomnienia ponarkotykowe mj pierwszy raz),

wskazwki praktyczne np. jak bra lub jak uprawia narkotyki,

oferty handlowe bezporednie i porednie,


Jak nie dopu ci do korzystania z takich stron

Jak nie dopuci do korzystania z takich stron:

Zaoy blokady stron,

Kontrolowa prac na komputerze przeglda ogldane strony,

Rozmawia,

Zabroni samodzielnego kupowania.


Kluby samob jc w

Kluby samobjcw

W Internecie mona znale na forach lub blogach informacje jak skutecznie i bezbolenie popeni samobjstwo skupiajce ludzi zagubionych w yciu, do czsto szukajcych jak skutecznie pozbawi si ycia.


Zagro enia psychiczne

Zagroenia psychiczne

Zaburzenia funkcji poznawczych,

Ucieczka w wiat wirtualny,

Patologie spoeczne agresja, dostp do grup patologicznych,

Syndrom przymusu bycia online ponad 70 godzin tygodniowo,

ASC zmienne stany wiadomoci (jak po alkoholu),

Uzalenienia od programw stosujcych psychomanipulacj,

Padaczka ekranowa


Gra yna piotrowska

10 porad dla rodzicw,dotyczcych bezpiecznego

korzystania z Internetu

 • Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

 • Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczestwa w Internecie.

 • Rozmawiaj z dziemi o ryzyku umawiania si na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

 • Naucz swoje dziecko ostronoci przy podawaniu swoich prywatnych danych.

 • Naucz dziecko krytycznego podejcia do informacji przeczytanych w Sieci.

 • Bd wyrozumiay dla swojego dziecka.


Gra yna piotrowska

 • Zgaszaj nielegalne i szkodliwe treci.

 • Zapoznaj dziecko z NETYKIET Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

 • Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

 • Pamitaj, e pozytywne strony Internetu przewaaj nad jego negatywnymi stronami.


Wa ne strony internetowe

Wane strony internetowe

www.saferinternet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.helpline.org.pl

www.dyzurnet.pl

www.sieciaki.pl

www.przedszkolaki.sieciaki.pl

www.dbi.pl


Oprogramowania filtruj ce

Oprogramowania filtrujce

Darmowy program Beniamin dostpny jest na stronie www.beniamin.pl

Program ten posiada program konfiguracyjny, umoliwiajcy ustawienie podstawowych parametrw filtru internetowego, na przykad blokowanie dostpu do stron erotycznych, definiowanie tzw. 'Biaych stron', czasow deaktywacja programu, itd.


Og lnoeuropejski system klasyfikacji gier

Oglnoeuropejski system klasyfikacji gier

PEGI - oglnoeuropejski system klasyfikacji gier,


Gdzie szuka pomocy

GDZIE SZUKA POMOCY?

www.helpline.org.pl

www.sieciaki.pl

tel. 0800100100

NIE ZAPOMINAJ!!! ZAWSZE WOK SIEBIE - W SZKOLE,W RODZINIE - ZNAJDZIESZ LUDZI GODNYCH ZAUFANIA. POROZMAWIAJ Z NIMI OSWOICH PROBLEMACH!


12 lutego dzie bezpiecznego internetu

12 LUTEGO - DZIE BEZPIECZNEGO INTERNETU

USTANOWIONY ZOSTA Z INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

CELEM JEST WSPIERANIE DZIAA PROPAGUJCYCH BEZPIECZNY DOSTP DZIECI I MODZIEY DO ZASOBW INTERNETOWYCH


Gra yna piotrowska

NETOHOLIZM - nowe uzalenienie naszej generacji.


Netoholizm

NETOHOLIZM

 • Uzalenienie od komputerw ma podobny przebieg jak alkoholizm czy narkomania.

 • Gdy bycie online staje si sposobem na ycie mamy do czynienia z uzalenieniem od obecnoci w sieci.


Gra yna piotrowska

Internet Addiction Disorder (IAD)

[Uzalenienie od Internetu]

zostao w USA wpisane na list chorb.


Co to jest netoholizm nowe uzale nienie naszej generacji

Co to jest NETOHOLIZM?- nowe uzalenienie naszej generacji

Netoholizm czyli uzalenienie od Internetu to objaw psychicznej choroby XXI wieku objawiajcej si nagminnym i niczym nie usprawiedliwionym pocigiem do korzystania

z zasobw Internetu.

Dzi powszechno Internetu nikogo ju nie

dziwi, ale zdziwienie budzi np. padaczka

komputerowa, netoholizm i jego skutki.

Siecioholizm, netoholizm, netopatia lub IAD - te wszystkie terminy oznaczaj uzalenienie,

ktre zaburza normalne funkcjonowanie.


Gra yna piotrowska

KATEGORIE NETOHOLIZMU

 • uzalenienie od komputera przymus siedzenia przed komputerem

 • przecienie informacyjne cige poszukiwanie nowych informacji z wielu rde,

 • uzalenienie od gier sieciowych przymus cigego brania udziau w rnego rodzaju grach netowych, e-hazardu, robienia e-zakupw,

 • uzalenienie od cyberkontaktw kontakty w sieci staj si waniejsze

  ni znajomoci realne, co doprowadza do ich zerwania i izolacji,

 • uzalenienie od cyberseksu objawia si cigym szukaniem i ogldaniem

  stron erotycznych oraz/lub braniem udziau w czatach erotycznych,


Zaawansowane objawy

ZAAWANSOWANE OBJAWY:

oderwanie od rzeczywistoci,

kopoty z rwnowag,

dyskomfort,

epilepsje o ronym nateniu,

omamy i halucynacje,

kopoty z aknieniem,

nadmierna potliwo,

drenie rk.


Gra yna piotrowska

Bibliografia

 • Andrzejewska A., Bednarek J, Szarzaa D., Cyberprzestrze szanse, zagroenia, uzalenienia, Wydaw. Pedagogium, Warszawa 2007.

 • Andrzejewska A., Dziecko w cyberprzestrzeni, Wydaw. Pedagogium, Warszawa 2007.

 • Andrzejewska, (Nie)bezpieczny komputer, Wydaw. APS, Warszawa 2008.

 • Bednarek J., Multimedia w ksztaceniu, Wydaw. PWN, Warszawa 2006.

 • Gaa A., Ulfik I. (red.), Oddziaywanie agresywnych gier komputerowych na psychik dzieci, Wydaw. UMCS, Lublin 2000,

 • Prezentacja Uzalenienie od internetu - Tomasz Wooszyk,

 • Prezentacja Uzalenienie od internetu - prof. dr hab.Jzef Bednarek,

  mgr Anna Andrzejewska.


 • Login