Download

Ogledni Cas


Advertisement
Download Presentation
Comments
cullen
From:
|  
(915) |   (0) |   (0)
Views: 357 | Added: 06-06-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
JU O
Ogledni Cas

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Ogledni Cas

2. JU O? ? GRBAVICA 1 ? NASTAVNICA : HEDIJA LUKAC datum : 31.5. 2007. god. PREDMET : INFORMATIKA Razred: VII odjeljenje : 1 grupa A OGLEDNI SAT IZ INFORMATIKE TEMA : PRIMJENA LOKALNE MRE?E TIP CASA : SISTEMATIZACIJA NASTAVNA CJELINA : OSNOVNI PROGRAMI MS OFFICE PAKETA MS WORD . MS EXCEL i MS POWER POINT CILJEVI : ODGOJNI : RAZVIJANJE POZITIVNIH OSBINA LICNOSTI KROZ POZITIVAN ODNOS PREMA RADU OBRAZOVNI : SISTEMATIZACIJA PRAKTICNIH VJE?BI U PROGRAMIMA KOJI SU UVEDENI i PRAKTICIRANI U TOKU ?KOLSKE GODINE i PRO?IRIVANJE ZNANJA O LOKALNOJ MRE?I KROZ NJENU DIREKTNU PRIMJENU FUNKCIONALNI : OBJEDINJAVANJEM PRAKTICNIH VJE?BI UCENICI SE USMJERAVAJU NA SISTEMATICAN PRISTUP RADU , PROMOVI?U SVOJA ZNANJA KROZ PRAKTICAN RAD , DEMONSTRIRAJU PERFOMANSE PROGRAMA i RAZVIJAJU KRITICNOST i SAMOKRITICNOST U RADU , KORISTE LAN MRE?U i POVECAVAJU NIVO INFORMATICKE PISMENOSTI ?TO IM OBEZBJE?UJE SIGURNIJU POZICIJU U SAVREMENOM MULTIMEDIJALNOM DRU?TVU NASTAVNE METODE : METODA USMENOG IZLAGANJA , DEMONSTRACIJE NASTAVNA SREDSTVA : NASTAVNI LISTOVI SA ZADACIMA , MATERIJALI SA PREZENTACIJAMA , UPUTE ZA KORI?TENJE MRE?E , i OCIGLEDNA NASTAVNA SREDSTVA OBLICI RADA : FRONTALNI , INDIVIDULNI i GRUPNI LOKACIJA RADA : kabinet informatike SCENARIJ OGLEDNOG SATA IGRA ZAGRIJAVANJA : MRE?A PSIHOLO?KA PRIPREMA ZA CAS POKAZUJE KAKO UCENICI SARA?UJU i SA KIM NAJBOLJE SARA?UJU PRIMJENA LOKALNE MRE?E :

3. PRIMJENA LOKALNE MRE?E : ZADACI SU SPREMLJENI U FOLDERU UCENIK KOJI SE NALAZI NA SERVERU , POD IMENOM ? OGLEDNI SAT ? ZADATAK JE DEFINISAN ZA SVAKOG UCENIKA SA STIMULATIVNIM ZAHTJEVIMA ZA POSTIZANJE VI?EG NIVOA ZNANJA I OCJENE NAKON REALIZACIJE SVAKI ZADATAK JE SPREMLJEN U FOLDER ? UCENIK ? KOJI PREUZIMA UCENICA PA?ANOVIC NADIJA RADI POVEZIVANJA LINKOVIMA I DEMONSTRACIJE PERFOMANSE PROGRAMA MS WORD REALIZIRANE ZAHTJEVE SLO?ITI CE U PREZENTACIJU GRUPA UCENIKA : ?RNDIC MIRZA , BEGIC AIDA , HUSIC AJLA I PA?ANOVIC NADIJA ZADACI SU POVEZANI I KONACAN ISHOD ZAVISI OD SVAKOG PONAOSOB TE JE NAGLA?EN RAD U GRUPI I ICENICI SU PODSTAKNUTI NA SARADNJU NA VI?EM NIVOU DODATNI ZADACI PLANIRANI SU UKOLIKO UCENICI REALIZUJU POSTAVLJENE ZADATKE U KRACEM VREMENU PLANIRANA JE INFORMATICKA KRI?ALJKA KOJA JE DOSTUPNA SVIM UCENICIMA OCJENE ZA SVAKOG UCENIKA I UCENICU U GRUPI PLAN TOKA CASA : cas Uvodni dio casa : 10 ? 15 min Priprema kabineta I najavljivanje rada Igra zagrijavanja ? Mre?a ? Predstavljanje lokalne mre?e : Prezentacija u Power Point ? u ? Husic Ajla Glavni dio casa : 30 min Realizacija zadataka Zadatak 1 / u prilogu / Povezivanje svih realiziranih zadataka u jednu cjelinu I demonstracija preko mre?e I projektora Zavr?ni dio casa : 5 min Diskusija realiziranih zahtjeva

4. Uvodna vje?ba: zagrijavanje, mre?a ucenika

5. OGLEDNI CAS IZ INFORMATIKE SISTEMATIZACIJA GRADIVA PRIMJENA LOKALNE MRE?E MS WORD ZADACI SU SPREMLJENI U DOKUMENTU ?OGLEDNI SAT? U FOLDERU UCENIK KOJI SE NALAZI NA HARD DISKU SERVERA MRE?E SA ADRESOM WS8 PRISTUP SERVERU OBEZBIJE?EN JE PREKO MRE?E, A POMOCU PR. MY NETWORK PLACES DOKUMENTE SACUVATI POD IMENOM OGLEDNI SAT IME SACUVANE DOKUMENTE KOPIRATI U FOLDER UCENIK

8. ZADATAK 3 PA?ANOVIC NADIJA ?RNDIC MIRZA BEGIC AIDA HUSIC AJLA PRIPREMITI I DEMONSTRIRATI PREZENTACIJU RIJE?ENIH ZADATAKA U POWER POINT ? u

9. Na? slikoviti prikaz LAN mre?e...

10. Ucenici su se odmah prihvatili zadataka...

11. Evo kako su na?i ucenici rje?ili zadatke:

14. Ova prezentacija vodila nas je kroz cas

15. Imali smo jo? jednu prezentaciju...

16. Slika uz pjesmu...

19. I na kraju svi zadaci su sjedinjeni...

21. Gosti su saradivali:

22. ...a i mi medusobno

23. Rije?eni zadaci sa oglednog casa

24. Zadaci: R. B.IME I PREZIMEZADATAK 1 1.Begic Aida-MS WORD SUMIRANJE VJE?BI REALIZIRANIH U PROGRAMU MS WORD 2.Husic Ajla -LAN MRE?A ? PREZENTACIJA U POWER POINT ? u 3.Kamberovic Zana -IZRADA TABELE PRISUTNIH GOSTIJU 4.Gegaj Arnela-HIMNA ?IVOTU - FORMATIRANJE TEKSTA U KOLONE, PRIMJENA DROP CAP ? a 5.Mijoc Bruno-KORI?TENJE INTERNETA U NASTAVI ? PRONALAZAK SLIKE I PRICE O MS WORD ? u 6.?rndic Mirza-PREDSTAVLJANJE MENIJA PROGRAMA MS WORD 7.Halilovic Eldin-PROMOVISANJE PROGRAMA I NJEGOVE PERFORMANSE 8.Bojovic Vladan 9.Su?ic Timur-TABELA UCENIKA U GRUPI, LAN MRE?A ? PREZENTACIJA I PODJELA MATERIJALA 10.Bukvic Ratko-HEADER I FOOTER I NUMERISANJE STRANICEHEADER: JU O? ?GRBAVICA 1? OGLEDNI CAS IZ INFORMATIKE FOOTER: NASTAVNICA HEDIJA LUKAC SA UCENICIMA ODJELJENJA VII 1 SARAJEVO, 31. 05. 2007. 11.Pa?anovic Nadija-POSTAVLJANJE HYPERLINKOVA U DOKUMENTU

25. 1. zadatak Word je jedan od programa iz uredsko programskog paketa Namjenjen je za obradu teksta i trenutno je vodeci teks procesor po kori?tenju u svijetu. Word pru?a mnogo mogucnosti za rad kao ?to je: Formatiranje dokumenta- -?irina margina -format papira -uno?enje teksta u dokument -za?tita dokumenta -prijelom strane dokumenta Formatiranje teksta- -zamjena velikih slova malim i obrnuto -postavljanje velikog slova na pocetku paragrafa -rastavljanje rijeci na kraju reda -boldiranje teksta -postavljanje tackica,crtica u nabrajanju -postavljanje sjencenja i linija oko teksta -formatiranje teksta u vi?e kolona postavljanje zaglavlja i podno?ja ( Header and Footer ) -centriranje teksta -kreiranje tabele u word-u -postavljanje ukrasnih slova -ubacivanje slika

26. 2. zadatak Ukratko prezentacija u POWER POINT-u o LAN mre?i- Ajla Husic

27. Zadatak 3. Izrada tabele prisutnih gostiju Zana Kamberovic:

28. Zadatak 4. Dizajn za himnu ?ivota & HIMNA ?IVOTU - FORMATIRANJE TEKSTA , PRIMJENA DROP CAP ? a Arnela Gegaj i Bojovic Vladan

29. Zadatak 5 Mijoc Bruno-KORI?TENJE INTERNETA U NASTAVI ? PRONALAZAK SLIKE I PRICE O MS WORD ? u

30. Zadatak 6 PREDSTAVLJANJE MENIJA PROGRAMA MS WORD, EXCEL- ?rndic Mirza

31. Zadatak 7 PROMOVISANJE PROGRAMA I NJEGOVE PERFORMANSE, EXCEL Halilovic Eldin

32. Zadatak 8 Su?ic Timur - TABELA UCENIKA U GRUPI, LAN MRE?A ? PREZENTACIJA I PODJELA MATERIJALA, EXCEL

33. Zadatak 9 Bukvic Ratko-HEADER & FOOTER I NUMERISANJE STRANICEHEADER: JU O? ?GRBAVICA 1? OGLEDNI CAS IZ INFORMATIKEFOOTER: NASTAVNICA HEDIJA LUKAC SA UCENICIMA ODJELJENJA VII 1 SARAJEVO, 31. 05. 2007. , EXCEL

34. Zadatak 10 Server Pa?anovic Nadija-POSTAVLJANJE HYPERLINKOVA U DOKUMENTU

35. Zadnji dio Komentari sa casa

36. Hvala na pa?nji i nadamo se da ste u?ivali na ovome casu Grupa A VII-1


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro