Ogledni Cas

Ogledni Cas PowerPoint PPT Presentation


  • 662 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

JU O

Download Presentation

Ogledni Cas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Ogledni Cas

2. JU O GRBAVICA 1 NASTAVNICA : HEDIJA LUKAC datum : 31.5. 2007. god. PREDMET : INFORMATIKA Razred: VII odjeljenje : 1 grupa A OGLEDNI SAT IZ INFORMATIKE TEMA : PRIMJENA LOKALNE MREE TIP CASA : SISTEMATIZACIJA NASTAVNA CJELINA : OSNOVNI PROGRAMI MS OFFICE PAKETA MS WORD . MS EXCEL i MS POWER POINT CILJEVI : ODGOJNI : RAZVIJANJE POZITIVNIH OSBINA LICNOSTI KROZ POZITIVAN ODNOS PREMA RADU OBRAZOVNI : SISTEMATIZACIJA PRAKTICNIH VJEBI U PROGRAMIMA KOJI SU UVEDENI i PRAKTICIRANI U TOKU KOLSKE GODINE i PROIRIVANJE ZNANJA O LOKALNOJ MREI KROZ NJENU DIREKTNU PRIMJENU FUNKCIONALNI : OBJEDINJAVANJEM PRAKTICNIH VJEBI UCENICI SE USMJERAVAJU NA SISTEMATICAN PRISTUP RADU , PROMOVIU SVOJA ZNANJA KROZ PRAKTICAN RAD , DEMONSTRIRAJU PERFOMANSE PROGRAMA i RAZVIJAJU KRITICNOST i SAMOKRITICNOST U RADU , KORISTE LAN MREU i POVECAVAJU NIVO INFORMATICKE PISMENOSTI TO IM OBEZBJEUJE SIGURNIJU POZICIJU U SAVREMENOM MULTIMEDIJALNOM DRUTVU NASTAVNE METODE : METODA USMENOG IZLAGANJA , DEMONSTRACIJE NASTAVNA SREDSTVA : NASTAVNI LISTOVI SA ZADACIMA , MATERIJALI SA PREZENTACIJAMA , UPUTE ZA KORITENJE MREE , i OCIGLEDNA NASTAVNA SREDSTVA OBLICI RADA : FRONTALNI , INDIVIDULNI i GRUPNI LOKACIJA RADA : kabinet informatike SCENARIJ OGLEDNOG SATA IGRA ZAGRIJAVANJA : MREA PSIHOLOKA PRIPREMA ZA CAS POKAZUJE KAKO UCENICI SARAUJU i SA KIM NAJBOLJE SARAUJU PRIMJENA LOKALNE MREE :

3. PRIMJENA LOKALNE MREE : ZADACI SU SPREMLJENI U FOLDERU UCENIK KOJI SE NALAZI NA SERVERU , POD IMENOM OGLEDNI SAT ZADATAK JE DEFINISAN ZA SVAKOG UCENIKA SA STIMULATIVNIM ZAHTJEVIMA ZA POSTIZANJE VIEG NIVOA ZNANJA I OCJENE NAKON REALIZACIJE SVAKI ZADATAK JE SPREMLJEN U FOLDER UCENIK KOJI PREUZIMA UCENICA PAANOVIC NADIJA RADI POVEZIVANJA LINKOVIMA I DEMONSTRACIJE PERFOMANSE PROGRAMA MS WORD REALIZIRANE ZAHTJEVE SLOITI CE U PREZENTACIJU GRUPA UCENIKA : RNDIC MIRZA , BEGIC AIDA , HUSIC AJLA I PAANOVIC NADIJA ZADACI SU POVEZANI I KONACAN ISHOD ZAVISI OD SVAKOG PONAOSOB TE JE NAGLAEN RAD U GRUPI I ICENICI SU PODSTAKNUTI NA SARADNJU NA VIEM NIVOU DODATNI ZADACI PLANIRANI SU UKOLIKO UCENICI REALIZUJU POSTAVLJENE ZADATKE U KRACEM VREMENU PLANIRANA JE INFORMATICKA KRIALJKA KOJA JE DOSTUPNA SVIM UCENICIMA OCJENE ZA SVAKOG UCENIKA I UCENICU U GRUPI PLAN TOKA CASA : cas Uvodni dio casa : 10 15 min Priprema kabineta I najavljivanje rada Igra zagrijavanja Mrea Predstavljanje lokalne mree : Prezentacija u Power Point u Husic Ajla Glavni dio casa : 30 min Realizacija zadataka Zadatak 1 / u prilogu / Povezivanje svih realiziranih zadataka u jednu cjelinu I demonstracija preko mree I projektora Zavrni dio casa : 5 min Diskusija realiziranih zahtjeva

4. Uvodna vjeba: zagrijavanje, mrea ucenika

5. OGLEDNI CAS IZ INFORMATIKE SISTEMATIZACIJA GRADIVA PRIMJENA LOKALNE MREE MS WORD ZADACI SU SPREMLJENI U DOKUMENTU OGLEDNI SAT U FOLDERU UCENIK KOJI SE NALAZI NA HARD DISKU SERVERA MREE SA ADRESOM WS8 PRISTUP SERVERU OBEZBIJEEN JE PREKO MREE, A POMOCU PR. MY NETWORK PLACES DOKUMENTE SACUVATI POD IMENOM OGLEDNI SAT IME SACUVANE DOKUMENTE KOPIRATI U FOLDER UCENIK

8. ZADATAK 3 PAANOVIC NADIJA RNDIC MIRZA BEGIC AIDA HUSIC AJLA PRIPREMITI I DEMONSTRIRATI PREZENTACIJU RIJEENIH ZADATAKA U POWER POINT u

9. Na slikoviti prikaz LAN mree...

10. Ucenici su se odmah prihvatili zadataka...

11. Evo kako su nai ucenici rjeili zadatke:

14. Ova prezentacija vodila nas je kroz cas

15. Imali smo jo jednu prezentaciju...

16. Slika uz pjesmu...

19. I na kraju svi zadaci su sjedinjeni...

21. Gosti su saradivali:

22. ...a i mi medusobno

23. Rijeeni zadaci sa oglednog casa

24. Zadaci: R. B.IME I PREZIMEZADATAK 1 1.Begic Aida-MS WORD SUMIRANJE VJEBI REALIZIRANIH U PROGRAMU MS WORD 2.Husic Ajla -LAN MREA PREZENTACIJA U POWER POINT u 3.Kamberovic Zana -IZRADA TABELE PRISUTNIH GOSTIJU 4.Gegaj Arnela-HIMNA IVOTU - FORMATIRANJE TEKSTA U KOLONE, PRIMJENA DROP CAP a 5.Mijoc Bruno-KORITENJE INTERNETA U NASTAVI PRONALAZAK SLIKE I PRICE O MS WORD u 6.rndic Mirza-PREDSTAVLJANJE MENIJA PROGRAMA MS WORD 7.Halilovic Eldin-PROMOVISANJE PROGRAMA I NJEGOVE PERFORMANSE 8.Bojovic Vladan 9.Suic Timur-TABELA UCENIKA U GRUPI, LAN MREA PREZENTACIJA I PODJELA MATERIJALA 10.Bukvic Ratko-HEADER I FOOTER I NUMERISANJE STRANICEHEADER: JU O GRBAVICA 1 OGLEDNI CAS IZ INFORMATIKE FOOTER: NASTAVNICA HEDIJA LUKAC SA UCENICIMA ODJELJENJA VII 1 SARAJEVO, 31. 05. 2007. 11.Paanovic Nadija-POSTAVLJANJE HYPERLINKOVA U DOKUMENTU

25. 1. zadatak Word je jedan od programa iz uredsko programskog paketa Namjenjen je za obradu teksta i trenutno je vodeci teks procesor po koritenju u svijetu. Word prua mnogo mogucnosti za rad kao to je: Formatiranje dokumenta- -irina margina -format papira -unoenje teksta u dokument -zatita dokumenta -prijelom strane dokumenta Formatiranje teksta- -zamjena velikih slova malim i obrnuto -postavljanje velikog slova na pocetku paragrafa -rastavljanje rijeci na kraju reda -boldiranje teksta -postavljanje tackica,crtica u nabrajanju -postavljanje sjencenja i linija oko teksta -formatiranje teksta u vie kolona postavljanje zaglavlja i podnoja ( Header and Footer ) -centriranje teksta -kreiranje tabele u word-u -postavljanje ukrasnih slova -ubacivanje slika

26. 2. zadatak Ukratko prezentacija u POWER POINT-u o LAN mrei- Ajla Husic

27. Zadatak 3. Izrada tabele prisutnih gostiju Zana Kamberovic:

28. Zadatak 4. Dizajn za himnu ivota & HIMNA IVOTU - FORMATIRANJE TEKSTA , PRIMJENA DROP CAP a Arnela Gegaj i Bojovic Vladan

29. Zadatak 5 Mijoc Bruno-KORITENJE INTERNETA U NASTAVI PRONALAZAK SLIKE I PRICE O MS WORD u

30. Zadatak 6 PREDSTAVLJANJE MENIJA PROGRAMA MS WORD, EXCEL- rndic Mirza

31. Zadatak 7 PROMOVISANJE PROGRAMA I NJEGOVE PERFORMANSE, EXCEL Halilovic Eldin

32. Zadatak 8 Suic Timur - TABELA UCENIKA U GRUPI, LAN MREA PREZENTACIJA I PODJELA MATERIJALA, EXCEL

33. Zadatak 9 Bukvic Ratko-HEADER & FOOTER I NUMERISANJE STRANICEHEADER: JU O GRBAVICA 1 OGLEDNI CAS IZ INFORMATIKEFOOTER: NASTAVNICA HEDIJA LUKAC SA UCENICIMA ODJELJENJA VII 1 SARAJEVO, 31. 05. 2007. , EXCEL

34. Zadatak 10 Server Paanovic Nadija-POSTAVLJANJE HYPERLINKOVA U DOKUMENTU

35. Zadnji dio Komentari sa casa

36. Hvala na panji i nadamo se da ste uivali na ovome casu Grupa A VII-1

  • Login