konkurrens kundval och privatisering nya styr och driftformer i den svenska ldreomsorgen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konkurrens, kundval och privatisering: Nya styr- och driftformer i den svenska äldreomsorgen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Konkurrens, kundval och privatisering: Nya styr- och driftformer i den svenska äldreomsorgen - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Konkurrens, kundval och privatisering: Nya styr- och driftformer i den svenska äldreomsorgen. Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet. Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Red. Laura Hartman, SNS, 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konkurrens, kundval och privatisering: Nya styr- och driftformer i den svenska äldreomsorgen' - coty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konkurrens kundval och privatisering nya styr och driftformer i den svenska ldreomsorgen

Konkurrens, kundval och privatisering: Nya styr- och driftformer i den svenska äldreomsorgen

Marta Szebehely

Professor i socialt arbete

Stockholms universitet

konkurrensens konsekvenser vad h nder med svensk v lf rd red laura hartman sns 2011
Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Red. Laura Hartman, SNS, 2011

Kunskapsöversikter av förskola, skola, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadspolitik, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg/ funktionshinder.

Fokus på framväxt (inkl. aktörer, struktur och geografisk variation) och konsekvenser: kvalitet, kostnader, fördelning

rapportens huvudresultat
Rapportens huvudresultat
 • Kraftig ökning av välfärdstjänster i privat regi men stora kunskapsluckor
 • Brist på statistik och nationell uppföljning
 • Inga entydiga belägg för förbättrad kvalitet och effektivitet
 • Välfärdstjänster inte som andra tjänster. Bl.a.
  • Svårigheter att bedöma kvalitet
  • Konsekvenser av felval
  • Individens bästa inte alltid samhällets bästa
 • Behövs
  • Adekvat reglering
  • Bättre uppföljning och utvärdering
  • Bättre tillsyn och kontroll
 • Över till äldreomsorgen (och mitt kapitel)
ldreomsorg andel av verksamheten i privat regi
Äldreomsorg: Andel (%) av verksamheten i privat regi

Stora kommunala skillnader: all äldreomsorg i kommunal regi i mer än hälften av kommunerna - över 80% i privat regi i en handfull.

Ingen verksamhetsstatistik särskiljer vinstsyftande och icke-vinstsyftande

slide5
Offentligt finansierade insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi 1993-2010, % av alla anställda

Vinst-

syftande

Icke vinst-

syftande

Hela ökningen i vinstsyftande företag

Szebehely 2011 (Källa Företagsregistret)

stora akt rer vanligare inom ldreomsorgen n inom andra v lf rdstj nster
Stora aktörer vanligare inom äldreomsorgen än inom andra välfärdstjänster
 • De största aktörerna ökar snabbast – genom uppköp av konkurrenter och vinnande av anbudskonkurrens
 • Sedan 2005 ofta ägda av internationella riskkapitalbolag
 • Attendo Care och Carema Care har ca halva privata marknaden
 • Betydligt starkare koncentration än inom andra välfärdstjänster och i andra länder
v lf rdstj nster en attraktiv marknad
Välfärdstjänster – en attraktiv marknad
 • I internationell jämförelse: generös finansiering och låg grad av reglering
 • “Vårdbolagen gräver guld i Sverige (…) Från monopol till en av världens mest oreglerade marknader” (Dagens Industri, 5 okt 2011)
 • Avkastning på kapital 2009 (SCB 2011):
  • Hela näringslivet 8%
  • Vård, skola, omsorg 15%
  • Äldreomsorg med 0-19 anställda 4%
  • Äldreomsorg med 20+ anställda 21%
konkurrensens konsekvenser kostnader
Konkurrensens konsekvenser - kostnader
 • 1990-talets början anbudsupphandling efter priskonkurrens  lägre kostnader men sämre kvalitet
 • 1998-2003: något högre kostnader i kommuner med privat regi (Socialstyrelsen 2004)
 • Idag: ingen vet – “målsättningen politisk snarare än ekonomisk” (Konkurrensverket 2009)
 • Ökade transaktionskostnader (upphandling, uppföljning, kontroll)? Ingen vet
konkurrensens konsekvenser kvalitet
Konkurrensens konsekvenser - kvalitet
 • Kvalitet inget entydigt begrepp men tid, kontinuitet och flexibilitet/vardagsinflytande viktigt
 • Internationellt: Vinstsyftande äldreboenden har lägre personaltäthet och lägre kvalitet – särskilt stora och risk-kapitalägda företag (Comondore m fl 2011, Harrington m fl 2000 och 2011)
 • Sverige: Äldreboenden i privat regi har lägre personaltäthet, färre heltid, fler timanställda (Stolt, Blomqvist & Winblad 2011, Socialstyrelsen 2012)
 • Svenska ’Nöjd kund’ mätningar: små skillnader, ingen entydig bild (Svenskt Kvalitetsindex 2011, Stockholms stad 2010)
brukarinflytande genom kundval
Brukarinflytande genom kundval?
 • Förhoppning bakom LOV
  • Konkurrens och möjlighet till ‘val och omval’ stärker den enskildes inflytande och ger ökad kvalitet (+ motverkar oligopol)
 • Äldre vill påverka sin hjälp (vad, hur, av vem) men långtifrån alla vill eller kan välja utförare (Socialstyrelsen 2012)
 • Bara 4 % av de äldre gör omval – varav 1/5 för att företaget har upphört (Svensson & Edebalk 2010) ‘Priset’ för exit ofta för högt
 • Konsekvenser för inflytande om exit inte är ett alternativ:
  • Äldre med hemtjänst som klagar kan få förslag att byta utförare utan att fel och brister åtgärdas  minskat i stället för ökat inflytande?
 • Ingen skillnad i ‘kundnöjdhet’ mellan kommuner med och utan kundval (Socialstyrelsen 2012)
 • Alternativa vägar att öka brukarinflytande – välja utförare kontra påverka vad, hur, av vem
konsekvenser f r v lf rdens f rdelning
Konsekvenser för välfärdens fördelning
 • Kundval: Högutbildade äldre har lättare att ta till sig information och har större förutsättningar att hitta de bästa utförarna
  • Finns det vinnare och förlorare i kundvalssystem?
 • Kombinationen av kundval och RUT: ekonomiska incitament för äldre med högre inkomster att välja privata utförare
  • Enbart RUT vid små behov
  • Privat utförare av biståndsbedömd hjälp + tilläggstjänster av samma utförare (subventionerat med RUT)
 • Försämras omsorgens kvalitet om ’medelklassens vassa armbågar’ försvinner?
rut kar i alla inkomstgrupper men r betydligt vanligare bland ldre med h ga inkomster

% av 65+

som

använder

RUT

RUT ökar i alla inkomstgrupper men är betydligt vanligare bland äldre med höga inkomster
sammanfattningsvis 1 2
Sammanfattningsvis (1:2)
 • Inget svenskt eller internationellt forskningsstöd för att konkurrensutsättning inom äldreomsorg leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader
 • Stat och kommuner har stort ansvar:

- Att se till att det finns relevant statistik

- Att se till att anbudsupphandling inte gynnar ’pseudokvalitet’

- Att följa upp utlovade insatser och kvalitet - kan inte lita på att äldre ’röstar med fötterna’

 • Men striktare styrning och kontroll  fokus på det mätbara  hot mot omsorgskvalitet?
sammanfattningsvis 2 2 stat och kommuner har ocks stort ansvar
Sammanfattningsvis (2:2)Stat och kommuner har också stort ansvar:
 • Att bevaka välfärdspolitiska mål om jämlik tillgång till god omsorg
 • Att se till att det finns tillräckliga offentliga resurser för växande behov av äldreomsorg
 • Att se till att den offentligt finansierade äldreomsorgen är tillräckligt attraktiv också för medelklassens äldre
  • Jfr Gustav Möller: Endast det bästa är gott nog åt folket
 • En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna leva upp till välfärdspolitikens universella ambitioner
l sa mer
Läsa mer?
 • Szebehely M (2011) Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi. I: Hartman L, red: Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Stockholm: SNS.
 • Szebehely M (2012) Universell eller skiktad äldreomsorg – vem vinner och vem förlorar? I: Andersson L & Öberg P, red. Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. Liber förlag (under utgivning)
 • Socialstyrelsen (2012) Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv. Slutredovisning.
ad