Mezinárodní politická ekonomie - PowerPoint PPT Presentation

Mezin rodn politick ekonomie
Download
1 / 29

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mezinárodní politická ekonomie. M gr. martin tománek. Blok IV: FINANČNÍ KRIZE. Témata bloku. Druhy finančních krizí Stručná historie finančních krizí Velká deprese 1930s a její srovnání s finanční krizí 2008-2009 Evropská dluhová krize Krizový vývoj v ČR (1990s).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mezinárodní politická ekonomie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mezin rodn politick ekonomie

Mezinárodní politická ekonomie

Mgr.martintománek


Blok iv finan n krize

Blok IV: FINANČNÍ KRIZE


T mata bloku

Témata bloku

 • Druhy finančních krizí

 • Stručná historie finančních krizí

 • Velká deprese 1930s a její srovnání s finanční krizí 2008-2009

 • Evropská dluhová krize

 • Krizový vývoj v ČR (1990s)


Mezin rodn politick ekonomie

--- Thereisnothingnewexceptwhatisforgotten. ---

Rose Bertin


Finan n krize nic nov ho

 • Finanční krize nejsou nic nového, opakují se od rozvoje peněz a finančních trhů.

 • Finanční trhy jsou inherentně nestabilní.

 • Země, instituce a finanční instrumenty se mohou měnit, ale charakter lidí zůstává stejný.

 • Krize s počátkem v roce 2007 je pouze poslední manifestací historického vzoru.

 • Víte, že…

 • …v období 1800 až do druhé světové války bylo Řecko prakticky v nepřetržitém bankrotu?

Finanční krize? Nic nového…


St le se opakuj c vzor chov n

 • Státy, jednotlivci, firmy a banky se v dobrých dobách příliš zadlužují, aniž by si dostatečně uvědomovali rizika, která se stanou realitou, když přijde nevyhnutelná recese.

 • „Úvěrový mejdan“ soukromého sektoru může nafouknout ceny akcií a nemovitostí dalece nad jejich dlouhodobě udržitelné úrovně.

 • Víte, že…

 • … historicky známe jen relativně malý počet zemí, které byly schopné vyhnout se opakujícím se bankrotům?

 •  Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Dánsko, Thajsko, USA

Stále se opakující vzor chování


Druhy finan n ch kriz

Druhy finančních krizí


R zn typy finan n ch kriz

 • Bankroty států

 •  Argentina 2001

 • Bankovní krize

 •  Konec 2000s

 • Měnové krize

 •  Asie, Evropa a Latinská Amerika 1990s

 • Krize charakteristické velmi vysokou inflací (de facto default)

 • Inflace umožňuje všem dlužníkům splatit dluhy v měně, která má mnohem nižší kupní sílu oproti době, kdy byly půjčky realizovány.

 • Například Peru 1990 (inflace 7650 %), Výmarská republika 1923

Různé typy finančních krizí


Velk deprese

Velká deprese


Velk deprese1

Velká deprese

 • Celosvětová ekonomická krize 1929 až cca 1939

 • Nejdelší a nejvážnější deprese, kterou industrializované země Západu zažily

 • Přestože krize vypukla v USA, vedla k drastickému poklesu výroby, velmi vysoké nezaměstnanosti a akutní deflaci celosvětově

 • Velmi vážné sociální a kulturní dopady krize

 • Krize byla nejhlubší a trvala nejdéle v USA a Evropě, o něco mírnější průběh měla v Japonsku a Latinské Americe

 • ChristinaRomer: „Pokles spotřebitelské poptávky, finanční panika a chybná vládní politika způsobily v USA propad ekonomické aktivity. Zlatý standard, který spojoval téměř všechny země světa v síť s fixními měnovými kurzy, hrál klíčovou roli v přenosu krize do dalších zemí. Oživení bylo do značné míry způsobeno opuštěním zlatého standardu a následnou měnovou expanzí.“


Velk deprese v usa

Velká deprese v USA

 • Počátek 1929, průmyslová produkce klesala až do začátku 1933

 • Pokles průmyslové produkce o 47 % a reálného HDP o 30 %, deflace (pokles cenové úrovně o 33 %)

 • Výrazné oživení 1933 až 1937, poté pokles, po roce 1938 růst

 • Oživení ve zbytku světa mělo různé načasování

 • Krize byla nejhlubší a trvala nejdéle v USA a Evropě, o něco mírnější průběh měla v Japonsku a Latinské Americe

 • Velká Británie, Německo, Japonsko oživení 1932

 • USA, Kanada 1933

 • Francie 1938 (deprese začala později)


P iny velk deprese

Příčiny Velké deprese

 • Fundamentální příčinou v USA pokles agregátní poptávky

   Pokles průmyslové výroby, růst nezaměstnanosti

  Z čeho pramenil počáteční pokles výroby v létě 1929?

 • Přísná měnová politika (FED v letech 1928 a 1929 zvýšil úrokové sazby při pokusu zpomalit extrémně rychlý růst akciového trhu)

 • Vyšší úrokové sazby měly negativní vliv na některé sektory ekonomiky, např. nemovitostní sektor (propad ve stavebnictví)

 • Splasknutí cenové bubliny na akciovém trhu, panické výprodeje (Černý čtvrtek, „Great Crash 1929“)

 • Krach na burze významně snížil agregátní poptávku, výrazně se snížily výdaje domácností a investice firem

 • Vysvětlení? Finanční krize vytvořila velkou nejistotu ohledně budoucích příjmů, domácnosti a firmy odložily výdaje a investice

 • Výrazný propad HDP


Ocen n akci

Ocenění akcií


Z recese do deprese bankovn panika

Z recese do deprese: bankovní panika

 • Podzim 1930 první vlna bankovní paniky (celkově čtyři), začíná bankovní krize („run“ na banky)  ZTRÁTA DŮVĚRY V EKONOMICE

 • V prosinci krach Bank ofUnitedStates – v tom samém měsíci následně krachuje 352 amerických bank

 • Celkově během krize zmizelo 10.000 bank!

 • Bludná sestupná spirála bankrotů, poklesu výroby, růstu nezaměstnanosti, poklesu poptávky a dalších bankrotů

 • Deprese dosáhla svého „dna“ v roce 1933, kdy klesl nominální HDP na polovinu a reálný na 2/3 úrovně z roku 1929

 • Šíření nákazy do světa různými „kanály“: zlatý standard, zahraniční obchod

 • Bankovní paniky: Rakousko (Creditanstalt), Německo, Maďarsko

 • Katastrofální následky krize v Německu: nezaměstnanost vzrostla až na 43%!!!


Pokles pr myslov produkce max

Pokles průmyslové produkce (max.)

Zdroj: Romer 2003


Ne innost fedu

Nečinnost FEDu

 • Čtvrtá bankovní panika  národní „bankovní prázdniny“ vyhlášené prezidentem Franklinem Rooseveltem

 • Nečinnost FEDu (smrt guvernéra FED NY Benjamina Stronga)

 • Výrazný pokles měnové zásoby, FED navíc zvýšil v roce 1931 úrokové sazby (GB opustila zlatý standard, strach z devalvace dolaru)

 • Politika FEDu měla silně negativní vliv na ekonomický růst

  Prudký pokles měnové zásoby a pokles cenové úrovně (deflace)  očekávání deflace ze strany spotřebitelů a firem, tj. nižších cen a také mezd v budoucnosti  méně úvěrů, méně investic


Zm na hospod sk politiky

Změna hospodářské politiky

 • 1936 v Anglii vychází kniha Johna MaynardaKeynese „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“  východiskem z deprese mohou být zvýšené výdaje státního rozpočtu (teorie agregátní poptávky)

 • 1933 vítězí ve volbách Franklin D. Roosevelt

 • Sliboval vyvést zemi z krize razantními zásahy státu do ekonomiky, zahájeny rozsáhlé veřejné investice

 • Vznikla Federální pojišťovna vkladů (FDIC), která měla do budoucna zabránit bankovním panikám


Zlat standard

Zlatý standard

 • Názor některých ekonomů: FED zapříčinil obrovský propad měnové zásoby částečně proto, aby zachoval zlatý standard

   FED se snažil zvýšením úrokových sazeb v roce 1931 předejít spekulativnímu útoku na dolar (USA by musely opustit zlatý standard)

 • Ohledně role zlatého standardu se vede debata, nicméně je nepopiratelné, že tento systém byl klíčovým faktorem v přenosu krize do světa.

 • pokles americké ekonomiky zintenzivnil příliv zlata do USA (deflace vedla k tomu, že americké zboží se stalo pro cizince cenově velmi atraktivním, ve stejnou dobu snižující se příjmy Američanů vedly k nižší poptávce v USA po zahraničním zboží)

   Centrální banky po celém světě reagovaly zvyšováním úrokových sazeb, což vedlo k poklesu průmyslové výroby a cen


Zdroje o iven

Zdroje oživení

 • Hlavní zdroje: devalvace měn, měnová expanze

 • Existuje silná korelace mezi dobou, kdy země opustily zlatý standard (nebo devalvovaly měnu) a obnovením růstu

 • Velká Británie opuštění ZS v 9/1931, oživení 4/1932

 • USA devalvace až 1933, následovalo oživení

 • Argentina a Brazílie devalvace 1929 – relativně mírné projevy krize

 • „Zlatý blok“ (Belgie, Francie) – průmyslová produkce v roce 1935 stále pod úrovní 1929

 • Celosvětová měnová expanze stimulovala výdaje (snížení úrokových sazeb, dostupnější úvěry), inflační očekávání


Role fisk ln politiky

Role fiskální politiky

 • Fiskální politika (vládní výdaje) hrála ve stimulaci ekonomického oživení relativně malou roli

 • RevenueAct 1932 – výraznézvýšení daní (pokus o vyrovnání federálního rozpočtu), vedlo k dalšímu poklesu

 • New Deal 1933 – federální programy s cílem obnovit růst

 • Vyšší vládní výdaje (vyšší deficity) byly relativně k velikosti ekonomiky malé  sice vzrostl federální deficit, ale deficity států federace poklesly!

 • New Deal velmi omezený vliv na ekonomiku (vliv na sentiment?)

 • Armádní výdaje související s WW2 nebyly až do roku 1941 tak vysoké, aby měly významnější vliv na průmyslovou produkci a hospodářský růst

 • Fiskální politika úspěšnější v Německu a Japonsku (Německo veřejné projekty a zbrojení; Japonsko zbrojení a podhodnocený yen)


Ekonomick d sledky velk deprese

Ekonomické důsledky Velké deprese

 • Počátek 1930s – výrazný pokles životní úrovně, čtvrtina pracovní síly v rozvinutých zemích si nemohla najít zaměstnání

 • V polovině 1930s se situace začala zlepšovat, nicméně celkového zotavení nebylo dosaženo až do konce dekády!

 • Deprese zásadním způsobem změnila světovou ekonomiku, urychlila konec nebo vedla ke konci zlatého standardu

 • 1930s – výrazné posílení odborů a welfarestate

 • USA – SocialSecurityAct 1935 – podpora v nezaměstnanosti a státní penze

 • Nové vládní regulace – v USA vznik SEC v roce 1934, 1933 Glass-SteagallAct (pojištění vkladů v bankách a oddělení obchodního a investičního bankovnictví)

 • Rozvoj makroekonomické politiky – John MaynardKeynes (protiváha vůči depresi: vládní výdaje, snížení daní, měnová expanze)


Pokles re ln ho hdp usa

Pokles reálného HDP (USA)

Zdroj: U.S. Department ofCommerce;Romer 2003


Nezam stnanost usa

Nezaměstnanost (USA)

Zdroj: UnitedStates Department ofLabor;Rogoff 2009


V voj nezam stnanosti usa

Vývoj nezaměstnanosti (USA)

Zdroj: Washington Post


Bankroty bank usa

Bankroty bank (USA)

Zdroj: FDIC;Rogoff 2009


Velk poklesy na akciov ch trz ch

Velké poklesy na akciových trzích


V n syst mov finan n krize po ww2

Vážné (systémové) finanční krize po WW2

 • Španělsko 1977 –bankovní krize

 • Norsko 1987 –bankovní krize

 • Finsko 1991 – pokles HDP o 14 % (ek.deprese), nezaměstnanost až 18 %, navíc externí šok v podobě snížení obchodu v důsledku kolapsu SSSR

 • Švédsko 1991 – deprese v porovnání s Finskem mírnější, nezaměstnanost max 10 %

 • Japonsko 1992 – splasknutí cenové bubliny na realitním trhu, dlouhé období deflace


Finan n krize 2008 uk zka pou en z velk deprese ve 1930s

Finanční krize 2008 – ukázka poučení z Velké deprese ve 1930s


Pou en z krizov ho v voje

Poučení z krizového vývoje

 • Politika FEDu – QE

 • Opatření vlády

 • HomeBuyer Tax Credits

 • TARP (TroubledAssetRelief Program)


 • Login