Metody wytwarzania biofarmaceutyków
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Metody wytwarzania biofarmaceutyków Wytwarzanie białek terapeutycznych PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metody wytwarzania biofarmaceutyków Wytwarzanie białek terapeutycznych. Etapy opracowania procesu technologicznego dla wytwarzania białek terapeutycznych. Konstrukcja metodami inżynierii genetycznej Izolacja genu, ewentualna modyfikacja Dobór wektora klonowania

Download Presentation

Metody wytwarzania biofarmaceutyków Wytwarzanie białek terapeutycznych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Metody wytwarzania biofarmaceutyków

Wytwarzanie białek terapeutycznych


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Etapy opracowania procesu technologicznego

dla wytwarzania białek terapeutycznych

 • Konstrukcja metodami inżynierii genetycznej

 • Izolacja genu, ewentualna modyfikacja

 • Dobór wektora klonowania

 • Konstrukcja wektora ekspresji

 • Dobór układu gospodarz-wektor

 • Biotechnologiczne opracowanie procesu technologicznego

 • Fermentacja

 • kolby wstrząsane

 • fermentor laboratoryjny

 • fermentor w skali pilotażowej

 • optymalizacja podłoża i prowadzenia procesu produkcyjnego

 • Obróbka

 • zbiór komórek

 • oczyszczanie wstępne

 • oczyszczanie dokładne

 • Opracowanie produktu

 • Opracowanie postaci leku

 • Testy farmakologiczne

 • Testy kliniczne

 • Dopuszczenie do obrotu


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Warunki wytwarzania białek rekombinowanych

 • Producent bakteryjny– zwykle szczep E. coli zawierający plazmid

 • kodujący białko w wektorze z markerem oporności na antybiotyk

 • i obszar induktorowy.

 • Fermentacja okresowa z zasilaniem. Wzrost początkowy w pożywce minimalnej (glukoza + ekstrakt

 • drożdżowy + sole + antybiotyk).W fazie początkowej wzrostu dodawanie składników odżywczych

 • w kontrolowany sposób. Źródło azotu – sole amonowe, mocznik. Po osiągnięciu fazy intensywnego

 • wzrostu – dodanie induktora. Proces trwający 24 – 48 h w temperaturze 24 – 28 C.

 • Osiąga się do 50% ogólnej puli białek, z wydajnością 10 – 15 g/L

 • 2. Producent grzybowy – drożdże (S. cerevisiae, Pichia pastoris),

 • grzyby pleśniowe– Aspergillus, Fusarium. Gen zintegrowany

 • z chromosomalnym DNA + efektywny promotor.

 • Fermentacja 4 – 8 dni. Pożywki z tanimi źródłami węgla i azotu.

 • Białka często wydzielane poza komórkę, co obniża koszty izolacji.

 • Producent - komórki owadzie lub ssacze w hodowli tkankowej in vitro .

 • Komórki ludzkie – gen zmodyfikowany w obszarze promotora. CHO –

 • Chinese hamster ovary (komórki jajnika chomika chińskiego). BHK –

 • Baby hamster kidney (komórki nerki chomika). Komórki owadzie,

 • gen włączony w genom baculowirusa Autographa californica

 • Standard w przypadku wytwarzania przeciwciał (komórki hybrydowe).

 • 4. Transgeniczne rośliny lub zwierzęta


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Wybór systemu ekspresyjnego

Białka, które są glikoproteinami nie mogą być wytwarzane

w komórkach bakteryjnych. Komórki grzybów wytwarzają

glikoproteiny o innej budowie niż komórki ssacze.


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Produkcja białek terapeutycznych

Wymagania stawiane produkcji białek terapeutycznych – UE

 • Produkcja

 • Produkcja polega na zwalidowanym systemie posiewowym (seed lot system), w którym

 • używa się sprawdzonego, odpowiedniego układu gospodarz-wektor, dopuszczonego

 • do stosowania przez odpowiednie władze. System posiewowy obejmuje kultury mateczne

 • oraz kultury robocze, wyprowadzone z kultur matecznych. Konieczne jest wykonanie

 • szczegółowego opisu etapów hodowli, ekstrakcji oraz oczyszczania

 • Wykazanie zdatności układu gospodarz-wektor i walidacja systemu posiewowego muszą obejmować

 • następujące etapy:

 • Klonowanie i ekspresja

 • charakterystyka fenotypowa i genotypowa komórki gospodarza, jej pochodzenia oraz składu podłoży

 • hodowli komórkowej.

 • dokumentacja strategii klonowania dla genu i charakterystyka rekombinowanego wektora,

 • w tym analiza sekwencji DNA genu i flankujacych regionów kontrolnych

 • Charakterystyka układu gospodarz – wektor

 • mechanizm przenoszenia konstrukcji podlegającej ekspresji do komórek gospodarza

 • liczbę kopii, stan fizyczny i stabilność konstrukcji podlegającej ekspresji wewnątrz komórki gospodarza

 • środki indukcji i kontroli ekspresji

 • Walidacja kultur produkcyjnych

 • wykazanie stabilności przez pomiar przeżywalności

 • wykazanie identyczności komórek za pomocą właściwości fenotypowych

 • wykazanie, że kultury są wolne od kancerogennych lub zakaźnych czynników chorobotwórczych


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Produkcja białek terapeutycznych

Wymagania stawiane białkom terapeutycznym jako produktom finalnym – UE

Konieczne wykonanie testów chemicznych, fizycznych, biologicznych

i immunologicznych dotyczących identyczności, czystości, aktywności

i stabilności. Dla białek ludzkich wymóg absolutny – wykazanie

biozgodności – czyli identyczności produktu pod względem cech

biologicznych z białkiem naturalnym.

Przed uzyskaniem decyzji zwalniającej producent musi każdą serię

produktu sprawdzić pod względem identyczności i czystości.

W szczególności konieczne wykonanie analizy składu aminokwasowego

oraz częściowej analizy sekwencji aminokwasowej i sposobu połączenia

łańcuchów polipeptydowych (mostki disiarczkowe).


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Wytwarzanie i izolacja białka terapeutycznego

Schemat ideowy produkcji rekombinowanej stafylokinazy


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Wykorzystanie S-transferazy glutationowej (GST) jako narzędzia w oczyszczaniu

rekombinowanych białek.

Białko docelowe jest syntezowane jako białko fuzyjne z GST. Komórki producenta

poddawane są lizie i białko fuzyjne zostaje związane na kolumnie z wypełnieniem

Glutathione-Sepharose. Po przemyciu złoża, białko docelowe oddziela się od złoża

w wyniku działania proteazy rozszczepiającej białko fuzyjne.


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Naturacja białek z ciał inkluzyjnych

Problem tworzenia

agregatów podczas

fałdowania białek

Mogą się tworzyć

w bakteryjnych

systemach ekspresji

1. Liza komórek; 2. Wydzielenie ciał inkluzyjnych poprzez wirowanie; 3. Rozpuszczenie w

roztworze 6-8 M mocznika (+ mieszania zredukowanego i utlenionego glutationu, w razie

potrzeby); 4. Powolne usuwanie czynnika denaturującego – rozcieńczanie, dializa


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Mikroinjekcja DNA do zapłodnionego jaja myszy


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Transgeniczne krowy jako producenci białek

terapeutycznych

Krowa może dostarczać rocznie 5 – 10 tys. litrów mleka. Litr mleka może

zawierać około 50 g białka będącego produktem transgenu.

Projekt argentyński – cztery transgeniczne krowy zawierające gen kodujący

ludzką insulinę.

Uważa się, że w przypadku powodzenia projektu, 25 krów transgenicznych

wystarczy dla zaspokojenia potrzeb wszystkich diabetyków w Argentynie

(1,5 mln osób).

Pozyskiwanie preparatu zawierającego białko terapeutyczne?


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białko jaj

 • Doskonałe źródło rekombinowanych białek

 • Kura znosi rocznie ok. 300 jaj, a każde jajo zawiera ok. 6,5 g białka

 • Silny promotor genu owoalbuminy, zdolny wydajnie kierować ekspresją transgenu

 • w jajowodach transgenicznych kur, zapewnia możliwość produkcji ok. 2 g białka/jajo

 • Obecnie drugie po mleku potencjalne źródło biofarmaceutyków z wydzielin zwierząt transgenicznych

 • Trwają prace nad erytropoetyną, G-CFS

 • i przeciwciałami z jaj


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Białka stymulujące powstawanie komórek krwi

Hematopoeza

Proces powstawania i różnicowania się komórek krwi (krwinek) obejmujący zachodzące w szpiku kostnym

dorosłych ssaków procesy powstawania krwinek czerwonych i białych oraz wytwarzanie limfocytów

w obrębie układu limfatycznego

Hematopoetyczne

czynniki wzrostowe

Białka stymulujące

końcowe etapy

różnicowania

komórek macierzystych

Szpiku

Neutropenia

Stan kliniczny, w którym

liczba leukocytów spada

o dwa rzędy wielkości

poniżej limitu

Anemia

Spadek poziomu

eytrocytów


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Białka stymulujące powstawanie komórek krwi

Erytropoetyna

Etapy ERYTROPOEZY

a) krew przenosi za mało tlenu; b) informacja o tym dociera do nerki

c) rozpoczyna się produkcja hormonu erytropoetyny (EPO)

d), e) pod wpływem EPO szpik kostny wytwarza czerwone krwinki


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Białka stymulujące powstawanie komórek krwi

Erytropoetyna

 • Ludzka EPO i rekombinowana ludzka EPO są identyczne pod względem

 • sekwencji aminokwasów,

 • pozycji 2 mostków disiarczkowych,

 • 4 miejsc glikozylacji,

 • struktury drugorzedowej.

Peptyd zawiera 165 aminokwasów, masa cząsteczkowa - 30,4 kDa.

Białko zbudowane jest z 4 alfa helis, które tworzą ścisłą pofałdowana strukturę białka.

Rekombinowane produkty nie różnią się pod względem budowy, można jednak zauważyć ilościowe różnice w glikozylacji.


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Erytropoetyna jako LEK

EPO odgrywa bardzo dużą rolę w leczeniu niedokrwistości w przebiegu niewydolności nerek i u osób dializowanych.

Obecnie stosuje się wyłącznie postacie rHu-EPO. Preparaty EPO alfa i beta nie różnią się działaniem leczniczym.

W Polsce dostępne są preparaty o nazwie handlowej Neorecormon oraz Eprex.

Tradycyjnie zalecane jest dawkowanie 3 razy w tyg. podskórnie 150–300 IU/kg.

Znacznie wygodniejszym sposobem podawania leku przy podobnej skuteczności okazało się wstrzyknięcie hormonu raz w tygodniu w dawce 30 tys. IU.

Pacjenci, którzy otrzymują EPO muszą mieć kontrolowany poziom żelaza, ponieważ jego zasoby w organizmie są wykorzystywane do produkcji hemoglobiny.


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Erytropoetyna jako LEK

Biorąc pod uwagę przede wszystkim wygodę chorych, a także

usprawnienie pracy personelu medycznego, podjęto próby

wynalezienia preparatów EPO, charakteryzujących się wydłużonym czasem działania, co umożliwić mogłoby podawanie leku w dłuższych odstępach czasu przy zachowanej skuteczności w zakresie wyrównywania niedokrwistości.

MODYFIKACJE:

EPO o zwiększonej liczbie przyłączonych cząsteczek kwasu sialowego.

Modyfikacjia struktury hormonu w taki sposób, aby zmienić jego powinowactwo do receptora dla EPO.

Darbepoetyna

CERA


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Białka stymulujące powstawanie komórek krwi

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF)

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów

i granulocytów (GM-CSF)

G-SCF

Glikoproteina, 174 aa, Układy ekspresyjne: CHO, E. coli ; nieglikozylowany także aktywny

Przykładowy lek: Neupogen (Filgrastim), MW 18.8 kDa; nieglikozlylowany; wytwarzany w E. coli

GM-SCF

Glikoproteina, 127 aa; Układy ekspresyjne: CHO, BHK, S. cerevisiae

Przykładowy lek: Leukine (Sagramostim),produkcja w S. cerevisiae; mieszanka trzech form o MW 19,5; 16,8 i 15,5 kDa. W stosunku do ludzkiej rózni się substytucją Leu23 i glikozylacją


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Czynniki krzepliwości krwi i antykoagulanty

Stymulacja krzepnięcia

w przypadku zaburzeń krzepliwości o podłożu genetycznym

Hamowanie krzepnięcia

i rozpuszczanie skrzepów

w przypadku np. udaru

mózgu i zawału serca


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Czynniki krzepliwości krwi i antykoagulanty

Czynnik krzepliwości IX

Glikoproteina, 415 aa, MW 55 kDa

Przykład produktu: BeneFix; producent CHO

Czynnik krzepliwości VIIA

Glikoproteina, 406 aa, MW 50 kDa

Przykład produktu: NovoSeven; producent BHK, pierwotny produkt

jest wydzielany do pożywki jako pojedynczy łańcuch i następnie

poprzez autokatalityczna proteolizę przekształcany w aktuwną formę

dwułańcuchowa.


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Czynniki krzepliwości krwi i antykoagulanty

Hirudyna

Specyficzny inhibitor trombiny wytwarzany przez pijawkę lekarską; 65 aa, MW 7kDa

Przykład produktu: Refludan (Lepirodin). Identyczny z naturalnym białkiem, z wyjątkiem wymiany Leu na Ile na N-końcu i brakiem reszty O-sulfonowej na Tyr63. Wytwarzanie – E. coli

Tkankowy aktywator plazminogenu (tPA)

Proteaza serynowa zbudowana z 527 aa. Katalizuje reakcję przekształcenia plazminogenu w plazminę trawiącą skrzepy fibrynowe; 5 domen strukturalnych-F, P, EGF, K1, K2. Stosowana w leczeniu fibrynolitycznym ostrego zawału mięśnia sercowego

Produkt: Alteplase, CHO


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Czynniki krzepliwości krwi i antykoagulanty

 • Reteplase

 • produkt inżynierii tPA- usunięte 3 domeny

 • 2 naturalne domeny tPA- domena katalityczna P i domena

  K2 zapewniająca specyficznośc rozpoznania fibryny

 • wytwarzana w E. coli

 • brak domen EGF i K1- wydłużony biologiczny okres

  półtrwania

 • brak domeny F1- redukuje powinowactwo do fibryny

 • brak glikozylacji (produkcja w E. coli)

  TNKase

 • wymiana reszt aminokwasów w trzech pozycjach: Thr103 na Asn (generowanie

  nowego miejsca glikozylacji), Asn117 na Gln (usuniecie miejsca glikozylacji), sekwencja 296-299 Lys-His-Arg-Arg wymieniona na Ala-Ala-Ala-Ala.

 • wykazuje przedłużony okres półtrwania, zwiększenie odporności na działanie PAI-1, naturalnego inhibitora tPA-

 • Wytwarzany przez CHO


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Interferony i cytokiny

Glikoproteiny o wielkości 165 - 207 aa, wytwarzane przez ludzkie leukocyty,

o działaniu immunomodulatorowym, antyproliferacyjnym i antywirusowym.

Pięć podstawowych rodzajów: alfa, beta, gamma, omega i kappa, różniących się

wielkością, sekwencja aminokwasową i specyficznością działania.

Rekombinowane inteferony znajdują zastosowanie w leczeniu niektórych chorób

nowotworowych, infekcji wirusowych oraz stwardnienia rozsianego

Mechanizm działania: wiązanie ze specyficznymi receptorami na powierzchni

komórek transdukcja sygnału za pośrednictwem tyrozynowoej kinazy bialkowej

uruchomienie selektywnej ekspresji genów

Producenci: E. coli, CHO. Także wersje PEGylowane


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Hormony

Szereg ludzkich hormonów ma strukturę peptydową lub białkową. Należą do nich

hormony tropowe podwzgórza i przysadki mózgowej, niektóre hormony trzustki

(insulina, glukagon) i wątroby (czynnik wzrostowy insulino-podobny),

Glukagon

Polipeptyd, 29 aa. Produkty: GlucaGen (S. cerevisiae), Glucagon (E. coli)

Ludzki hormon wzrostu - somatotropina

Białko, 192 aa, MW 22kDa. Produkt: Protropin (Somatrem), E. coli, zawiera

dodatkową resztę Met na N-końcu.

Follitropina beta

Bialko dimeryczne, glikoproteina. Dwa łańcuchy; 92 aa i 111 aa

Produkt: Follistim, CHO

Zastosowanie w leczeniu bezpłodności kobiet spowodowanej zaburzeniami

jajeczkowania

Insulina


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Insulina

Od 1922 insulina świńska. Problem – różnica w łańcuchu B: Ala30 zamiast Thr

Częściowe rozwiązanie: humanizowana insulina świńska – semisynteza

Obecnie od 1982 - insulina ludzka rekombinowana


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne rekombinowane I generacji

Gensulin (BIOTON)

Konstrukcja genu:

sekwencja kodującaPeptyd B-dipeptyd-Peptyd A-peptyd nośnikowy

Ekspresja w Escherichia coli

Produkt:białko fuzyjne w ciałach inkluzyjnych

Etapy izolacji wstępnej: rozbicie komórek, izolacja ciał inkluzyjnych, naturacja

Półprodukt: prekursor z mostkami disiarczkowymi

Obróbka: rozcięcie hydrolityczne – oddzielenie peptydu nośnikowego oraz

przecięcie wiązania peptydowego pomiędzy dipeptydem a peptydem A

Oczyszczanie: chromatografia kolumnowa

Dalsza obróbka: usunięcie dipeptydu przy użyciu karboksypeptydazy

Produkt: insulina identyczna z ludzką, o czystości około 95%

Dalsze oczyszczanie: HPLC, ekstrakcja, krystalizacja

Produkt: insulina identyczna z ludzką, o czystości ponad 99,9%


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Insuliny modyfikowane

Lispro (Humalog) Zmiana w łańcuchu B: 28Pro-Lys29 28Lys-Pro29

Aspart (Novolog) Zmiana w łańcuchu B: 28Pro  28Asp

Glargine (Lantus) Zmiana w łańcuchu A: 21Asn  21Gly

Zmiana w łańcuchu B: dodanie 2 reszt Arg

na C-końcu


Bia ka terapeutyczne przyk ady

Białka terapeutyczne - przykłady

Enzymy

- enzymy, których deficyt jest konsekwencją defektu genetycznego

- enzymy jako terapeutyki (często pochodzenia innego niż ludzkie)


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Białka terapeutyczne - przykłady

Enzymy

-

Glukocerebrozydaza

Glikoproteina, 497 aa, enzym lyzosomalny, hydrolizujacy glukocerebrozydy

Deficyt glukocerebrozydazy – choroba Gauchera

Produkt: Imiglucerase, CHO, w pozycji 495 His wymieniona na Arg,

niekompletna glikozylacja – reszty mannozy jako końcowe cukry we

fragmentach oligosacharydowych. Efekt: lepsze wiązanie do makrofagów

Deoksyrybonukleaza I

Glikoproteina, 260 aa, MW 37 kDa. Leczenie objawowe zwłóknienia torbielowatego

Produkt: Pulmozyme, CHO

Asparaginaza

Enzym hydrolizujący asparaginę. Komórki białaczki nie mają zdolności

biosyntezy asparaginy. Podanie asparaginazy chorym na białaczkę powoduje redukcję pozakomórkowej puli asparaginy a w efekcie selektywne zabicie komórek nowotworowych

W leczeniu stosuje się asparaginazy produkowane przez E. coli lub Erwinia chrysantemi. Problem – immunogenność

Produkt: Pegaspargase. PEGylowana L-asparaginaza z E. coli. Kowalencyjnie

przyłaczony PEG 5 kDa. Znacząco zredukowana immunogenność


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Metody wydłużania biologicznego okresu półtrwania białek terapeutycznych

PEGylacja - przyłączanie kowalencyjne glikoli polietylenowych do białek terapeutycznych

 • dłuższy okres wchłaniania,

 • zmniejszenie procesu degradacji

  przez proteolizę

 • zmniejszenie antygenowości

 • zwiększenie stabilności termicznej

  i mechanicznej cząsteczki

 • dłuższa eliminacja z organizmu


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

 • Metody wydłużania biologicznego okresu półtrwania białek terapeutycznych

 • PEGylacja

 • Przykłady stosowanych leków modyfikowanych:

 • PEGylowana deaminanaza ( Adagen )- w terapii genetycznego

  niedoboru deaminazy adenozynowej

 • PEGylowana L-asparaginaza (Oncospar),

  w terapii białaczki limfoblastycznej

 • PEG- Intron (Pegintron- 2001) - w terapii

  chronicznego zapalenia wątroby typu C

 • Pegasys (2002) - w terapii chronicznego

  zapalenia wątroby typu C


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

 • Metody wydłużania biologicznego okresu półtrwania białek terapeutycznych

 • Białka fuzyjne - zawierają białko terapeutyczne

 • i białkowy fragment dodatkowy

  • zwiększenie masy cząsteczkowej leku powyżej progu nerkowego

  • wykorzystanie specyficznych właściwości przeciwciał

  • dla wzmocnienia ukierunkowanego działania leku

  • wyższa aktywność formy dimerycznej w porównaniu z monomeryczną


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Enbrel: białko fuzyjne typu X –Fc

powstałe przez połączenie zewnątrz-

komórkowej domeny receptora TNF ( sTNF )

z rejonem Fc immunoglobuliny

Rys. schemat

immunoglobuliny

1-fragment wiążący

antygen

2- region Fab

3- region Fc


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Sposoby podawania leków białkowych

Podawanie domięśniowe i podskórne

Problem konieczności zapewnienia przedłużonego działania

Polimery biokompatybilne, biodegradowalne, nieimmunogenne

PLA – polimleczan

PLGA – poli(D,L-mleczan-co-glikolan)


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Sposoby podawania leków białkowych

Implantowana pompa osmotyczna

Przed implantacją system napełnia się

roztworem leku. W miejscu implantacji woda

przenika przez błonę do komory osmotycznej.

Ilość roztworu leku wydzielanego ze zbiornika

odpowiada ilości wody wchodzącej do komory

Taki system zapewnia stały poziom

leku białkowego w osoczu


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Sposoby podawania leków białkowych

Samoregulujący się system podawania insuliny


Metody wytwarzania biofarmaceutyk w wytwarzanie bialek terapeutycznych

Sposoby podawania leków białkowych

Podawanie doustne


 • Login