Cabaran byod dalam persekitaran kerja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA. JULAILA BINTI ENGAN. 4. 5. KANDUNGAN. Pengenalan. 1. Kebaikan / Manafaat BYOD. 2. Risiko dan Cabaran BYOD. 3. Langkah Pengurusan Keselamatan BYOD. Penutup. PENGENALAN.

Download Presentation

CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cabaran byod dalam persekitaran kerja

CABARAN BYOD DALAM PERSEKITARAN KERJA

JULAILA BINTI ENGAN


Kandungan

4

5

KANDUNGAN

Pengenalan

1

Kebaikan/Manafaat BYOD

2

RisikodanCabaran BYOD

3

LangkahPengurusanKeselamatan BYOD

Penutup


Pengenalan

PENGENALAN

Ledakanteknologimudahalihadalahsatucabaranbesarorganisasidimanafenomena “BYOD” telahmenjadi trend di Asia dan Malaysia. Di sektorawam “BYOD” jugamenjadiisuutama yang perludiberiperhatianlantaranmelibatkanelemenkeselamatan data, maklumatkhususnyamaklumatrasmidanrahsiarasmi yang terkandungdidalamsemuaperantimudahalihtersebut.


Maksud byod

MAKSUD BYOD


Punca kuasa keselamatan byod

PUNCA KUASA KESELAMATAN BYOD


Punca kuasa kawalan byod

PUNCA KUASA KAWALAN BYOD


Punca kuasa kawalan byod1

PUNCA KUASA KAWALAN BYOD


Kebaikan manafaat byod

KEBAIKAN/MANAFAAT BYOD

Kebaikan

BYOD

KERJASAMA LEBIH BAIK

Infrastruktur ICT sptWifidlldisediakanolehmajikandanpekerjamudaheksesbila-bilamasadandimanashj.

TINGKAT PRODUKTIVITI DAN KEPUASAN KERJA

Fleksibiliti, respondiluarwaktubekerja, bekerjajarakjauh & kebebasanmenggunaperalatansendiri

JIMAT KOS PEROLEHAN IT

Jumlahkospembelian/

pemilikandeviceygrendahdlmjangkapanjangdankosnaiktarafdevice.

MENARIK & MENYOKONG BAKAT BARU

Generasi Y lebihberminatkpdpersekitarankerja BYOD


Risiko cabaran byod

RISIKO & CABARAN BYOD

RisikoAncamanKeselamatan

TiadaKawalanPeranti

IsuInfrastruktur

RISIKO

BYOD

SokonganJenisPeranti

YgBerbeza

KebocoranMaklumat

Akauntabiliti/IntegritiPengguna


Kawalan peranti mudah alih

KAWALAN PERANTI MUDAH ALIH

TiadaKawalanPeranti

 • Jabatantidakmempunyaikawalankeatasjenisapplikasi yang diletakkanpadaperantimudahalihdanmenjadikannyaamatsukaruntukmenguatkuasakankeselamatan.

 • Isupemilikan(ownership) dimanaperantimudahalihmilikpekerjamanakala data/maklumatrasmiadalahmilikjabatan.

 • Penggunamemuatturunpelbagaiaplikasiperibadipadaperanti yang melibatkanaplikasihiburan, permainandll.


Risiko keselamatan

RISIKO KESELAMATAN

Risikokeselamatan

 • Hadapirisikoancamankeselamatan data/maklumatoleh virus, ‘malware’ dll yang terkandungdidalamperantimudahalih.

 • Isurisikopelanggarankeselamatanolehpenggunaterhadap data/maklumatstrategik/sensitifdanrahsiarasmijabatan.

 • ApabilaPenggunameninggalkanjabatanterdapataplikasirasmidanmaklumatstrategiksertarahsiarasmipadaperantimudahalih yang masihbolehdiakses.


Sokongan jenis peranti yang berbeza

SOKONGAN JENIS PERANTI YANG BERBEZA

SokonganJenisPerantiYgBerbeza

 • Risikopenggunaanjenisperantimudahalih yang berbeza2 danpelbagaisistemoperasi.

 • IsukesukaranJabatan IT untukmenangganipelbagaiisuperantidansistemoperasi yang tidak standard.

 • ApabilaPenggunamenghadapimasalahteknikalkepadaperanti yang terkandung data/maklumatstrategik/rasmidanrahsiarasmimilikjabatan.


Isu infrastruktur

ISU INFRASTRUKTUR

IsuInfrastruktur

 • Setiapjenisperantimudahalihberoperasipadakelajuandansistemoperasi yang berbeza2.

 • Isupekerja yang membawasemuaperantimudahalihmerekasendirisepertitelefonpintar, tablet, laptop dlldanmenggunakanwifidanrangkaian yang disediakanolehjabatan.

 • Jabatan IT sukaruntukmengawalsemuaperantimudahalih yang dibawaolehpekerjadanpenguatkuasaan.


Akauntabiliti integriti pengguna

AKAUNTABILITI/INTEGRITI PENGGUNA

 • Risikopendedahan/pelepasanmaklumatkepadapihak yang tidakdibenarkandikalanganpengguna.

 • Memantauaktivitipenggunadalammengenalpastiakauntabilitipenggunadarimasakesemasa.

 • Penggunamenjagaperantidankerahsiaankatalaluan.

 • Memberiperhatiankpdmaklumatrahsiarasmiterutamasemasapewujudan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, pertukarandanpemusnahanmelaluiperanti.


Kebocoran maklumat

KEBOCORAN MAKLUMAT

 • Risikopendedahan/kebocoranmaklumatkepadapihak yang tidakdibenarkan.

 • Risikoancamanpengodamterhadap data/maklumatstrategik/rasmidanrahsiarasmi yang terdapatdidalamperanti.

 • Risikopenggunakurangkesedarankeselamatandanlangkahperlindungankeselamatan data/maklumatdidalamperantimudahalih.


Cabaran byod dalam persekitaran kerja

Hasil Kajian BYOD di KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)

 • Membawa dan mengunakan peranti seperti smartphone, tablet atau laptop di tempat kerja;

 • Jenis Peranti milik peribadi yang selalu dibawa ke tempat kerja iaitu smartphone dan tablet;

 • Setuju membawa dan mengguna peranti milik sendiri di dalam kerja seharian jika terlaksana BYOD;

 • Terdapat halangan atau masalah apabila menggunakan peranti sendiri di dalam kerja harian;

*Source : Hasil Kajian Keberkesanan Penggunaan Konsep BYOD – MINDEF (2013)


Cabaran byod dalam persekitaran kerja

Hasil Kajian BYOD di KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)

 • Jenis masalah/halangan yang selalu dihadapi apabila menggunakan peranti sendiri di tempat kerja iaitu:

  • Capaian Wifi terhad di sesuatu kawasan;

  • Tidak boleh mengakses sesuatu aplikasi yang perlu digunakan di dalam kerja kerana capaian tidak berbentuk wifi;

  • Capaian internet yang tidak menyokong peranti kepunyaan sendiri.

 • Bersetuju dasar BYOD dilaksanakan jika masalah/halangan dapat diatasi sepenuhnya;

 • Bersetuju pekerjaan menjadi lebih efektif dan produktif sekiranya BYOD dilaksanakan;

 • Bersetuju satu sesi penerangan khas tentang BYOD diadakan di MINDEF;

*Source : Hasil Kajian Keberkesanan Penggunaan Konsep BYOD – MINDEF (2013)


Cabaran byod dalam persekitaran kerja

Hasil Kajian ketirisan maklumat (Data LEAKAGE) di sektor awam

 • Melaksanakan tugasan rasmi secara jarak jauh;

 • Menggunakan peralatan milik peribadi untuk membuat kerja pejabat dan menyimpan dokumen rasmi;

 • Meninggalkan pejabat dengan membawa peralatan mudah alih yang menyimpan maklumat rahsia rasmi;

 • Mengakses emel rasmi menggunakan wireless hotspot di tempat awam;

*Source : Hasil Kajian Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik – MKN (2012)


Cabaran byod dalam persekitaran kerja

Hasil Kajian ketirisan maklumat (Data LEAKAGE) di sektor awam

 • Menyalin dan membawa keluar maklumat organisasi dengan menggunakan peranti mudah alih dan media storan seperti USB, external HD dsb;

 • Memadam dokumen elektronik tanpa merincih secara elektronik/’secure deletion’;

 • Meninggalkan komputer riba di ruang pejabat yang terbuka tanpa menguncikannya dengan kabel keselamatan;

*Source : Hasil Kajian Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik – MKN (2012)


Cabaran byod dalam persekitaran kerja

Hasil Kajian ketirisan maklumat (Data LEAKAGE) di sektor awam

 • Membuang dokumen rasmi (fizikal) organisasi tanpa merincih;

 • Menyimpan maklumat login di dalam komputer;

 • Meninggalkan komputer riba dan telefon pintar di tempat yang tidak selamat;

 • Menulis maklumat login dan kata laluan dan menampalnya di skrin komputer atau keyboard dll;

*Source : Hasil Kajian Perlindungan Ketirisan Maklumat Elektronik – MKN (2012)


Langkah langkah keselamatan pengurusan byod

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

 • MembangunkanPolisiKeselamatan BYOD yang holistik, unik, mantapdansesuaikepadapersekitaranorganisasi.

 • Pengurusan BYOD menggunakankawalanberpusattermasuk:

  • Daftarperantimudahalihberdasarkanpemilikan, tentukanberapa?;

  • Bangunkankumpulanberasingan (profile) sptberasaskanperanan & tanggungjawabsertakeperluan, tarafjawatandll;

  • Pembersihan data/maklumatorganisasi (data wipe) apabilapekerjameninggalkanorganisasi/perantihilang;


Langkah langkah keselamatan pengurusan byod1

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

 • Pengasingan data/maklumatdanaplikasiorganisasidengan data danaplikasiperibadi;

 • Kawalankeselamatan data/maklumatmenjuruskepada 3 elemeniaitu:

  • Kerahsiaan (confidentiality)

  • Integriti

  • Kebolehsediaan (availability)

  • MaklumatrahsiarasmiperluditetapkanklasifikasisepertidlmArahanKeselamatan;

  • Teknologipenyulitan(encryption), tandatangan digital atausebarangmekanismemelindungimaklumatelektronikperludisediakan;


 • Langkah langkah keselamatan pengurusan byod2

  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

  • KawalanTerhadapPengguna

   • Latihandankemahiranpengguna

   • kesedarankeselamatan

   • PerakuanAktaRahsiaRasmi

   • ‘PrinsipPerluMengetahui’

   • Pelaporankehilanganperanti, data dikompromidansiasatandilaksanakan;

   • PematuhanDasardanpolisi

   • PenguatkuasaanterhadappenggunajikaberlakupelanggaranAktadanperaturan


  Langkah langkah keselamatan pengurusan byod3

  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGURUSAN BYOD

  • Menentukankeperluaninfrastrukturfizikal, persekitarandankawalanperantitermasuk:

   • Keperluaninfrastrukturjalurlebar/wifi;

   • Sistemmengurusperantimudahalih (MDM);

   • SistemPengurusanAplikasiMudahAlih (MAM);

   • Pemasangan ‘agen’ keatasperantimudahalih;

   • Hadkanakseskepada LAN korporatmenerusimikro VPN,SSL dll

   • Sokonganteknikal IT sptperisian anti virus, firewall dll

   • Wujudkan ‘help-desk’ di Jabatan IT;

  • Mendapatkanpersijilan di dalam standard keselamatanmaklumatspt ISMS dll.


  Penutup

  PENUTUP

  • Pembangunan Dasar/Polisi BYOD yang holistik, unikdanmantapakanmenjaminkeselamatanmaklumatdan data strategikorganisasi.

  • BYOD mendatangkanmanafaatkepadapenggunadanorganisasinamunianyaperludiurussecaraterancangdansistematiksupayamaklumattidakdikompromi.

  • Langkah-langkahuntukmelaksanakan BYOD di organisasiperlumengimbangikeperluankeselamatan, fungsidanmudahguna.


  Julaila@cgso gov my 80008000 88726080

  Thank You !

  julaila@cgso.gov.my/80008000/88726080


 • Login