Sindirim sistemi ilalar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 64

Sindirim sistemi ilaçları PowerPoint PPT Presentation


 • 1230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sindirim sistemi ilaçları. Gastrointestinal (mide-barsak) kanalını etkileyen ilaçlara sindirim sistemi ilaçları adı verilir. Sindirim sistemini etkileyen ilaçlar etki yerlerine ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar. Peptik Ülsere Etkili İlaçlar . Asit salgılanmasını azaltanlar

Download Presentation

Sindirim sistemi ilaçları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sindirim sistemi ila lar

Sindirim sistemi ilalar

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Gastrointestinal (mide-barsak) kanaln etkileyen ilalara sindirim sistemi ilalar ad verilir.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Sindirim sistemini etkileyen ilalar etki yerlerine ve kullanm amalarna gre snflandrlrlar.

r. Gr Pnar Irmak


Peptik lsere etkili la lar

Peptik lsere Etkili lalar

 • Asit salglanmasn azaltanlar

 • Antasidler

 • Koruyucu tabaka oluturanlar

 • Sitoprotektif lalar

r. Gr Pnar Irmak


Laksatifler purgatifler

Laksatifler-purgatifler

 • Yumuatc Laksatifler

 • Kitle oluturan

 • Tuz Laksatif

 • Stimlanlaksatifpurgatifler

r. Gr Pnar Irmak


Antidiyareik la lar

Antidiyareik lalar

 • Opioidler

 • Adsorbanlar

 • Parasempatolitikler

 • Oral rehidratasyon svs

r. Gr Pnar Irmak


Emetik la lar

Emetik lalar

 • Apomorfin

 • peka

r. Gr Pnar Irmak


Antiemetik la lar

Antiemetiklalar

 • Skopolamin

 • Antihistaminikler

 • Nroleptikler

 • Trimetobenzamid

 • Metoklopramid

r. Gr Pnar Irmak


Pept k lser

Mide lseri

Duodenum lseri

PEPTK LSER

 • Patogenez, klinik seyir ve tedaviye cevap farkldr

 • Asit ve pepsin ile temas eden yerlerde

 • Musculars mucosaya kadar inmeyen yzeyel doku kayb-Mukoza Erozyonu

  • Ortak ynleri

 • Spontan nedbeleme

 • Sk nks

 • Herzaman ar vb belirti vermez

r. Gr Pnar Irmak


Lserin belirtileri

lserin belirtileri

 • Epigastrik blgede (karnn st ksm) kemirme ve yanma eklinde ar,

 • n aralarnda ar, yemek yenince ve antasitlerle ve kusunca geebilir,

 • Gece uykudan uyandrabilir,

 • stahszlk, kilo kayb.

r. Gr Pnar Irmak


Pept k lser olu umunda rol oynayan mekan zmalar

PEPTK LSER OLUUMUNDA ROL OYNAYAN MEKANZMALAR

 • HelicobacterPyloriinfeksiyonu,

 • Artm HClsekresyonu,

 • Aside kar yetersiz kalan mukozal defans mekanizmalar,

 • Zedeleyici etkenlere kar diren/

  Zedeleyici etkenler arasndaki denge bozulursa

r. Gr Pnar Irmak


Zedeleyici etkenler

Zedeleyici Etkenler

 • HCl

 • Pepsin ve peptik etkinlik

 • Refluks (Duodenumdan geri peristaltizm sonucu mideye safra girmesi)

 • Stazis

 • NSA, glukokortikoidler (PG sentezinin inhibisyonu)

 • Kahve, ay, kafein, kolal iecekler, sigara,

 • Nikotin; PG sentez inh., vazokonstriktor TBX sentezi

r. Gr Pnar Irmak


Mukoza direncini olu turan fakt rler

Mukoza direncini oluturan faktrler

 • Mukus tabakas

 • Gastroduodenal h.lerden HCO3 Ntralize edici

 • PG (Asit salgsn frenleyici, sitoprotektif)

 • Mukus+PG Elektronegatif permeabilite bariyeri

 • Mukoza kan akmnn yeterli olmas

 • Rejenerasyon yetenei

r. Gr Pnar Irmak


Duodenum lseri

Duodenum lseri

 • Duodenum bulbusunda

 • Mukozada lser, evresinde inflamatuvar deiiklikler

 • HP, NSA, Zollinger-Ellison sendromu

 • Stres lseri; kronik hastalklar, akut ar stres, glukokortikoid ila kullanm

 • Sigara, alkol

 • HP, Dnde en sk grlen etkendir

 • Kronik gastrite, mide kanserine ve MALT (mukozayla ilikili lenfoid tmre) neden olur

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

Tedavide neler yapmalyz?

Ne tr ilalar kullanabiliriz?

r. Gr Pnar Irmak


Pept k lser tedav s nde kullanilan la lar

PEPTK LSER TEDAVSNDE KULLANILAN LALAR

1. Asid salgsn azaltan ilalar

2. Antasid ilalar

3. Mukozada koruyucu tabaka oluturan ilalar

4. Sitoprotektif ilalar (Prostoglandin analoglar)

5. H. Pylori eradikasyonunda kullanlan antibiyotikler

r. Gr Pnar Irmak


As d salgisini azaltan la lar

ASD SALGISINI AZALTAN LALAR

 • Proton pompas inhibitrleri

 • H2 reseptr antagonistleri

 • Antimuskarinik ilalar

 • Somatostatinanaloglar (Oktreotid)

 • Gastrin reseptr antagonistleri (Proglumid)

r. Gr Pnar Irmak


Proton h k atpaz pompasi nh b t rler

PROTON (H+, K+-ATPaz) POMPASI NHBTRLER

 • Gastrik asid sekresyonunun en efektif inhibitrleridir.

 • Pridin veya benzimidazol analoglardr.

 • Zayf baz zellikte ve n-ila yapsndadrlar.

 • Asid ortamda tiofilik sulfenamid veya sulfenik asid bileiklerine dntrlrler

 • Aktive edilen form proton pompasnn sistein-sulfidril gruplar ile kovalent ba oluturur.

 • Sonu olarak pompa molekl irreversibl olarak inhibe edilir.

r. Gr Pnar Irmak


Proton h k atpaz pompasi nh b t rler1

PROTON (H+, K+-ATPaz) POMPASI NHBTRLER

Klinik kullanmda olan proton pompa inhibitrleri:

 • Omeprazol

 • Lansoprazol

 • Pantoprazol

 • Rabeprazol

 • Esomeprazol

r. Gr Pnar Irmak


Pp farmakok net k zell kler

PP FARMAKOKNETK ZELLKLER

 • Dk pHda stabil deillerdir.

 • Barsakta-alan kaplamal (enteric-coated) kapsl veya tablet eklinde formle edilmilerdir.

 • Genel olarak karacierde metabolize edilir.

 • Plazma yarlanma mr 1-2 saat olmakla birlikte etki sresi uzundur.

 • lalar yemek ncesi veya yemek arasnda alnmaldr.

 • Asid-supresyonu yapan ilalarla birlikte kullanlmaz.

r. Gr Pnar Irmak


Yan etk ler ve la etk le mler

YAN ETKLER VE LA ETKLEMLER

 • Yan etkileri genel olarak sk deildir.

  • Bulant, kusma, karn ars

  • Diyare veya konstipasyon

  • Myopati, artralji, ba ars, ciltte dknt,atopik gastrit

 • Kronik tedavi vit. B12 eksiklii yapabilir.

 • Hipergastrinemi hastalarn %5-10da grlebilir.

 • GSdeki bakteri saysn artrabilirler.

 • Sitokrom P450 enzimlerini inhibe eder ve birlikte kullanlan baz ilalarn ykmn azaltabilir.

  • Benzodiazepinler

  • Varfarin

  • Fenitoin

r. Gr Pnar Irmak


Terap t k kullanimlari

TERAPTK KULLANIMLARI

 • Gastrik ve duodenal lserler (HP, selim)

 • Gastro-zofageal refluks (refluks zofajiti)

 • Zollinger-Ellison sendromu

 • NSAI ila ilikili lserlerin nlenmesinde

 • Ar asit salglanmas ile ilikili dispepsilerde

r. Gr Pnar Irmak


H stam n h 2 resept r antagon stler

HSTAMN H2 RESEPTR ANTAGONSTLER

 • H2 reseptrler zerinde histaminin kompetitif antagonistleridir.

 • Histaminin midedeki asid salglatc

  etkisini bloke ederler.

 • Yapca histamine benzerler.

 • Bu grupta yer alan ilalar:

 • Simetidin

 • Ranitidin

 • Famotidin

 • Nizatidin

HSTAMNERJK H2 RESEPTR

BLOKRLERNN KMYASAL YAPISI

r. Gr Pnar Irmak


H2 resept r antagon stler n n farmakoloj k zell kler

H2 RESEPTR ANTAGONSTLERNN FARMAKOLOJK ZELLKLER

 • Stimle edilmi asid sekresyonu ile birlikte bazal ve nokturnal asid sekresyonunu da efektif ekilde bloke ederler.

 • Nokturnal asid sekresyonunu (bazal parietal hcre aktivitesini gsterir) efektif olarak bloke edebilmeleri klinik olarak ok nemlidir.

r. Gr Pnar Irmak


H2 resept r antagon stler n n farmakok net k zell kler

H2 RESEPTR ANTAGONSTLERNN FARMAKOKNETK ZELLKLER

 • Oral yoldan absorbsiyonu iyidir.

 • Serum konsantrasyonu 1-3 saat iinde pik dzeye ular.

 • %10-35 orannda karacierde metabolize edilir.

 • Bbrekler yoluyla itrah edilir.

 • Kreatininklerensi azalm hastalarda doz azaltlmaldr.

 • Oral, i.v. veya i.m. yoldan kullanlabilir.

r. Gr Pnar Irmak


H2 resept r antagon stler n n terap t k kullanimlari

H2 RESEPTR ANTAGONSTLERNN TERAPTK KULLANIMLARI

 • Peptik lser

 • Zollinger-Ellison sendromu ve dier ar salglanma durumlar (Sistemik mastoidoz, bazofilik lsemi).

 • Asid-aspirasyon sendromu (Mendelson sendromu)

 • Gastrozofageal refluks hastal

 • Stres lseri ve kanama

 • Karsinoid sendrom

 • Simetidinin antiandrojenik etkisi nedeniyle over veya adrenal korteks kaynakl androjenlerin ar salglanmasna bal hirsutizmin tedavisinde.

r. Gr Pnar Irmak


H2 resept r antagon stler n n yan etk ler

H2 RESEPTR ANTAGONSTLERNN YAN ETKLER

 • Diyare veya konstipasyon

 • Ba ars, uyuukluk, yorgunluk, kas ars

 • Konfzyon, deliryum, halsinasyon

 • Erkekde jinekomasti

 • Kadnda galaktore

 • Trombositopeni

r. Gr Pnar Irmak


Ant muskar n k la lar

ANTMUSKARNK LALAR

 • Parietal hcreler zerindeki muskarinik M3 ve

  histaminositler ve G hcreleri zerindeki muskarinik M1 reseptrlerini bloke eden ilalardr.

 • Asid ve pepsin salgsn azaltrlar.

 • Midenin boalma sresini uzatrlar ve

  antispazmolitik etkileri (ary azaltr) bulunur.

 • Pirenzepin ve telenzepin gibi M1 reseptrlerini spesifik olarak bloke eden gastroselektif ilalar klinik stnlkleri bulunmad iin gnmzde ok fazla kullanlmazlar.

r. Gr Pnar Irmak


Antas d la lar

ANTASD LALAR

 • Mide asidini ntralize eden, lokal etkili ilalardr.

 • Rebound asid salglanmasna neden olurlar. nlemek iin mide pH 3-5 arasnda tutulmaldr.

 • Astrenjan (protein ktrc etki) ve Demulsent (lser yzeyine yapma) etkileri vardr.

 • lser nedbelemesini hzlandrmak, arsn gidermek ve nks nlemek amacyla kullanlrlar

 • Kullanlan metalin trne ve sistemik etkilerinin varlna gre snflandrlrlar.

r. Gr Pnar Irmak


Antas d la larin siniflandirilmasi

ANTASD LALARIN SINIFLANDIRILMASI

 • Lokal Etkili Antasidler

  Aluminyum Bileikleri

  Magnezyum Bileikleri

  Kalsiyum Bileikleri

 • Sitemik Etkili Antasidler

  Sodyum Bikarbonat

r. Gr Pnar Irmak


Alum nyum b le kler

ALUMNYUM BLEKLER

 • Asid balama kapasiteleri ve hzlar en dk olan zayf antasidlerdir.

 • Al(OH)3 + 3 HCl AlCl3+ 3 H2O

  AlCl3 , besinlerdeki fosfat balayarak absorbsiyonunu engeller (Hipofosfatemi).

 • Bbrek yetmezliinde geliebilen Hiperfosfatemi

  ve nefrolitiyazis tedavisinde kullanlrlar.

 • Konstipasyon yapabilirler.

r. Gr Pnar Irmak


Magnezyum b le kler

MAGNEZYUM BLEKLER

 • Asid balama kapasiteleri ve hzlar daha fazladr.

 • iddetli diyare yapc etkileri bulunur.

 • Bbrek yetmezlii olan hastalarda hipermagnezemi ve buna bal SSSde yan etkiler (izgili kas felci, depresyon, koma).

 • eitli Magnezyum Bileikleri:

  • Magnezyum oksid ve hidroksid

  • Magnezyum karbonat

  • Magnezyum fosfat

  • Magnezyum trisilikat

  • Magaldrat

  • Hidrotalsit

r. Gr Pnar Irmak


Kals yum b le kler

KALSYUM BLEKLER

 • Antasid olarak sadece kalsiyum karbonat kullanlr.

 • En ucuz antasid ilatr.

 • Etkisi abuk balar ve uzun srer.

 • Konstipasyon yapar.

 • En fazla rebound asid salglanmasna yol aan antasidtir.

 • Lokal etkili antasidler iinde en fazla absorbe edilen.

 • Hiperkalsemi, hiperkalsiri yapabilir.

r. Gr Pnar Irmak


Sodyum b karbonat

SODYUM BKARBONAT

 • Etkisi en abuk balayan, abuk gelien fakat ksa sren bir antasiddir.

 • Sistemik etkilerinin bulunmas en nemli sakncasdr (metabolik alkaloz ve Na+ yklenmesi)

 • Halen dier antasidlere ufak dozlarda eklenerek kombine ekilde kullanlr.

 • Sodyum bikarbonat yerine Sodyum sitrat da kullanlabilir.

r. Gr Pnar Irmak


Ant as tler n terap t k kullanimlari

ANTASTLERNTERAPTK KULLANIMLARI

 • Peptik lser

 • Gastro-zofagealrefluks

 • Zollinger Ellison sendromu

 • Stres lser (akut erozyonlu gastrit)

 • lser kaynakl mide-duedonum kanamalarnda

 • Asid-aspirasyon (Mendelson) sendromunun proflaksisi

 • Kronik bbrek yetmezliinde gelien hiperfosfateminin tedavisinde

r. Gr Pnar Irmak


Antas dler n yan etk ler 1

ANTASDLERN YAN ETKLER (1)

 • En sk grlen konstipasyon (Al, Ca) veya diyaredir (Mg)

 • Rebound asid salglanmas

 • Sistemik yan etkiler

  Alkaloz,

  Sodyum yklenmesi,

  Hipofosfatemiye bal osteomalazi

 • Diyaliz hastalarnda grlen diyaliz demans

 • Bbrek yetmezlii olanlarda SSSde depresyon ve kas felci

r. Gr Pnar Irmak


Antas dler n yan etk ler 2

ANTASDLERN YAN ETKLER (2)

 • St-alkali (Burnett sendromu) sendromu

 • Teratojenik etki potansiyeli (Al ve Mg bileikleri)

 • Birlikte kullanldklarnda baz ilalarn mideden absorbsiyonunu azaltrlar:

  • Tetrasiklinler

  • Fluorokinolonlar

  • Varfarin

  • Demir bileikleri

  • Kinidin

  • Digoksin

  • Klorpromazin

  • zoniazid

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

P.lser Tedavisinde Ama

 • Asit salglanmasn bloke etmek

 • Ortamdaki asidi ntralize etmek

 • Koruyucu tabaka oluturmak

 • H.Pyloriyi ortadan kaldrmak

r. Gr Pnar Irmak


Mukozada koruyucu tabaka olu turan la lar

MUKOZADA KORUYUCU TABAKA OLUTURAN LALAR

 • Sukralfat

 • Kolloidal Bizmut Bileikleri

 • Karbenoksolon Sodyum

r. Gr Pnar Irmak


Sukralfat aluminyum sukroz sulfat

SUKRALFAT(Aluminyum Sukroz Sulfat)

 • Nekrotik lser tabakasna balanarak asid, pepsin ve safraya kar koruyucu bir tabaka oluturur.

 • Safra asitlerini absorbe eder

 • Endojen prostoglandin sentezini stimle eder

 • Daha ok dudenal lser tedavisinde efektif

 • Aktif hale geebilmesi iin dk pH gerekir

 • Yemeklerden 1 saat nce ve gece yatarken

r. Gr Pnar Irmak


Kollo dal b zmut b le kler

KOLLODAL BZMUT BLEKLER

 • Peptik lser yzeyindeki proteinli eksuda ile birleerek koruyucu tabaka oluturur.

 • Remisyon daha uzun srer.

 • Bakterisid etkisi bulunur.

 • Yan etkisi:

  • Nrotoksik bir maddedir, ensefalopati yapabilir

  • Feesi ve dili siyaha boyar.

  • Bbrek yetmezliinde ve gebelerde kullanlmaz

r. Gr Pnar Irmak


Karbenoksolon sodyum

KARBENOKSOLON SODYUM

 • P.lser tedavisinde kullanlabilir

 • ntestinal mukusun sekresyon ve viskositesini

 • Mineralokortikoid benzeri yan etkiler

  • HT

  • Sv retansiyonu

  • Hipokalemi

r. Gr Pnar Irmak


Prostagland n analoglari m soprostol

PROSTAGLANDN ANALOGLARI:MSOPROSTOL

 • Parietal hcreler zerindeki EP3 reseptrlerine balanr

 • Sitoprotektif etkisi mevcuttur

 • Bazal, nokturnal ve uyarlm asid salglanmasn inhibe ederler.

 • NSAI ilalarn neden olduu gastrik-mukozal hasar nlemek iin kullanlrlar.

r. Gr Pnar Irmak


M soprostol

MSOPROSTOL

 • PGE1 analoudur.

 • NSAI ila kullanan hastalarda kullanlr.

 • Gnde 4x200 mg dozunda kullanlr.

 • En nemli yan etkisi diyaredir.

 • Gebelikte kontrendikedir.

r. Gr Pnar Irmak


Helicobacter pylorii enfeks yonunun tedav s

HelicobacterPylorii ENFEKSYONUNUN TEDAVS

 • Gram negatif bir basildir.

 • Gastrit

  Mide ve duedonum lserleri

  Gastrikadenokarsinoma

  Gastrik B-hcreli lenfoma

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

r. Gr Pnar Irmak


Laksat f ve p rgat fler

LAKSATF VE PRGATFLER

 • Feesin yumuamasn salayarak defekasyon srasnda atlmasn kolaylatran ilalara laksatif, feesin sulu kalmasn salayan ve istem d olarak hzl bir ekilde atlmasna neden olan ilalara da prgatif (mshil, katartik) ad verilir.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Yumuatc Laksatifler:

 • Sv vazelin,

 • Bitkisel sv yalar: Zeytin ya, pamuk ya,

 • Dioktil sodyum slfosksinat.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Kitle Oluturan Laksatifler:

 • Metilselloz,

 • Agar,

 • Kepek.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Tuz LaksatifPrgatifler:

 • Mg SO4

 • Mg-Sitrat.

 • Na2SO4

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • StimlanLaksatifPrgatifler:

 • Bisakodil (Dulcolax).

 • Fenolftalein (Alin, Laksafenol).

 • Hint ya (Ricinol).

 • Dantron (Normolaks).

 • Senozid A ve B (Pursenid).

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Laksatiflerin uzun sre kullanlmalar, kaln barsak fonksiyonunda ve rektal reflekste devaml depresyona neden olur.

 • Konstipasyon (kronik kabzlk), ou kez hareketsiz yaam, posas az diyetle beslenme ve yeteri kadar su imeme gibi alkanlklara bal olduundan, nce bunlarn dzeltilmesi yararl olur.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Prgatif ilalar, genellikle bir kez kullanlrlar. Acil durumlar dnda gece yatarken alnmaldrlar.

 • Laksatif ve purgatiflerin uzun sre kullanlmas devaml ishale bal su kayb nedeniyle dehidratasyon, hipokalemi, hiponatremi ve hiperaldosteronizme yol aar.

 • Vitamin eksiklii belirtilerinin ortaya kmasn kolaylatrr.

 • Gebeliin sonuna doru prgatif ilalarn kullanlmas erken doum veya de neden olabilir.

r. Gr Pnar Irmak


Ant d yare k la lar

ANTDYAREK LALAR

 • Feesin belirgin ekilde svlamas ve defekasyon sklnn artmas durumuna diyare ad verilir.

 • Diyareye yol aan etkenler; eitli bakteriler, besinler iinde oluan zehirler, ilalar, barsakta sindirim enzimlerinin azalmas ve safra asidlerinin oalmas olabilir.

 • Diyareye kar nedene ynelik tedavi uygulanr. Bu imkan bulunmayan durumlarda ise antidiyareik ila kullanlr.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Opioidler

 • Opyum tentr.

 • Kodein.

 • Difenoksilat (Lomotil).

 • Loperamid (modium).

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Parasempatolitik lalar

 • Atropin v.b. parasempatolitik ilalar zayf antidiyareik, fakat gl antispazmodik etki yaparak diyareye elik eden spazm ve kolik hallerinin giderilmesi iin kullanlrlar.

r. Gr Pnar Irmak


Oral rehidratasyon s v s

Oral Rehidratasyon Svs

 • Uzun sre devam eden diyare, vcutta elektrolit ve su kaybna neden olur ve dehidratasyon, metabolikasidoz ve K+ eksiklii geliir. Bu bozukluklarn dzeltilmesi iin i.v. Veya oral elektrolit solsyonlar verilerek rehidratasyon yaplmaldr.

 • DS'nn tavsiye ettii oral rehidratasyon svs u ekildedir:

 • 3,5 g NaCl

 • 2,5 g NaHCO3

 • 1,5 g KCl

 • 20 g glukoz

 • 1 l su

 • Hazrlanan oral rehidratasyon svs 50 ml/kg dozunda 4 saat iinde hastaya iirilmelidir.

r. Gr Pnar Irmak


Emet k la lar

EMETK LALAR

 • Azdan alnan maddelerle oluan akut zehirlenmelerin tedavisinde hastay kusturmak iin kullanlan ilalardr.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Apomorfin

 • Kusma merkezini uyararak 5-10 dakika iinde kusmaya neden olur. S.K. 0,1 mg/kg dozunda kullanlr.

 • Morfin gibi SSS'nideprese ettiinden alkol ve uyku ilalar gibi SSS depresanlar ile olan zehirlenmelerde kullanlmamaldr.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • peka urubu

 • Azdan 20 ml dozda verilir.Bu doz 1-1,5 bardak su ile alnmaldr. 20 dakika iinde kusma meydana gelir.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • ANTEMETK LALAR

 • Tat tutmas, baz hastalklar ve gebelik srasnda oluan devaml emezis (kusma) hallerinin nlenmesi iin kullanlrlar.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Antihistaminikler

 • Tat tutmas, gebelik kusmalar ve vestibler kaynakl baz hastalklarda oluan kusmalarda kullanlrlar.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

 • Nroleptik lalar

 • Klorpromazin (Largactil), Haloperidol (Haldol), Tietilperazin (Torecan), zellikle metabolik veya ekzojen toksinlerin yapt emeziste, radyasyon hastalnda, antineoplastik ilalarla veya postoperatif dnemde ortaya kan bulant ve kusmalara kar kullanlrlar.

 • Kusma merkezini inhibe ederek etki gsterirler.

r. Gr Pnar Irmak


Sindirim sistemi ila lar

TEEKKRLER

r. Gr Pnar Irmak


 • Login