Hovedsigte med analysen:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Hovedsigte med analysen: PowerPoint PPT Presentation


  • 57 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hovedsigte med analysen:

Download Presentation

Hovedsigte med analysen:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hovedsigte med analysen:

Hovedsigtet med denne analyse er at foretage en komparativ analyse af anvendelsen af læremedier i udvalgte professionsuddannelser. Analysen vil fokusere på, i hvilken udstrækning læremedie-anvendelsen giver de studerende mulighed for under deres uddannelse at stifte bekendtskab med professionsfeltets arbejdsmåde/arbejdsmetoder.

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Analysen vil fokuserer på følgende tre spørgsmål:

-Informerer læremediet om professionsfeltets arbejdsmåder og udfordringer?

-Giver læremediet de studerende mulighed for at afprøve /øve sig i at udføre vigtige sider af professionsfeltets arbejdsopgaver?

-Giver læremediet de studerende mulighed for kritisk at reflektere over professionsfeltet, for der igennem at udvikle dette felt?

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Den (naive) didaktiske trekant (1. ordens medier):

Lærer henvendelse Elev

fælles henvisning

Fag/stof/emne/indhold

(upræcis kategori)

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Undervisning som diskursiv formidling:

Den naive didaktiske trekant:

”Nogen siger/viser noget til nogen” (Comenius)

Den fordoblede didaktiske trekant:

”Nogen siger/viser noget om noget til nogen”

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


”I andre (dannelsesteoretiske, nbh) didaktikker f. eks. Klingberg og Blankertz, regnes medier principielt ikke til grundkategorierne”

Jank & Meyer (2006): Didaktiske modeller, s.204

Th. Litt: Læremidler er lige-gyldige

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Læringsteoretisk /systemteoretisk tilgang:

Paul Heimanns Beslutningsfelter:

Intentionalitet, Tematik, Metodik og Valg af medier

Jens Rasmussens Luhmann inspirede operative

konstruktivisme:

”I min fortolkning af (den didaktiske , nbh) trekant(en)

betegnes undervisning som det sociale system, der

afgrænser trekantens sider.”:

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Den fordoblede didaktiske trekant (2. ordens medier):

OMVERDEN Livets indhold

Under-

visningens

indhold

SYSTEM

Elev/ Lærer-

studerende-rolle rolle

Barn/ung Person

Jens Rasmussen (2004): Undervisning i det refleksivt moderne, s. 287-288

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


OMVERDEN Professionsfeltets opgave

Henvisnings

medier

SYSTEM

Studerende Lærer

Unge Personer

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Analysens tre spørgsmål:

-Informerer læremediet om professionsfeltets arbejdsmåder og udfordringer?

-Giver læremediet de studerende mulighed for at afprøve /øve sig i at udføre vigtige sider af professionsfeltets arbejdsopgaver?

-Giver læremediet de studerende mulighed for kritisk at reflektere over professionsfeltet, for der igennem at udvikle dette felt?

Peger på følgende spørgsmål:

I. Hvad er velfærdsprofessionernes grundlæggende opgave (kode)

II. Adskiller de enkelte velfærdsprofessioner sig mht. til denne grundlæggende opgave? Hvordan?

III. Hvilken viden/færdigheder skal formidles i proff.udd?

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Udvalgte professionstræk (funktionalistisk opfattelse - if. Parsons m.fl):

Udøvelsen af en profession må indebære færdigheder, som bygger

på teoretisk viden (kundskaber).

2. Der skal være etableret et etisk kodeks (code of conduct) til at sikre

den professionelle integritet.

3.Professioner skal være organiseret (hvilket bl.a. indebærer professionel selvregulering og autonomi).

4. De professionelle skal have en følelse af identitet, dvs. dele fælles sociale værdier.

5. Der skal indenfor professionen være udviklet et fælles sprog, som bruges i udøvelsen af professionen, men som kun delvist forstås af folk udefra.

Her fra Weicher og Fibæk Laursen (red.): Person og profession, s. 75, Billesø &

Baltzer.

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

(kernebegreber):

Professionsbasering professionerne

Udviklingsbasering

Universiteterne forskningstilknytning

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Udviklingsviden i en uddannelsespolitisk kontekst:

Top-down Universiteterne Bottom-up

”Forskning for evigheden” Lars Henrik Schmidt

University College

(transportkanal)

Professionerne

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


MVU-rådets oplæg om professionel viden:

Forskningsviden er karakteriseret ved, at den er teoribaseret og generaliseret, søger at forklare og forstå, men ikke nødvendigvis kan vejlede praksis.

Udviklingsviden er karakteriseret ved at den søger at forklare praksis for at kunne intervenere. Den belyser på en gang et særligt fagligt eller tværfagligt domæne og inddrager samtidigt de processer hvori viden opstår og deles.

Praksisviden er karakteriseret ved at den er erfaringsbaseret og lokal, men ikke nødvendigvis er overførbar til andre sammenhænge.

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen

Luhmanns organisationsteori

Funktionssystemer i det moderne samfund:

Det økonomiske system: Penge: fortjeneste / ikke-fortjeneste

Det politiske system: Magt: indflydelse / ikke-indflydelse

Det videnskabelige system: Sandhed: sand / falsk

Kunstens system: Skønhed: sublimt / ikke-sublimt

Moralens system: Det gode: agtelse/ikke-agtelse

Kærlighedens system: Kærlighed: elsker / elsker ikke

Uddannelsessystemet: Eleven: formiddelbar /ikke- formiddelbar / ”med” / ”ikke med”


Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


Litteratur:

Niels Buur Hansen (2007): ”Professionsdannelse: Professionsuddannelse anskuet som henvendelse og henvisning” og ”Evidens, kompetence og professionsuddannelse i Alexander von Oettingen og Finn Wiedemann (red.): Mellem teori og praksis. Aktuelle udfordringer for pædagogiske professioner og professionsuddannelser, Syddansk Universitetsforlag.

Werner Jank & Hilbert Meyer (2006): Didaktiske modeller, Gyldendals Lærerbibliotek

MVU-rådets oplæg om professionel viden, Undervsiningsministeriet 2007

Alexander von Oettingen (2007): ”Pædagogiske handleteorier i difference mellem teori og praksis” i Alexander von Oettingen og Finn Wiedemann (red.): Mellem teori og praksis. Aktuelle udfordringer for pædagogiske professioner og professionsuddannelser, Syddansk Universitetsforlag.

Lars Qvortrup (1998): ”Den lærende organisation” i Bisgaard og Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, Billesø & Baltzer.

Jens Rasmussen (2004): Undervisning i det refleksivt moderne, Reitzels Forlag

Jens Rasmussen m.fl.(2007): Viden om uddannelse, Hans Reitzels Forlag

Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne)Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen


  • Login