GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč - PowerPoint PPT Presentation

Gp b ydlete na venkov 2008 celkov objem finan n ch prost edk 1 2 mil k
Download
1 / 6

  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč Předmět podpory: projektová dokumentace pro stavební řízení - 1. rekonstrukce nebytových prostor na bytové 2. technická infrastruktura pro následnou bytovou výstavbu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gp b ydlete na venkov 2008 celkov objem finan n ch prost edk 1 2 mil k

GP Bydlete na venkově 2008

Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč

Předmět podpory: projektová dokumentace pro stavební řízení -

1. rekonstrukce nebytových prostor na bytové

2. technická infrastruktura pro následnou bytovou výstavbu

Příjemci podpory: obce do 2 000 obyvatel včetně

Lokalizace projektu: kraj Vysočina

Maximální výše příspěvku: 75 tis. Kč

Minimální podíl příjemce podpory: 50 % celkových nákladů projektu

Termín pro podání žádosti:25. 3. 2008 - 2. 5. 2008

Rozhodnutí o podpoře: do 6. 6. 2008

Časový harmonogram realizace projektu: 12 měsíců od podpisu smlouvy o podpoře

Výzva k podávání žádostí + formulář žádosti:www.fondvysociny.cz (od 25. 3. 2008)

Podmínky: obec musí doložit vlastnictví dotčené nemovitosti (kopie LV + snímek z pozemkové mapy), u technické infrastruktury nutný soulad projektu s platnou ÚPD obce (čestné prohlášení)

Preference:upřednostněny budou projekty s větším počtem plánovaných bytových jednotek


Gp b ydlete na venkov 2008 celkov objem finan n ch prost edk 1 2 mil k

GP Rozvoj vesnice 2008 – v přípravě

Celkový objem finančních prostředků: 10 mil. Kč

Předmět podpory: opravy a rekonstrukce místních komunikací

Příjemci podpory: města a obce

Lokalizace projektu: kraj Vysočina - místní část města nebo obce (samostatné sídlo nebo osada nad 10 obyvatel, stavebně oddělená od mateřské obce)

Maximální výše příspěvku: 200 tis. Kč (bude upřesněno)

Minimální podíl příjemce podpory: 40 - 70 % celkových nákladů projektu dle velikosti obce (bude upřesněno)

Termín pro podání žádosti:léto2008

Rozhodnutí o podpoře: podzim 2008

Časový harmonogram realizace projektu: do 12 měsícůod podpisu smlouvy o podpoře

Výzva k podávání žádostí + formulář žádosti:www.fondvysociny.cz (po schválení zastupitelstvem kraje)

Podmínky: obec musí doložit vlastnictví dotčených nemovitostí (komunikace + pozemek pod komunikací)

Preference:zřejměrekonstrukce spojnic s mateřskou obcí či s jinými obcemi s největším využitím (bude upřesněno)


Gp b ydlete na venkov 2008 celkov objem finan n ch prost edk 1 2 mil k

Průběžné informace ke zpracování projektů poskytuje:

Luděk Hrůza

tel.: 564 602 543

e-mail.: hruza.l@kr-vysocina.cz


Gp b ydlete na venkov 2008 celkov objem finan n ch prost edk 1 2 mil k

Program obnovy venkova Vysočiny 2008

- schválení dotací – ZK 25.3. – výsledky na webu

- předběžné kontroly – provádí ORP - obce doloží povolení dle st. zákona + doklady k upřesnění výše celkových nákladů - KrÚ vyhotoví smlouvu o poskytnutí podpory (kontrola údajů o obci – číslo účtu), vrátit KrÚ do 1 měsíce – vyplacení podpory

Investice x neinvestice

(výstavba či rekonstrukce x oprava)

- nutná provázanost s účetními doklady

- v případě, že bude část vlastního podílu tvořena vlastním materiálem nebo činností, musí být hodnota tohoto materiálu nebo činnosti stanovena na základě úředního odhadu; v případě dobrovolné bezplatné práce občanů musí být opět její výše stanovena na základě odpracovaných hodin příslušným znaleckým posudkem

- do celkových nákladů můžebýt zahrnuto pouze to co je pevně spojené se stavbou(žádný nábytek, počítače apod.);výjimkou jsou pouze hasičské zbrojnice, kdy je možné pořizovat i jejich vybavení

- termín realizace – celý rok 2008 !!!

- úhrada celkových nákladů nejpozději k 31. 12. 2008

- namátkové kontroly v terénu (podzim)

- závěrečné vyúčtování + případné vratky do 31. 1. 2009


Gp b ydlete na venkov 2008 celkov objem finan n ch prost edk 1 2 mil k

Informace k POVV poskytuje:

Mgr. Dušan Vichr

tel.: 564 602 541

e-mail.: vichr.d@kr-vysocina.cz


  • Login