Interkommunalt samarbeid i s r tr ndelag status utfordringer og veivalg
Download
1 / 27

Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg. KS høstkonferanse Røros 5.november 2009 Av Geir Vinsand. Fem temaer. Dagens kommunestruktur Status for dagens samarbeid Utfordringer for kommunene Veivalg Konkretisering av mulige løsninger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg' - cally-willis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Interkommunalt samarbeid i s r tr ndelag status utfordringer og veivalg

Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg

KS høstkonferanse Røros 5.november 2009

Av Geir Vinsand


Fem temaer
Fem temaer – status,

 • Dagens kommunestruktur

 • Status for dagens samarbeid

 • Utfordringer for kommunene

 • Veivalg

 • Konkretisering av mulige løsninger10 superkommuner
10 superkommuner! – status,

 • Oppdal 1838

 • Meldal 1839

 • Rennebu 1839

 • Malvik 1891

 • Roan 1892

 • Osen 1892

 • Ørland 1896

 • Klæbu 1899

 • Tydal 1901

 • Selbu 1901

  (Årstall for siste vesentlige endring i kommunegrensen)


Hovedutfordring
Hovedutfordring – status,

Hypermoderne kommuner skal kombineres med en arkaisk kommune- og fylkesinndeling


En ny tid
En ny tid – status,

 • Gamle kommunegrenser innebærer mange fordeler…

 • Men påvirkes av nye oppgaver, endret geografi og nye rammebetingelser

 • Har alle forutsetninger for å være med på moderniseringen?

 • Svar i 2005: Ja, hvis vi utvikler et sterkere interkommunalt samarbeid!

 • Har dere gjort det?


Konklusjoner om dagens samarbeid
Konklusjoner om dagens samarbeid – status,

 • Ikke etablert som hovedløsning i noen del av fylket

  • Store regionale og kommunale variasjoner i omfang

  • Enda større variasjoner i samarbeidets innhold

  • Fortsatt over 95% enhetskommunalt blant de som samarbeider mest

 • Regionråd med ulike prioriteringer og framdrift

  • Tjenesteperspektivet står generelt svakt

  • Lite formalisert samarbeid om utviklingsoppgaver

  • Etableringsfasen har vært kritisk

 • Stort sett gode erfaringer med etablerte ordninger

  • Høyere kompetanse

  • Bedre kvalitet

  • Bedre ressursbruk

 • Behov for samordning mellom regionråd og fylkeskommunen

 • Vellykket reformgjennomføring, men variabel 1.linje for NAV


To s rlig viktige funn
To særlig viktige funn – status,

 • Dagens samarbeid berører i liten grad produksjonsstrukturen for velferdstjenester

 • Samarbeidet om regionale utviklingsoppgaver preges av nettverk og partnerskap, delvis på konkurrerende arenaer


Utfordringene
Utfordringene – status,

 • Velferdsutfordringen

 • Arbeidskraftutfordringen

 • Kompetanseutfordringen

 • Økonomiutfordringen

 • Utviklingsutfordringen

 • Generalistutfordringen

 • Demokratiutfordringen


Velferdsutfordringen
Velferdsutfordringen – status,

 • Offensiv og rik stat med store ambisjoner i velferds- og regionalpolitikken

 • Store endringer i befolkningsutvikling og befolkningssammensetning

 • Voksende helse- og sosialutfordringer

 • Stort frafall i vdg skole og fare for systematisk kvalitetsforskjell i grunnskolen

 • Mer styring, kvalitetskrav og rettigheter

 • Mindre toleranse for avvik fra nasjonal likhetsnorm

 • Sterkere kommunesamarbeid er ikke nok, må også samhandle mer formelt med staten

 • Oppmagasinert endringsbehov på flere sektorer


Ny kommunerolle innenfor helse
Ny kommunerolle innenfor helse – status,

 • Lovfestet plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en fast kontaktperson

 • Nye oppgaver : Utvidet tilbud gjennom lokalmedisinske sentra, tverrfaglige team, lærings- og mestringstilbud, egenbehandling, lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern og rus, inkl. forsterkede bo- og tjenestetilbud, utvidet ansvar for system- og administrasjonsoppgaver som helseovervåking, folkehelsearbeid med vekt på samfunnsmedisinske oppgaver og arbeid med avtaler og planer for samhandling, bedre kommunal ledelse og styring av fastleger, endret forankring av lokal jordmortjeneste

 • Etablering av nye økonomiske insentiver, kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter, ny finansieringsløsning for lokalmedisinske sentra og mulige endringer i finansieringen av fastlegeordningen

 • Endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i kommunene

 • Tydeligere og mer helhetlige prioriteringer gjennom Nasjonal Helseplan og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

 • Utvikling av helhetlige IKT-systemer gjennom Nasjonalt Helsenett


Arbeidskraftutfordringen
Arbeidskraftutfordringen – status,

 • Store rekrutteringsbehov

 • Økt konkurranse om arbeidskraft

  • Mellom offentlig og privat sektor

  • Mellom kommuner

 • Krav til attraktive steder, gode tjenester, solide fagmiljøer, aktiv personalpolitikk


Kompetanseutfordringen
Kompetanseutfordringen – status,

 • Må ha nok personell, med riktig kompetanse, som inngår i fagmiljø

 • Krav til ulike typer kompetanse

  • Politisk, administrativ og faglig

  • Drift, utvikling og samhandlingKonomiutfordringen
Økonomiutfordringen – status,

 • Store nasjonaløkonomiske utfordringer

  • 35% av statsbudsjettets utgifter er trygder!

  • Rekordforbruk av oljepenger

 • Stram kommuneøkonomi

  • Usikkerhet knyttet til inntektssystemet og reformer

  • Krav om god økonomistyring og internkontroll

  • Må utnytte effektiviseringspotensialer


Utviklingsutfordringen
Utviklingsutfordringen – status,

 • Sterk polarisering i befolkningsutvikling og næringsliv

 • Både vekst og tilbakegang

 • Krever samordnet mobilisering og planlegging

 • Baktung regional- og distriktspolitikk?


Generalistutfordringen
Generalistutfordringen – status,

 • Voksende ubalanser mellom oppgaver og lokale ressurser

 • Penger ikke det viktigste, men kompetanse

 • Generalistkommuner i teorien, men stemmer ikke i praksis


Demokratiutfordringen
Demokratiutfordringen – status,

 • Nasjonalt bilde

  • Statlig demokratimodell, ovenfra og ned

  • Reformer på sektorenes premisser

  • Framvekst av en baktung forvaltning utenfor kommunene

  • Hvem ivaretar kommunale organisasjonsprinsipper?

 • Kommunalt bilde

  • Variabel valgdeltakelse

  • Framvekst av alternative deltakerkanaler

  • Fragmentering av kommunestyrenes ansvar?

  • Voksende lokalpolitisk avmakt?

 • Interkommunalt bilde

  • Fravær av politisk styring, avpolitisering

  • Lite åpenhet og innsyn sett fra innbyggerne

  • Økt kompleksitet i forvaltningen

  • Svak ekstern mobilisering og svak påvirkningskraft

  • Lite sannsynlighet for desentralisering av ansvar og virkemidler

  • Manglende avtalepart for staten og regionale aktører

  • Lite interessante roller for politikerne


Konklusjon
Konklusjon – status,

Omfattende reformbehov knyttet til dagens kommuneinndeling og samarbeid


De viktigste veivalgene
De viktigste veivalgene – status,

 • Kvitte seg med ansvar og oppgaver

 • Beholde ansvar og oppgaver, og samarbeide mer(selektive fusjoner)

 • Beholde ansvar og oppgaver, og slå sammen kommunene (generell fusjon)


Begrensninger ved tradisjonelt samarbeid
Begrensninger ved tradisjonelt samarbeid – status,

 • Svak framdrift, ikke realisert på viktige områder

 • Høye prosesskostnader

 • Begrenset kapasitet, max 5% av oppgavene kan samordnes gitt dagens organisering

 • Ikke tilpasset lovpålage oppgaver

 • Ikke tilpasset formell samhandling med staten og fylkeskommunen

 • Utvidelse vil lede til fragmentering, styringsproblemer og demokratiske ubalanser


Samlet styringsgrep n dvendig
Samlet styringsgrep nødvendig – status,

 • Behov for interkommunalt styringssystem for flere oppgaver, inkl lovpålagte

 • Kan ikke avvike sterkt fra det kommunale styringssystem

 • Realiseres på regionnivå, bilateralt blir for svakt

 • Samordnet løsning for administrasjon, tjenester og utviklingsoppgaver

 • Faste partnere må være med på kjerneordninger


Begrunnelse for faste geografiske samarbeidsregioner
Begrunnelse for faste geografiske samarbeidsregioner – status,

 • Hovedprinsippet for kommunal oppgaveløsning er det territorielle samordningsprinsipp

 • Samarbeid om lovpålagte kjerneområder

 • Krever felles IKT og annen infrastruktur

 • Samordnet politisk og administrativ styring

 • Framdrift og effektivitet i samarbeidet

 • Hensynet til innbyggerne, de ansatte og øvrig forvaltning


Andre konklusjoner
Andre konklusjoner – status,

 • Nasjonal og regonal medvirkning nødvendig

 • Unngå spesialforvaltning for helse

 • Hold på klar ansvarsfordeling mellom kommune og stat


Historikk, prinsipper, veivalg – status,

Dagens samarbeid

Framtidige utfordringer

Fortsetter som før

0--alternativet

Ja

Nei

Voksende

Ubalanser!

Reformbehov?

Ja

Ja

Nei

Avlastning?

Gen.FF-reform?

Oppgavediffer?

A og B-kommuner!

Nei

Nedbygging!

Ja

Nei

5-7 kommuner!

Sammenslutning?

Konsolidering?

Regionkommuner?

Nei

12-24 kommuner!

Nei

Mer samarbeid?

Hva da?

Ja

Ja

Utvidet praktisk

pragmatisk samarbeid

Trad.samarbeid?

Nei

Strategisk samarbeid

underlagt felles pol/adm styring

Nei


ad