NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
Download
1 / 15

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa” - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa” metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Klucze, czerwiec 2013 r. CO TO JEST REWOLUCJA „ŚMIECIOWA”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa”' - callum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI

czyli rewolucja „śmieciowa”

metody i opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

dla nieruchomości zamieszkałych

Klucze, czerwiec 2013 r.


CO TO JEST REWOLUCJA „ŚMIECIOWA”

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw podpisana 15 lipca 2011r. przez Prezydenta RP

Przejęcie przez gminę tzw. „władztwa nad odpadami” , czyli obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest związane z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

1 stycznia 2012r. – wejście w życie ustawy,

1 lipca 2013r. – wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


NOWE ZADANIA WŁASNE GMIN

 • Gmina ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 • Gminatworzy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Gminapobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 • Gminanadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi , w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne

 • Gminazapewnia osiągnięcie:

 • poziomów recyklingu odpadów surowcowych

 • ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych

 • Gminadokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – roczne sprawozdania do marszałka oraz WIOŚ

 • Gminaprowadzi działania informacyjno - edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (kampanię informacyjną przed wprowadzeniem nowego systemu)


OBOWIĄZKI AKCESYJNE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Segregacja to nasz obowiązek

Unia Europejska nakłada na nas obowiązek segregacji i recyklingu. W przypadku nie spełnienia poniższych wymogów, miasto zapłaci milionowe kary, które trzeba będzie doliczyć do opłaty śmieciowej.

50%

10-35%

obecny poziom odzysku surowców

poziom odzysku surowców wymagany w roku 2020

Koszt zagospodarowania wytworzonych w gminie odpadów będzie wzrastał. Dziś płacimy przede wszystkim za odbiór i transport śmieci obecnie będziemy ponosić koszty za zagospodarowanie odpadów.


METODY WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Uwarunkowania decyzji:

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina ustala sposób obliczania i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Dopuszczalne metody naliczania stawki opłaty:

 • metoda „osobowa” – na podstawie liczby osób zamieszkujących nieruchomość,

 • metoda „wodna” – na podstawie zużytej wody,

 • metoda „powierzchniowa” – na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego,

 • metoda „ryczałtowa” – równa dla wszystkich gospodarstw domowych.


ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Porównanie obciążenia portfela mieszkańców dla różnych metod wyszacowania opłat.


DANE DOWYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Ilość mieszkańców przyjęta do wyliczenia opłaty 15000

Liczbę mieszkańców mnożymy przez stawki i kwota uzyskana musi pokryć wydatki związane z funkcjonowaniem systemu.

Pieniędzy tworzących kwotę ,,śmieciową” nie można przeznaczyć na inne zadania gminy!!!!!!!!


STRUKTURA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W naszej Gminie koszt ten jest wkalkulowany w koszty Firmy

Udział kosztów utylizacji

odpadów – 47,5 %

Udział kosztów transportu

Odpadów – 34,1 %


POTRZEBY ETATOWE NA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

Zadania osób zatrudnionych w UG Klucze


SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POBRANE OPŁATY

 • Odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

 • Odpady zmieszane

 • i segregowane

 • zab. jednorodz.: 1 / miesiąc

 • zab. wielorodz.: min. 2 / tydzień

 • Odpady zielone i bidegradowalne np. kuchenne:

 • Co najmniej - co 2 tg od maja do września i co 3 tg od października do kwietnia.

 • Odpady wielkogabarytowe:

 • zab. jednorodz.: min 2 razy w roku

 • zab. Wielorodz .:min. 2 razy w roku

 • Opony – min 2 razy raz w roku

 • Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „dzwony”

 • odpady opakowaniowe z papieru i tektury

 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

 • szkło białe i kolorowe

 • Lokalizacja:

 • Dostępne miejsca na terenach wyznaczone przez Zarządców nieruchomości i UG Klucze

 • Odbiór 2 razy/ miesiąc

 • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych typu „PSZOK”

 • nieodpłatne przyjmowanie od

 • Mieszkańców

 • remontowo - budowlane

 • odpady niebezpieczne

 • wielkogabarytowe

 • odpady zielone

 • zużyte opony

 • zużyty sprzęt

 • Lokalizacja:

 • Podana zostanie w miesiącu lipcu


Deklaracje

 • Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą

  ustalenia wysokości należnej opłaty za

  gospodarowanie odpadami komunalnymi w

  terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

 • Deklaracje

  1. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela budynku zamieszkałego.

  2. Deklarację można zmienić w terminie 14 dni od zmiany liczby osób zamieszkałych.

  3. W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

  Wójt Gminy Klucze określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

  komunalnymi . Wydanie decyzji poprzedza wysłanie wezwania.


  PORÓWNANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy

  Porównanie stawek opłat w innych dużych miastach w Polsce dla metody „osobowej”.


  Realizacja gospodarowania odpadami odp na pytania
  Realizacja gospodarowania odpadami- odp. na pytania jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy

  • Gospodarstwa segregujące śmieci otrzymują pojemnik 60 l. na o. +worki.

   2. Gospodarstwa nie segregujące śmieci otrzymują pojemnik

   80 l. / osobę

   3. Opłata wpłacana w kasie UG lub przelewem na rachunek Gminy kwartalnie z góry bez wezwania do ostatniego dnia kwartału.

   4. Popiół dajemy do odpadów zmieszanych, butelki po olejach do zmieszanych, po olejach samochodowych do PSZOK, pudełka po masłach , margarynach do plast. lub zmieszanych. Nie musimy myć.

   5. PSZOK jest miejscem awaryjnym do składowania śmieci.

   6. Baterie, płyty CD, leki oddajemy do PSZOK- u. Leki można oddać też do Aptek.

   7. Budowlane mała ilość zgłaszane do UG, duże remonty na własny koszt.

   8. Kto do tej pory nie ma pojemnika zgłasza się do Sołtysa lub UG, śmieci będą zabrane. Deklaracje składać w UG Klucze.


  Uwaga
  UWAGA jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy

  Firmy z terenów Gminy Klucze podpisują umowy we własnym zakresie.

  Wójt Gminy ma prawo interwencji jeśli okaże się że na terenie Gminy firma nie zagospodaruje odpadów zgodnie z Ustawą.


  ad