Kadastra un adre u re istra datu izmanto ana eotelpisko pamatdatu sagatavo an
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Kadastra un adrešu reģistra datu izmantošana ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanā PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kadastra un adrešu reģistra datu izmantošana ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanā. Valsts zemes dienesta 20 gadu jubilejas konference „Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā” 08.05.2013. Arvīds Ozols LĢIA Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departaments

Download Presentation

Kadastra un adrešu reģistra datu izmantošana ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kadastra un adre u re istra datu izmanto ana eotelpisko pamatdatu sagatavo an

Kadastra un adrešu reģistra datu izmantošana ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanā

Valsts zemes dienesta 20 gadu jubilejas konference

„Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā”

08.05.2013.

Arvīds Ozols

LĢIA Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departaments

arvids.ozols@lgia.gov.lv


Par l ia

Par LĢIA

 • Valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā (Ģeotelpiskā informācijas likuma 4.panta 2.daļa)

 • LĢIA ir valsts pārvaldes institūcija, kas atrodas Aizsardzības ministra pārraudzībā, jo Aizsardzības ministrija organizē un koordinē valsts politikas īstenošanu ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

 • LĢIA darbojas uz Nolikuma pamata (Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1132 "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums”)


L ia galven s funkcijas

LĢIA galvenās funkcijas

 • iegūt, apstrādāt un uzturēt ģeotelpiskos pamatdatus militārajām un civilajām vajadzībām un nodrošināt citu Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto funkciju izpildi

 • veidot un attīstīt vienotu ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmu

 • atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām kompetentajām organizācijām, kā arī sniegt tām un sabiedrībai ģeodēzisko, kartogrāfisko un ģeotelpisko informāciju


L ia uzdevumi ko nosaka eotelpisk s inform cijas likums 1

LĢIA uzdevumi, ko nosaka Ģeotelpiskās informācijas likums (1)

 • Valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” iegūst, sagatavo un atjaunina šādus pamatdatus un ir šo pamatdatu turētājs (ĢIL 17.pants 3.daļa):

  • zemes virsmas attēlus, tālizpētes datus un ortofoto mērogu rindas 1:50000 - 1:2000 ietvaros;

  • digitālos apvidus un virsmas modeļus, kas izmantoti topogrāfisko plānu un topogrāfisko karšu sastādīšanai mērogu rindas 1:250 000 - 1:10000 ietvaros;

  • ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 - 1:2000 ietvaros;

  • ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā Aizsardzības ministrijas noteiktajā kārtībā.


L ia uzdevumi ko nosaka eotelpisk s inform cijas likums 2

LĢIA uzdevumi, ko nosaka Ģeotelpiskās informācijas likums (2)

 • Vietvārdu informāciju, kas nepieciešama ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai, apkopo Vietvārdu datubāzē. Vietvārdu datubāzes turētājs un vietvārdu valsts informācijas sistēmas pārzinis ir valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”. (ĢIL 18.pants 2.daļa)


R jie vzd inform cijas avoti eotelpisko pamatdatu sagatavo anai

Ārējie (VZD) informācijas avoti ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanai

 • Nozīmīgākā VZD informācija, kas tiek izmantota LĢIA pamatdatu sagatavošanai:

  • Adrešu reģistra dati;

  • Kadastra karte;

  • administratīvo teritoriju robežas;

  • augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija mērogā 1:500.

 • LĢIA ģeotelpisko pamatdatu kopas, kuru sagatavošanā tiek izmantoti no VZD saņemtie dati:

  • topogrāfiskie plāni mērogos 1:2000 un 1:5000;

  • topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000;

  • Vietvārdu datu bāze (VDB);

  • ortofoto kartes;

  • Valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzes.


Topogr fiskie pl ni m rog 1 2000 un 1 5000 1

Topogrāfiskie plāni mērogā 1:2000 un 1:5000 (1)

 • Sagatavošana izmantojamās VZD datu kopas:

  • Adrešu reģistra informācijas sistēmas dati. Tiek izmantota adrešu un ielu nosaukumu informācija;

  • Kadastra karte. Tiek izmantota kā palīgmateriāls būvju informācijas sakārtošanai;

  • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāze (1:500). Tiek izmantota ēku raksturojumu, adrešu informācija, ielu, brauktuvju, laukumu un celiņu materiālu informācija un citi dati.

 • Visa informācija, kas iekļauta plānos mērogā 1:2000 un 1:5000 tiek pārbaudīta lauku darbos


Topogr fiskie pl ni m rog 1 2000 un 1 5000 2

Topogrāfiskie plāni mērogā 1:2000 un 1:5000 (2)


Topogr fisk s kartes m 1 10 000 1

Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (1)

 • Sagatavošana izmantojamās VZD datu kopas:

  • Adrešu reģistra informācijas sistēmas dati. Tiek izmatota ielu, viensētu un ciemu nosaukumu, un ceļu indeksu informācija;

  • Kadastra karte. Tiek izmantota kā palīgmateriāls būvju informācijas sakārtošanai;

  • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāze (1:500). Tiek izmantota transformatoru apakšstaciju, dažāda tipa torņu, ūdens apgādes objektu un būvju informācijas sakārtošanai;

  • Administratīvo robežu informācija. Tikai karšu izdruku un tipogrāfisko iespieddarbu sagatavošanas gadījumā.

 • Lauku darbos tiek pārbaudīta visa kartē iekļautā informācija.

 • Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 ir pamatinformācija sīkāka mēroga topogrāfisko karšu sagatavošanā.


Topogr fisk s kartes m 1 10 000 2

Topogrāfiskās kartes M 1:10 000 (2)


Vietv rdu datu b ze 1

Vietvārdu datu bāze (1)

 • Tiesiskais pamats:

  • Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums;

  • Ģeotelpiskās informācijas likums;

  • Valsts valodas likums;

  • MK 10.01.2012. noteikumi Nr.50 «Vietvārdu informācijas noteikumi».


Vietv rdu datub ze 2

Vietvārdu datubāze (2)

 • Sagatavošana izmantojamās VZD datu kopas:

  • Adrešu reģistra informācijas sistēmas dati.

   • ARIS informācija katru nakti tiek replicēta uz LĢIA informācijas sistēmu;

   • Pēc replicēšanas procedūras pabeigšanas tiek veikta automātiska Vietvārdu datubāzes (VDB) korekcija;

    Šāda procedūra ievērojami atvieglo vietvārdu datu aktualizēšanu un atbilstību pašvaldību lēmumiem

    Adresācijas objektu koordinātām ir liela nozīme vietvārdu datu precīzas ģeogrāfiskās piesaistes nodrošināšanā

    - Administratīvo robežu informācija. VDB tiek reģistrēta vietvārda piederība administratīvajai teritorijai;


Vietv rdu datu b ze 3

Vietvārdu datu bāze (3)


Ortofoto kartes

Ortofoto kartes

 • Sagatavošana izmantojamās VZD datu kopas:

  • VZD augstas detalizācijas topogrāfiskās datu bāzes (1:500) informācija. Aerotriangulācijas veikšanai tiek meklēti izmantojami atbalsta punkti ar zināmām x,y,z koordinātām. Ortofoto karšu kvalitātes pārbaudēm pārbaudot dažādu objektu novietojuma precizitāti;


Valsts eod zisk t kla uztur ana 1

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšana (1)

 • Ģeodēziskā tīkla punktu aizsardzība (ĢIL 14.pants):

  • Apvidū nostiprināti valsts ģeodēziskā tīkla punkti ir valsts īpašums un atrodas valsts aizsardzībā;

  • Apvidū nostiprināti vietējā ģeodēziskā tīkla punkti ir pašvaldības īpašums un atrodas pašvaldības aizsardzībā;

  • Apvidū nostiprinātiem valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam;

 • Sagatavošana izmantojamās VZD datu kopas:

  • Kadastra karte. Ģeodēzisko darbu saskaņošana ar nekustamo īpašumu īpašniekiem/apsaimniekotājiem:

   • Veicot jaunu Valsts ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu;

   • Uzturēšanas darbu veikšana;

  • Administratīvo robežu informācija. Ģeodēziskā tīkla datu bāzē ievadot ģeodēziskā punkta koordinātas tik pārbaudīta arī punkta administratīvi teritoriālā piederība. Ģeodēzisko punktu sasaiste ar administratīvajām vienībām uzlabo datu bāzes lietojamību;


Kadastra un adre u re istra datu izmanto ana eotelpisko pamatdatu sagatavo an

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšana (2)


Valsts robe as demark cijas darbi

Valsts robežas demarkācijas darbi

 • Demarkācijas darbu veikšanai tiek izmantotas visas LĢIA pieejamās ģeotelpisko pamatdatu turētāju datu kopas;

 • Demarkācijas karšu sagatavošanā izmantojamās VZD datu kopas:

  • Adrešu reģistra informācijas sistēmas dati;

  • Kadastra karte;

  • Administratīvo robežu informācija.

 • Vietvārdu informācijas sakārtošanas sākuma posmā tika konstatēts toponīmu un viensētu nosaukumu informācijas trūkums gan VDB, gan arī ARIS. Šo informāciju nācās vākt no dažādiem avotiem, ieskaitot pašvaldības;

 • VZD izmanto LĢIA uzmērītos valsts robežas datus administratīvo robežu informācijas precizēšanai


Vzd dati l ia kar u p rl kos

VZD dati LĢIA karšu pārlūkos

 • Iekšējais karšu pārlūks tiek izmantots:

  • Kā palīglīdzeklis dažādu kartogrāfisko darbību veikšanai;

  • Dažādu informācijas slāņu salikumu veidošanai un analīzei;

  • Informācijas meklēšanai;

 • Iekšējā karšu pārlūkā esošā VZD informācija:

  • Administratīvās robežas;

  • Adrešu reģistra dati (adrešu punkti, ielu un ceļu līnijas);

  • Kadastra karte ar kadastra numuriem;

  • Informācijas meklēšana iespējama pēc visām minētajām VZD datu kopām;

 • Publiskajā LĢIA karšu pārlūkā ir tikai administratīvās robežas


Vzd dati l ia kar u p rl kos1

VZD dati LĢIA karšu pārlūkos


Normat vie akti kuri nosaka l ia inform cijas nodo anu vzd

Normatīvie akti kuri nosaka LĢIA informācijas nodošanu VZD

 • Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 8.pants nosaka, ka LĢIA nodod VZD informāciju par sekojošiem objektiem:

  • ģeodēziskajiem punktiem,

  • virszemes ūdensobjektiem,

  • purviem;

 • Nekustamo īpašumu valsts kadastra likuma 17.pants:

  • Nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu noteikšanā izmanto šādu pamatinformāciju:

   • ģeodēzisko tīklu datus;

   • ortofoto kartes un topogrāfiskās kartes un plānus;


Normat vie akti kuri nosaka l ia inform cijas nodo anu vzd1

Normatīvie akti kuri nosaka LĢIA informācijas nodošanu VZD

 • MK 10.01.2012. noteikumi Nr.47 “Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”

  • 12. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" Valsts zemes dienestam elektroniskā veidā sniedz šādus ģeotelpiskos pamatdatus Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM):

   • 12.1. valsts ģeodēziskā tīkla dati, kas nav publiski pieejami Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, – pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma;

   • 12.2. ortofotokartes mērogā 1:10 000 un 1:2 000;

   • 12.3. topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000, 1:10 000 un 1:2 000;

   • 12.4. valsts robežas ģeotelpiskie pamatdati vektordatu formā.


Nosl gums

Noslēgums

 • VZD dati ir ļoti nozīmīgs informācijas avots LĢIA ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanas procesu nodrošināšanā;

 • Abām iestādēm ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēti projekti iestāžu modernu ģeotelpisko datu infrastruktūras izveidei, kas nākotnē uzlabos un nodrošinās ģeotelpisko datu sadarbspēju un informācijas apmaiņu starp iestādēm


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

Sīkāka informācija par LĢIA mājas lapā www.lgia.gov.lv,

par produktiem un pakalpojumiem – http://map.lgia.gov.lv,

Arvīds Ozols

LĢIA Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departaments

arvids.ozols@lgia.gov.lv, tel: +371 29233519


 • Login