Datu apstrādes līdzekļu vēsture - PowerPoint PPT Presentation

Inform cijas defin cija un pamat pa bas inform cijas m rvien bas datu apstr des l dzek u v sture
Download
1 / 54

 • 240 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informācijas definīcija un pamatīpašības. Informācijas mērvienības. Datu apstrādes līdzekļu vēsture. Datu apstrādes līdzekļu vēsture. Pamatiedzieni. Informācija Zi ņojums Informācijas veidi Informācijas īpašības Datu vide (datu nesējs) Dators Informātika Datorizācija Algoritms.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Datu apstrādes līdzekļu vēsture

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inform cijas defin cija un pamat pa bas inform cijas m rvien bas datu apstr des l dzek u v sture

Informācijas definīcija un pamatīpašības.Informācijas mērvienības.Datu apstrādes līdzekļu vēsture.


Datu apstr des l dzek u v sture

Datu apstrādes līdzekļu vēsture


Pamatiedzieni

Pamatiedzieni

 • Informācija

 • Ziņojums

 • Informācijas veidi

 • Informācijas īpašības

 • Datu vide (datu nesējs)

 • Dators

 • Informātika

 • Datorizācija

 • Algoritms


Inform cijas apstr de dator

Informācijas apstrāde datorā


Datora darb bas principi l sh ma

Datora darbības principiālā shēma


Inform cijas kod ana inform cijas p rveido anas process kod anas uzdevumi

Informācijas kodēšana.Informācijas pārveidošanas process. Kodēšanas uzdevumi.


Pamatiedzieni1

Pamatiedzieni

 • Kodēšana

 • Skaitīšanas sistēma

 • divnieku jeb bināro (binary) skaitīšanas sistēma

 • Bits, baits


Skait anas sist mas dal s uz pozicion l m un nepozicion l m

Skaitīšanas sistēmas dalās uzpozicionālām un nepozicionālām.

 • Arābu cipari 11

 • Romiešu cipari II


Datu apstr des l dzek u v sture

(100011)2 =

543210

= 1*25 + 0*24 + 0*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 =

= 32+0+0+0+2+1=(35)10


Biti un kod to noz mju skaits

Biti un kodēto nozīmju skaits


Biti baiti un atvasin t s m rvien bas

Biti, baiti un atvasinātās mērvienības

 • 1 bits - mazākā informācijas mērvienība

 • 8 biti = 1 B (baits)

 • 1024 baiti = 210 B = 1 KB (kilobaits)

 • 1024 kilobaiti = 220 B = 1 MB (megabaits)

 • 1024 megabaiti = 230 B = 1 GB (gigabaits)

 • 1024 gigabaiti = 240 B = 1 TB (terabaits)


Citas m rvien bas

Citas mērvienības

 • Pikselis (pixel) jeb punkts (dot, point), lielums ir 1/72 collas.

 • Colla (inch)ir 2,54 centimetri.

 • Dpi (dots per inch).

 • Bps (bits per second).


Teksta kod ana

Teksta kodēšana

 • ASCII kodu tabula(American Standard Code for Information Interchange) - Amerikas informācijas apmaiņass standartizēto kodu - ieviesa 1963. gadā.

 • Unicode kodu tabula, kurā tika iekļauti daudzu valodu nacionālie simboli.


Att lu kod ana bitmap bmp

Attēlu kodēšanaBitmap (.bmp)


Att lu kod ana jpeg

Attēlu kodēšanaJPEG


Att lu kod ana metafile wmf

Attēlu kodēšanaMetafile (.wmf)

Microsoft Office attēlu kolekcija


Ska as kod ana fm frequency modulation

Skaņas kodēšana FM (Frequency modulation)


Ska as kod ana

Skaņas kodēšana

 • Viļņu tabulas sintēzes metode(wave table)

 • MP3 kodēšanas metode


Arh vu fail i

Arhīvu faili

 • LZH, ARJ vai ARC - vecāki failu arhīvu veidi;

 • TAR, Z, GZ, ZAZ, TGZ - operētājsistēmas Unix interneta faili;

 • CAB - Microsoft programmu uzstādīšanas (setup) faili;

 • Uencoded, XXencoded, BinHex, MIME - bināro failu pārraidei internetā;

 • RAR, ZIP - vieni no populārākajiem arhīvu veidiem Windows vidē.


Datoru arhitekt ra darb bas principi un pamatraksturlielumi

Datoru arhitektūra, darbības principi un pamatraksturlielumi.


Datora galven s sast vda as

Datora galvenās sastāvdaļas

 • sistēmas bloks (informācijas apstrādes un glabāšanas ierīces);

 • ievadierīces;

 • izvadierīces.


Sist mas bloks

Sistēmas bloks


Procesors central processor unit cpu

Procesors(Central Processor Unit - CPU)

 • tips

 • frekvence

 • 500MHz pusmiljardu op/sek.

 • 2.5GHz 2.5 miljardu op/sek.

 • aritmētiski loģiskā ierīce (ALI)

 • vadības ierīce (VI)


Procesoru c as

Procesoru cīņas

 • Intel (Integrated Electronics) ir pats lielākais procesoru ražotājs kopš personālo datoru revolūcijas. Piedāvā plašo Pentium procesoru saimi.

 • AMD (Advanced Micro Devices). Šī firma kādreiz ražoja Intel procesorus? Bet tad izveidoja savu procesoru – balstoties uz Intel tehnoloģiju.


Procesori kas tiek pied v ts

Procesori – kas tiek piedāvāts

 • Pentium M (Intel)

 • Pentium 4 (Intel)

 • Pentium III (Intel)

 • Athlon (AMD)

 • Duron (AMD)

 • Celeron (Intel)


Datu apstr des l dzek u v sture

Pamatplate, mātes plate


Pamatplates galvenie raksturojo ie lielumi ir

Pamatplates galvenie raksturojošie lielumi ir:

 • sistēmas kopne (maģistrale);

 • mikroshēmu komplekts (čipseti);

 • slotu skaits un tipi.

 • māterplatē var būt iebūvetas:

 • skaņas

 • grafiskās,

 • tīkla un

 • moderna sakaru nodrošinošās ierīces.


Nep rtraukt s baro anas bloks

Nepārtrauktās barošanas bloks

(Uninterruptible Power Source – UPS )


Iek rtu kontrolieri un kartes

Iekārtu kontrolieri un kartes

 • Disku ierīču kontrolieris

 • Video karte

 • Skaņas kartes

 • Tīkla kartes

 • Citas kartes


Video karte tv karte

Video karte, TV karte

64-128MB


Ska as karte

Skaņas karte

16 bitu skaņas karti


Datu apstr des l dzek u v sture

Arpusējās datoru ierīces.Ievadierīces. Izvadierīces. Atmiņas ierīces.Datu pārraides ierīces (modemi).Multimedia ierīces.


Atmi a

Atmiņa

 • iekšējā(atrodas uz pamatplates)

 • ārējā

 • Atmiņu galvenie raksturojošie lielumi ir:

 • tips;

 • apjoms megabaitos (MB).


Iek j atmi a

Iekšējā atmiņa

 • operatīvajā (brīvpieejas) atmiņā (Random Access Memory - RAM), 64, 128, 256,1024MB

 • kešatmiņu (cache)

 • pastāvīgajā atmiņā (Read Only Memory - ROM). Mikroshēmu ar šo atmiņu sauc par BIOS (Basic Input Output System).


R j atmi a

Ārējā atmiņa

 • Diskešu ierīce

 • Cietais disks

 • Kompaktdisks

 • Citi informācijas nesēji

 • Ārējās atmiņas galvenie raksturlielumi:

 • ietilpība jeb informācijas apjoms;

 • ātrdarbība;

 • informācijas glabāšanas drošums (informācijas nenolasīšanas vai pazušanas iespējas).


I nform cijas nes ji

Informācijas nesēji


Ievadier ces

Ievadierīces

 • Tastatūra

 • Pele

 • Kursorbumba

 • Kursorsvira(joystick)

 • Jutīgās (sensoru) virsmas

 • Gaismas zīmulis

 • Grafiskā planšete

 • Skeneris

 • Skaņas ievadīšanas ierīces (mikrofoni)

 • Ciparkameras

 • Videokameras


Izvadier ces

Izvadierīces

 • Monitors

 • Printeri

 • Ploteri

 • Skaņu izvades ierīces

 • Citas izvadierīces


Datu p rraides ier ces

Datu pārraides ierīces

Modems:

 • Iekšējais (internal)

 • Ārējais (external)


Multivide

Multivide

 • Informācijas attēlošana un apstrāde ar vairāk nekā vienas vides palīdzību.

 • Tajā var būt ietverta tekstuālā, grafiskā, audio- un videoinformācija, kā arī animācija.

 • Multivide ir hipervides apakškopa.

 • Hipervide apvieno multivides elementus ar hipertekstu.


Multimediju peref rijas ier ces

Multimediju perefērijas ierīces

 • Mikrofoni

 • Skaļruņi

 • Spēļu ierīces

 • MP3 atskaņotaji

 • Digitālās videokameras

 • ...


Operet jsist mas datoru nodro in jumu programmas strukt ra os pamatuzdevumi un funkcijas

Operetājsistēmas.Datoru nodrošinājumu programmas struktūra. OS pamatuzdevumi un funkcijas.


Programmat ras iedal jums

Programmatūras iedalījums


Sist mas programmat ra

Sistēmas programmatūra

 • Operētājsistēma

 • Draiveri

 • Operētājsistēmas nodrošina:

 • lietojumprogrammu izpildi;

 • datora resursu (procesora, atmiņas, ārējo iekārtu) vadību;

 • cilvēka kontaktu ar datoru.


Vispaz stam k s person lo datoru oper t jsist mas

Vispazīstamākās personālo datoru operētājsistēmas

 • Unix,

 • Linux,

 • OS/2,

 • Novell,

 • MS DOS (Microsoft Disk Operating System)

 • Windows 95, NT, 98, 2000, Millennium, XP


Lietojumprogrammas

Lietojumprogrammas

 • teksta redaktorus, Microsoft Word, Word Perfect, Lotus Pro;

 • grafiskās paketes, Paint, CorelDraw,

  Microsoft Image Composer;

 • attēlu apstrādes paketes, Adobe PhotoDeluxe;

 • projektēšanas paketes, ACAD;

 • elektroniskās tabulas, Microsoft Excel, Lotus 123;

 • prezentāciju programmas, Microsoft PowerPoint,

  Lotus Freelance;

 • datu bāzes, Microsoft Access, Visual Fox, Delphi;

 • darbam ar internetu, Microsoft Internet Explorer,

  Netscape Navigator;


Bezmaksas un gandr s bezmaksas

Bezmaksas un gandrīs bezmaksas

 • Freeware (brīvprogrammatura)

 • Shareware (izplatāmprogrammatūru)

 • Donationware (ziedojumprogrammatāra)

 • Beta version (beta versija)

www.microsoft.com/word

www.microsoft.com/excel

www.microsoft.com/powerpoint

60 dienas


Programm anas r ki

Programmēšanas rīki

 • Basic

 • Pascal

 • C, C++

 • Delphi


V rusi un antiv rusi

Vīrusi un antivīrusi


Datoru v rusu tipi

Datoru vīrusu tipi

 • Sākuma sektora (Boot) vīrusi

 • Failu inficētāji "Trojas zirga" vīrusi

 • Polimorfie vīrusi

 • ielavās zagšus (stealth)

 • Makro vīrusi izplatās kopā ar Word vai Excel failiem

 • DIR

 • Tārpi (Worms)

.exe, .reg, .com, .vbs, .inf, .bat, .pif, .shs


Antiv rusu programmas

Antivīrusu programmas

 • Dr Solomon's Anti-Virus Toolkit,

 • F-Prot Professional,

 • IBM AntiVirus,

 • McAfee VirusScan,

 • Norton AntiVirus,

 • ThunderByte Anti-Virus Utilities,

 • TouchStone PC-Cillin,

 • AVG


K izsaukt antiv rusu programmu

Kā izsaukt antivīrusu programmu


Datu apstr des l dzek u v sture

Informācijas avoti

 • www.termini.lv

 • www.liis.lv/mspamati/

 • “Personālo Datoru on Windows rokasgrāmata.”

  Pīters Baklijs, Dankans Klārks. 2006. – 358 lpp.


 • Login