Ubuntu 9.10 - PowerPoint PPT Presentation

Ubuntu 9 10
Download
1 / 50

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ubuntu 9.10. Pokretanje Terminala. Terminal možete da pronadjete unutar Accessories > Terminal. Kada ga pokrenete videćete nešto slično onome što je prikazano na slici na narednom slajdu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ubuntu 9.10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ubuntu 9 10

Ubuntu 9.10


Pokretanje terminala

Pokretanje Terminala

 • Terminal možete da pronadjete unutar Accessories > Terminal. Kada ga pokrenete videćete nešto slično onome što je prikazano na slici na narednom slajdu.

 • Videćete treperavi kursor neposredno iza niza znakova koji se završavaju zankom $. Prva reč u tom nizu je vaše korisničko ime, posle koga sledi znak @. Posle znaka @ navodi se naziv vašeg računara, a zatim sledi naziv foldera (matični folder) u kome se trenutno nalazite, koji je predstavljen znakom ~.


Ubuntu 9 10

 • Organizacija fajlova u Linux-u se prilično razlikuje od one u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.

 • Naredna slika trebalo bi da pomogne boljem razumevanju Linux organizacije fajlova.


Linux organizacija sistema fajlova

Linux organizacija sistema fajlova

/

Root folder označen kao /

ETC

DEV

HOME

USR

VAR

UBUNTU

MILOS

ETC – folder u kome se čuvaju fajlovi sa konfiguracijom čitavog sistema

HOME - sadrži više matičnih direktorijuma, za svakog korisnika po jedan

DEV – svaki uredjaj na računaru prikazan je u ovom folderu itd.


Home direktorijum

Home direktorijum


Ubuntu 9 10

 • Kreirati tekst dokument sledeće sadržine:

  Tekst za testiranje grep komande.

  Grep je važna i moćna komanda.

  Tekst je snimljen u dokumentu pod nazivom test.

 • Dokument snimite na Desktopu pod imenom test

 • Otvorite Terminal


Grep komanda

Grep komanda

 • Sintaksa grep komande:

  grep string_za pretragu file_za_pretragu

 • Grep je skrćenica od:

  • global | regular expression | print

 • Grep omogućava da unutar većeg broja fajlova pronadjemo odredjeni izraz i zatim prikažemo redove u kojima je taj izraz pronadjen.


Ubuntu 9 10

 • Ukucati cd Desktop

 • U komandnoj liniji otkucati grep komanda test


Ubuntu 9 10

 • Pomoću clear komande obrisati sadržaj ekrana

 • Uneti komandu grep test test

 • Nakon ovoga vidimo da grep prikazuje sve redove koji sadrže niz karaktera “test”, bez obzira na granice reči. Tako je red koji sadrži reč testiranje odštampan na ekranu.


Ubuntu 9 10

 • Komanda grep je osetljiva na veličinu slova.

 • Kao i većina komandi, grep podržava argumente koji mogu da promene njegovo ponašanje. Za svaku komandu se može dobiti spisak svih njenih opcija kucanjem komande i argumenta -- help

 • Neki od arugmenta su: -w, -i


Ubuntu 9 10

 • Da bi na ekranu bile vidljive samo linije koje sadrže reč “test” može se dodati opcija –w

 • Unesimo sada grep–w test test

 • w (word)


Ubuntu 9 10

 • Argument –i kaže grep-u da ignoriše razliku izmedju malih i velikih slova.

 • Ako unesemo grep –i grep test prikazujemo svaku pojavu stringa grep bez obzira na veličinu slova


Ubuntu 9 10

 • grep komand. test – štampa sve linije koje sadrže reč koja počinje sa komand, a zatim sledi bilo koji karakter.


Sed komanda

SED komanda

 • Sed je jedna od najstarijih UNIX komandi namenjena za obradu teksta

 • Komanda sed (Stream Editor) omogućava da pronadjemo i zatim izmenimo tekst unutar nekog fajla. Npr. ukoliko želimo da u dokumentu test pronadjemo reč “grep” i zamenimo sa “sed” treba da otkucamo:

  sed s/grep/sed/g test


Ubuntu 9 10

 • s znači substitute (zamena, supstitucija)

 • g znači global change (zamena u celom dokumentu)

 • Ako izostavimo g menjamo samo prvu pojavu u svakoj liniji. Takodje možemo da kažemo koliko prvih pojava (n) želimo da zamenimo

  Npr. s/grep/sed/1 test menja samo prvu pojavu


Pwd komanda

PWD komanda

 • Sintaksa pwd komande:

  pwd

 • Komanda pwd omogućava da saznamo u kom se direktorijumu nalazimo. Pwd je skraćeno od print working directory (prikaži radni direktorijum). Npr. pwd će za direktorjium Desktop prikazati: ~/Desktop


Cd komanda

CD komanda

 • Sintaksa cd komande:

  cd naziv_direktorijuma

 • Ova komanda omogućava da promenimo direktorijum. Kada pokrenemo terminal naći ćemo se u svom matičnom direktorijumu. Za prelazak u drugi direktorijum koristimo komandu cd (change directory).


Ubuntu 9 10

 • Komanda cd služi za kretanje po stablu direktorijuma. Ukoliko se otkuca samo cd bez parametara, tekući direktorijum postaje home direktorijum korisnika.

 • Svaki korisnički nalog na sistemu ima svoj matični folder koji se čuva u /home direktorijumu.


Ubuntu 9 10

 • Za prelazak kroz više direktorijuma istovremeno koristimo npr.:

 • cd /home/ubuntu/Music

 • Za prelazak u root direktorijum koristi se cd /


Ubuntu 9 10

 • Za prelazak u prethodni folder koristi se cd ..

 • Za povratak u prethodni (onaj u kome smo prethodno bili) folder koristi se cd -


Ls komanda

LS komanda

 • Kada je pozovemo bez argumenata ls (list directory contents) komanda prikazuje fajlove u direktorijumu u kojem se trenutno nalazimo. Na osnovu rezultata teško je odrediti tip, veličinu fajla, ovlašćenja...

 • Kada se koristi sa opcijama možemo da vidimo i veličinu fajlova, kao i kada su oni napravljeni, ovlašćenja za fajlove itd.


Ubuntu 9 10

 • ls ~

  prikazuje fajlove koji se nalaze u matičnom direktorijumu - direktorijumu koji nosi naše ime kao npr. ubuntu u sledećem primeru, bez obzira gde smo mi pozicionirani u trenutku zadavanja komande.

  Ako se nalazimo u folderu Music i kažemo ls ~ dobićemo rezultat kao na slici:


Ubuntu 9 10

 • ls –a

  Prikazuje sve fajlove u tekućem direktorijumu, uključujući tu i one fajlove čija imena počinju sa “.”, što to su zapravo skriveni fajlovi koji se standardno ne prikazuju.

  Vratimo se sada u matični folder i napišimo ls –a


Ubuntu 9 10

 • ls –l (long format) detaljniji izveštaj sadržaja direktorijuma. Ovaj izveštaj uključuje prikaz:

  • Ovlašćenja za dati fajl

  • Imena vlasnika

  • Veličine fajla

  • Datuma kreiranja

  • Naziva fajla


Ubuntu 9 10

Rezultat izvršavanja ls –l naredbe dat je na sledećoj slici:


Ubuntu 9 10

 • ls –al

  daje sadržaj foldera ali sa više podataka

Ako želimo da pogledamo sadržaj home foldera

potrebno je da se pozicioniramo unutar njega.

Jedan od načina da to uradimo je da se prvo pozicioniramo u root, pa potom u folder home.


D oker znaci

Džoker znaci

 • * zamenjuje bilo koji broj bilo kojih znakova

 • ? zamenjuje tačno jedan bilo koji znak

 • [] slično sa ? samo što se zamenjuje odredjeni skup znakova npr. [a-dps] bila bi zamena za jedan od sledećih znakova a, b, c, d, p, s.


Ubuntu 9 10

 • Ako treba izlistati sve fajlove u tekućem direktorijumu koji počinju sa “te” komanda bi bila:

  ls te*

 • Ako treba izlistati sve fajlove koji počinju sa a, b, c ili d komanda bi bila

  ls [a-d]*


Ubuntu 9 10

 • Upotreba džoker znaka nije ograničena samo na ls komandu. Oni se mogu upotrebiti sa bilo kojom komandom koja kao parametar prima naziv fajla ili direktorijuma.


Kako izlistati sadr aj usb uredjaja

Kako izlistati sadržaj USB uredjaja?

Šta ovde nedostaje ?


Chmod komanda

CHMOD Komanda

 • Služi za dodeljivanje prava određenim fajlovima ili folderima.

 • Ovlašćenja možemo postaviti za:

  • vlasnika fajla - u,

  • grupu – g

  • i za sve ostale – o.

  • Prava koja možemo podesiti su:

   • pravo čitanja - r,

   • pravo pisanja – w ili

   • pravo izvršavanja - x.


Ubuntu 9 10

 • Sintaksa chmod komande je:

  chmod [opcije] mod file

 • Pre nego što pristupimo promeni mod-a, najpre pogledajmo kako izgleda neki fajl sa odredjenim dozvolama. Za to ćemo iskoristiti komandu ls –al.


Ubuntu 9 10

Ovde je važno uočiti kolonu koja je skroz levo. To su prava određenog fajla, ili direktorijuma. Iako možda ova mnogobrojna slova deluju zbunjujuće, svako slovo ima svoje tačno definisano značanje.


Ubuntu 9 10

 • Pravo svakog fajla ili direktorijuma sastoji se iz 10 bitova npr. drwxr-xr-x

 • Prvi bit označava da li se radi o direktorijumu ili ne, ako je slovo d prisutno ispred, znači da je direktorijum, ako je samo - znači da je običan fajl.

 • Od sledećih 9 bita, prva tri bita označavaju prava vlasnika fajla, druga tri predstavljaju prava grupe a poslednja tri bita odnose se na prava svih ostalih.


Ubuntu 9 10

 • Sva prava koje može da sadrži jedan fajl ili direktorijum možemo prikazati i u binarnom obliku:

  1--x001

  2.-w-010

  3.-wx011

  4.r--100

  5.r-x101

  6.rw-110

  7.rwx111


Ubuntu 9 10

Npr. Nakon izvršenja komande chmod 754 test fajl bi sadržao dozvole sledećeg tipa:

-rwxr-xr—

 • Ovako zadata prava bi značila da:

  • Vlasnik ima sva prava (r, w, x)

  • Grupa ima pravo da čita i izvršava (r, x)

  • Svi ostali imaju samo pravo da čitaju fajl (r)

 • Kakva prava zadaje mod 755 ?


Ubuntu 9 10

 • Za dodeljivanje i oduzimanje ovlašćenja koriste se operatori + i -

 • Ako želimo da grupi omogućimo pravo upisa u fajl test komanda bi bila chmod g+w test


Ubuntu 9 10

 • I suprotno: ako želimo da grupi oduzmemo pravo da izvršava fajl komanda bi glasila

  chmod g-w test


Chown komanda

CHOWN komanda

 • Pri formiranju nove datoteke ili direktorijuma je normalno da onaj koji kreira samu datoteku ili direktorijum postane i njen vlasnik. Sa chown komandom je omogućeno sistem administratoru da menja vlasništvo i grupnu pripadnost svake datoteke ili dir. na sistemu.

 • Sintaksa ove komande je:

  chown novi_user:nova_grupa fajl


Kako dodati novog korisnika i novu grupu u linux u

Kako dodati novog korisnika i novu grupu u Linux-u?

 • Da biste na računar dodali novog korisnika, izaberite System –> Administration –> User and Groups. Kada se odgovarajući prozor učita, pritisnite dugme Add User i popunite odgovarajuća polja.

 • Da biste to uradili u komandnoj liniji, koristite komandu adduser.

 • Npr. sudo adduser Marko

  dodaje novog korisnika po imenu Marko.


Dodavanje novih korisnika

Dodavanje novih korisnika


Promena vlasnika fajla

Promena vlasnika fajla


Mkdir komanda

MKDIR komanda

 • Ovu komandu koristimo kada želimo da kreiramo novi direktorijum

 • Sintaksa komande je:

  mkdir naziv_direktorijuma

 • Npr. mkdir myDirectory kreira nov direktorijum pod imenom myDirectory


Rmdir komanda

RMDIR komanda

 • Pomoću ove komande možemo da obrišemo prazne direktorijume

 • Sintaksa komande je:

  rmdir imeDirektorijuma

 • Komandom rmdir myDirectory uklanjamo folder myDirectory


Komanda cp

Komanda cp

 • Komandom cp pravimo kopiju fajla.

 • Sintaksa komande cp:

  cp izvor odredište

 • Ako bismo želeli da napravimo kopiju test fajla i nazovemo ga testCopy, uz uslov da smo pozicionirani na Desktop-u, komanda bi glasila:

  cp test testCopy (A odredište je...?)


Ubuntu 9 10

 • Ukoliko nismo pozicionirani na Desktop-u komanda bi glasila:

  cp ~/Desktop/test ~/Desktop/testCopy


Mv komanda

MV komanda

 • Komandom mv premeštamo fajl na drugo mesto ili mu menjamo naziv.

 • Sintaksa mv komande

  Mv datoteka odredište

  Sta radi komanda mv test /home/ubuntu ?


Rm komanda

RM komanda

 • Sintaksa komande je

  rm opcije datoteka

 • Ova komanda omogućava da uklonimo fajlove ili direktorijume. Pomoću nje ne možemo obrisati direktorijum koji sadrži neke fajlove.


Rm sa opcijom i

RM sa opcijom -i

 • Efekat ove opcije je da se korisnik naknadno pita za potvrdu brisanja fajla. Npr.

  rm –i testCopy traži naknadno od korisnika da potvrdi da želi da obriše fajl


 • Login