ny lov om folkehelsearbeid
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ny lov om folkehelsearbeid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ny lov om folkehelsearbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Ny lov om folkehelsearbeid. Prop. 90 L Fylkesmannens helse- og sosialavdeling. Bakgrunn. Folkehelsemeldingen (2002 -2003) St.mld 20 om sosial ulikhet (2006-2007) Ny Plan- og bygningslov (01.07.09) med krav til helsehensyn Samhandlingsreformen (2008-2009)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ny lov om folkehelsearbeid' - briana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ny lov om folkehelsearbeid

Ny lov om folkehelsearbeid

Prop. 90 L

Fylkesmannens helse- og sosialavdeling

bakgrunn
Bakgrunn
 • Folkehelsemeldingen (2002 -2003)
 • St.mld 20 om sosial ulikhet (2006-2007)
 • Ny Plan- og bygningslov (01.07.09) med krav til helsehensyn
 • Samhandlingsreformen (2008-2009)
 • Innst. 212 S (2009-2010): Helse- og omsorgskomiteen ber om tydeliggjøring av kommunenes helseansvar i nytt lovverk og fremheving av folkehelseperspektivet
 • To nye lover; Folkehelseloven og helse- og omsorgsloven (01.01.2012)
juridisk forankring i pbl
Juridisk forankring i pbl.

Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Plan-og bygningsloven § 3 - 1:

Pkt. e: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode

bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet

Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til forebygge kriminalitet

slide4

Samhandlingsreformen og lovverket

BEFOLKNINGSANDEL

Folkehelseloven

Plan- og bygningsloven

Helse- og omsorgsloven

Spesialisthelseloven

Egen-

omsorg

Nettverk

Kommune

Sykehus

GRAD AV SPESIALISERING

slide5

Folkehelseloven

 • Tverrfaglig, lagt til kommunen
  • Retter seg mot samfunnsstrukturer
   • Skal holde oversikt og identifisere helsetrusler
    • Skal gi en friskere befolkning

BEFOLKNINGSANDEL

Egen-

omsorg

Nettverk

Kommune

Sykehus

GRAD AV SPESIALISERING

litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven
Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven
 • § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

…skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

… skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

TVERRFAGLIGHET, - IKKE HELSETJENESTE

Utfordrer organisering

litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven forts
Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven, forts.
 • § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Videreføring og videreutvikling av krav i någjeldende khtjlov.

- helsetilstand: sykdomsforekomst

- påvirkningsfaktorer: levekår som oppvekstforhold, fattigdom/inntektsforhold, utdanning og miljøforhold i skole, arbeid og arbeidsmiljø, boligforhold, levevaner, tilgang på sosiale møteplasser eller gode nærområder, risikoområder for ulykker, støyforhold, forurensningssituasjon osv.

OVERSIKTEN SKAL VÆRE SKRIFTLIG (Nytt krav)

litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven forts1
Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven, forts.
 • § 6 Mål og planlegging
  • Oversikten etter § 5 skal brukes i planstrategiarbeidet med referanse til pbl § 10-1
 • Kapittel 3 Miljørettet helsevern
  • Er flyttet ”på rot” fra khtjl
 • § 28 Beredskap
  • Inkluderer kjemikalieberedskap (Nytt krav)
loven er forvaltningsovergripende
Loven er forvaltningsovergripende
 • Kap 2 Kommunene: Ansvar for lokalt folkehelsearbeid, tverrfaglighet, politisk forankring og planforankring.
 • Kap 4 Fylkeskommunen: Ansvar for regional utvikling og planlegging, være pådriver og samordne, ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket.
 • Kap 5 Fylkesmannen: Ansvar for nasjonal politikk, kunnskapsbasering, råd og veiledning samt tilsyn.
 • Kap 5 Sentral stat (FHI og Hdir): Ansvar for overvåke, utvikle nasjonale normer og standarder, forskning, samt bidra med relevant statistikk.
p virkning i planleggingen
Påvirkning i planleggingen

Momentliste utarbeidet, - sjekkpunkter til bruk i planlegging.

(Hdir. IS-0333)

De foreslåtte sjekkpunktene er:

 • Arbeidsdeltakelse
 • Utdanning
 • Inntekt
 • Boligforhold
 • Sosial tilhørighet og tilgjengelighet
 • Planlegging av lovpålagte tjenester
 • Ytre miljøfaktorer
 • Individuell helseadferd
ny lov om folkehelse oppsummering
Ny lov om folkehelse- oppsummering
 • Legger føringer for organisering, - tverrfaglighet
 • Tilleggskrav på faginnhold: kjemikalieberedskap
 • Legger føringer for arbeidsmetoder,
  • Krav til skriftlig oversikt
  • Krav til bruk av oversikten i planstrategiarbeidet
ad