Folkehelsearbeid
Download
1 / 15

Folkehelsearbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Folkehelsearbeid' - sorcha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid

 • Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen.

 • God helse i befolkningen baseres på faktorer som i all hovedsak ligger utenfor helsesektoren. Eksempler: Arbeid, utdanning, inntekt, bolig, sosial tilknytning, inkludering og deltakelse, ytre miljøfaktorer, individuell helseadferd

 • Alle samfunnssektorer må vurdere hvordan deres virksomhet kan planlegges og gjennomføres slik at det påvirker befolkningens helse i positiv retning.


Folkehelsearbeid1
Folkehelsearbeid

 • Plan- og bygningsloven og den nye folkehelseloven (fra 2012) knytter planlegging tett til utvikling av god helse i befolkningen.

 • Staten har to hovedstrategier for folkehelsearbeidet:

  • Styrke befolkningens helse ved at alle samfunnssektorer bidrar til et helsefremmende samfunn

  • Legge mer vekt på helsesektorens innsats i forebygging, slik at man på sikt reduserer behovet for behandling. Dette er en av hovedbegrunnelsene for Samhandlingsreformen.


Utfordringer i det lokale folkehelsearbeidet
Utfordringer i det lokale folkehelsearbeidet

Kommunene må ta stilling til:

Hvilke forhold ved befolkningens helse utgjør hovedutfordringer for vår kommune?

 • Hovedutfordringer som gjelder befolkningens helse skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi

 • En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien

 • Basert på oversikten over utfordringer skal kommunen sette mål for utviklingen og iverksette tiltak

  Det finnes metodikk, statistikk og ulike dataverktøy til hjelp for å besvare

  overnevnte spørsmål. Fylkesmannen kan veilede kommunene om dette, og om

  det øvrige folkehelsearbeidet. Kommunene kan få økonomisk støtte, faglig støtte,

  tilbud om kompetanseheving og tilgang til faglige nettverk.

  Kontaktperson: Seniorrådgiver Anders Aasheim, tlf 918 33389, [email protected]


Hvilke utfordringer har kommunen n r det gjelder befolkningens helse
Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder befolkningens helse?

 • Noen utfordringer er like for alle kommuner

 • Noen utfordringer er tilknyttet lokale forhold

  Nyttig informasjon til hjelp for å avdekke utfordringer kan finnes i

 • Nasjonal statistikk

 • Lokale kunnskapsressurser


Utviklingstrekkrapporten 2010
Utviklingstrekkrapporten 2010 befolkningens helse?

Helsedirektoratet:

Folkehelsearbeidet –

veien til god helse for alle

Kan lastes ned her:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingstrekkrapport_2010__folkehelsearbeidet___veien_til_god_helse_for_alle_763604


Nasjonal statistikk
Nasjonal statistikk befolkningens helse?

 • Kommunehelseprofiler www.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofiler

 • Kommunebarometeret

  http://nesstar.shdir.no/kommunebarometer/ (se neste bilde)

 • Norgeshelsa

  www.fhi.no

 • Kostra

  www.ssb.no/kostra

 • Helsebiblioteket

  www.helsebiblioteket.no

  NB: Helsedirektoratet vil oppdatere flere statistikkverktøy i 2011 og 2012.


Kommunebarometeret befolkningens helse?http://nesstar.shdir.no/kommunebarometer/


Lokal kunnskap
Lokal kunnskap befolkningens helse?

Lokale ressurser kan benyttes for å finne ut hvor skoen trykker:

Helsepersonell: Fastleger, fysioterapeuter, helsestasjon, skolehelsetjeneste, pleiepersonell, psykiatrisk helsetjeneste, andre…

Folkehelsekoordinator

Skoler og barnehager

Barneverntjenesten

NAV

Politi

Kirken

Frivillig sektor

Politikere

Folk flest


Opptrappingsplanen p rusfeltet
Opptrappingsplanen på rusfeltet befolkningens helse?

Søknader om tilskudd for 2011:

 • Antall kommuner: 22

 • Antall tiltak:          42

 • Totalbeløp: kr 12 089 395

 • Det kan søkes på to ulike ordninger som gjelder

  • Kapasitetsheving i tjenesten (lønnsmidler)

  • Midler til kompetanseheving. For få søknader! Se her:

   http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner/tilskudd_til__styrking_av_helse__og_sosialpersonells_kompetanse_om_rus_og_avhengighetsproblematikk__795754

 • Søknader fra samme kommune innen rus, boligsosialt arbeid og barnefattigdom berører hverandre i stor grad.

 • Varierende hvor målrettede og systematiske søknadene er


Opptrappingsplan for rusfeltet 2007 2012 hva kan det s kes om konomiske midler til noen eksempler
Opptrappingsplan for rusfeltet befolkningens helse?2007 – 2012Hva kan det søkes om økonomiske midler til – noen eksempler

Lenvik kommune: (Tildeling 2010: kr 250.000 – ½ stilling)

Styrking av helsesøstertjenesten – forebyggende virksomhet for ungdom

Tverrfaglig satsing i samarbeid med barnevernstjenesten, NAV, ungdomsleder. Tilgjengelighet og ”uformell” deltakelse ved å:

 • være tilstede/delta på barn og unges arena (Ungdommens hus), internat mv

 • drift av mestringsgrupper

 • etablere ungdomsteam - engasjere ungdommene i forebyggende arbeid – fokus på rus

 • Avvikle temakvelder

 • Samarbeide med frivillige organisasjoner – idrettsråd mv

 • (Helsesøster er den faggruppen som oppleves som ”minst farlig av ungdom” - sitat fra søknad)


Opptrappingsplan for rusfeltet 2007 2012 hva kan det s kes om konomiske midler til noen eksempler1
Opptrappingsplan for rusfeltet befolkningens helse?2007 – 2012Hva kan det søkes om økonomiske midler til – noen eksempler

Balsfjord kommune: (Tildeling 2010: kr 500.000 – 1/1 stilling)

Prosjektstilling ungdom og rus – administrativt forankret på rådmannsnivå.

Oppsøkende virksomhet i samarbeid med politi, barnevern og helsesøster

 • skaffe seg en bredere forståelse av ungdomsmiljøet – delta på deres arena

 • benytte skolearenaer som utgangspunkt for informasjon og samarbeid

 • samarbeide med ungdomsrådet og brukerråd for funksjonshemmede

 • ”Bry dæ” forestilling laget for og av ungdom

 • Musikk og teatervirksomhet - idrettsaktiviteter

  Det er etablert politiråd – formalisert samarbeid mellom kommunen og politiet, der prosjektstillingen kan medvirke til en samordnet innsats.


Psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid befolkningens helse?

 • Regjeringen framholder at psykisk helse fortsatt skal prioriteres

 • Fylkesmannen skal kartlegge kommunenes prioritering av feltet

 • Fylkesmannen skal bidra til at kommunenes innsats på feltet opprettholdes og videreutvikles

 • Fylkesmannen skal bidra til kvalitet og kompetanseheving, og vektlegge oppfølging av kommuner som er kommet kort i styrking av det psykiske helsearbeidet og brukermedvirkningen

 • Fylkesmannen avholder regionvise dialogmøter høsten 2011 med kommunene. Tema: Samarbeid og samordning innen oppgaver fra Helsedirektoratet (psykisk helse, rus, boligsosiale tiltak og barnefattigdom)


Psykisk helsearbeid1
Psykisk helsearbeid befolkningens helse?

 • Fylkesmannen forvalter tilskudd til tverrfaglige videreutdanninger – men for få har søkt!

  • Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid.

  • Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

 • Lenke til informasjon om tilskuddsordningene:http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommuner/tilskudd_til_tverrfaglig_videreutdanning_i_psykisk_helsearbeid_og_tverrfaglig_videreutdanning_i_psykososialt_arbeid_med_barn_og_unge_for_h_yskoleutdannet_personell_i_kommuner_og_bydeler_376594 Kommunene som har søkt er: Tromsø, Kvæfjord, Lenvik, Bardu og Salangen.


Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon befolkningens helse?

 • Opptrappingsplanen for rusfeltet: Rådgiver Brith Kvalnes, tlf. 77 64 24 66, e-post [email protected]

 • Psykisk helsearbeid: Rådgiver Jens-Vidar Viken, tlf. 77 64 22 12 eller 97 01 68 48, [email protected]

 • Folkehelsearbeid: Seniorrådgiver Anders Aasheim, tlf. 77 64 24 78 eller 91 83 33 89, e-post [email protected]

  www.fylkesmannen.no/troms


ad