ZASADY WDRAŻANIA, ROZLICZANIA
Download
1 / 25

Ewa Janczar BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

ZASADY WDRAŻANIA, ROZLICZANIA I PROWADZENIA PROJEKTU „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”. Ewa Janczar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ewa Janczar BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO' - brandi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZASADY WDRAŻANIA, ROZLICZANIA I PROWADZENIA PROJEKTU„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metodintegracji danych katastralnych, mapy zasadniczeji Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacjausług publicznych świadczonychprzez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”

Ewa Janczar

BIURO GEODETYWOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


WDROŻENIE ZASAD - INTEROPERACYJNOŚĆ

Stworzenie uniwersalnej koncepcji baz danychw aspekcie technicznym i semantycznym.

Stworzenie procedur organizacyjnych dla wymiany danychmiędzy poszczególnymi podmiotami.

Stworzenie odpowiednich uregulowań legislacyjnych.

Uwzględnianie efektów merytorycznych i technicznych zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism


Produkty pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
produkty państwowego zasobugeodezyjnego i kartograficznego

SYSTEM BAZ DANYCH GEOREFERENCYJNYCH

system baz danychgeoreferencyjnych

zintregorowane środowisko systemów informatycznych

pojedyncze wdrożenia informatyczne w zakresie udostępniania danych

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism


Główne cele Projektu

IDEOGRAM OF GEOREFERENCE SPATIAL DATABASES SYSTEM


G wne dzia ania projektowe
GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Prace badawcze

Opracowanie modelu danych w tym rekomendacjido zmiany aktów prawnych

Konwersja materiałów analogowych

Stworzenie i wdrożenie narzędzi informatycznychdo zarządzania i udostępniania baz danych

Opracowanie i wdrożenie mechanizmóworganizacyjnych, logistycznych i formalnych

Szkolenia

Promocja i informacja o projekcie

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism


Struktura zarz dzania projektem
STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

RADA PROJEKTU

KOMITET STERUJĄCY

RADY EKSPERTÓW

Powoływane w celu merytorycznego wsparcia poszczególnych przedsięwzięć wymagającymi specjalistycznej wiedzy

Kierownik Projektu


Struktura zarz dzania projektem1
STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

 • RADA PROJEKTU

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego -Przewodniczący

 • Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 • Prezydent Miasta Płocka

 • Starosta Piaseczyński

 • Geodeta Województwa Mazowieckiego

 • Geodeta Miasta Płocka

 • Geodeta Powiatu Piaseczyńskiego

 • Określa cele strategiczne

 • Powołuje Komitet Sterujący

 • Koordynuje działania związane z zarządzaniem produktami Projektu po jego zakończeniu

 • Powołuje Kierownika Projektu

 • Pełni nadzór wewnętrzny (czy produkty są zgodne z założeniami?)

 • Podejmuje decyzje, w tym decyzje o zmianach

 • Akceptuje propozycje Kierownika Projektu

 • Wyznacza nadzór konkretnych przedsięwzięć

 • KOMITET STERUJĄCY

 • Przewodniczący

 • Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 • Członkowie:

 • Geodeta Województwa Mazowieckiego

 • przedstawiciele BGWM,

 • Geodeta Miasta Płocka

 • Geodeta Powiatu Piaseczyńskiego

 • przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 • Planowanie harmonogramu, budżetu, narzędzi realizacji Projektu

 • Bieżąca realizacja Projektu (prowadzenie przetargów, współpraca z Wykonawcami, koordynacja działań projektowych)

 • Przedstawianie propozycji oraz raportów Komitetowi Sterującemu, wnioskowanie o zmiany

 • Raportowanie do Biura Mechanizmów Finansowych

Kierownik Projektu(Geodeta Województwa Mazowieckiego) i Zastępca Kierownika Projektu


Komunikacja z darczy cami
KOMUNIKACJA Z DARCZYŃCAMI

Beneficjent

Instytucja Pośrednicząca (UKIE)

Krajowy Punkt Kontaktowy (MRR)

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli


Umowa finansowa
UMOWA FINANSOWA

Całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu:

5 494 880 EUR

Całkowite szacunkowe koszty kwalifikowane:

5 442 880 EUR

Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania:

4 626 448 EUR

Poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowanych

Okres kwalifikowalności wydatków:

16 listopada 2006 r. - 30 kwietnia 2011 r.

Możliwość dokonywania przesunięć finansowych pomiędzy działaniami

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Rodzaje anga owanych rodk w finansowych
RODZAJE ANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 • Budżet Województwa

 • WFGZGIK

 • Budżet GGK (CFGZGIK)

 • Budżety Partnerów (samorząd, PFGZGIK)

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Podstawowe dokumenty finansowe
PODSTAWOWE DOKUMENTY FINANSOWE

 • Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu

 • Budżet Województwa Mazowieckiego

 • Budżety Partnerów Projektu

 • Umowa Finansowa - Plan Wdrażania Projektu

 • Porozumienie o współpracy przy realizacji Projektu

 • Dokumenty regulujące przepływy finansowe pomiędzy Partnerami

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Przesuni cia finansowe pomi dzy dzia aniami projektowymi
PRZESUNIĘCIA FINANSOWE POMIĘDZY DZIAŁANIAMI PROJEKTOWYMI poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przesunięcia powyżej 15% kwoty wskazanej na daną pozycję budżetową lub na dane działanie projektowe wymagają wcześniejszej pisemnej zgody BMF.

Przesunięcia do 15 % kwoty wskazanej na daną pozycję budżetową lub na dane działanie projektowe wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej

Każdorazowo – zmiana i akceptacja PWP

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Zmiana pwp
ZMIANA PWP poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Powyżej 15%

Beneficjent Instytucja Pośrednicząca

Krajowy Punkt Kontaktowy Biuro Mechanizmów Finansowych.

Czas reakcji BMF - do 72 dni.

Do 15%

Beneficjent Instytucja Pośrednicząca.

Czas reakcji - kilkanaście dni.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Harmonogram – PWP – Budżet poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Rozliczenia projektu a kurs walut
ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Kurs EUR z wniosku: 4,0 zł

 • Kurs obowiązujący we wnioskach o płatność (EUR): kurs wymiany z dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odnotowano wydatek (wg Serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich) – publikowany na www.eog.gov.pl w zakładce > Realizacja projektów > Refundacja kosztów

 • Kurs dokonania płatności na rzecz Beneficjenta (PLN): kurs wymiany z dnia poprzedzającego dzień dokonania płatności wg NBP

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Beneficjent otrzymuje od IP specjalnie wygenerowany wniosek o płatność przed końcem okresu, którego będzie on dotyczył (określane na podstawie PWP)

Kurs do wniosku: z dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym poniesiono wydatek

ZŁOŻENIE

WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

REFUNDACJA

Wg kursu kupna NBP z dnia poprzedniego

Max 10 dni

WYDATEK

Okres weryfikacji Wniosku o płatność przez kolejne instytucje i dokonania refundacji.

Nie dłuższy niż 2 miesiące.

Okres objęty wnioskiem o płatność:

określony w PWP, od 3 do 12 miesięcy

Co w praktyce oznacza „kurs z dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym poniesiono wydatek”? Np.: wydatek poniesiono 19 listopada 2008 roku, poprzedni miesiąc to październik, ostatni dzień roboczy to piątek, 31, a więc należy zastosować kurs z czwartku, 30 października.

UWAGA! W Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich kurs ten publikowany jest naturalnie z jednodniowym opóźnieniem, czy w przykładzie: 31 października. Korzystając z Dziennika (np. pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl )należy zatem właściwego kursu szukać w ostatnim opublikowanym w danym miesiącu wydaniu


ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zależność wysokości Wniosku o płatność w EUR od wahań kursu: jeżeli kurs EUR spada w stosunku do Umowy Finansowej (i PWP), to wysokość Wniosku relatywnie rośnie (a więc pozostaje w puli do wykorzystania mniej EUR na przyszłe wnioski), jeżeli jest wyższy – wysokość Wniosku relatywnie spada (a więc zostaje „zapas” do wykorzystania w kolejnych Wnioskach).

W przykładzie: wartość projektu w przeliczeniu na EUR wg PWP to 25 000 EUR, dokonano wydatku w wysokości 1200 zł, według kursu z PWP jest to równowartość 300 EUR i do wykorzystania w projekcie pozostałoby jeszcze 24 700 EUR, ale jeżeli kurs EUR spadnie, to wydatek 1 200 zł będzie równowartością np. 400 EUR, a więc w projekcie zostanie tylko 24 600 EUR (o 100 EUR mniej).

Zależność wysokości refundacji dokonywanej w PLN od wahań kursu: jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem Wniosku o płatność a dokonaniem refundacji kurs EUR spada, to Beneficjent otrzyma po przeliczeniu na złotówki kwotę mniejszą niż wydał, w sytuacji odwrotnej – kwota zwrotu będzie wyższa niż poniesiony wydatek.

W przykładzie: przy wydatku 1 200 zł i wg kursu 3zł = 1EUR wartość Wniosku o płatność wynosi 400 EUR, jeżeli do czasu dokonania refundacji kurs EUR ulegnie obniżeniu do 2,5 zł, to na konto Beneficjenta nie wpłynie 1 200 zł, jakby to miało miejsce, gdyby kurs pozostał na poziomie 3 zł, ale tylko 1 000 zł, a więc o 200 zł mniej niż wysokość wydatku.

Sytuacja najbardziej niekorzystna dla Beneficjenta: ciągły spadek kursu EUR – wówczas szybciej „zużywa się” przyznana przez BMF pula EUR, a jednocześnie kwoty refundacji są niższe niż wydatki.


ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zapłacono 9 760 zł tj

według kursu z wniosku 2 440 euro

Różnica minus 236 euro

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


ROZLICZENIA PROJEKTU A KURS WALUT poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zapłacono 27 533,50 zł

tj. 6 883,38 euro

Różnica minus 684,62 euro

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Rozliczenia i relacje pomi dzy partnerami
ROZLICZENIA I RELACJE POMIĘDZY PARTNERAMI poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

UMOWA PARTNERSKA

 • Czterostronna umowa zawarta pomiędzy wszystkimi Partnerami w formie porozumienia o współpracy przy budowie Projektu

 • Określa podstawowe zasady współpracy przy tworzeniu Projektu i jego finansowania

 • Definiuje cele, zadania, zakres i termin realizacji Projektu

 • Określa wysokość wkładu finansowego każdego z Partnerów

 • Wskazuje Samorząd Województwa Mazowieckiego jako Lidera Projektu i określa jego najważniejsze zadania, takie jak:

  • zawarcie umowy finansowej

  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Projektu

  • prowadzenie sprawozdawczości dla Biura Mechanizmów Finansowych

 • Zawiera zobowiązanie Partnerów do zapewnienia ciągłości zarządzania i finansowania bieżącej eksploatacji produktów Projektu po jego zakończeniu


Rozliczenia i relacje pomi dzy partnerami1
ROZLICZENIA I RELACJE POMIĘDZY PARTNERAMI poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 • umowy dwustronne zawierane pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego – Liderem – a każdym z pozostałych Partnerów Projektu;

 • zawierane na okres jednego roku;

 • precyzują wysokość wkładu finansowego danego Partnera w danym roku przy zachowaniu ogólnej kwoty dofinansowania określonej na poziomie Umowy Partnerskiej;

 • określają szczegóły niezbędne do efektywnego przekazania środków finansowych, takie jak:

  • paragrafy klasyfikacji budżetowej, z których i na które będą przekazywane środki,

  • numer rachunku bankowego,

  • termin przekazania środków,

  • zadania, które mogą być finansowane z przekazanych środków,

  • warunki zwrotu niewykorzystanej w danym roku części dotacji,


Zam wienia publiczne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • przygotowanie projektu Warunków Technicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Kierownika Projektu z zespołem;

 • zatwierdzenie WT i SIWZ przez Komitet Sterujący;

 • przekazanie upoważnienia dla Samorządu Województwa Mazowieckiego do występowania jako Zamawiający w imieniu Partnerów Projektu i przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne;

 • przyjęcie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażającej zgodę na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne i rezerwującej niezbędne środki na ten cel, określone przez Kierownika Projektu i zaakceptowane przez Komitet Sterujący zgodnie z budżetem projektu;

 • przeprowadzenie postępowanie zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Komisję Przetargową;

 • przyjęcie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego wybierającej najkorzystniejszą ofertę zgodnie z ustaleniami Komisji Przetargowej i wyrażającej zgodę na wydatkowanie określonych środków finansowych;

 • realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;

 • odbiór przedmiotu umowy przez Komisję Odbioru.


SPRAWOZDAWCZOŚĆ poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Umowa Finansowa

i Plan Wdrażania Projektu

Sprawozdanie Okresowe Wniosek o Płatność

Wniosek Aplikacyjny

Sprawozdanie Końcowe

Sprawozdanie Kwartalne

Sprawozdanie Roczne

 • Struktura planowania i sprawozdawczości:

 • na podstawie przyjętego wniosku aplikacyjnego Biuro Mechanizmów Finansowych generuje Plan Wdrażania Projektu wypełniony o podstawowe informacje i przekazuje go do dalszego wypełnienia Beneficjentowi

 • zgodnie z okresami sprawozdawczymi wskazanymi przez Beneficjenta w PWP (nie częstszymi niż raz na trzy miesiące i nie rzadszymi niż raz w roku) wypełnia on sprawozdanie okresowe (zazwyczaj kwartalne/półroczne/roczne), zaś Biuro Mechanizmów Finansowych generuje Wniosek o Płatność i przekazuje Beneficjentowi do wypełnienia

 • Ścieżka sprawozdawczości:

 • Beneficjent Instytucja Pośrednicząca Krajowy Punkt Kontaktowy Biuro Mechanizmów Finansowych

 • Takimi ścieżkami następuje przepływ wszelkich informacji pomiędzy BMF a Beneficjentem, w tym dokumentów i decyzji odnośnie ewentualnych zmian w Projekcie.

 • Szczegółowe zasady sprawozdawczości sprecyzowane są w wytycznych Państw Darczyńców


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ewa Janczar

[email protected]

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


ad