Bie u hie n da ng i nhie m hiv aids
Download
1 / 24

BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS. BS . VOÕ THÒ BAÏCH SÖÔNG ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP.HCM. ÑÒNH NGHÓA. -HIV (Human Immunodeficiency Virus ):laø virus gaây hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS' - bly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bie u hie n da ng i nhie m hiv aids

BIEÅU HIEÄN DA ÔÛ NGÖÔØI NHIEÃM HIV -AIDS

BS. VOÕ THÒ BAÏCH SÖÔNG

ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP.HCM


Nh ngh a
ÑÒNH NGHÓA

 • -HIV (Human Immunodeficiency Virus ):laø virus gaây hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch maéc phaûi

 • -AIDS (Acquired ImmunodeficiencySyndrome ):laø moät nhoùm bieåu hieän bôûi nhieãm truøng hoaëc böôùu thöù phaùt do suy giaûm mieãn dòch teá baøo do retrovirus gaây ra .


Nh ngh a bn aids cdc 1993
ÑÒNH NGHÓA BN AIDS(CDC, 1993):

 • ÑÖÔÏC GOÏI LAØ AIDS :khi coù xeùt nghieäm HIV + ñoàng thôøi coù soá löôïng teá baøo CD4 <200 /mm3 maùu ,duø chöa coù trieäu chöùng laâm saøng hoaëc moät ngöôøi coù caùc beänh chæ ñieåm cho duø soá löôïng teá baøo CD 4 >500.


Ng la y
ÑÖÔØNG LAÂY

 • -Ñöôøng tình duïc :giao hôïp khoâng baûo veä .

 • -Tieâm chích :chích ma tuùy laø ñöôøng laây thöôøng gaëp taïi VN .

 • -Maùu vaø caùc saûn phaåm cuûa maùu .

 • -Nhaân vieân y teá

 • -Gheùp cô quan

 • -Truyeàn töø meï sang con :trong töû cung ,trong luùc sanh vaø cho con buù


Bie u hie n da tre n nhie m hiv
BIEÅU HIEÄN DA TREÂN NHIEÃM HIV

 • -Coù theå ôû baát cöù giai ñoaïn naøo cuûa nhieãm HIV.

 • -Moät soá beänh da coù tæ leä phoái hôïp cao vôùi nhieãm HIV ,do ñoù khi chaån ñoaùn thöôøng phaûi taàm soaùt HIV

 • -Moät soá beänh da khaùc thöôøng gaëp trong nhieãm HIV vaø coù theå chæ ñònh thöû HIV nhö Zona ,Candida nieâm maïc , (mieäng –haàu,aâm hoä –aâm ñaïo taùi phaùt ), vieâm da tieát baõ,aphte naëng vaø keùo daøi .

 • -ÔÛ ngöôøi nhieãm HIV bieåu hieän da ña soá nhö ngöôøi bình thöôøng nhöng ôû gñ AIDS coù nhöõng bieåu hieän ñaëc bieät hôn .


To m ta t la m sa ng ca c bie u hie n da tre n nhie m hiv aids
TOÙM TAÉT LAÂM SAØNG CAÙC BIEÅU HIEÄN DA TREÂN NHIEÃM HIV /AIDS

NHIEÃM SIEÂU VI:

 • -SÔ NHIEÃM :Soát ,ñau cô ,meà ñay

  Phaùt ban saån ôû thaân

  Hoäi chöùng gioáng nhieãm truøng taêng ñôn nhaân

  Haïch toøan thaân

 • -HERPES SIMPLEX (thöôøng gaëp )

 • -ZONA (raát thöôøng gaëp )

 • -THUÛY ÑAÄU (ít gaëp )

 • -U MEÀM LAÂY

 • -MUÏN COÙC ,MOÀNG GAØ (thöôøng gaëp )

 • -BAÏCH SAÛN LOÂNG DO EPSTEIN –BAR VIRUS :Maûng suøi traéng ,dính ôû maët treân löôõi .


Nhie m na m
NHIEÃM NAÁM NHIEÃM HIV /AIDS

 • -CANDIDA ALBICANS ++++

 • -LANG BEN ++

 • -DERMATOPHYTE ++

 • -CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS :hieám

 • -HISTOPLASMA CAPSULATUM :hieám

 • -PENICILLIUM MARNEFFEI :khu vöïc ÑNAÙ


 • *NHIEÃM TRUØNG : NHIEÃM HIV /AIDS

  -TUÏ CAÀU VAØNG +++

  -GIANG MAI +

 • *KYÙ SINH TRUØNG :

  -GHEÛ :+++


Ca c ro i loa n
CAÙC ROÁI LOAÏN NHIEÃM HIV /AIDS

*ROÁI LOAÏN TAÊNG SINH :

 • -Vieâm da tieát baõ +++

 • -Vaåy neán +

 • -Saån ngöùa +++

 • -Vieâm nang loâng aùi toan (hieám )

  *ROÁI LOAÏN MAÏCH MAÙU:

 • -Daõn maïch maùu tröôùc ngöïc

 • -U maïch nhieãm truøng (hieám )

 • -Ban xuaát huyeát giaûm tieåu caàu

  *ROÁI LOAÏN TAÂN SINH :

 • -Sarcome KAPOSI

 • -U lympho


Ca c ro i loa n tt
CAÙC ROÁI LOAÏN (TT) NHIEÃM HIV /AIDS

 • -DÒ ÖÙNG THUOÁC

 • -NGÖÙA

 • -MOÙNG VAØNG

 • -MOÙNG XANH

 • -BAÏCH BIEÁN (ít )

 • -TOÙC BAÏC SÔÙM (hay gaëp )


Pseudomembranous candidiasis thrush
Pseudomembranous candidiasis NHIEÃM HIV /AIDS(thrush)Oral hairy leukoplakia
Oral hairy leukoplakia NHIEÃM HIV /AIDS


Kaposi s sarcoma
Kaposi’s sarcoma NHIEÃM HIV /AIDS


Non hodgin s lymphoma
Non-Hodgin’s lymphoma NHIEÃM HIV /AIDS

 • MR: 32 yr-old white male with HIV, CD4=60; 8 day post extraction 30,31. Bx= malignant lymphoma highgrade, diffuse small noncleaved cell type


Erythematous candidiasis
Erythematous candidiasis NHIEÃM HIV /AIDS


Pseudomembranous candidiasis thrush1
Pseudomembranous candidiasis NHIEÃM HIV /AIDS(thrush)


Human papilloma virus hpv
Human papilloma virus (HPV) NHIEÃM HIV /AIDS


Human papilloma virus hpv1
Human papilloma virus (HPV) NHIEÃM HIV /AIDS
ad