Download

Choroby d chacej s stavy


Advertisement
Download Presentation
Comments
blodwyn
From:
|  
(118) |   (0) |   (0)
Views: 138 | Added: 06-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Osobitosti d
Choroby d chacej s stavy

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Choroby d?chacej s?stavy MUDr. Adriana Nogeov?, CSc. Katedra pediatrie SZU

2. Osobitosti d?chac?ch ?strojov u mal?ch det? Ich v?vin pokracuje aj po naroden? Nosov? dutina a hrtan s? ?zke, sliznica bohat? na cievy Nosohltan je n?zky, s mno?stvom lymfatick?ho tkaniva Pri z?pale vznik? opuch sliznice, zn?enie priechodnosti a sta?en? d?chanie (n?dcha u dojciat, laryngit?da) U??ie priedu?ky s m?kkou poddajnou stenou ? vznik sten?z, nepriechodnost? a atelekt?z

3. Nedostatocn? ventil?cia v dolnej a zadnej casti pl?c, spomalen? cirkul?cia ? u oslaben?ch lahko vznikaj? pneum?nie Pre zl? spolupr?cu funkcn? vy?etrenie pl?c a? po 5. ? 6. roku Vyv?jaj? sa a dozrievaj? aj obrann? mechanizmy d?chac?ch ciest ? v?c?ia zranitelnost a n?chylnost na infekcie

4. Pr?znaky respiracn?ch chor?b Tachypnoe: novorodenci (60min) a dojcat? (40min) ? mal? objem alveolov, inspiracn? postavenie hrudn?ka Bradypnoe: po?kodenie CNS hypoxiou, ?kodlivinami (aj periodick? d?chanie) Apnoe: novorodenci s NPH (nezrelost DC, poruchy vn?torn?ho prostredia, infekcia) Paradoxn? d?chanie: novorodenci s v?nymi respiracn?mi chorobami Dyspnoe: subj. pocit nedostatku vzduchu ? nepokoj, strach

5. Inspiracn? ? al?rne d?chanie, vtahovanie m?kk?ch cast?, inspiracn? stridor (laryngit?da, cudzie teleso) Expiracn? ? z??enie doln?ch d?chac?ch ciest, m??u byt piskoty ortopnoick? poloha Ka?el: obrann? reflex najcastej?ie pri z?pale dr?den?m nervov?ch zakoncen? hrub? ?tekav? ? laryngit?dy such?, dr?div? ? cystick? fibr?za such?, z?chvatovit? ? ob?trukcia prudk? z?chvat ka?la ? cudzie teleso neur?za ? ka?el len cez den, v noci klud ka?el pri zasp?van? a preb?dzan? - HCD

6. Cyan?za ? dusenie, bronchiolit?da, VVCH srdca Bolest na hrudn?ku ? z?paly pohrudnice, trauma

7. Pr?ciny respiracn?ch chor?b Genetick? faktory ? atopia, CF, VVCH pl?c Anatomick? osobitosti ? lahk? vznik nepriechodnosti Nezrelost imunitn?ho syst?mu Vplyvy vonkaj?ieho prostredia: infekcia ? respiracn? v?rusy (influenza, parainfluenza, rino, adeno, RS), bakt?rie (streptokok, pneumokok, stafylokok), plesne (candida), parazity (Pneumocystis carinii)

8. V?rusov? infekcie: jesenn? a zimn? mesiace, kvap?ckov? infekcia, sliznice spojoviek a cel?ho d?chacieho syst?mu, pobyt v uzatvoren?ch priestoroch (kolekt?v, dopravn? prostriedky), z?pal a po?kodenie sliznice, zn?enie obranyschopnosti ? prienik ?kodliv?n a alerg?nov hlb?ie, bakt?riov? superinfekcia Znecisten? ovzdu?ie ? chronick? bronchit?dy, asthma, polin?za

9. Vroden? ochorenia U novorodenca poruchy d?chania, opakovan? pneum?nie, neprospievanie, chronick? ka?el, respiracn? insuficiencia, deformity hrudn?ka, palickov? prsty: Kongenit?lny stridor ? ochabnutost v?ziva hrtana, vymizne po 1. roku Br?nicov? hernie ? presun org?nov bru?nej dutiny do hrudn?ka, rtg, chirurgick? th. Cystick? pl?ca ? alveoly nemaj? d?chacie cesty, rtg, CT, chir. th

10. Kongenit?lny lob?rny emfyz?m ? rozp?nanie horn?ho laloka pl?c, respiracn? insuficiencia, rtg, resekcia Pl?cna sekvestr?cia ? cievne z?sobenie casti pl?c z bru?nej aorty, nie s? spojen? s d?chac?mi cestami, rtg, CT, angiografia, chir.

11. Ak?tne ochorenia d?chac?ch ?strojov Najcastej?ie ochorenia v detskom veku 6 ? 8 za rok Ak subklinick? priebeh = zvy?ovanie odolnosti Ak teplota, n?dcha, ka?el = oslabenie, vznik chronick?ch ochoren?, porucha v?voja dietata Vy??ia chorobnost u nedojcen?ch a predcasne umiestnen?ch do kolekt?vu

12. Ak?tny z?pal stredn?ho ucha Cast? u mal?ch det? ?irok? a kr?tka Eustachova trubica ? lahk? prienik v?rusovej a bakteri?lnej infekcie tonz?l, nosohltana a nosa do stredn?ho ucha (za bubienkom) Klinick? obraz: placlivost, nepokoj, teploty, odmietanie jedla, bolestivost pri tlaku na tragus, oslabenie sluchu Diagn?za: ORL vy?etrenie Liecba: Burrov alkohol (?tr?fik), ibuprofen, dekongest?va, ATB pri bakteri?lnej infekcii, paracent?za Komplik?cie: mastoidit?da

13. Z?pal nosohltana Zdurenie sliznice a zv??en? sekr?cia zo ?liaz sp?soben? v?rusovou alebo bakteri?lnou infekciou Klinick? obraz: sta?en? d?chanie cez nos, huhnav? hlas, d?chanie s otvoren?mi ?stami, ta?kosti pri san?, v?tok z nosa, teploty, ka?el zo zatekania hlienov Liecba: kvapky do nosa, tekutiny, vitam?ny, zvlhcovanie vzduchu, antipyretik?, ATB

14. Adenoidn? veget?cie Hypertrofia nosohltanov?ho lymfatick?ho tkaniva Klinick? obraz: facies adenoidea, d?chanie otvoren?mi ?stami, bolesti u??, chr?panie, n?dcha, huhnav? hlas, ka?el Diagn?za: ORL vy?etrenie Liecba: adenot?mia

15. Ang?na Z?pal lymfatick?ho tkaniva nosohltanov?ho obl?ka (najm? krcn?ch mandl?) Pr?cinou s? v?rusy, bakt?rie (streptokoky) a plesne Klinick? obraz: hor?cka, bolesti v krku pri hltan?, mal?tnost, bolesti brucha, nechutenstvo, zv?c?en? pods?nkov? LU Liecba: ATB, antipyretik?, tekutiny, vitam?ny, kloktadl?, obklad na krk

16. N?dcha - p?lenie a svrbenie v nose, k?chanie, zduren? sliznica, sekr?t ? vodnat?, hlienov?, hlienohnisav?, v?ny priebeh u novorodencov a dojciat, komplik?cie ? otit?da, bronchit?da, pneum?nia S?nusit?da ? hor?cky, hnisav? v?tok z nosa, opuch viecok, bolesti hlavy; chronick? ? sinobronchi?lny syndr?m Laryngit?da ? teplota, zastret? hlas, ?tekav? ka?el, inspiracn? stridor, dyspnoe Epiglotit?da ? ta??? stav, sta?en? prehltanie Subglotick? laryngit?da (pseudokrup) ? dieta s n?dchou sa kr?tko po zaspan? zobud?, ka?le, place, inspiracn? stridor, dyspnoe ? uvolnenie a sp?nok

17. Tracheobronchit?da ? n?dcha, teplota, ka?el ?such?, nesk?r dr?div?, potom vlhk?, vrzgoty a rachoty, expiracn? dyspnoe ? piskoty (ob?trukcia), recidivuj?ca u det? s adenoidmi, s?nusit?dami, IDS, alergiou Bronchiolit?da ? u dojciat a batoliat, expiracn? dyspnoe, cyan?za, tachypnoe, tachykardia, rtg Pneum?nia ? teplota, dyspnoe, ka?el, facies pneumonica, rtg,

18. Chronick? choroby d?chac?ch ?strojov Cystick? fibr?za je autozom?lne reces?vne dedicn? ochorenie, vznik? mut?ciou g?nu pre CFTR na dlhom ramienku 7. chromoz?mu. v?sledkom je chronick? po?kodenie pl?c, pankreasu a dal??ch org?nov patr? k najcastej??m dedicn?m chorob?m v Strednej Eur?pe na Slovensku sa rocne narod? asi 15-20 det? s t?mto nevylieciteln?m ochoren?m

19. Dedicnost Aby sa narodilo dieta s cystickou fibr?zou, musia byt obaja jeho rodicia pren?acmi t?chto g?nov a z?roven mus? od oboch rodicov tieto g?ny zdedit. Ak zded? g?n len od jedn?ho rodica, nepo?koden? g?n dok?e nahradit funkciu po?koden?ho(chybn?ho g?nu). Nemus? v?ak zdedit ani jeden g?n sp?sobuj?ci cystick? fibr?zu. Na Slovensku sa predpoklad?, ?e pocet nosicov zmutovan?ho g?nu je okolo 250?000. V ka?dom pribli?ne 400 man?elstve sa stretn? nosici g?nu sp?sobuj?ceho CF.

20. Diagnostika V s?casnosti je zn?mych vy?e 1500 mut?ci? sp?sobuj?cich cystick? fibr?zu. Je preto velmi obtia?ne diagnostikovat toto ochorenie pred naroden?m dietata, ak sa v rodine toto ochorenie doteraz nediagnostikovalo. V?c?inou sa podar? diagnostikovat cystick? fibr?zu a? po naroden? a to na z?klade hlavn?ch pr?znakov, ktor?mi s? nepriberanie (neprospievanie) dietata, cast? bolesti a krce v bruchu, hnacky, velmi slan? pot (a? 6 kr?t slan?? ako u be?nej popul?cie), cast? z?paly nosn?ch dut?n, pl?c a pod.

21. Diagn?za sa urcuje hlavne pomocou klinick?ch pr?znakov, ktor? vzbudzuj? podozrenie na cystick? fibr?zu. Najjednoduch?ou met?dou s velmi vysokou ?cinnostou je tzv. potn? test. Rob? sa ambulantne - pilokarp?novou iontofor?zou. Ide o velmi jednoduch? a bezbolestn? vy?etrenie, ktor? trv? asi 3/4 hodiny. V?sledky s? dostupn? e?te v ten ist? den. Ak je koncentr?cia chloridov v pote vy??ia ako 60 mmol/l potu je takmer ist? ?e dotycn? m? cystick? fibr?zu. Ani pri ni??ej koncentr?ci? v?ak nie je mo?n? ?plne vyl?cit toto z?va?n? ochorenie. Preto sa toto r?chle a bezbolestn? vy?etrenie casto rob? opakovane. Zo sk?senost? vieme, ?e pri velkej skupine os?b s potvrdenou CF, sa pohybovali v?sledky od cca 20-130 mmol/l.

22. Preto sa pri podozren? treba okam?ite obr?tit na ?pecialistov venuj?cich sa cystickej fibr?ze. Podozrenie sa potvrdzuje molekul?rno genetick?m vy?etren?m. Na Slovensku na testuje 30 najcastej??ch mut?ci? co je viac ako 95% v?etk?ch mut?ci?, ktor? sa u n?s vyskytuj?. Najcastej?ou je Delta F508, ktor? m? v?skyt asi 71 %.

23. V rodin?ch kde sa u? vyskytla cystick? fibr?za sa odpor?ca prenat?lna preimplantacn? diagnostika, co je najnov?ia met?da umo?nuj?ca narodenie zdrav?ho dietatka, pri v?etk?ch ta?k?ch genetick?ch ochoreniach. Ide vlastne o b?b?tko zo sk?mavky. Z ludsk?ho embria tvoren?ho 6-8 bunkami je mo?n? odobrat 1-2 bunky a podrobit ich molekul?rno genetick?mu vy?etreniu. Do maternice sa vlo?? embrio bez g?nov CF alebo len s jedn?m g?nom. T?m sa vytvoria predpoklady na narodenie zdrav?ho b?b?tka. Je to v?ak velmi drah? a n?rocn? ?kon (cca 10 000 EUR) a v s?castnosti ho vykon?vaj? len 2 stredisk? v Eur?pe. Jedno v Belgicku a jedno v Taliansku.

24. Liecba Liecba pozost?va z viacer?ch krokov. Okrem dennodennej antibiotickej liecby a pravideln?ch antibiotick?ch intraven?znych (vn?tro?ilov?ch) preliecen? aj zo ?peci?lnych ka?dodenn?ch rehabilitacn?ch cvicen?, ktor?mi si pacienti uvolnuj? hust? hlien z pl?c.

25. V pl?cnych hlienoch pacientov sa usadzuj? patog?nne bakt?rie, ktor? maj? negat?vny vplyv. Preto si pacienti musia tieto hlieny za pomoci cvicen? a mukolyt?k (l?tok sl??iacich na zriedenie hlienov) z pl?c pravidelne odstranovat a s?casne u?i?vat antibiotick? liecbu. Probl?my s tr?ven?m potravy (pankreasom) sa liecia pomocou n?hrad pankreatick?ch enz?mov.

26. Progn?za Pri vcasnej diagnostike a spr?vnej liecbe sa dnes ludia s do??vaj? dospelosti. Na Slovensku s? tri centr? pre liecbu det? s cystickou fibr?zou, a to v Bratislave, Banskej Bystrici a v Ko?iciach. Pre dospel?ch je centrum v Bratislave a pripravuje sa centrum v Ko?iciach.

27. Asthma bronchiale je charakterizovan? chronick?m alergick?m z?palom d?chac?ch ciest na jeho vzniku a udr?iavan? sa podiela cel? rad buniek, vr?tane mastocytov a eozinofilov priedu?ky u citliv?ch jedincov s? zv??ene dr?div? na rozlicn? podnety (alerg?ny, chlad, n?maha apod.) reaguj? z??en?m, na ktorom sa podiela:

28. kontrakcia hladkej svaloviny hypertrofia hladkej svaloviny a zmno?enie spojivov?ho tkaniva zhrubnutie sliznice z?palov?m ed?mom a infiltr?ciou z?palov?mi bunkami 4. zv??enie mno?stva a/alebo zmena kvality hlienu

29. Klinick? obraz epizodick? z?chvaty ka?la, piskotov, d?chavice (podla z??enie priedu?iek) a ich zhor?ovanie sa v noci, resp. nadr?nom n?dcha dlh?ieho trvania opakovan? exacerb?cie alebo z?chvaty vyprovokovan? sp??tacmi, dr?div?mi l?tkami, telesnou n?mahou alebo v?rusov?mi infekciami sez?nna z?vislost sympt?mov

30. Ak?tny astmatick? z?chvat: - ortopnoick? poloha, mierna cyan?za, nepokoj, ?zkost, d?chavicnost na zaciatku such? neprodukt?vny ka?el, ktor? z v?vojom z?chvatu ustane ale op?t sa zjav? ku koncu z?chvatu hrudn?k v inspiracnom postaven?, hyperson?rny poklep, br?nica zn?en?, d?chanie vezikul?rne s predl?en?m exp?ria, piskotmi a vrzgotmi, rachotmi

31. Status asthmaticus: nepretr?it? d?chavica 12 ? 24 hod?n alebo opakj?ca sa niekolko dn? siln? cyan?za, vycerpanost, r?chle plytk? d?chanie tachykardia, pr?znaky preta?enia prav?ho srdca, poruchy vedomia m??e vy?stit do zlyhania d?chania

32. Liecba z?chvatu ? bronchodilatanci?, kortikoidy, kysl?k v bezz?chvatovom obdob? ? odstr?nenie alerg?nu, hyposenzibiliz?cia, antialergik?, ?prava ?ivotospr?vy, rehabilit?cia d?chania, klimatick? liecba


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro