Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 74

Raportimi i profitit për analiza menaxheriale Përllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4 PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raportimi i profitit për analiza menaxheriale Përllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4. Matja e fitimit. Fitimi është një masë e ndryshimit midis asaj që firma fut në prodhimin dhe shitjen e produktit o se shërbimit dhe asaj që ajo pranon.

Download Presentation

Raportimi i profitit për analiza menaxheriale Përllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

Raportimi i profitit për analiza menaxherialePërllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4


Matja e fitimit

Matja e fitimit

 • Fitimi është një masë e ndryshimit midis asaj që firma fut në prodhimin dhe shitjen e produktit ose shërbimit dhe asaj që ajo pranon.

 • Ajo është shkalla për të cilën firma bëhet më e pasur, në bazë të angazhimit në transaksione.

 • Dëshira e firmave për të rritur pasurinë ka çuar në shumë definicione të fitimit.

 • Disa përdoren për raportimin e jashtëm, e disa për raportimin e brendshëm.


Arsyet p r matjen e fitimit

Arsyet për matjen e fitimit

 • Pronarët e firmave dëshirojnë të dinë për suksesin e firmës,

 • Fitimi mund të përdoret edhe për të matur performansën e menaxhmentit,

 • Fitimi është me interes edhe për ata që janë jashtë kompanisë, sepse ai është sinjal i mundësive ekzistuese. Një firmë me fitime të larta, e sinjalizon tregun se edhe tjerët mund të përfitojnë duke hyrë në atë treg.


Metodat p r p rcaktimin e kostos s produktit dhe fitimit

Metodat për përcaktimin e kostos së produktit dhe fitimit

Ky kapitull krahason dy metoda të

përcaktimit të kostos së produktit

Përllogaritja variabile

Përllogaritja absorbuese


P rllogaritja absorbuese

Përllogaritja absorbuese

 • Përllogaritja absorbuese i trajton kostot e të gjithë komponentëve të (materiali direkt, puna direkte, kostot indirekte të prodhimtarisë variabile dhe ato fikse) si kosto të inventarizuara apo kosto të produktit në pajtim me GAAP.

 • Përllogaritja absorbuese është e njohur si përllogaritja e plotë.


P rllogaritja absorbuese1

Përllogaritja absorbuese


P rllogaritja variabile

Përllogaritja variabile

 • Përllogaritja variabile është metodë e akumulimit të kostos që përfshinë vetëm kostot variabile të prodhimtarisë (materiali direkt, puna direkte dhe kostot indirekte variabile) si kosto të inventarizuara apo kosto të produktit.

 • Sipas kësaj metode, kostot indirekte fikse trajtohen si kosto të periudhës.

 • Përllogaritja variabile njihet edhe si direct costing.


P rllogaritja variabile1

Përllogaritja variabile


Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

Identifiko çfarë janë

dallimet në mes të

përllogaritjes absorbuese

dhe variabile


Metodat e p rllogaritjes s inventarit

Metodat e përllogaritjes së inventarit

Dallimet në mes të përllogaritjes variabile

dhe përllogaritjes absorbuese bazohen në

trajtimin e kostove fikse të prodhimtarisë.


P rllogaritja variabile kundrejt p rllogaritjes absorbuese

Përllogaritja variabile kundrejt përllogaritjes absorbuese

 • Diferenca në mes të përllogaritjes variabile dhe përllogaritjes absorbuese bazohet në trajtimin e kostove fikse indirekte (të prodhimtarisë).


Identifiko far jan dallimet n mes t p rllogaritjes absorbuese dhe variabile

Identifiko çfarë janë dallimet në mes të përllogaritjes absorbuese dhe variabile

 • Janë dy dallime bazike në mes të përllogaritjes absorbuese dhe përllogaritjes variabile.

 • Dallimi i parë është mënyra e trajtimit të kostove fikse të prodhimtarisë. Sipas përllogaritjes absorbuese, ato konsiderohen si kosto të produktit, ndërsa sipas përllogaritjes variabile ato trajtohen si kosto të periudhës. Përllogaritja absorbuese niset nga parimi se produkti nuk mund të prodhohet pa ekzistimin e pajisjeve, ndërsa përllogaritja variabile niset nga parimi se kostot fikse të prodhimtarisë ekzistojnë edhe nëse nuk prodhohet fare produkti.


Identifiko far jan dallimet n mes t p rllogaritjes absorbuese dhe variabile1

Identifiko çfarë janë dallimet në mes të përllogaritjes absorbuese dhe variabile

2.Dallimi i dytë qëndron në prezantimin e kostove në pasqyrën e të ardhurave. Përllogaritja absorbuese i klasifikon ato si shpenzime sipas funksionit, ndërsa përllogaritja variabile i kategorizon shpenzimet fillimisht sipas sjelljes pastaj mund t’i klasifikoj sipas funksionit.


P rllogaritja absorbuese dhe variabile

Përllogaritja absorbuese dhe variabile


P rllogaritja absorbuese dhe variabile1

Përllogaritja absorbuese dhe variabile

Diferenca në mes të përllogaritjes variabile dhe absorbueseqëndron në trajtimin e kostove fikse indirekte


P rllogaritja variabile kundrejt p rllogaritjes absorbuese1

Përllogaritja variabile kundrejt përllogaritjes absorbuese

Përllogaritja variabile përjashton kostot

indirekte fikse nga kostot e inventarizuara.

Përllogaritja absorbuese i trajton kostot fikse

Indirekte si kosto të inventarizuara.


P rllogaritja absorbuese2

Pasqyra e të ardhurave

Gjysmë

produktet

Produktet e gatshme

KMSH

Të shitjes dhe administratës

Shpenzimet periodike

Përllogaritja absorbuese

Kostot e shkaktuara Rezervat

Materiali direkt

Lënda e parë

Shitja

Puna direkte

Kostot indirekte variabile

Kostot indirekte fikse

=

Marzha e kontributit

Shpenzimet e shitjes dhe administratës

=

E ardhura operative


P rllogaritja variabile2

Pasqyra e të ardhurave

Gjysmë produktet

Produktet e gatshme

KMSH

Të shitjes dhe administratës

Shpenzimet periodike

Përllogaritja variabile

Kostot e shkaktuara

Materiali direkt

Shitja

Puna direkte

Kostot indirekte variabile

=

MK e prodhimt.

Shpenzimet variabile të shitjes...

Shpenzimet e shitjes...

Kostot indirekte fikse

=

MK totale

Shpenzimet fikse të shitjes...

= E ardh. op.


P rllogaritja variabile3

Përllogaritja variabile

Shitja

 • Kosto variabile e mallit të shitur

  = Marzha e kontributit e prodhimtarisë

 • Shpenzimet variabile jo prodhuese

  = Të ardhurat para taksave


P rllogaritja absorbuese dhe variabile2

Përllogaritja absorbuese dhe variabile

 • Institucionet kryesore të profesionit të kontabilitetit, siç janë FASB dhe SEC, besojnë se përllogaritja absorbuese iu ofron shfrytëzuesve të jashtëm me më tepër informacione mbi fitimin se sa përllogaritja variabile. Në bazë të kësaj, përllogaritja absorbuese, përdoret më tepër për përgatitjen e pasqyrave financiare, kështu profesioni i kontabilitetit nuk lejon që përllogaritja variabile të përdoret si metodë përgjithësisht e pranuar për qëllime të raportimit të jashtëm.

 • Po ashtu edhe IAS kërkojnë që përllogaritja absorbuese të përdoret për qëllime të tatimimit.


P rllogaritja variabile4

Përllogaritja variabile

Materiali

direkt

Puna

direkte

Kostot

indirekte

variabile

Inventari i gjysmëprodukteve


P rllogaritja variabile5

Përllogaritja variabile

Inventari i

gjysmëprodukteve

Inventari i

produkteve të gatshme

Kostot fikse

KMSH

E ardhura nga shitja


Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

Shfrytëzimi menaxherial i metodave të përllogaritjes së kostove

1.Kontrollimi i kostove

2.Çmim-vënia e produkteve

3.Planifikimi i prodhimit

4.Analiza e segmenteve të tregut

5.Analiza e marzhës së kontributit

Raportimi sipas përllogaritjes variabilepërllogaritjes absorbuese janë për shfrytrëzueshme në situatat vijuese:


Prezantim i p rllogaritjes absorbuese dhe variabile

PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

Të shprehim këtë përmes disa numrave

me qëllim të kuptimit më të lehtë


Llogaritja e kostos p r nj si p rllogaritja variabile

LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSIPËRLLOGARITJA VARIABILE

 • Kostot variabile:

  • materiali direktx

  • Puna direktex

  • Kostot indirekte variabile (të prodhimtarisë)x

  • Shpenzimet direktex

  • Kosto për njësix


Llogaritja e kostos p r nj si p rllogaritja absorbuese

LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSIpërllogaritja absorbuese

 • Kostot direkte:

  • Materiali direkt x

  • Puna direktex

  • Shpenzimet direkte x

 • Kostot indirekte:

  • Kostot variabile indirekte x

  • Kostot fikse indirekte x

  • Kosto për njësix


 • P rllogaritja p r nj si

  Përllogaritja për njësi

  Përllogaritja absorbuese përfshinë të gjitha

  kostot e prodhimtarisë në produktin.

  Pasqyrat financiare të përgatitura sipas

  GAAP përdorin përllogaritjen absorbuese.

  Përllogaritja variabile përfshinë vetëm

  kostot variabile të prodhimtarisë në

  produktin. Përllogaritja variabile

  përdoret për shfrytëzim të brendshëm


  P rllogaritja p r nj si1

  Përllogaritja për njësi

  Supozojmë kostot vijuese:

  Kosto e MD për njësi €6.00

  Kosto e PD për njësi€3.00

  Kosto indirekte variab. të prodhimtarisë€2.00

  Kosto variabile të marketingut€2.50

  Kosto indirekte fikse të prodhimt. për njësi€5.00

  Çfarë është kosto e produktit për njësi?


  P rllogaritja p r nj si2

  Përllogaritja për njësi

  Përllogaritja absorbuese

  Materiali direkt€ 6.00

  Puna direkte 3.00

  Kosto indirekte variabile të prodhimt. 2.00

  Kosto indirekte fikse të prodhimt. 5.00

  Totali €16.00


  P rllogaritja p r nj si3

  Përllogaritja për njësi

  Përllogaritja variabile

  Materiali direkt € 6.00

  Puna direkte 3.00

  Kosto indirekte varaib.tëprodhimt. 2.00

  Kosto indirekte fikse të prodhimt. -0-

  Total €11.00


  Llogaritja e kostos p r nj si

  LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSI

  Kompania prodhon një produkt të vetëm me informatat vijuese në dispozicion:


  Llogaritja e kostos p r nj si1

  …LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSI

  Kosto prodhuesepër njësi është përcaktuar si vijon:

  Shpenzimet e shitjes dhe ato administrative përherë trajtohen si shpenzime të periudhës dhe zbriten nga e ardhura


  Krahasimi i t ardhurave sipas p rllogaritjes absorbuese dhe variabile

  KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  Amadeus Group. nuk ka pasur inventar fillestar, ka prodhuar 25,000 njësi dhe ka shitur 20,000 njësi këtë vit


  Krahasimi i t ardhurave sipas p rllogaritjes absorbuese dhe variabile1

  …KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  Amadeus Group. nuk ka pasur inventar fillestar, ka prodhuar 25,000 njësi dhe ka shitur 20,000 njësi këtë vit


  Krahasimi i t ardhurave sipas p rllogaritjes absorbuese dhe variabile2

  Vetëm

  kosto

  variabile

  Të gjitha shp.

  indirekte fikse

  të prodhimtarisë

  …KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  Tani të shohim përllogaritjen variabile nga Amadeus Group


  Krahasimi i t ardhurave sipas p rllogaritjes absorbuese dhe variabile3

  …KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  T’i krahasojmë të dy metodat


  Bashk rendimi

  Shp. indirekte fikse të pr.€150,000

  Njësitë e prodhuara25,000 njësi

  ==€6.00 për njësi

  BASHKËRENDIMI

  Ne mund të bashkërendojmë diferencën në mes

  të ardhurave absorbuese dhe variabile si vijon:


  Shtrimi i shembullit

  Të shohim

  aktivitetin e

  Amadeus Group në

  vitin e dytë

  SHTRIMI I SHEMBULLIT


  Amadeus group viti 2

  Amadeus Group - Viti 2

  Në vitin e dytë të aktivitetit, Amadeus Group starton me inventar prej 5,000 njësi, prodhuar 25,000 njësi me ndryshim të çmimit të blerjes së materialit për 1 € dhe shet 30,000 njësi


  Amadeus group viti 21

  Amadeus Group - Viti 2

  Kosto e njësive të prodhuara përcaktohet si vijon:

  Struktura e kostove të AmadeusGroup

  ka ndryshuar për shkak të ndryshimit të

  kë çmimit të materialit


  Amadeus group viti 22

  Amadeus Group - Viti 2

  Tani të shohim se si në pasqyrën e supozuar

  të të ardhurave të kompanisë shfrytëzohet

  Përllogaritja absorbuese


  Amadeus group viti 23

  Janë 25,000 njësi të prodhuara

  në periudhën rrjedhëse

  Amadeus Group - Viti 2


  Amadeus group viti 24

  Amadeus Group - Viti 2

  Tani të shohim se si në pasqyrën e supozuar të të ardhurave të kompanisë shfrytëzohet Përllogaritja Variabile


  Amadeus group viti 25

  Amadeus Group - Viti 2

  Vetëm

  shpenzimet

  variabile

  Të gjitha shpenzimet

  indirekte fikse

  të prodhimtarisë


  Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

  Nëse

  Njësitë e shitura < Njësitë e prodhuara

  Atëherë

  E ardhura sipas < E ardhura sipas

  përll. variabile përll. absorbuese

  EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE


  Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

  Nëse

  Njësitë e shitura > Njësitë e prodhuara

  …EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE

  Atëherë

  E ardhura sipas > E ardhura sipas

  përll. variabile përll. absorbuese


  Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

  Përgatitni pasqyrën e të ardhurave

  sipas përllogaritjes absorbuese

  dhe variabile


  Pasqyra krahasuese e t ardhurave

  Pasqyra krahasuese e të ardhurave

  Të dhënat vijuese kanë të bëjnë me kompaninë XY

  Viti 1Viti 2Total

  Inventarifillestar-0- 2,000 -0-

  Prodhuar10,00011,50021,500

  Shitur 8,00013,00021,000

  Inventaripërfund. 2,000 500 500


  Pasqyra krahasuese e t ardhurave1

  Pasqyra krahasuese e të ardhurave

  Të dhënat vijuese kanë për bazë njësinë:

  Çmimishitës:€71,00

  Kostotvariabiletëprodhimtarisë:

  Materialidirekt:€ 4,00

  Puna direkte e prodhimtarisë:€21,00

  Kostot indirekte të prodhimtarisë€24,00

  Kostot fikse të prodhimtarisë:€ 4,50


  Pasqyra krahasuese e t ardhurave p rllogaritja absorbuese

  Pasqyra krahasuese e të ardhurave(përllogaritja absorbuese)

  Kostot totale fikse të prodhimtarisë janë

  €54.000 me kapacitet normal prej 12.000 njësive.

  Kostot fikse jashtë prodhimtarisë janë

  €30.000 për një vit.

  Kostot variabile jo prodhuese janë

  €2.00 për njësi të shitur


  Pasqyra krahasuese e t ardhurave p rllogaritja absorbuese1

  Pasqyra krahasuese e të ardhurave(përllogaritja absorbuese)

  Të ardhurat nga shitja(8.000 x 71)€568,000

  KMSH(8.000 x 53,5)428,000

  Shmangia nga vëllimi (2.000 x 4,5) 9,000

  Marzha e kontributit€131,000

  Kostot jo prodh.(30.000 +8.000 x 2) 46,000

  E ardhura operative€ 85,000


  Pasqyra krahasuese e t ardhurave p rllogaritja variabile

  Pasqyra krahasuese e të ardhurave(përllogaritja variabile)

  Të ardhurat nga shitja për vitin 1 janë €568,000.

  Çfarë është KMSH?

  8,000 × €49 = €392,000

  Çfarë është marzha e kontributit?

  €568,000 – €392,000 = €176,000

  Neto marzha e kontributit = €160,000


  Pasqyra krahasuese e t ardhurave p rllogaritja variabile1

  Pasqyra krahasuese e të ardhurave (përllogaritja variabile)

  Tëardhuratngashitja(8.000 x 71)€568,000

  KMSH (8.000 x 49)392,000

  Kostotjoprodh.variabile (8.000 x 2)16,000

  Marzha e kontributit€160,000

  Kostot fikse të prodhimtarisë 54,000

  Kostotjoprodhuese fikse 30,000

  E ardhura operative€ 76,000


  Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4

  Shpjego dallimet në të ardhurën

  operative

  sipas përllogaritjes

  absorbuese dhe variabile


  E ardhura operative p rllogaritja absorbuese

  E ardhura operative(përllogaritja absorbuese)

  Çfarë janë të ardhurat nga shitja për vitin 2?

  13.000 × €71 = €923.000

  Çfarë është KMSH?

  13.000 × €53.50 = €695,500

  A ka ndryshim vëllimi?

  (12.000 – 11.500) × €4.50 = €2.250

  Kosto fikse të prodh. të nënshpërndara


  E ardhura operative p rllogaritja absorbuese1

  E ardhura operative(përllogaritja absorbuese)

  Çfarë është e kontributit?

  €923,000 – (€695,500 + €2,250) = €225,250

  Çfarë janë kostotjoprodhuese?

  13,000 njësi të shitura× €2.00 = €26,000

  Kostot variabile + €30,000 kostot fikse = €56,000


  E ardhura operative p rllogaritja absorbuese2

  E ardhura operative(përllogaritja absorbuese)

  Çfarë është e ardhura operative ?

  €225,250 – €56,000 = €169,250

  Çfarë është e ardhura operative

  për të dy vitet?

  €85,000 + €169,250 = €254,250


  Pasqyra e t ardhurave p rllogaritja absorbuese

  Pasqyra e të ardhurave (përllogaritja absorbuese)

  Viti 1Viti 2 Totali

  Tëardhuratngashitja€568,000 €923,000 €1,491,000

  KMSH 428,000 695,500 1,123,500

  Shmangia e vëllimit 9,000 2,250 11,250

  Marzha e kontributit€131,000 €225,250 € 356,250

  Kostot jo prodh. 46,000 56,000 102,000

  E ardhura operative€ 85,000 €169,250 € 254,250


  E ardhura operative p rllogaritja variabile

  E ardhura operative(përllogaritja variabile)

  Të ardhurat nga shitja për vitin 2 janë €923,000.

  Çfarë është KMSH?

  13,000 × €49 = €637,000

  Çfarë është marzha e kontributit?

  €923,000 – €637,000 = €286,000


  E ardhura operative p rllogaritja variabile1

  E ardhura operative(përllogaritja variabile)

  Çfarë është neto marzha e kontributit?

  €286,000 – €26,000 kostot jo prodhuese variabile

  = €260,000 neto marzha e kontributit

  Çfarë është e ardhura operative para taksave?

  €260,000 – €54,000 kosto fikse të prodhimtarisë

  – €30,000 kostot jo prodhuese fikse = €176,000


  Pasqyra e t ardhurave p rllogaritja variabile

  Pasqyra e të ardhurave(përllogaritja variabile)

  Viti 1Viti 2 Së bashku

  Tëardh.ngashitja€568,000€923,000€1,491,000

  KMSH 392,000 637,000 1,029,000

  MK e prodhimtarisë€176,000€286,000€ 462,000

  Kosto var.joprodh. 16,000 26,000 42,000

  Neto MK €160,000€260,000€ 420,000

  Kosto fikse të prodh. 54,000 54,000108,000

  Kosto fikse jo prodh. 30,000 30,000 60,000

  E ardhura operative€ 76,000€176,000€252,000


  Krahasimi i p rllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  E ardhura operative sipas përll.variabileViti1: €76,000

  E ardhura operative sipas përll.absorb. Viti1: €85,000

  E ardhura operative sipas përll.absorb.është për €9,000 më e madhe

  Pse?


  Krahasimi i p rllogaritjes variabile dhe absorbuese1

  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Prodhimi në vitin e parë tejkalon shitjen

  2.000 njësi të inventarit përfundimtar

  vlerësohen si vijon:

  Përll.absorbuese: 2,000 × €53.50 =€107,000

  Përll.variabile: 2,000 × €49.00 =€ 98,000

  Diferenca:€ 9,000


  Krahasimi i p rllogaritjes variabile dhe absorbuese2

  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  E ardhura operative sipas përll.variabileviti 2: €176,000

  Eardhura operative sipas përll.absorb. viti 2: €169,250

  E ardhura operative sipas përll.variab. është për €6.750 më e madhe

  Pse?


  Krahasimi i p rllogaritjes variabile dhe absorbuese3

  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Shitja tejkalon prodhimin në vitin e dytë

  13.000 – 11.500 = 1.500 ulje në inventar

  Përll. absorbuese: 1.500 × €53,50 = €80.250

  Përll. variabile: 1.500 × €49,00 = €73.500

  KMSH më e lartë sipas përll. absorb. € 6.750


  Krahasimi i p rllogaritjes variabile dhe absorbuese4

  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Neto e ardhura e bashkuar sipas përll.variab.: €252,000

  Neto e ardhura sipas përll.absorb.: €254,250

  Përll. absorbuese është më e lartë për €2,250

  500 njësi në inventar× €4.50 = €2,250


  Krahasimi i p rllogaritjes variabile dhe absorbuese5

  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Përllogaritja variabile

  E ardhura operative

  Përllogaritja absorbuese

  E ardhura operative

  Baras

  Kostot fikse të

  prodhimtarisë në

  inventarin përfundimtar

  sipas përllogaritjes

  absorbuese

  Kostot fikse të

  prodhimtarisë në

  inventarin fillestar

  sipas përllogaritjes

  absorbuese


  P rpar sit e p rllogaritjes variabile

  Përparësitë e përllogaritjes variabile...

  • Përparësitë e përllogaritjes variabile mund të përmblidhen si vijon:

  • Afati kohor i disponimit të kostove, përkatësisht të trajtimit të përllogaritës të kostove fikse indirekte duke i trajtuar si kosto të periudhës,

  • Elasticiteti më i madh në marrjen e vendimeve,

  • Përcjellja më e thjeshtë e kostove fikse,

  • Prezantimi i rezultatit financiar është më real sepse edhe stoqet janë të vlerësuara më realisht, sepse nuk përmbajnë humbje latente, duke mos u mundësuar menaxhmentit që përmes stoqeve të mbulojnë humbjet...

  • Formimi i çmimeve shitëse është më i thjeshtë sepse bazohet drejtpërsëdrejti në raportin në mes të këtyre çmimeve dhe marzhës së kontributit, ndërsa KV mundësojnë aplikimin e ofertave plotësuese...


  P rllogaritja e kostove dhe cvp

  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Supozojmë të dhënat vijuese:

  • Kosto e MD për njësi €6.00

  • Kosto e PD për njësi€3.00

  • Kosto indirekte variab. të prodhimtarisë€2.00

  • Kosto variabile të marketingut€2.50

  • Kosto indirekte fikse të prodhimt. për njësi €5.00

  • Kostot fikse të shitjes dhe administratës €1.00

  • Çmimi shitës €22.00

  • Njësitë e prodhuara 10.000

  • Njësitë e shitura8.000


  P rllogaritja e kostove dhe cvp1

  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  P. rr = KFT / MK njësi

  P. rr = 60.000 / 8,50

  P. rr = 7.059 njësi


  P rllogaritja e kostove dhe cvp2

  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes variabile:

  Viti 1

  Të ardhurat nga shitja (7.059 x 22) €155.298

  KVMSH(7059 x 11) 77.649

  MK e prodhimtarisë€ 77.649

  Kosto variabile jo prodhuese (7059x2,5) 17,649

  Neto Marzha e Kontributit € 60,001

  Kosto fikse të prodhimtarisë 50,000

  Kosto fikse të shitjes dhe administratës 10,000

  E ardhura operative € 0


  P rllogaritja e kostove dhe cvp3

  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese:

  Viti 1

  Të ardhurat nga shitja (7.059 x 22) €155.298

  KMSH(7059 x 16) 112.944

  MK e prodhimtarisë€ 42.354

  Kosto variabile jo prodhuese (7059x2,5) 17,649

  Neto Marzha e Kontributit € 24.705

  Kosto fikse të shitjes dhe administratës 10,000

  E ardhura operative € 14.705


  P rllogaritja e kostove dhe cvp4

  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Përgjigja në këtë konsiston në trajtimin e ndryshëm të kostove fikse të prodhimtarisë sipas përllogaritjes variabile dhe absorbuese.

  • Përllogaritja variabile merr parasysh ndarjen në mes të kostove fikse dhe variabile ashtu si vepron edhe analiza e CVP. Të dy këto teknika llogarisin kostot fikse të prodhimtarisë si shumë e ndarë nga kosto e produktit,

  • E kundërt është përllogaritja absorbuese e cila është jo konsistente me analizën e CVP, sepse kostot fikse të prodhimtarisë aplikohen si kosto të produktit për njësi.


  Fund i ligj rat s

  Fund i ligjëratës


 • Login