Raportimi i profitit p r analiza menaxheriale p rllogaritja absorbuese variabile ligj rata 4
Download
1 / 74

Raportimi i profitit për analiza menaxheriale Përllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raportimi i profitit për analiza menaxheriale Përllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4. Matja e fitimit. Fitimi është një masë e ndryshimit midis asaj që firma fut në prodhimin dhe shitjen e produktit o se shërbimit dhe asaj që ajo pranon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Raportimi i profitit për analiza menaxheriale Përllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raportimi i profitit për analiza menaxherialePërllogaritja absorbuese, variabile Ligjërata 4


Matja e fitimit

 • Fitimi është një masë e ndryshimit midis asaj që firma fut në prodhimin dhe shitjen e produktit ose shërbimit dhe asaj që ajo pranon.

 • Ajo është shkalla për të cilën firma bëhet më e pasur, në bazë të angazhimit në transaksione.

 • Dëshira e firmave për të rritur pasurinë ka çuar në shumë definicione të fitimit.

 • Disa përdoren për raportimin e jashtëm, e disa për raportimin e brendshëm.


Arsyet për matjen e fitimit

 • Pronarët e firmave dëshirojnë të dinë për suksesin e firmës,

 • Fitimi mund të përdoret edhe për të matur performansën e menaxhmentit,

 • Fitimi është me interes edhe për ata që janë jashtë kompanisë, sepse ai është sinjal i mundësive ekzistuese. Një firmë me fitime të larta, e sinjalizon tregun se edhe tjerët mund të përfitojnë duke hyrë në atë treg.


Metodat për përcaktimin e kostos së produktit dhe fitimit

Ky kapitull krahason dy metoda të

përcaktimit të kostos së produktit

Përllogaritja variabile

Përllogaritja absorbuese


Përllogaritja absorbuese

 • Përllogaritja absorbuese i trajton kostot e të gjithë komponentëve të (materiali direkt, puna direkte, kostot indirekte të prodhimtarisë variabile dhe ato fikse) si kosto të inventarizuara apo kosto të produktit në pajtim me GAAP.

 • Përllogaritja absorbuese është e njohur si përllogaritja e plotë.


Përllogaritja absorbuese


Përllogaritja variabile

 • Përllogaritja variabile është metodë e akumulimit të kostos që përfshinë vetëm kostot variabile të prodhimtarisë (materiali direkt, puna direkte dhe kostot indirekte variabile) si kosto të inventarizuara apo kosto të produktit.

 • Sipas kësaj metode, kostot indirekte fikse trajtohen si kosto të periudhës.

 • Përllogaritja variabile njihet edhe si direct costing.


Përllogaritja variabile


Identifiko çfarë janë

dallimet në mes të

përllogaritjes absorbuese

dhe variabile


Metodat e përllogaritjes së inventarit

Dallimet në mes të përllogaritjes variabile

dhe përllogaritjes absorbuese bazohen në

trajtimin e kostove fikse të prodhimtarisë.


Përllogaritja variabile kundrejt përllogaritjes absorbuese

 • Diferenca në mes të përllogaritjes variabile dhe përllogaritjes absorbuese bazohet në trajtimin e kostove fikse indirekte (të prodhimtarisë).


Identifiko çfarë janë dallimet në mes të përllogaritjes absorbuese dhe variabile

 • Janë dy dallime bazike në mes të përllogaritjes absorbuese dhe përllogaritjes variabile.

 • Dallimi i parë është mënyra e trajtimit të kostove fikse të prodhimtarisë. Sipas përllogaritjes absorbuese, ato konsiderohen si kosto të produktit, ndërsa sipas përllogaritjes variabile ato trajtohen si kosto të periudhës. Përllogaritja absorbuese niset nga parimi se produkti nuk mund të prodhohet pa ekzistimin e pajisjeve, ndërsa përllogaritja variabile niset nga parimi se kostot fikse të prodhimtarisë ekzistojnë edhe nëse nuk prodhohet fare produkti.


Identifiko çfarë janë dallimet në mes të përllogaritjes absorbuese dhe variabile

2.Dallimi i dytë qëndron në prezantimin e kostove në pasqyrën e të ardhurave. Përllogaritja absorbuese i klasifikon ato si shpenzime sipas funksionit, ndërsa përllogaritja variabile i kategorizon shpenzimet fillimisht sipas sjelljes pastaj mund t’i klasifikoj sipas funksionit.


Përllogaritja absorbuese dhe variabile


Përllogaritja absorbuese dhe variabile

Diferenca në mes të përllogaritjes variabile dhe absorbueseqëndron në trajtimin e kostove fikse indirekte


Përllogaritja variabile kundrejt përllogaritjes absorbuese

Përllogaritja variabile përjashton kostot

indirekte fikse nga kostot e inventarizuara.

Përllogaritja absorbuese i trajton kostot fikse

Indirekte si kosto të inventarizuara.


Pasqyra e të ardhurave

Gjysmë

produktet

Produktet e gatshme

KMSH

Të shitjes dhe administratës

Shpenzimet periodike

Përllogaritja absorbuese

Kostot e shkaktuara Rezervat

Materiali direkt

Lënda e parë

Shitja

Puna direkte

Kostot indirekte variabile

Kostot indirekte fikse

=

Marzha e kontributit

Shpenzimet e shitjes dhe administratës

=

E ardhura operative


Pasqyra e të ardhurave

Gjysmë produktet

Produktet e gatshme

KMSH

Të shitjes dhe administratës

Shpenzimet periodike

Përllogaritja variabile

Kostot e shkaktuara

Materiali direkt

Shitja

Puna direkte

Kostot indirekte variabile

=

MK e prodhimt.

Shpenzimet variabile të shitjes...

Shpenzimet e shitjes...

Kostot indirekte fikse

=

MK totale

Shpenzimet fikse të shitjes...

= E ardh. op.


Përllogaritja variabile

Shitja

 • Kosto variabile e mallit të shitur

  = Marzha e kontributit e prodhimtarisë

 • Shpenzimet variabile jo prodhuese

  = Të ardhurat para taksave


Përllogaritja absorbuese dhe variabile

 • Institucionet kryesore të profesionit të kontabilitetit, siç janë FASB dhe SEC, besojnë se përllogaritja absorbuese iu ofron shfrytëzuesve të jashtëm me më tepër informacione mbi fitimin se sa përllogaritja variabile. Në bazë të kësaj, përllogaritja absorbuese, përdoret më tepër për përgatitjen e pasqyrave financiare, kështu profesioni i kontabilitetit nuk lejon që përllogaritja variabile të përdoret si metodë përgjithësisht e pranuar për qëllime të raportimit të jashtëm.

 • Po ashtu edhe IAS kërkojnë që përllogaritja absorbuese të përdoret për qëllime të tatimimit.


Përllogaritja variabile

Materiali

direkt

Puna

direkte

Kostot

indirekte

variabile

Inventari i gjysmëprodukteve


Përllogaritja variabile

Inventari i

gjysmëprodukteve

Inventari i

produkteve të gatshme

Kostot fikse

KMSH

E ardhura nga shitja


Shfrytëzimi menaxherial i metodave të përllogaritjes së kostove

1.Kontrollimi i kostove

2.Çmim-vënia e produkteve

3.Planifikimi i prodhimit

4.Analiza e segmenteve të tregut

5.Analiza e marzhës së kontributit

Raportimi sipas përllogaritjes variabilepërllogaritjes absorbuese janë për shfrytrëzueshme në situatat vijuese:


PREZANTIM I PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

Të shprehim këtë përmes disa numrave

me qëllim të kuptimit më të lehtë


LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSIPËRLLOGARITJA VARIABILE

 • Kostot variabile:

  • materiali direktx

  • Puna direktex

  • Kostot indirekte variabile (të prodhimtarisë)x

  • Shpenzimet direktex

  • Kosto për njësix


LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSIpërllogaritja absorbuese

 • Kostot direkte:

  • Materiali direkt x

  • Puna direktex

  • Shpenzimet direkte x

 • Kostot indirekte:

  • Kostot variabile indirekte x

  • Kostot fikse indirekte x

  • Kosto për njësix


 • Përllogaritja për njësi

  Përllogaritja absorbuese përfshinë të gjitha

  kostot e prodhimtarisë në produktin.

  Pasqyrat financiare të përgatitura sipas

  GAAP përdorin përllogaritjen absorbuese.

  Përllogaritja variabile përfshinë vetëm

  kostot variabile të prodhimtarisë në

  produktin. Përllogaritja variabile

  përdoret për shfrytëzim të brendshëm


  Përllogaritja për njësi

  Supozojmë kostot vijuese:

  Kosto e MD për njësi €6.00

  Kosto e PD për njësi€3.00

  Kosto indirekte variab. të prodhimtarisë€2.00

  Kosto variabile të marketingut€2.50

  Kosto indirekte fikse të prodhimt. për njësi€5.00

  Çfarë është kosto e produktit për njësi?


  Përllogaritja për njësi

  Përllogaritja absorbuese

  Materiali direkt€ 6.00

  Puna direkte 3.00

  Kosto indirekte variabile të prodhimt. 2.00

  Kosto indirekte fikse të prodhimt. 5.00

  Totali €16.00


  Përllogaritja për njësi

  Përllogaritja variabile

  Materiali direkt € 6.00

  Puna direkte 3.00

  Kosto indirekte varaib.tëprodhimt. 2.00

  Kosto indirekte fikse të prodhimt. -0-

  Total €11.00


  LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSI

  Kompania prodhon një produkt të vetëm me informatat vijuese në dispozicion:


  …LLOGARITJA E KOSTOS PËR NJËSI

  Kosto prodhuesepër njësi është përcaktuar si vijon:

  Shpenzimet e shitjes dhe ato administrative përherë trajtohen si shpenzime të periudhës dhe zbriten nga e ardhura


  KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  Amadeus Group. nuk ka pasur inventar fillestar, ka prodhuar 25,000 njësi dhe ka shitur 20,000 njësi këtë vit


  …KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  Amadeus Group. nuk ka pasur inventar fillestar, ka prodhuar 25,000 njësi dhe ka shitur 20,000 njësi këtë vit


  Vetëm

  kosto

  variabile

  Të gjitha shp.

  indirekte fikse

  të prodhimtarisë

  …KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  Tani të shohim përllogaritjen variabile nga Amadeus Group


  …KRAHASIMI I TË ARDHURAVE SIPAS PËRLLOGARITJES ABSORBUESE DHE VARIABILE

  T’i krahasojmë të dy metodat


  Shp. indirekte fikse të pr.€150,000

  Njësitë e prodhuara25,000 njësi

  ==€6.00 për njësi

  BASHKËRENDIMI

  Ne mund të bashkërendojmë diferencën në mes

  të ardhurave absorbuese dhe variabile si vijon:


  Të shohim

  aktivitetin e

  Amadeus Group në

  vitin e dytë

  SHTRIMI I SHEMBULLIT


  Amadeus Group - Viti 2

  Në vitin e dytë të aktivitetit, Amadeus Group starton me inventar prej 5,000 njësi, prodhuar 25,000 njësi me ndryshim të çmimit të blerjes së materialit për 1 € dhe shet 30,000 njësi


  Amadeus Group - Viti 2

  Kosto e njësive të prodhuara përcaktohet si vijon:

  Struktura e kostove të AmadeusGroup

  ka ndryshuar për shkak të ndryshimit të

  kë çmimit të materialit


  Amadeus Group - Viti 2

  Tani të shohim se si në pasqyrën e supozuar

  të të ardhurave të kompanisë shfrytëzohet

  Përllogaritja absorbuese


  Janë 25,000 njësi të prodhuara

  në periudhën rrjedhëse

  Amadeus Group - Viti 2


  Amadeus Group - Viti 2

  Tani të shohim se si në pasqyrën e supozuar të të ardhurave të kompanisë shfrytëzohet Përllogaritja Variabile


  Amadeus Group - Viti 2

  Vetëm

  shpenzimet

  variabile

  Të gjitha shpenzimet

  indirekte fikse

  të prodhimtarisë


  Nëse

  Njësitë e shitura < Njësitë e prodhuara

  Atëherë

  E ardhura sipas < E ardhura sipas

  përll. variabile përll. absorbuese

  EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE


  Nëse

  Njësitë e shitura > Njësitë e prodhuara

  …EFEKTET E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS NË TË ARDHURËN OpërATIVE

  Atëherë

  E ardhura sipas > E ardhura sipas

  përll. variabile përll. absorbuese


  Përgatitni pasqyrën e të ardhurave

  sipas përllogaritjes absorbuese

  dhe variabile


  Pasqyra krahasuese e të ardhurave

  Të dhënat vijuese kanë të bëjnë me kompaninë XY

  Viti 1Viti 2Total

  Inventarifillestar-0- 2,000 -0-

  Prodhuar10,00011,50021,500

  Shitur 8,00013,00021,000

  Inventaripërfund. 2,000 500 500


  Pasqyra krahasuese e të ardhurave

  Të dhënat vijuese kanë për bazë njësinë:

  Çmimishitës:€71,00

  Kostotvariabiletëprodhimtarisë:

  Materialidirekt:€ 4,00

  Puna direkte e prodhimtarisë:€21,00

  Kostot indirekte të prodhimtarisë€24,00

  Kostot fikse të prodhimtarisë:€ 4,50


  Pasqyra krahasuese e të ardhurave(përllogaritja absorbuese)

  Kostot totale fikse të prodhimtarisë janë

  €54.000 me kapacitet normal prej 12.000 njësive.

  Kostot fikse jashtë prodhimtarisë janë

  €30.000 për një vit.

  Kostot variabile jo prodhuese janë

  €2.00 për njësi të shitur


  Pasqyra krahasuese e të ardhurave(përllogaritja absorbuese)

  Të ardhurat nga shitja(8.000 x 71)€568,000

  KMSH(8.000 x 53,5)428,000

  Shmangia nga vëllimi (2.000 x 4,5) 9,000

  Marzha e kontributit€131,000

  Kostot jo prodh.(30.000 +8.000 x 2) 46,000

  E ardhura operative€ 85,000


  Pasqyra krahasuese e të ardhurave(përllogaritja variabile)

  Të ardhurat nga shitja për vitin 1 janë €568,000.

  Çfarë është KMSH?

  8,000 × €49 = €392,000

  Çfarë është marzha e kontributit?

  €568,000 – €392,000 = €176,000

  Neto marzha e kontributit = €160,000


  Pasqyra krahasuese e të ardhurave (përllogaritja variabile)

  Tëardhuratngashitja(8.000 x 71)€568,000

  KMSH (8.000 x 49)392,000

  Kostotjoprodh.variabile (8.000 x 2)16,000

  Marzha e kontributit€160,000

  Kostot fikse të prodhimtarisë 54,000

  Kostotjoprodhuese fikse 30,000

  E ardhura operative€ 76,000


  Shpjego dallimet në të ardhurën

  operative

  sipas përllogaritjes

  absorbuese dhe variabile


  E ardhura operative(përllogaritja absorbuese)

  Çfarë janë të ardhurat nga shitja për vitin 2?

  13.000 × €71 = €923.000

  Çfarë është KMSH?

  13.000 × €53.50 = €695,500

  A ka ndryshim vëllimi?

  (12.000 – 11.500) × €4.50 = €2.250

  Kosto fikse të prodh. të nënshpërndara


  E ardhura operative(përllogaritja absorbuese)

  Çfarë është e kontributit?

  €923,000 – (€695,500 + €2,250) = €225,250

  Çfarë janë kostotjoprodhuese?

  13,000 njësi të shitura× €2.00 = €26,000

  Kostot variabile + €30,000 kostot fikse = €56,000


  E ardhura operative(përllogaritja absorbuese)

  Çfarë është e ardhura operative ?

  €225,250 – €56,000 = €169,250

  Çfarë është e ardhura operative

  për të dy vitet?

  €85,000 + €169,250 = €254,250


  Pasqyra e të ardhurave (përllogaritja absorbuese)

  Viti 1Viti 2 Totali

  Tëardhuratngashitja€568,000 €923,000 €1,491,000

  KMSH 428,000 695,500 1,123,500

  Shmangia e vëllimit 9,000 2,250 11,250

  Marzha e kontributit€131,000 €225,250 € 356,250

  Kostot jo prodh. 46,000 56,000 102,000

  E ardhura operative€ 85,000 €169,250 € 254,250


  E ardhura operative(përllogaritja variabile)

  Të ardhurat nga shitja për vitin 2 janë €923,000.

  Çfarë është KMSH?

  13,000 × €49 = €637,000

  Çfarë është marzha e kontributit?

  €923,000 – €637,000 = €286,000


  E ardhura operative(përllogaritja variabile)

  Çfarë është neto marzha e kontributit?

  €286,000 – €26,000 kostot jo prodhuese variabile

  = €260,000 neto marzha e kontributit

  Çfarë është e ardhura operative para taksave?

  €260,000 – €54,000 kosto fikse të prodhimtarisë

  – €30,000 kostot jo prodhuese fikse = €176,000


  Pasqyra e të ardhurave(përllogaritja variabile)

  Viti 1Viti 2 Së bashku

  Tëardh.ngashitja€568,000€923,000€1,491,000

  KMSH 392,000 637,000 1,029,000

  MK e prodhimtarisë€176,000€286,000€ 462,000

  Kosto var.joprodh. 16,000 26,000 42,000

  Neto MK €160,000€260,000€ 420,000

  Kosto fikse të prodh. 54,000 54,000108,000

  Kosto fikse jo prodh. 30,000 30,000 60,000

  E ardhura operative€ 76,000€176,000€252,000


  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  E ardhura operative sipas përll.variabileViti1: €76,000

  E ardhura operative sipas përll.absorb. Viti1: €85,000

  E ardhura operative sipas përll.absorb.është për €9,000 më e madhe

  Pse?


  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Prodhimi në vitin e parë tejkalon shitjen

  2.000 njësi të inventarit përfundimtar

  vlerësohen si vijon:

  Përll.absorbuese: 2,000 × €53.50 =€107,000

  Përll.variabile: 2,000 × €49.00 =€ 98,000

  Diferenca:€ 9,000


  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  E ardhura operative sipas përll.variabileviti 2: €176,000

  Eardhura operative sipas përll.absorb. viti 2: €169,250

  E ardhura operative sipas përll.variab. është për €6.750 më e madhe

  Pse?


  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Shitja tejkalon prodhimin në vitin e dytë

  13.000 – 11.500 = 1.500 ulje në inventar

  Përll. absorbuese: 1.500 × €53,50 = €80.250

  Përll. variabile: 1.500 × €49,00 = €73.500

  KMSH më e lartë sipas përll. absorb. € 6.750


  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Neto e ardhura e bashkuar sipas përll.variab.: €252,000

  Neto e ardhura sipas përll.absorb.: €254,250

  Përll. absorbuese është më e lartë për €2,250

  500 njësi në inventar× €4.50 = €2,250


  Krahasimi i përllogaritjes variabile dhe absorbuese

  Përllogaritja variabile

  E ardhura operative

  Përllogaritja absorbuese

  E ardhura operative

  Baras

  Kostot fikse të

  prodhimtarisë në

  inventarin përfundimtar

  sipas përllogaritjes

  absorbuese

  Kostot fikse të

  prodhimtarisë në

  inventarin fillestar

  sipas përllogaritjes

  absorbuese


  Përparësitë e përllogaritjes variabile...

  • Përparësitë e përllogaritjes variabile mund të përmblidhen si vijon:

  • Afati kohor i disponimit të kostove, përkatësisht të trajtimit të përllogaritës të kostove fikse indirekte duke i trajtuar si kosto të periudhës,

  • Elasticiteti më i madh në marrjen e vendimeve,

  • Përcjellja më e thjeshtë e kostove fikse,

  • Prezantimi i rezultatit financiar është më real sepse edhe stoqet janë të vlerësuara më realisht, sepse nuk përmbajnë humbje latente, duke mos u mundësuar menaxhmentit që përmes stoqeve të mbulojnë humbjet...

  • Formimi i çmimeve shitëse është më i thjeshtë sepse bazohet drejtpërsëdrejti në raportin në mes të këtyre çmimeve dhe marzhës së kontributit, ndërsa KV mundësojnë aplikimin e ofertave plotësuese...


  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Supozojmë të dhënat vijuese:

  • Kosto e MD për njësi €6.00

  • Kosto e PD për njësi€3.00

  • Kosto indirekte variab. të prodhimtarisë€2.00

  • Kosto variabile të marketingut€2.50

  • Kosto indirekte fikse të prodhimt. për njësi €5.00

  • Kostot fikse të shitjes dhe administratës €1.00

  • Çmimi shitës €22.00

  • Njësitë e prodhuara 10.000

  • Njësitë e shitura8.000


  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  P. rr = KFT / MK njësi

  P. rr = 60.000 / 8,50

  P. rr = 7.059 njësi


  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes variabile:

  Viti 1

  Të ardhurat nga shitja (7.059 x 22) €155.298

  KVMSH(7059 x 11) 77.649

  MK e prodhimtarisë€ 77.649

  Kosto variabile jo prodhuese (7059x2,5) 17,649

  Neto Marzha e Kontributit € 60,001

  Kosto fikse të prodhimtarisë 50,000

  Kosto fikse të shitjes dhe administratës 10,000

  E ardhura operative € 0


  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Pasqyra e të ardhurave sipas përllogaritjes absorbuese:

  Viti 1

  Të ardhurat nga shitja (7.059 x 22) €155.298

  KMSH(7059 x 16) 112.944

  MK e prodhimtarisë€ 42.354

  Kosto variabile jo prodhuese (7059x2,5) 17,649

  Neto Marzha e Kontributit € 24.705

  Kosto fikse të shitjes dhe administratës 10,000

  E ardhura operative € 14.705


  Përllogaritja e kostove dhe CVP

  • Përgjigja në këtë konsiston në trajtimin e ndryshëm të kostove fikse të prodhimtarisë sipas përllogaritjes variabile dhe absorbuese.

  • Përllogaritja variabile merr parasysh ndarjen në mes të kostove fikse dhe variabile ashtu si vepron edhe analiza e CVP. Të dy këto teknika llogarisin kostot fikse të prodhimtarisë si shumë e ndarë nga kosto e produktit,

  • E kundërt është përllogaritja absorbuese e cila është jo konsistente me analizën e CVP, sepse kostot fikse të prodhimtarisë aplikohen si kosto të produktit për njësi.


  Fund i ligjëratës


  ad
 • Login