Podstawy wyboru strategii marketingowej
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Podstawy wyboru strategii marketingowej PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podstawy wyboru strategii marketingowej. Pojęcie strategii marketingowej. K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie „...zbiór działań prowadzących do spełnienia planu (np. bitwy, wojny, frontu)”

Download Presentation

Podstawy wyboru strategii marketingowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podstawy wyboru strategii marketingowej

Podstawy wyboru strategii marketingowej


Poj cie strategii marketingowej

Pojęcie strategii marketingowej

 • K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie „...zbiór działań prowadzących do spełnienia planu (np. bitwy, wojny, frontu)”

 • C. Hayden przez strategię rozumie „...podejście do takiego wykorzystania zasobów w wyznaczonym przez konkurencję otoczeniu, aby było możliwe zrealizowanie wiązki celów danej organizacji”

 • Wg. Ph. Kotlera strategia marketingowa jest to wybór celów, rodzajów zasad lub reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom danego przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i sposoby alokacji środków, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej( dyktowanej przez otoczenie i konkurentów)


2 strategie marketingowe

2. Strategie marketingowe

Sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku zależy od obranych celów i warunków działania- czyli od atrakcyjności rynku oraz od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.


Og cel w definiowanych w ramach strategii marketingowych mo na podzieli na 4 grupy

Ogół celów definiowanych w ramach strategii marketingowych można podzielić na 4 grupy:


Tab 1 normatywne strategie rozwoju przedsi biorstwa

Tab. 1 Normatywne strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Strategie:1 - ekspansji

2 - selektywnego rozwoju

3 - eksploatacji pozycji rynkowej i wycofywania się z rynku


Podstawy wyboru strategii marketingowej

3. FAZY PLANOWANIA MARKETINGOWEGOBudowę strategii marketingowej należy rozpocząć od wyróżnienia:a) planowania marketingowego strategicznego,b) planowania marketingowego operacyjnego.


4 czynniki maj ce wp yw na wyb r strategii marketingowej

4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej

A. Ogólny stan kondycji przedsiębiorstwa a w tym:

 • zasoby rzeczowe,

 • zasoby finansowe( w kasie, w banku, wierzytelności,zobowiązania),

 • liczba i struktura personelu,

 • stan portfela zamówień na produkty lub usługi,


4 czynniki maj ce wp yw na wyb r strategii marketingowej c d

4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.)

B. Otoczenie konkurencyjne danego przedsiębiorstwa a w tym:

 • klienci,

 • dostawcy,

 • konkurenci obecni,

 • konkurenci potencjalni,

 • substytuty wyrobów lub usług.


4 czynniki maj ce wp yw na wyb r strategii marketingowej c d1

4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.)

C. Makrootoczenie a w tym:

 • demograficzne,

 • ekonomiczne,

 • społeczne,

 • techniczno-technologiczne,

 • międzynarodowe,

 • prawne.


5 u ytkownicy analiz i strategii marketingowych

5. Użytkownicy analiz i strategii marketingowych

Do głównych użytkowników analiz i strategii marketingowych zalicza się:

1. kierownictwo przedsiębiorstwa (firmy)- dyrektor(prezes), z-cy , kier. działów

2. banki finansujące przedsiębiorstwo,

3. istniejący i potencjalni dostawcy, nabywcy i kooperanci,

4.faktyczni i potencjalni udziałowcy przedsiębiorstwa (szczególnie S.A.)

5. potencjalni inwestorzy,

6. inne podmioty i agendy( np: Agencje Rozwoju ,Agencje Restrukturyzacyjne, instytucje ubezpieczeniowe itp).


 • Login