DownloadO DJELOKRUGU RADA TAJNIKA KOLE


Advertisement
Download Presentation
Comments
benoit
From:
|  
(827) |   (0) |   (0)
Views: 887 | Added: 14-03-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
. Tajnik ?kolske ustanove (dalje: ?kole) spominje se u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ?koli (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.) u slijedecim clancima:Cl. 102.?kolska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.. . Cl. 105. st. 17.Poslove tajnika mo?e obavljati osoba koja ima zavr?en sveucili?ni diplomski studij pravne, odnosno strucni studij upravne struke..
O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA KOLE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA ?KOLE

2. Tajnik ?kolske ustanove (dalje: ?kole) spominje se u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ?koli (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.) u slijedecim clancima: Cl. 102. ?kolska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.

3. Cl. 105. st. 17. Poslove tajnika mo?e obavljati osoba koja ima zavr?en sveucili?ni diplomski studij pravne, odnosno strucni studij upravne struke.

4. cl. 156. st. 1. Tajnik ?kolske ustanove koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona zatekne u radnom odnosu na neodredeno vrijeme u ?kolskoj ustanovi, a nema vrstu i razinu obrazovanja propisanu ovim Zakonom, nastavlja s obavljanjem poslova svoga radnog mjesta. Ova odredba Zakona o odgoju stupila je na snagu 2. kolovoza 2011. godine.

5. Ministar je na temelju cl. 38. st. 1. t. 2. Zakona o sustavu dr?avne uprave (Narodne novine, broj: 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01., 199/03. i 79/07.) i ovlasti iz cl.102. i 103. Zakona o odgoju donio Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjo?kolskoj ustanovi (Narodne novine, broj: 2/11., dalje: Pravilnik za srednje ?kole), koji je stupio na snagu 12. sijecnja 2011. godine.

6. U cl. 2. Pravilnika za srednje ?kole propisano je: (1) Srednjo?kolska ustanova ima tajnika koji obavlja poslove u punome radnom vremenu. (2) Tajnik srednjo?kolske ustanove obavlja sljedece poslove: - izraduje normativne akte, ugovore, rje?enja, odluke - provodi i tumaci pravne propise ?kolske ustanove

7. - poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar - obavlja poslove vezane uza zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i clanova njihovih obitelji nadle?nim slu?bama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

8. - koordinira i kontrolira rad tehnickog osoblja u suradnji s ravnateljem - sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za ?kolski (domski) odbor - suraduje i dostavlja podatke nadle?nom ministarstvu, uredima dr?avne uprave, jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Gradu Zagrebu - nabavlja pedago?ku dokumentaciju i potro?ni materijal

9. - izraduje plan godi?njih odmora - obavlja i ostale administrativne poslove kao i poslove koji proizlaze iz godi?njeg plana i programa ?kolske ustanove.

10. (3) Ako srednjo?kolska ustanova, prema kriterijima, nema zaposlenoga administrativnog radnika, tajnik obavlja i sljedece poslove: arhivira podatke o ucenicima i zaposlenicima, izdaje potvrde, duplikate svjedod?bi i ovjerava dokumente o ?kolovanju, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronickim maticama (e-Matica, CARNET), priprema podatke za provodenje dr?avne mature i nacionalnih ispita, poslove zaprimanja, razvrstavanja, urud?biranja, otprema i arhivira po?tu te obavlja ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godi?njeg plana i programa rada srednjo?kolske ustanove.

11. U cl. 5. Pravilnika za administrativnog radnika propisano je: (1) Srednjo?kolska ustanova koja ima do 336 ucenika i 50 zaposlenik radnika, a nema zaposlenoga racunovodstvenog radnika, mo?e zaposliti administrativnog radnika na pola radnog vremena.

12. (2) Srednjo?kolska ustanova s 337 do 600 ucenika i 51 do 70 zaposlenih radnika, koja nema zaposlenoga racunovodstvenoga radnika, mo?e zaposliti jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme. (3) Srednjo?kolska ustanova s vi?e od 601 ucenika i 71 zaposlenim radnikom, mo?e zaposliti jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

13. (4) Ucenicki dom koji ima vi?e od 80 ucenika ili vi?e od cetiri odgojno-obrazovne skupine, a koji nema zaposlenog racunovodstvenog radnika, mo?e zaposliti jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

14. (5) Srednjo?kolska ustanova koja u svom sastavu ima ucenicki dom, mo?e zaposliti jednog administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

15. (6) Administrativni radnik vodi evidenciju podataka o ucenicima i priprema razlicite potvrde na osnovi tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronickim maticama, zaprima, razvrstava, urud?bira i otprema po?tu te obavlja druge administrativne poslove koji proizlaze iz godi?njeg plana i programa rada ?kolske ustanove.

16. U cl. 6. Pravilnika propisano je: (1) Ovisno o vrsti poslova za kojima postoji potreba, srednjo?kolska ustanova odlucuje hoce li, prema kriterijima koji su propisani u clanku 4. stavku 1. i 2. te clanku 5., stavku 1., 2. i 4. ovog Pravilnika, zaposliti racunovodstvenog ili administrativnog radnika.

17. (2) Srednjo?kolske ustanove koje ispunjavaju kriterije za zapo?ljavanje racunovodstvenog radnika na puno radno vrijeme prema odredbama clanka 4. stavka 2. ovog Pravilnika, mogu, umjesto da zaposle jednoga racunovodstvenog radnika na puno radno vrijeme, zaposliti jednoga racunovodstvenog radnika na pola radnog vremena i jednoga administrativnog radnika na pola radnog vremena.

18. (3) Srednjo?kolske ustanove koje ispunjavaju kriterije za zapo?ljavanje administrativnog radnika na puno radno vrijeme prema odredbama clanka 5. stavka 2. i 4. ovog Pravilnika mogu umjesto da zaposle jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme zaposliti jednoga racunovodstvenog radnika na pola radnog vremena i jednoga administrativnog radnika na pola radnog vremena.

19. U cl. 15. Pravilnika propisano je: Odredbe clanka 4. i 5. ovoga Pravilnika primjenjivat ce se postupno, a srednjo?kolske ustanove du?ne su uskladiti broj izvr?itelja propisanih clancima 4. i 5. najkasnije do kraja 2017. godine.

20. U cl. 8. st. 1. Dr?avnog pedago?kog standarda srednjo?kolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08. 90/10.) utvrdeno je da srednja ?kola optimalne velicine za obavljanje zajednickih poslova zapo?ljava ravnatelja, tajnika, radnika na racunovodstvenim poslovima i administrativnog radnika. Popis poslova, broj izvr?itelja i kolicina radnog vremena utvrduju se provedbenim propisom koji donosi ministar. Provedbeni propis je Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjo?kolskoj ustanovi.

21. Prema tome svaka srednja ?kola ima tajnika u punom radnom vremenu i zavisno o broju ucenika i zaposlenika mo?e imati i: 1. racunovodstvenog radnika ili administrativnog radnika s pola radnog vremena; 2. racunovodstvenog radnika i administrativnog radnika s pola radnog vremena; 3. racunovodstvenog radnika i administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

22. Na temelju cl. 38. st. 1. t. 2. Zakona o sustavu dr?avne uprave (Narodne novine, broj: 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01., 199/03. i 79/07.) i ovlasti iz cl.102. i 103. te cl. 164. st. 1. Zakona o odgoju ministar treba propisati djelokrug rada tajnika, administrativno-tehnicke i pomocne poslove koji se obavljaju u osnovno?kolskim ustanovama, popis poslova, broj izvr?itelja te kolicinu radnog vremena na tim poslovima.

23. Dr?avna tajnica imenovala je Radnu skupinu za izradu Prijedloga pravilnika o djelokrugu rada tajnika osnovno?kolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovno?kolskoj ustanovi. Radna skupina odr?ala je nekoliko sastanaka i utvrdila nacrt Prijedloga Pravilnika vodeci racuna o:

24. 1. Dr?avnom pedago?kom standardu osnovno?kolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08. i 90/10.). 2. Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovno?kolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 80/02., 174/04., 94/05. i 28/06.). 3. Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjo?kolskoj ustanovi (Narodne novine, broj: 2/11.).

25. U cl. 2. nedovr?enog Prijedloga Pravilnika o djelokrugu rada tajnika osnovno?kolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovno?kolskoj ustanovi (dalje: Pravilnik) predlo?eno je:

26. Clanak 2. (1) Osnovno?kolska ustanova ima tajnika koji obavlja tajnicke poslove u punom radnom vremenu. (2) Osnovna ?kola s manje od 150 ucenika mo?e zaposliti tajnika na puno radno vrijeme samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadle?nog za obrazovanje

27. (3) Tajnik osnovno?kolske ustanove obavlja sljedece poslove: - normativno-pravne poslove (izrada pojedinih normativnih akata, pracenje i provodenje pravnih propisa, izrada ugovora, rje?enja i odluka); - kadrovske poslove (poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnih odnosa, izrada rje?enja o kori?tenju godi?njeg odmora radnika i kontrola istih, maticna evidencija radnika);

28. - opce i administrativno-analiticke poslove (rad sa strankama i suradnja s tijelima upravljanja i radnim tijelima ?kole te nadle?nim ministarstvom, uredima dr?avne uprave, jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i ?port Grada Zagreba); - sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju ?kolskog odbora; - koordinira i kontrolira rad tehnickog osoblja u suradnji s ravnateljem; - obavlja i ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godi?njeg plana i programa osnovno?kolske ustanove.

29. (4) Ako osnovno?kolska ustanova, prema kriterijima, nema zaposlenog administrativnog radnika, tajnik obavlja poslove: - arhiviranja podataka o ucenicima i zaposlenicima, - izdaje potvrde, prijepis svjedod?ba - obavlja poslove vezane za unos podataka o zaposlenicima i ?kolskoj ustanovi u elektronickim maticama (e-Matica, CARNET), - priprema podatke vezano uz vanjsko vrednovanje, - prima, razvrstava, urud?bira, otprema i arhivira po?tu te - obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godi?njeg plana i programa rada ?kolske ustanove.

30. Clanak 3. (1) Osnovno?kolska ustanova koja ima vi?e od 150 ucenika ima jednog voditelja racunovodstva koji obavlja racunovodstvene poslove u punome radnom vremenu.

31. (2) Voditelj racunovodstva: - organizira i vodi racunovodstvene poslove osnovno?kolske ustanove - izraduje prijedlog financijskog plana po izvorima financiranja te prati njihovo izvr?avanje - vodi poslovne knjige u skladu s propisima - sastavlja godi?nja i periodicna financijska te statisticka izvje?ca - priprema operativna izvje?ca i analize za ?kolski odbor i ravnatelja ?kole, jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Grad Zagreb

32. - priprema godi?nji popis imovine, obveza i potra?ivanja, knji?i inventurne razlike i otpis vrijednosti - kontrolira obracune i isplacuje putne naloge - suraduje s nadle?nim ministarstvom, uredima dr?avne uprave, jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Gradom Zagrebom, slu?bama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima, uskladuje stanja s poslovnim partnerima - obavlja i ostale racunovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godi?njega plana i programa osnovno?kolske ustanove.

33. (3) Ako osnovno?kolska ustanova prema utvrdenim kriterijima ne zapo?ljava racunovodstvenog radnika, voditelj racunovodstva radi: - obracun placa i naknada placa te drugih prava prema kolektivnim ugovorima i propisima vezanim uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje, obracune isplata po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima - obracunava isplate clanovima povjerenstva te - obavlja poslove koji proizlaze iz godi?njeg plana i programa osnovno?kolske ustanove.

34. Administrativni i racunovodstveni radnik Clanak 4. (1) Osnovna ?kola s vi?e od 800 ucenika mo?e zaposliti administrativnog radnika na pola radnog vremena i racunovodstvenog radnika na pola radnog vremena.

35. (2) Racunovodstveni radnik osim poslova iz clanka 3. stavka 3. ovoga pravilnika obavlja i poslove obracuna, isplate placa i ostalih naknada radnika, evidentira i izraduje ulazne i izlazne fakture, radi blagajnicke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godi?njega plana i programa osnovno?kolske ustanove.

36. (3) Administrativni radnik osim poslova iz clanka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika vodi evidenciju podataka o ucenicima i priprema razlicite potvrde na osnovi tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronickim maticama, zaprima, razvrstava, urud?bira i otprema po?tu te obavlja druge administrativne poslove koji proizlaze iz godi?njega plan i programa osnovno?kolske ustanove.

37. Napomena: U cl. 6. st. 1. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjo?kolskoj ustanovi (Narodne novine, broj: 2/11.) propisano je: "Ovisno o vrsti poslova za kojima postoji potreba, srednjo?kolska ustanova odlucuje hoce li, prema kriterijima koji su propisni u cl. 4. st. 1. u 2. te clanku 5. stavku 1., 2. i 4. ovog Pravilnika zaposliti racunovodstvenog ili administrativnog radnika." pa bi bilo dobro da se ta mogucnost propi?e i u Pravilniku o djelokrugu rada tajnika osnovno?kolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovno?kolskoj ustanovi.

38. U novome, jo? nepotpisanome kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovno-?kolskim ustanovama "ugovoreno? je: Clanak 12. Tajnik ?kole (1) ?kola ima jednog tajnika. (2) ?kola koja ima vi?e od 150 ucenika ima jednog tajnika u punom radnom vremenu.

39. Clanak 13. (1) ?kola ima jednog voditelja racunovodstva. (2) ?kola koja ima vi?e od 150 ucenika ima jednog voditelja racunovodstva u punome radnom vremenu.

40. Clanak 14. Racunovodstveni ili administrativni referent (1) Radno mjesto racunovodstvenog ili administrativnog referenta ustrojava se u ?koli s vi?e od 800 ucenika u punom radnom vremenu. (2) Racunovodstveni i administrativni referent obavlja poslove utvrdene statutom ?kole.

41. Vrlo je nezahvalno pisati i govoriti o jo? nedonesenom i neobjavljenom aktu, a posebno ?to jo? nije zakljucen i objavljen novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno?kolskim ustanovama, a koji su medusobno ovisni. Bez obzira ?to ce ministar propisati ili ?to ce Vlada Republike Hrvatske ugovoriti sa sindikatima, u tajni?tvu ce se obavljati pravni, kadrovski i organizacijski poslovi.

42. U sklopu pravnih poslova tajnik ce: - pripremati i izradivati nacrte prijedloga normativnih akata, - davati mi?ljenje o nacrtima prijedloga akata, - pratiti primjenu i provedbu zakona i drugih propisa, - davati mi?ljenje na nacrte ugovora i sporazuma, - izradivati nacrte prvostupanjskih i drugostupanjski rje?enja koje ?kola donosi na temelju obveze i ovlasti iz cl. 3. st. 3. Zakona o odgoju, - pripremati odgovore na tu?be u sudskim i upravnim sporovima

43. U sklopu kadrovskih poslova tajnik ce: - sudjelovati u izradi godi?njeg plana i programa rada, - davati mi?ljenja koja se odnose na javnu slu?bu, - pomagati ravnatelju u dono?enju odluka o zasnivanju i prestanku radnog odnosa (tra?enje suglasnosti, prijave potrebe, objava natjecaja, izbor, suglasnost ?kolskog odora, zakljucivanje ugovora o radu, obavijest sudionicima natjecaja i prijava nadle?nim tijelima) - voditi osobne ocevidnike radnika,

44. - redovito prijavljivati i odjavljivati radnike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, - redovito dostavljati podatke o radnicima Upravi za financije i drugim upravnim tijelima kao i promjene tih podataka, - voditi evidencije o radnicima.

45. U sklopu organizacijskih poslova tajnik ce: - sudjelovati u organizaciji poslovanja, - nabavljati pedago?ku dokumentaciju i druge potrep?tine za pocetak, tijek i kraj ?kolske godine, - nadzirati rad pomocno-tehnickog osoblja (fotokopiranje, ci?cenje, grijanje, odr?avanje),

46. - pomagati u organizaciji za?tite od po?ara (hidrantska mre?a, dodirni napon, gromobranske instalacije, vatrogasni aparati, prohodnost evakuacijskih putova, cuvanje lakozapaljivih materijala) - brinuti o provodenju Zakona o za?titi pucanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj: 79/07., 113/08. i 43/09.),

47. - voditi uredsko poslovanje ?kole (primitak, otvaranje i pregled po?iljki, upisivanje - urud?biranje, zadu?ivanje pismena, vodenje upisnika predmeta upravnog postupka /UP/I i UP/II/, administrativno tehnicka obrada akata, razvodenje akata u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urud?benom zapisniku, stavljanje predmeta u pismohranu i cuvanje /obrada prije stavljanja u pismohranu, pregled i stavljanje u pismohranu, odlaganje, sredivanje i cuvanje u pismohrani, rukovanje predmetima stavljenim u pismohranu, vodenje knjige pismohrane/), te nabavka, cuvanje i upotreba pecata i ?igova s grbom Republike Hrvatske - osiguravati uvjete za rad radnickog vijeca ili sindikalnog povjerenika u ulozi radnickog vijeca cl. 152. st. 2. i cl. 155. st.6. Zakona o radu (Narodne novine, broj: 149/09.).

48. Na kraju, odmah nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovno?kolskim ustanovama, radna skupina ce utvrditi Prijedlog Pravilnika o djelokrugu rada tajnika osnovno?kolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovno?kolskoj ustanovi.

49. Nakon kontrole pravne slu?be i lekture ministar ce donijeti Pravilnik i poslati na objavu u Narodnim novinama. Bez obzira na to ?to ce Vlada Republike Hrvatske ugovoriti sa sindikatima i ?to ce ministar propisati, tajnici ce raditi od tada kao i do sada. U Ba?koj, 14.travnja 2011. Vi?i prosvjetni inspektor Kre?imir Topic


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro