O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA  KOLE

O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA KOLE PowerPoint PPT Presentation


  • 1255 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

. Tajnik ?kolske ustanove (dalje: ?kole) spominje se u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ?koli (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.) u slijedecim clancima:Cl. 102.?kolska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.. . Cl. 105. st. 17.Poslove tajnika mo?e obavljati osoba koja ima zavr?en sveucili?ni diplomski studij pravne, odnosno strucni studij upravne struke..

Download Presentation

O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA KOLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA ŠKOLE

2. Tajnik školske ustanove (dalje: škole) spominje se u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.) u slijedecim clancima: Cl. 102. Školska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.

3. Cl. 105. st. 17. Poslove tajnika može obavljati osoba koja ima završen sveucilišni diplomski studij pravne, odnosno strucni studij upravne struke.

4. cl. 156. st. 1. Tajnik školske ustanove koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona zatekne u radnom odnosu na neodredeno vrijeme u školskoj ustanovi, a nema vrstu i razinu obrazovanja propisanu ovim Zakonom, nastavlja s obavljanjem poslova svoga radnog mjesta. Ova odredba Zakona o odgoju stupila je na snagu 2. kolovoza 2011. godine.

5. Ministar je na temelju cl. 38. st. 1. t. 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01., 199/03. i 79/07.) i ovlasti iz cl.102. i 103. Zakona o odgoju donio Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj: 2/11., dalje: Pravilnik za srednje škole), koji je stupio na snagu 12. sijecnja 2011. godine.

6. U cl. 2. Pravilnika za srednje škole propisano je: (1) Srednjoškolska ustanova ima tajnika koji obavlja poslove u punome radnom vremenu. (2) Tajnik srednjoškolske ustanove obavlja sljedece poslove: - izraduje normativne akte, ugovore, rješenja, odluke - provodi i tumaci pravne propise školske ustanove

7. - poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar - obavlja poslove vezane uza zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i clanova njihovih obitelji nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

8. - koordinira i kontrolira rad tehnickog osoblja u suradnji s ravnateljem - sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za školski (domski) odbor - suraduje i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Gradu Zagrebu - nabavlja pedagošku dokumentaciju i potrošni materijal

9. - izraduje plan godišnjih odmora - obavlja i ostale administrativne poslove kao i poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa školske ustanove.

10. (3) Ako srednjoškolska ustanova, prema kriterijima, nema zaposlenoga administrativnog radnika, tajnik obavlja i sljedece poslove: arhivira podatke o ucenicima i zaposlenicima, izdaje potvrde, duplikate svjedodžbi i ovjerava dokumente o školovanju, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronickim maticama (e-Matica, CARNET), priprema podatke za provodenje državne mature i nacionalnih ispita, poslove zaprimanja, razvrstavanja, urudžbiranja, otprema i arhivira poštu te obavlja ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada srednjoškolske ustanove.

11. U cl. 5. Pravilnika za administrativnog radnika propisano je: (1) Srednjoškolska ustanova koja ima do 336 ucenika i 50 zaposlenik radnika, a nema zaposlenoga racunovodstvenog radnika, može zaposliti administrativnog radnika na pola radnog vremena.

12. (2) Srednjoškolska ustanova s 337 do 600 ucenika i 51 do 70 zaposlenih radnika, koja nema zaposlenoga racunovodstvenoga radnika, može zaposliti jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme. (3) Srednjoškolska ustanova s više od 601 ucenika i 71 zaposlenim radnikom, može zaposliti jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

13. (4) Ucenicki dom koji ima više od 80 ucenika ili više od cetiri odgojno-obrazovne skupine, a koji nema zaposlenog racunovodstvenog radnika, može zaposliti jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

14. (5) Srednjoškolska ustanova koja u svom sastavu ima ucenicki dom, može zaposliti jednog administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

15. (6) Administrativni radnik vodi evidenciju podataka o ucenicima i priprema razlicite potvrde na osnovi tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronickim maticama, zaprima, razvrstava, urudžbira i otprema poštu te obavlja druge administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada školske ustanove.

16. U cl. 6. Pravilnika propisano je: (1) Ovisno o vrsti poslova za kojima postoji potreba, srednjoškolska ustanova odlucuje hoce li, prema kriterijima koji su propisani u clanku 4. stavku 1. i 2. te clanku 5., stavku 1., 2. i 4. ovog Pravilnika, zaposliti racunovodstvenog ili administrativnog radnika.

17. (2) Srednjoškolske ustanove koje ispunjavaju kriterije za zapošljavanje racunovodstvenog radnika na puno radno vrijeme prema odredbama clanka 4. stavka 2. ovog Pravilnika, mogu, umjesto da zaposle jednoga racunovodstvenog radnika na puno radno vrijeme, zaposliti jednoga racunovodstvenog radnika na pola radnog vremena i jednoga administrativnog radnika na pola radnog vremena.

18. (3) Srednjoškolske ustanove koje ispunjavaju kriterije za zapošljavanje administrativnog radnika na puno radno vrijeme prema odredbama clanka 5. stavka 2. i 4. ovog Pravilnika mogu umjesto da zaposle jednoga administrativnog radnika na puno radno vrijeme zaposliti jednoga racunovodstvenog radnika na pola radnog vremena i jednoga administrativnog radnika na pola radnog vremena.

19. U cl. 15. Pravilnika propisano je: Odredbe clanka 4. i 5. ovoga Pravilnika primjenjivat ce se postupno, a srednjoškolske ustanove dužne su uskladiti broj izvršitelja propisanih clancima 4. i 5. najkasnije do kraja 2017. godine.

20. U cl. 8. st. 1. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08. 90/10.) utvrdeno je da srednja škola optimalne velicine za obavljanje zajednickih poslova zapošljava ravnatelja, tajnika, radnika na racunovodstvenim poslovima i administrativnog radnika. Popis poslova, broj izvršitelja i kolicina radnog vremena utvrduju se provedbenim propisom koji donosi ministar. Provedbeni propis je Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.

21. Prema tome svaka srednja škola ima tajnika u punom radnom vremenu i zavisno o broju ucenika i zaposlenika može imati i: 1. racunovodstvenog radnika ili administrativnog radnika s pola radnog vremena; 2. racunovodstvenog radnika i administrativnog radnika s pola radnog vremena; 3. racunovodstvenog radnika i administrativnog radnika na puno radno vrijeme.

22. Na temelju cl. 38. st. 1. t. 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01., 199/03. i 79/07.) i ovlasti iz cl.102. i 103. te cl. 164. st. 1. Zakona o odgoju ministar treba propisati djelokrug rada tajnika, administrativno-tehnicke i pomocne poslove koji se obavljaju u osnovnoškolskim ustanovama, popis poslova, broj izvršitelja te kolicinu radnog vremena na tim poslovima.

23. Državna tajnica imenovala je Radnu skupinu za izradu Prijedloga pravilnika o djelokrugu rada tajnika osnovnoškolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi. Radna skupina održala je nekoliko sastanaka i utvrdila nacrt Prijedloga Pravilnika vodeci racuna o:

24. 1. Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08. i 90/10.). 2. Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 80/02., 174/04., 94/05. i 28/06.). 3. Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj: 2/11.).

25. U cl. 2. nedovršenog Prijedloga Pravilnika o djelokrugu rada tajnika osnovnoškolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi (dalje: Pravilnik) predloženo je:

26. Clanak 2. (1) Osnovnoškolska ustanova ima tajnika koji obavlja tajnicke poslove u punom radnom vremenu. (2) Osnovna škola s manje od 150 ucenika može zaposliti tajnika na puno radno vrijeme samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje

27. (3) Tajnik osnovnoškolske ustanove obavlja sljedece poslove: - normativno-pravne poslove (izrada pojedinih normativnih akata, pracenje i provodenje pravnih propisa, izrada ugovora, rješenja i odluka); - kadrovske poslove (poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnih odnosa, izrada rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika i kontrola istih, maticna evidencija radnika);

28. - opce i administrativno-analiticke poslove (rad sa strankama i suradnja s tijelima upravljanja i radnim tijelima Škole te nadležnim ministarstvom, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba); - sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju školskog odbora; - koordinira i kontrolira rad tehnickog osoblja u suradnji s ravnateljem; - obavlja i ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa osnovnoškolske ustanove.

29. (4) Ako osnovnoškolska ustanova, prema kriterijima, nema zaposlenog administrativnog radnika, tajnik obavlja poslove: - arhiviranja podataka o ucenicima i zaposlenicima, - izdaje potvrde, prijepis svjedodžba - obavlja poslove vezane za unos podataka o zaposlenicima i školskoj ustanovi u elektronickim maticama (e-Matica, CARNET), - priprema podatke vezano uz vanjsko vrednovanje, - prima, razvrstava, urudžbira, otprema i arhivira poštu te - obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada školske ustanove.

30. Clanak 3. (1) Osnovnoškolska ustanova koja ima više od 150 ucenika ima jednog voditelja racunovodstva koji obavlja racunovodstvene poslove u punome radnom vremenu.

31. (2) Voditelj racunovodstva: - organizira i vodi racunovodstvene poslove osnovnoškolske ustanove - izraduje prijedlog financijskog plana po izvorima financiranja te prati njihovo izvršavanje - vodi poslovne knjige u skladu s propisima - sastavlja godišnja i periodicna financijska te statisticka izvješca - priprema operativna izvješca i analize za školski odbor i ravnatelja škole, jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Grad Zagreb

32. - priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti - kontrolira obracune i isplacuje putne naloge - suraduje s nadležnim ministarstvom, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Gradom Zagrebom, službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima, uskladuje stanja s poslovnim partnerima - obavlja i ostale racunovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa osnovnoškolske ustanove.

33. (3) Ako osnovnoškolska ustanova prema utvrdenim kriterijima ne zapošljava racunovodstvenog radnika, voditelj racunovodstva radi: - obracun placa i naknada placa te drugih prava prema kolektivnim ugovorima i propisima vezanim uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje, obracune isplata po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima - obracunava isplate clanovima povjerenstva te - obavlja poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa osnovnoškolske ustanove.

34. Administrativni i racunovodstveni radnik Clanak 4. (1) Osnovna škola s više od 800 ucenika može zaposliti administrativnog radnika na pola radnog vremena i racunovodstvenog radnika na pola radnog vremena.

35. (2) Racunovodstveni radnik osim poslova iz clanka 3. stavka 3. ovoga pravilnika obavlja i poslove obracuna, isplate placa i ostalih naknada radnika, evidentira i izraduje ulazne i izlazne fakture, radi blagajnicke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa osnovnoškolske ustanove.

36. (3) Administrativni radnik osim poslova iz clanka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika vodi evidenciju podataka o ucenicima i priprema razlicite potvrde na osnovi tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronickim maticama, zaprima, razvrstava, urudžbira i otprema poštu te obavlja druge administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjega plan i programa osnovnoškolske ustanove.

37. Napomena: U cl. 6. st. 1. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj: 2/11.) propisano je: "Ovisno o vrsti poslova za kojima postoji potreba, srednjoškolska ustanova odlucuje hoce li, prema kriterijima koji su propisni u cl. 4. st. 1. u 2. te clanku 5. stavku 1., 2. i 4. ovog Pravilnika zaposliti racunovodstvenog ili administrativnog radnika." pa bi bilo dobro da se ta mogucnost propiše i u Pravilniku o djelokrugu rada tajnika osnovnoškolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi.

38. U novome, još nepotpisanome kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovno-školskim ustanovama "ugovoreno“ je: Clanak 12. Tajnik Škole (1) Škola ima jednog tajnika. (2) Škola koja ima više od 150 ucenika ima jednog tajnika u punom radnom vremenu.

39. Clanak 13. (1) Škola ima jednog voditelja racunovodstva. (2) Škola koja ima više od 150 ucenika ima jednog voditelja racunovodstva u punome radnom vremenu.

40. Clanak 14. Racunovodstveni ili administrativni referent (1) Radno mjesto racunovodstvenog ili administrativnog referenta ustrojava se u školi s više od 800 ucenika u punom radnom vremenu. (2) Racunovodstveni i administrativni referent obavlja poslove utvrdene statutom škole.

41. Vrlo je nezahvalno pisati i govoriti o još nedonesenom i neobjavljenom aktu, a posebno što još nije zakljucen i objavljen novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, a koji su medusobno ovisni. Bez obzira što ce ministar propisati ili što ce Vlada Republike Hrvatske ugovoriti sa sindikatima, u tajništvu ce se obavljati pravni, kadrovski i organizacijski poslovi.

42. U sklopu pravnih poslova tajnik ce: - pripremati i izradivati nacrte prijedloga normativnih akata, - davati mišljenje o nacrtima prijedloga akata, - pratiti primjenu i provedbu zakona i drugih propisa, - davati mišljenje na nacrte ugovora i sporazuma, - izradivati nacrte prvostupanjskih i drugostupanjski rješenja koje škola donosi na temelju obveze i ovlasti iz cl. 3. st. 3. Zakona o odgoju, - pripremati odgovore na tužbe u sudskim i upravnim sporovima

43. U sklopu kadrovskih poslova tajnik ce: - sudjelovati u izradi godišnjeg plana i programa rada, - davati mišljenja koja se odnose na javnu službu, - pomagati ravnatelju u donošenju odluka o zasnivanju i prestanku radnog odnosa (traženje suglasnosti, prijave potrebe, objava natjecaja, izbor, suglasnost školskog odora, zakljucivanje ugovora o radu, obavijest sudionicima natjecaja i prijava nadležnim tijelima) - voditi osobne ocevidnike radnika,

44. - redovito prijavljivati i odjavljivati radnike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, - redovito dostavljati podatke o radnicima Upravi za financije i drugim upravnim tijelima kao i promjene tih podataka, - voditi evidencije o radnicima.

45. U sklopu organizacijskih poslova tajnik ce: - sudjelovati u organizaciji poslovanja, - nabavljati pedagošku dokumentaciju i druge potrepštine za pocetak, tijek i kraj školske godine, - nadzirati rad pomocno-tehnickog osoblja (fotokopiranje, cišcenje, grijanje, održavanje),

46. - pomagati u organizaciji zaštite od požara (hidrantska mreža, dodirni napon, gromobranske instalacije, vatrogasni aparati, prohodnost evakuacijskih putova, cuvanje lakozapaljivih materijala) - brinuti o provodenju Zakona o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj: 79/07., 113/08. i 43/09.),

47. - voditi uredsko poslovanje škole (primitak, otvaranje i pregled pošiljki, upisivanje - urudžbiranje, zaduživanje pismena, vodenje upisnika predmeta upravnog postupka /UP/I i UP/II/, administrativno tehnicka obrada akata, razvodenje akata u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urudžbenom zapisniku, stavljanje predmeta u pismohranu i cuvanje /obrada prije stavljanja u pismohranu, pregled i stavljanje u pismohranu, odlaganje, sredivanje i cuvanje u pismohrani, rukovanje predmetima stavljenim u pismohranu, vodenje knjige pismohrane/), te nabavka, cuvanje i upotreba pecata i žigova s grbom Republike Hrvatske - osiguravati uvjete za rad radnickog vijeca ili sindikalnog povjerenika u ulozi radnickog vijeca cl. 152. st. 2. i cl. 155. st.6. Zakona o radu (Narodne novine, broj: 149/09.).

48. Na kraju, odmah nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, radna skupina ce utvrditi Prijedlog Pravilnika o djelokrugu rada tajnika osnovnoškolske ustanove i administrativno-tehnickim i pomocnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi.

49. Nakon kontrole pravne službe i lekture ministar ce donijeti Pravilnik i poslati na objavu u Narodnim novinama. Bez obzira na to što ce Vlada Republike Hrvatske ugovoriti sa sindikatima i što ce ministar propisati, tajnici ce raditi od tada kao i do sada. U Baškoj, 14.travnja 2011. Viši prosvjetni inspektor Krešimir Topic

  • Login