Etikk og brukermedvirkning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Etikk og brukermedvirkning PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Etikk og brukermedvirkning. Manges syn på brukermedvirkning?. Vi vil, vi vil – men hvordan får vi det til? (og hva er det egentlig?).

Download Presentation

Etikk og brukermedvirkning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Etikk og brukermedvirkning


Manges syn på brukermedvirkning?


.

Vi vil, vi vil – men hvordan får vi det til?

(og hva er det egentlig?)


Tanken om en demokratisk brukermedvirkning og miljøterapi står sterkt i Norge, men de to mener det er bedre å avskaffe begrepet om brukermedvirkning i norsk psykiatri.

– Pasientene inviteres til dialog, men på falske premisser. Selv om man blir spurt om hva man vil ha til middag eller noe så enkelt som om man vil i svømmehallen eller på biblioteket, kan pasienten bli overstyrt. Det er bedre å si at det ikke er brukermedvirkning, sier Øye.

Studien deres viser at de demokratiske prinsippene blir tilsidesatt av det de kaller sykehusets ”medisinpsykiatriske behandlingsregime”.


Er brukermedvirkning bare positivt?

 • Er det mulig å gi brukerne innflytelse uten å undergrave tjenesteutøvernes faglige ansvar?

 • Kan brukermedvirkning ha effekter vi ikke ønsker?

 • Kan brukermedvirkning føre til økte forventninger og krav til tjenestene?


Kognitiv svikt

Rusproblemer

«Krevende» brukere

Psykisk lidelse

Ansvarsfraskrivelse

Aggresjon / vold

«Dårlig kjemi»


Samspill og læring

Brukermedvirkning kan forstås som et samarbeid der samarbeidet i seg selv skaper synergi


Brukermedvirkning som læringsprosess

”Brukermedvirkning dreier seg ikke utelukkende om en individuell kamp om selvbestemmelse og anerkjennelse, men vel så mye om læringsprosesser som foregår mellom tjenestemottaker og tjenesteyter”

(Petersen 2009)

GEIR MØLLER


Balansegang mellom paternalisme og brukermakt/-innflytelse

 • Push:

 • Pull:

GEIR MØLLER


Myndiggjøring («Empowerment»)

Ansvarliggjøring

Hverdagshabilitering

 • Hva legger vi i disse begrepene?

 • Hvordan får vi det til i praksis?


Samhandling og kommunikasjon

-en vanskelig øvelse!


Verdier og etiske hensyn

 • Stortingsmelding 26 om verdier i helsetjenesten: Menneskeverdet som ukrenkelig egenskap er den grunnleggende verdien for tjenestene. Andre kjerneverdier er kvalitet, trygghet, rettferdighet og respekt for pasienter og brukeres autonomi og integritet.

 • Tjenestene skal organiseres slik at det enkelte mennesket blir sett og møtt ut fra sine egne forutsetninger.

 • Stortingsmelding 25: Brukermedvirkning er en forutsetning for god omsorg. Pasienter, brukere og pårørende skal bli sett og hørt.


Verdier påvirker adferd, prioriteringer og mål


Pårørendes rolle


Helgesen, A.K., Larsson, M., & Athlin, E. (2012). How do relatives of persons with dementia experience their role in the patient participation process in special care units?

Journal of Clinical Nursing.


Funn:

 • Pårørende erfarte at de beveget seg mellom ulike roller for å sikre beboerens velbefinnende og verdighet.

 • Kategoriene ‘å være besøker’, ‘å være talsperson’, ‘å være vokter’ og ‘være link til verden utenfor’ beskriver de ulike rollene. Rollene inneholder ulike nivå, men også ulike typer medvirkning


Konklusjon

 • Pårørende har en viktig rolle i pasientmedvirkningsprosessen

 • Personalet må være kompetente, interesserte og engasjerte

 • Samarbeidet mellom personell og pårørende er avgjørende


Implikasjoner for praksis

 • Pårørende må sees på og brukes som en ressurs

 • Medvirkning kan oppleves som en byrde og pårørendes velbefinnende må også vurderes av personalet

 • Bedring av samarbeidet mellom pårørende og personale kan virke positivt for både pasienten, pårørende og personalet


Hvordan blir fremtidens omsorgstjenester?


«Happiness is not theabscenseof problems, buttheability to dealwiththem!


 • Login