Delirium konfusion f rvirring
Download
1 / 36

Delirium – konfusion - förvirring - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Delirium – konfusion - förvirring. Mirek Surowiak specialistläkare Geriatriska Kliniken - Huddinge. Delirium. ett av de äldsta kända medicinska tillstånden för 2500 år sedan i Hippocrate s texter hyper- och hypo a ktiv form hos 50% av äldre patienter inlagda på sjukhus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delirium – konfusion - förvirring' - azia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Delirium konfusion f rvirring

Delirium – konfusion - förvirring

MirekSurowiak

specialistläkare

GeriatriskaKliniken - Huddinge


Delirium
Delirium

 • ett av de äldsta kända medicinska tillstånden

  • för 2500 år sedan i Hippocratestexter

 • hyper- och hypoaktiv form

 • hos 50% av äldre patienter inlagda på sjukhus

 • ofta feldiagnostiserad


Vad r konfusion
Vad är konfusion?

Enl DSM IV: (Diagnostic and Statistical Manual)

 • Medvetandestörning

 • Kognitiva förändringar

 • Störningen utvecklas under kort tid (vanligen timmar eller dagar)

 • Det finns hållpunkter från anamnes, somatisk undersökning eller laboratorieresultat att störningen är en direkt fysiologisk följd av somatisk sjukdom/skada.


Patofysiologi
patofysiologi

 • Icke specifik manifestation av generelaliserad reduktion av cerebral metabolism och nerreglering av neurotransmision p.g.a:

  • Acetylokolin brist/sänkning

  • GABA

  • Dopamine

  • NE

  • Specific receptors ( e.g., steroid)

  • Alteration of blood flow, inflammation


Delirium1
Delirium

 • prodromal fas

  • trötthet, koncentrationssvårigheter,

  • oro, irritation, depression

  • trötthet på dagen eller sömnstörning


Delirium2
Delirium

 • deliriumfas

  • störningar under sömn- och vakenhet

   • nattliga störningar: mardrömmar

   • dagtid: ”drömmar”

  • medvetanderubbning

   • nedsattmedvetande

   • dimmigmedvetande


Delirium3
Delirium

 • deliriumfas

  • nedsatt uppmärksamhet

  • nedsatt tankeförmåga

   • nedsatt förmåga att hantera information

   • försämrat omdöme

  • språkliga störningar


Delirium4
Delirium

 • deliriumfas

  • minnesstörning

   • främmande saker bedöms som bekanta

  • störningar i varseblivning

  • psykomotoriska störningar

  • störningar i känslolivet

  • fluktuation


Riskfaktorer f r konfusion
Riskfaktorer för konfusion

Patient faktorer:

 • Ålder

 • Kognitiv svikt

 • Svåra samtida sjukdomar

 • Tidigare episod med konfusion


Riskfaktorer f r konfusion1
Riskfaktorer för konfusion

Farmakologiska faktorer:

 • Behandling med många droger

 • Tablett och alkoholberoende

 • Droger som kan ge konfusion

  • Antikolinerga läkemedel

  • Högdosneuroleptika

  • Bensodiazepiner


Riskfaktorer f r konfusion2
Riskfaktorer för konfusion

Omgivningsfaktorer

 • Sensoriskbrist

 • Synochhörselnedsättning

 • Social isolering

 • Nymiljö

 • Stress

 • Orörlighet / Minskadaktivitet


Hur vanligt r konfusion siffrorna g ller patienter ldre n 65 r
Hur vanligt är konfusion?Siffrorna gäller patienter äldre än 65 år:

 • Bland medicin och kirurgpatienter ca 15%

 • På akuten ca 10%

 • Efter ortopedisk kirurgi mellan 25 och 50%.

 • Efter elektiv hjärtkirurgi på patienter i alla åldrar ca 14%.


Hur vanligt r konfusion siffrorna g ller patienter ldre n 65 r1
Hur vanligt är konfusion?Siffrorna gäller patienter äldre än 65 år:

 • Konfusion är vanligare bland sjukhemspatienter än bland de som bor hemma.

 • Majoriteten av Alzheimer patienter har återkommande episoder med konfusion


Patienters upplevelser under konfusion
Patienters upplevelser under konfusion

 • Fruktan-känsla av hot mot den egna personen eller mot närstående

 • ”Jag var livrädd att de skulle ge mig en

 • giftinjektion”

 • Misstänksamhet mot personal, anhöriga, andra patienter


Diffdiagnoser
Diffdiagnoser

Konfusion Demens Depression Psykos

Debut: akut smygande fluktuerande fluktuerar

Duration: tim/v år v/mån v/mån

Medvetande: grumlat klartklartklart

Uppmärk-

samhet: fluktuerar normal ofta normal ofta normal

Kognition: nedsatt nedsatt normal normal

Orientering: nedsatt nedsatt normal ofta normal

Hallucinat: syn syn saknas ofta hörsel


Vanliga orsaker till delirium
vanliga orsaker till delirium

 • infektion

 • urinretention

 • kardiovaskulära orsaker: hjärtinfarkt

 • mediciner

 • CNS: epilepsi, stroke, kronisk subduralhematom

 • Smärta

 • Ofta i kombination med:

  • dehydrering, elektrolytrubbningar, näringsbrist, under-överstimulering


Konfusionsframkallande l kemedel
Konfusionsframkallande läkemedel

 • Antikolinergika

 • Bensodiazepiner

 • NSAID

 • Antiarytmika ssk digoxin ,

  beta-blockerare

 • Steroider

 • Antiepileptika

 • Analgetika, morfin, doloxene

 • Cytostatika


Rekommendationer fr n l kemedelsverket

rekommendationer från Läkemedelsverket

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

Farmaka i Fokus

Nummer 5

December 2008


Starkt st d f r initial icke farmakologisk behandling
Starkt stöd för initial icke-farmakologiskbehandling

 • Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att initiala interventioner av icke-farmakologisk art kan ge goda effekter på beteende och psykiska symtom.


Starkt st d f r initial icke farmakologisk behandling1
Starkt stöd för initial icke-farmakologiskbehandling

 • I första hand bör man utreda tänkbara och utlösande orsaker till att patienten blivit orolig och aggressiv.

 • När uppstod symtomen?

 • Tid på dygnet?

 • I vilket sammanhang?

 • Relation till omgivningen?

 • Kan någon psykisk eller kroppslig sjukdom ligga bakom?

 • Hos en dement person kan aggressivitet vara

  • ett uttryck för överträdelser av den privata sfären

  • skrik kan vara ett uttryck för ångest eller för att bli övergiven,

  • vandring kan vara ett uttryck för hemlängtan.

 • Obehandlad smärta, fraktur, förstoppning och urinretention kan i sin tur framkalla BPSD.


Vilka l kemedel b r s ttas ut
Vilka läkemedel bör sättas ut?

 • I nästa steg ska du göra en översyn av patientens aktuella farmakologiska behandling.

 • Läkemedel som kan orsaka konfusion och har en negativ effekt på CNS bör sättas ut eller om inte detta går så bör dosen sänkas.

  • Antikolinergika, Bensodiazepiner, NSAID, Antiarytmika ssk digoxin , beta-blockerare, Steroider, Antiepileptika, Analgetika (morfin),

 • INTERAKTIONER !!!!

 • Utebliven effekt av medicinering !!! Överdosering !!!


Individens behov och v lbefinnande i fokus
Individens behov och välbefinnande i fokus

 • I steg 3 gäller det att optimera vårdmiljön och bemötandet.

 • Är basala mänskliga behov tillfredsställda såsom

  • mat,

  • dryck,

  • närhet,

  • trygghet,

  • meningsfull syssla,

  • sömn,

  • rörlighet/aktivitet

  • skötsel av basala kroppsliga behov

 • För patienter i särskilt boende är det viktigt med utbildning/information/patientrelaterad handledning till personalen.


Individens behov och v lbefinnande i fokus1
Individens behov och välbefinnande i fokus

 • Speciellt viktigt är en god miljö, tillräcklig personaltäthet och anhörigas medverkan.

 • Studier visar att:

  • det inte primärt är beteendet i sig som orsakar svårigheter och påfrestningar

  • utan snarare det faktum att beteendet är svårt att tolka och förstå.


Individens behov och v lbefinnande i fokus2
Individens behov och välbefinnande i fokus

 • Specifika vårdinsatser såsom musik, vårdarsång, djurterapi, massage, reminiscens (stimulera gamla minnen med stöd av fotografier, föremål eller musik),

 • massage med mera har i studier visat att man kan uppnå positiva effekter i direkt anslutning till att insatsen ges men det är svårt att utvärdera

 • långtidseffekter.

 • Det är dessutom svårt att skilja mellan effekter av positiv uppmärksamhet från vårdpersonal och de specifika vårdinsatserna.

 • Det är viktigt att metoderna tillämpas kritiskt och med individernas behov och välbefinnande i fokus.


Steg 4 farmakologisk behandling
Steg 4 farmakologisk behandling

Sista steget –

överväg farmakologisk behandling


Farmakologisk behandling
farmakologisk behandling

 • Vid depressiva symtom är SSRI-preparat förstahandsval

 • Vid irritabilitet, agitation och oro kan SSRI-preparat prövas

 • Memantin (Ebixa) kan ha effekt vid agitation och aggressivitet


Farmakologisk behandling1
farmakologisk behandling

 • Vid psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra kan risperidon i dos upp till 1,5 mg/dag prövas.

  • Preparatet skall användas mycket restriktivt på grund av en ökad risk för allvarliga biverkningar, bland annat stroke, liksom en ökad dödlighet.

  • Behandlingstiden bör vara kortast möjlig med utvärdering av effekt och ev biverkningar inom två veckor.

  • Ställningstagande till utsättning/dosminskning ska göras regelbundet.


Farmakologisk behandling2
farmakologisk behandling

 • Vid behov av akut sedation kan oxazepam prövas under kort tid med adekvat övervakning av patienten.

  • Biverkningarna kan vara påtagliga med risk för fall och påverkan på kognitiva funktioner.

  • Vid långtidsbehandling kan man förväntas utveckla ett beroende vilket kan leda till utsättningsreaktioner med svår oro/ångest.

  • Nyinsättning av regelbunden bensodiazepinbehandling kan således ej rekommenderas vid BPSD.


Sammanfattande praktiska rekommendationer
Sammanfattande praktiskarekommendationer

 • Utredning/kartläggning av miljö/sjukdom…

 • Översyn av farmakologisk behandling

 • Optimerad vårdmiljö och bemötande

 • Alternativ farmakologisk behandling


Utredning
UTREDNING

 • Utredning:

 • Hb,

 • P-Glu,

 • Na, K, Ca, Urea (krea/clearance)

 • T4/TSH,

 • CRP, SR, U- sticka,

 • EKG.

 • DT skalle?


ad