Neuroanestesi
Download
1 / 38

Neuroanestesi Eva Selldén Anestesi och Intensivvårdskliniken Karolinska sjukhuset 16 mars 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Neuroanestesi Eva Selldén Anestesi och Intensivvårdskliniken Karolinska sjukhuset 16 mars 2004. DEFINITIONER. CBV = Cerebral Blood Volume 80% i vensystemet CBF = Cerebral Blood Flow 50 ml / 100 g / min sek - min Vmca = Flödeshastigheten i a cerebri media 50 cm / sec

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Neuroanestesi Eva Selldén Anestesi och Intensivvårdskliniken Karolinska sjukhuset 16 mars 2004' - ayala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Neuroanestesi

Eva Selldén

Anestesi och Intensivvårdskliniken

Karolinska sjukhuset

16 mars 2004


DEFINITIONER

CBV = Cerebral Blood Volume

80% i vensystemet

CBF = Cerebral Blood Flow

50 ml / 100 g / min

sek - min

Vmca = Flödeshastigheten i a cerebri media

50 cm / sec

CMRO 2 = Cerebral Metabolic Rate for Oxygen

Fick´s princip

ICP = Intracranial Pressure

5 - 15 mmHgCPP

Cerebral Perfusion Pressure

=

arteriella blodtrycket MAP minus ICP

får ej vara under 50 mm Hg


Autoregulation

 • En mekanism som ger

  • ett konstant cerebralt blodflöde

  • (CBF)

 • oberoende av det

 • systemiska blodtrycket


CBF

ml/100g/min

50

50

150

CPP

mm Hg

Autoregulation


CO2 reaktivitet

CBF CBV

3,5 kPa

pCO2

En ändring av PaCO2 med 1 kPa ändrar CBF med ≈ 20 %

Anestesimedel -- TBI


Metabol regulation

Feber

EP

CBF

Hypothermia

Pentothal

CMR O2


Thight junctions

Water

Water

Blood-Brain Barrier (BBB)


5%

15%

HC

 • ödem

 • tumör

 • blödning

 • abcess

80%


Har patienten förhöjt ICP?

 • KLINISKA TECKEN

 • CT

 • ÖGONBOTTEN

 • HUVUDVÄRK

 • ILLAMÅENDE

 • KRÄKNINGAR

 • FÖRVIRRING

 • SLÖHET

 • MEDVETANDERUBBNING

 • EXPANSIVITET

 • ÖVERSKJUTNING AV MEDELLINJEN

 • ÖDEM RUNT EN TUMÖR

 • SMÅ VENTRIKLAR OCH BASALA CISTERNER

 • STASPAPILLER (SENT TECKEN)

OBS ! Blodtrycket !KONTROLL AV ICPMinska hjärnans volym

 • Minska hjärnans blodvolym

 • Minska interstitiella volymen = Dehydrering

 • Utrymning

 • Liquor dränage


Orsak till blodvolym- Volymminskningökning

pCO2

pO2

Metabolism

Blodtryck

Ventryck

Vasodilaterande

medel

Hyperventilation

Syrgastillförsel

Smärtlindring

Barbiturater

Tryckstabilisering

Höjd huvudända

Rätt vald anestesimetod


Hypoxi

Laktacidos

Ödem

Ytterligare hypoxi

Vasodilatation lokalt

Förlust av autoregulation


 • Neurointensivpatienter

 • Höjd huvudända - 30o

  • ICP 19.7 ± 8.3 14.1 ± 6.7*

  • MAP 89 ± 15 84 ± 14*

  • CPP 70 ± 19 70 ± 18

Feldman Z et al.J Neurosurg 1992


MÅL

PATIENTER MED HÖGT INTRAKRANIELLT TRYCK

 • Förhindra ytterligare ICP stegring

 • Bibehålla adekvat blodtryck

 • Bibehålla cerebrala genomblödningen och

god syrsättning av hjärnans celler


 • Det ideala neuroanestesimedlet :

 • Bibehåller koppling CBF-CMRO2

 •  ICP

 • Bibehåller CPP

 • Intakt CO2 reaktivitet

 • CNS protektion

 • Antikonvulsivt

 • Elektrofysiologisk monitorering möjlig

 • Minimal påverkan på vitala organ

 • Lätt att använda

 • Inte dyrt

Balanserade tekniker


Förändringar i CBF och CMRO2

-

+

pCO2 oförändrat

Pentothal

Propofol

Opiater

Bensodiazepiner

CBF =

CMRO2 =

Ketamin

N2O

Halothan

Övriga

halogenerade gaser


normalt

halogenerade

inhalationsmedel

cerebralt blodflöde

Högt flöde ger högt ICP - kan motverkas av hyperventilation och barbiturater

metabolism


Vasodilatation - mekanism ??

Direkt effekt på glatt muskel i kärl

Effekter på jonkanaler

-spänningsberoende Ca2+kanaler (Eskinder et al Anesthesiology 1995)

- K+kanaler (Iida et al Anesth 1998, ” )

NO

-sannolikt involverat (Todd et al Anesthesiology 1994, m.fl)


Halogeneradeinhalationsmedel-autoregulation


Isofluran

 • Dosrelaterad vasodilatation - max 1 kPa endtidalt (1MAC)

 • 50 % minskning av CMRO2 vid 1,5 MAC

  - “lyxperfusion”

 • CO2 -reaktiviteten påverkad av höga doser

 • Autoregulationen slås succ. ut

 • EEG: succ. längre latens och mindre amplituder, isoelektiskt vid 2 MAC

 • Sederingsstudie på NIVA


Sevofluran

 • MABPCBFICP

 • mmHg ml 100g-1 min-1 mmHg

 • 1,5 % 80±11 29±10 11±7

 • 2,5 % 77±9 34±12* 12±8

 • Bundgaard et al.

  • Acta Anaesth Scand July 1998


Sevofluran

 • EEG förändringar som med isofluran

 • CBF oförändrad

 • CMRO2 minskar

 • CO2-reaktiviteten bevarad med 1,5% och 2,5%

 • Bundgaard et al. Acta Anaesth Scand July 1998

 • Autoregulationen opåverkad med 0,5 och 1,5 MAC

  • Gupta et al. Br J Anest Oct 1997


Desfluran

 • EEG förändringar som med isofluran

 • CBF ökar, CMRO2 minskar,

 • Bibehållen CO2 -reaktivitet (CBF)

 • ICP -ökning, 11-18 mmHg vid ökning till 1 MAC

  • hyperventilerade patienter med medellinjeöverskjutning

   • (Muzzi et al. Anesthesiology, 76:720-724, 1992)

   • ***

 • 17 % ökning i CBF jmf isofluran vid 1 MAC (gris)

 • (Holmström J Neurosurg Anesth 2003)


N2O

 • Ökar CBF ~ 40 %

 • Ökar CBV och ICP

 • Ökar CMRO2

 • Påverkar inte CO2 -reaktiviteten

 • Påverkar inte autoregulationen


Barbiturater

 • CMRO2ochCBF (Dosrelaterat) via metabol koppling

 • Kärlkontraherande cerebralt ICP 

 • Antiepileptiskt

 • Opåverkad autoregulation & CO2 reaktivitet

 • Neuroprotektiv effekt ??

  • “Inverse Steal” effekt

  • Minskar Ca++ - influx i cellen

  • Scavenger - fria radikaler

  • Potentierar GABA - ergisk aktivitet

  • Minskar cerebralt ödem

  • Förhindrar glukostransporten över BBB

  • Blockerar Na+- kanaler


Steal effect

Lokal vasodilatation

vid skadan

Tillförsel av

vasodilaterande medel,

ex.nitro, CO2, N2O

-leder till dilatation av

kärl som tidigare inte var

dilaterade

Ischemi vid skadan!


Inverse steal

Tillförsel av vaso-kontraherande medel:

- leder till kontraktion av friska kärl

- men påverkar ej kärlen vid skadade området

Mer blodflöde till skadade området


Propofol

 • CBF och CMRO2 dosrelaterad sänkning (=barbiturater)

 • Autoregulationen opåverkad

 • Infusion = ”vattentillförsel” - kombinera med remifentanil

 • Ej prokonvulsivt (ECT)

 • CO2 -reaktiviteten opåverkad /ev. minskad:

117 pat, craniotomi

Propofol-fentanylvs sevo-/iso-fentanyl :

 ICP,  CPP och  CO2 reaktivitet (Pedersen Anesthesiology 2003)


Propofol

 • Neuroprotektivt ?

 • Minskad CMRO2

 • Ökad GABA-inhibition

 • Anti-oxidant

 • Minskad infarktstorlek (råtta) (Gelb et al, Anesthesiology 2002)

 • Kärleffekter - olika systemiskt och cerebralt !

 •  SVR  MAP

 •  cerebrovasc. resistens och  CBF (Eng et al Anestesiology 1992)

 • - antingen direkt effekt el. sekundärt till  CMRO2 CO2

 • In vitro - ingen tonusökning (Wallerstedt Acta A Scand 1999)


N2O ISO DES SEV PROP

N2O ISO DES SEV PROP

 • CBF

 • CMRO2

 • ICP

 • Autoregulationen OK påv påv OK(1,2MAC)OK

 • CO2 -reaktivitet OK OK OK OK OK

 • CBF

 • CMRO2

 • ICP

 • Autoregulationen OK påv påv OK(1,2MAC)OK

 • CO2 -reaktivitet OK OK OK OK OK

 • CBF

 • CMRO2

 • ICP

 • Autoregulationen OK påv påv OK(1,2MAC)OK

 • CO2 -reaktivitet OK OK OK OK OK


Opiater

morfin, fentanyl, alfentanil, remifentanil

 • obetydlig påverkan på CBF & ICP

 • - under kontrollerad andning och konstant MAP

 • - jmf alfentanil-remifentanil (Warner et al AnesthAnalg 1996)

*

 • ICP-stegring av bolusdoser: - cerebral vasodilatation pga intakt autoregulation när MAP sjunker (Albanese Crit Care Med 1999)

morfin- histaminfrisättning -cerebral vasodilatation


Muskelrelaxation

 • Icke-depolariserande muskelrelaxantia:

 • pancuron, rocuron, vecuron, atracurium

 • - inga signifikanta effekter på CBF, CMRO2 och ICP

 • Pat med antiepileptiska medel behöver ev.

 • dubbla dosen

 • Succinylcholinehöjer ICP kortvarigt (EEG aktivering)


Ketamine

 • Neuroprotektivt ? NMDA-receptor antagonism

 • Bibehållen autoregulation (Engelhard et al Can J Anest 2001) & CO2 reaktivitet

 • Tidigare studier visat CMRO2, ICP och CBF

 • Nu: oförändrad CMRO2 och dosberoende ökad CBF (Långsjö et al A-logy 2003)

 • -även ICP i flera studier - om samtidigt med anestesimedel (Albanese et al A-logy 1997, Sakai et al Anest Analg 2000)

 • Sedering tills.med midazolam på NIVA (Albanese et al Crit Care Med 2003 )

Kan nu rekommenderas i akuta situationer för

att bibehålla luftväg och adekvat blodtryck


Autoregulation och CO2 reaktivitet

Autoregulation - påverkas ej av barbiturater och opiater

- funktionen beroende på graden av hjärn-

skada och pCO2 nivå

CO2 reaktivitet - påverkas ej av barbiturater och opiater

- i högre grad än autoregulation

bevarad vid hjärnskada


ad